Tele-Polska Holding w I kw. 2010 r.

Newsy
Żródło: TelePolska
Opinie: 0

Tele-Polska Holding opublikował skonsolidowany raport za I kwartał br. i zaprezentowała w nim bardzo dobre wyniki finansowe. W omawianym okresie grupa TPH osiągnęła przychody na poziomie 35,71 mln zł, wskaźnik EBITDA 1,83 mln zł oraz zysk netto w wysokości 1,19 mln zł.

Spółki z grupy kapitałowej TPH nie posiadają żadnych zobowiązań kredytowych a środki pieniężne i inne aktywa pieniężne zaprezentowane w raporcie skonsolidowanym, na koniec I kwartału wyrażały się kwotą 4,26 mln zł.

Skonsolidowane wyniki grupy kapitałowej TPH S.A. za I kwartał 2010 r. w PLN

Wyszczególnienie Q1 2010
przychody netto ze sprzedaży 35.714.427
zysk/strata na działalności operacyjnej 1.231.470
zysk/strata netto 1.189.704

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: