Orange dostanie miliony za książki i budki telefoniczne

Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0

7 sierpnia 2018 r. UKE wydało dwie decyzje w sprawie przyznania dopłaty za rok 2008 oraz 2009 do kosztów świadczonych przez Orange Polska usług wchodzących w skład usługi powszechnej. 

Konieczność ponownego rozpoznania sprawy wynikała z prawomocnych orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W orzeczeniach tych, sąd w części odmawiającej przyznania dopłaty podważył rozstrzygnięcie przyjęte w decyzjach prezesa UKE z 2011 r. oraz nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy.

Prezes UKE uznał, że OPL przysługuje dopłata do usług świadczonych w ramach usługi powszechnej:

 1. usługi udzielania informacji o numerach telefonicznych oraz udostępniania spisów abonentów:
  • za rok 2008 w wysokości 18 147 200,39 zł oraz
  • za rok 2009 w wysokości 18 430 152,00 zł;
 2. usługi publicznych aparatów samoinkasujących:
  • za rok 2008 w wysokości 52 169 302,48 zł, oraz
  • za rok 2009 – w tym zakresie prawomocne pozostało rozstrzygnięcie z dnia 6 września 2011 r., nr DHRT-WWM-6060-1/10(131),

oraz odmówił – za lata wskazane powyżej - przyznania dopłaty do kosztów świadczonych przez OPL następujących usług wchodzących w skład usługi powszechnej:

 • usługi przyłączenia pojedynczego zakończenia sieci w głównej lokalizacji abonenta z wyłączeniem sieci cyfrowej z integracją usług;
 • usługi utrzymania łącza abonenckiego z zakończeniem sieci w głównej lokalizacji w gotowości do świadczenia usług telekomunikacyjnych;
 • usługi połączenia telefoniczne krajowe i międzynarodowe, w tym do sieci ruchomych, obejmującej także zapewnienie transmisji dla faksu oraz transmisji danych, w tym połączenia do sieci Internet.

Podejmując rozstrzygnięcie prezes UKE w szczególności wziął pod uwagę sytuację gospodarczą i finansową OPL, jak również jej udział w rynku telekomunikacyjnym w latach 2008 oraz 2009.

Przeprowadzona analiza wykazała, że za część usług wchodzących w skład usługi powszechnej OPL powinna przysługiwać dopłata – z uwagi na znaczący koszt związany ze świadczeniem danej usługi i w konsekwencji nieuzasadnione obciążenie OPL oraz brakiem jej komercyjnego charakteru. W pozostałym zakresie, z uwagi na to że usługi te były świadczone w ramach zwykłej działalności biznesowej, przyznanie takiej dopłaty nie jest zasadne.

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: