Tańszy R310s

Newsy
Opinie: 10
 1. Promocja "Ericsson R310s" obejmuje osoby, które w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel S.A. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM (dalej zwaną "Umową"), stając się Klientem w myśl "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A." i jednocześnie kupią w Polkomtel S.A. lub u Autoryzowanego Przedstawiciela Plus GSM aparat telefoniczny w cenie promocyjnej.

 2. Aparaty telefoniczne wraz z zestawami słuchawkowymi oferowane przez Polkomtel S.A. lub Autoryzowanych Przedstawicieli Plus GSM oferowane po cenie promocyjnej stanowią niepodzielne Zestawy z kartami SIM i samodzielnie nie są przedmiotem Promocji.

 3. Promocyjna cena Zestawu wynosi odpowiednio:
  64,00 zł + VAT i składającego się z:

  opłaty aktywacyjnej: 15,00 zł + VAT
  aparatu telefonicznego Ericsson R310s: 48,00 zł + VAT
  zestawu słuchawkowego: 1,00 zł + VAT

 4. Opłata aktywacyjna płatna jest wraz z pierwszym rachunkiem telefonicznym.

 5. Klient nabywający Zestaw promocyjny albo zawierający jedynie Umowę może wybrać jeden z planów taryfowych dostępnych w taryfach: Czasami, Często, Non Stop.

 6. Promocja "Ericsson R310s" trwa od 9 lipca 2001 i jest ograniczona liczbą Zestawów. Promocja kończy się z chwilą wyczerpania liczby Zestawów, jednakże nie później niż 2 września 2001 roku.

 7. Do wzięcia udziału w Promocji "Ericsson R310s" nie jest konieczne podejmowanie żadnych dodatkowych działań ze strony Klienta, oprócz wymienionych w pkt.1.

 8. Polkomtel S.A. zastrzega, iż w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od dnia zawarcia Umowy na warunkach Promocji "Ericsson R310s":
  a. w miejsce Klienta nie może wstąpić osoba trzecia,
  b. Klient nie może zawiesić świadczenia usługi,
  c. Klient nie może rozwiązać Umowy.

 9. Klienci, którzy wybiorą aktywację w planie taryfowym wybranym spośród taryf Czasami lub Często, mogą korzystać z promocyjnych zasad naliczania opłat. Za połączenia wykonane od godziny 18:00 do godziny 6:00, niezależnie od dnia tygodnia, naliczana będzie opłata w wysokości 25 gr. /min +VAT.

 10. Z promocyjnych zasad naliczania opłat Klienci mogą korzystać przez okres 12 miesięcy od daty aktywacji.

 11. Po okresie promocyjnym opłaty za połączenia będą naliczane zgodnie z cennikiem usług telekomunikacyjnych sieci Plus GSM.

 12. Jeżeli Klient dokona aktywacji w wybranej taryfie Czasami lub Często, a aktywacja ta nastąpi w okresie trwania okresu rozliczeniowego, wówczas liczba minut wliczonych w abonament w danym planie taryfowym, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług telekomunikacyjnych sieci Plus GSM, w pierwszym okresie rozliczeniowym będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego. W ostatnim miesiącu promocji minuty wliczone w abonament w okresie promocyjnym i po okresie promocyjnym są naliczane osobno, proporcjonalnie do liczby dni w miesiącu, w którym kończy się okres promocyjny. Oznacza to, że niewykorzystane minuty za część miesiąca, w której trwała promocja nie przechodzą na okres po promocji.

 13. Promocyjne zasady naliczania opłat wskazane w pkt. 9 dotyczą płatnych krajowych połączeń głosowych z numerami w sieci Plus GSM, oraz z numerami krajowych sieci stacjonarnych w tym połączeń z numerami wybranymi w usłudze Sami Swoi. Opłaty promocyjne nie dotyczą połączeń z numerami, za które pobierane są opłaty specjalne (np. usługi audiotekstowe) ani połączeń w ramach usług dodatkowych wskazanych w cenniku usług telekomunikacyjnych sieci Plus GSM .

 14. Zmiana taryfy w okresie 12 miesięcy od daty aktywacji w Promocji "Ericsson R310s" powoduje zaprzestanie naliczania opłat promocyjnych, określonych w pkt.9.

 15. Do każdej aktywacji w Promocji "Ericsson R310s" dodawana jest specjalna bonifikata na wykonywane połączenia.

 16. Wysokość bonifikaty równa jest iloczynowi wymienionej w pkt. 18 liczby minut oraz wysokości opłaty za jedną minutę rozmowy w momencie realizacji połączenia.

 17. Bonifikata , o której mowa w pkt. 15 i 16, pomniejszająca rachunek telefoniczny, udzielana będzie przez okres 3 miesięcy. Jeśli udzielenie bonifikaty nastąpi w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, wówczas bonifikata na pierwszy okres rozliczeniowy będzie udzielona proporcjonalnie do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego, oraz obejmie część czwartego okresu rozliczeniowego, w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pomiędzy początkiem pierwszego okresu rozliczeniowego a dniem udzielenia bonifikaty. Bonifikata nie wykorzystana w danym okresie rozliczeniowym nie jest przenoszona do następnego okresu rozliczeniowego, ani też nie jest zwracana.

 18. Ilość minut stanowiących podstawę do obliczenia wysokości bonifikaty w Promocji "Ericsson R310s" wynosi:
  dla taryf Czasami - 60 minut (20 minut w jednym okresie rozliczeniowym) do wykorzystania poza godzinami szczytu;
  dla taryf Często - 60 minut (20 minut w jednym okresie rozliczeniowym) do wykorzystania w godzinach szczytu, poza godzinami szczytu i w nocy;
  dla taryf Non Stop - 60 minut (20 minut w jednym okresie rozliczeniowym) do wykorzystania w godzinach szczytu, poza godzinami szczytu i w nocy.

 19. Udzielona bonifikata dotyczy pierwszych płatnych krajowych połączeń głosowych wykonanych po wykorzystaniu pakietu minut zawartych w abonamencie.

 20. W Promocji "Ericsson R310s" oferowane są tylko i wyłącznie karty wstępnie aktywowane z przydzielonymi numerami telefonów. W przypadku gdy Klient wyrazi chęć zmiany numeru, opłata za tę usługę wynosi 50,00 złotych + VAT. Kwotą tą Klient zostanie obciążony w najbliższym rachunku za usługi telekomunikacyjne.

 21. W przypadku utraty aparatu telefonicznego oraz karty SIM, nabytych w ramach niniejszej promocji, przed upływem dwudziestu czterech miesięcy od dnia zawarcia Umowy Klient zobowiązany jest powiadomić Polkomtel S.A. o tym fakcie, a w przypadku kradzieży przedstawić dodatkowo dowód jej zgłoszenia organom ścigania.

 22. Klient , w określonym w pkt 22 przypadku, powinien wystąpić do Polkomtel S.A. o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Plus GSM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do Polkomtel S.A. faktu utraty telefonu wraz z kartą SIM. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie 50,00 zł + VAT.

 23. W przypadku nie podjęcia działań określonych powyżej, a zwłaszcza w pkt. 23, działania Klienta zmierzające do rozwiązania Umowy będą podlegały rygorom określonym w pkt. 25 niniejszego Regulaminu.

 24. Polkomtel S.A. jest uprawniony żądać od Klienta naprawienia szkody będącej wynikiem przyznania Klientowi specjalnych warunków Umowy i wcześniejszego, niż wskazane w pkt. 8 niniejszego Regulaminu, jej rozwiązania przez Klienta lub zawieszenia świadczenia usług albo spowodowania rozwiązania Umowy z winy Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Naprawienie szkody będzie następowało poprzez zapłatę kary umownej w wysokości 650,00 zł.

 25. Nie podlega rygorom określonym w pkt. 25 rozwiązanie Umowy przez Klienta w przypadku zmiany cennika usług telekomunikacyjnych sieci Plus GSM skutkującej podwyższeniem opłat za świadczone na rzecz Klienta usługi.

 26. Polkomtel S.A. informuje, że oferowany w Zestawie aparat telefoniczny posiada blokadę karty SIM (SIM Lock) i może działać wyłącznie z kartą sieci Plus GSM.

 27. Blokada może zostać usunięta we wszystkich Salonach Firmowych Plus GSM po zgłoszeniu telefonicznie lub osobiście chęci usunięcia blokady. Przy zgłoszeniu chęci usunięcia blokady należy wyrazić zgodę na przedstawione poniżej warunki usunięcia blokady oraz podać typ i numer IMEI telefonu. W ciągu 48 godzin Klient zostanie powiadomiony przez pracownika Salonu o terminie wykonania operacji. Blokada zostanie usunięta po zgłoszeniu się osobiście do Salonu z telefonem, który ma zostać odblokowany.

 28. Polkomtel S.A. informuje, że w przypadku usunięcia blokady w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od daty aktywacji w sieci Plus GSM, za czynność tę zostanie pobrana opłata w wysokości 500,00 złotych +VAT.

 29. W przypadku usunięcia blokady aparatu telefonicznego z pominięciem zasad określonych w pkt. 28 Klient traci prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej aparatu telefonicznego w ramach gwarancji.

 30. Promocja "Ericsson R310s" nie może być łączona z innymi zniżkami lub promocjami oferowanymi przez Polkomtel S.A. w czasie trwania niniejszej Promocji.

 31. Klient biorący udział w Promocji "Ericsson R310s" nie może, w zamian oferowanego Zestawu, żądać innego rodzaju aparatu telefonicznego lub usługi.

 32. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach Promocji "Ericsson R310s" zastosowanie mają postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

 33. Cena wymienionego w pkt. 3 Zestawu, oferowanego na zasadach ogólnych wynosi:
  999,00 zł + VAT w tym:

  opłata aktywacyjna: 100,00 zł + VAT
  aparat telefoniczny Ericsson R310s w cenie 899,00 zł + VAT

Opinie:

Opinie archiwalne (10):

Komentuj

Komentarze / 10

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  Jarecki pisze: 2001-07-09 13:29
  Nareszcie ten aparacik ma cenę odpowiadającą jego wartości. Przecież nieprzemakalność to nie jest jedyna ważna funkcja terminala...
  0
 • Users Avatars Mini
  pRzeKop pisze: 2001-07-09 14:54
  ta, najwazniesze sa loga graficze, dzwonki i gry ;)
  0
 • Users Avatars Mini
  sector pisze: 2001-07-09 17:33
  Jarecki: NIEPRZEMAKALNOSC i ODPORNOSC NA ZLE WARUNKI PRACY (kurz, uderzena, upadki) to jest to po co powstal R310. Nokie natomiast powstaly z mysla o dresach, ktore wg. ogolnej opini (czyt. mody dresiarskiej) musza miec to co inni.
  0
 • Users Avatars Mini
  Jarecki pisze: 2001-07-09 17:47
  Nawiedzeni, jak Boga kocham, nawiedzeni. Należycie do jakiegoś hate clubu Nokii czy co? Prawda, ze NIEPRZEMAKALNOSC etc. to rzeczywiscie to po co powstał R310. Twierdziłem tylko, że nie był on godzien swej wysokiej dotychczas ceny, a teraz jest atrakcyjna ofertą dla specyficznego klienta. A co do nokii: miałem 5110 ze 3 lata temu przez rok, potem dwa Eryki i Siemensa. Twierdze: na owe czasy 5110/6110 to były znakomite aparaty. Do dzis brakuje mi bardzo dobrej baterii, bardzo dobrej klawiatury, bardzo dobrego (na owe czasy) wyswietlacza. No to teraz możecie ulżyć swoim kompleksom wyzywając mnie (niezgodnie z prawdą) od łysych...
  0
 • Users Avatars Mini
  mark pisze: 2001-07-09 20:19
  ja wcale nie mam zamiaru wyzwac cie od lysych, co prawda nigdy nie mialem i nie mam nokii to przyznaje ze 5110 byla super i extra, jak na tamte latka. R310 nie ma animowanych log i n-tu melodyjek, bo nie o to tu chodzi. Zreszta nie pasowalby do trzech paskow ;-)))
  0
 • Users Avatars Mini
  Jarecki pisze: 2001-07-09 21:16
  Co jak co, ale kolor pomarańczowy jest badziewny... Wiem, wiem, chodzi o to by w życie można było go znaleźć...
  0
 • Users Avatars Mini
  gulash pisze: 2001-07-10 03:53
  Naprawdę wspaniały telefon, aczkolwiek trochę ciężkawy (170 g), jednak jego "pancerność" jest niesamowita. Miałem szczęście widzieć go na oczy (he, he), najlepszy efekt to ta uzbrojona antenka. Pozdrawiam!
  0
 • Users Avatars Mini
  Messer pisze: 2001-07-10 05:20
  Zwróćcie też uwagę na jedną, nie wiem czy nie najważniejszą cechę tego aparatu - podobno (czytałem ale nie testowałem!) ma NAJWIĘKSZĄ czułość z dostępnych na rynku... Może ktoś to potwierdzić? Pozdrawiam :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  edek pisze: 2001-07-10 15:54
  Moi drodzy! Czytanie Was to doskonała zabawa, szczególnie pozdrawiam Jareckiego (do niego uwaga: w życie pomarańcz się schowa, lepszy chyba jest granat).
  0
 • Users Avatars Mini
  tucoss pisze: 2001-07-25 23:14
  Panowie nie chcę być wscibski ale PLUS ponownie nie nadążył za ERA (o ideii która go w ogóle nie ma nie mówie) i wprowadził go z miesiecznym opóznieniem - czyli tak jak wszystko w PLUSIE - spóxnione!!!!!! To jest zenujace!
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: