URT ogłosił stanowisko w sprawie rozliczeń operatorów telekomunikacyjnych z ISP

Newsy
Żródło: URT
Opinie: 9

Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji Kazimierz Ferenc w dniu 4 grudnia 2001 r. ogłosił "Stanowisko w sprawie modelu rozliczeń między operatorami sieci telefonicznych a dostawcami usług internetowych." Dokument powstał po przeprowadzeniu szerokich konsultacji środowiskowych w trakcie których uczestnicy rynku - dostawcy usług internetowych oraz operatorzy telekomunikacyjni - mogli wnieść uwagi i zapoznać się z dwoma projektami stanowiska poprzedzającymi jego wersję ostateczną.
Celem opublikowania Stanowiska Prezesa URT jest dążenie do wzrostu inwestycji w sektorze telekomunikacyjnym oraz rozwoju usług internetowych i handlu elektronicznego w Polsce.
Stanowisko Prezesa URT może zostać wykorzystane w sytuacji, kiedy strony w ustawowym terminie nie dojdą do porozumienia i zwrócą się do Regulatora z wnioskiem o arbitraż. W przekonaniu Prezesa URT stanowisko powinno pomóc negocjującym stronom osiągnąć porozumienie poza obszarem ingerencji Regulatora wyznaczonym w ustawie Prawo Telekomunikacyjne. Ponadto uzupełnia ono istotną lukę informacyjną, dotyczącą wiedzy na temat oczekiwań URT co do dalszego rozwoju i upowszechnienia usługi dostępu do Internetu.
Prezentowane Stanowisko Prezesa URT przedstawia propozycję modeli rozliczeń pomiędzy operatorem warstwy dostępowej infrastruktury sieciowej Internetu, którym jest lokalny operator sieci telekomunikacyjnej o pozycji dominującej, a dostawcami usług internetowych. Technologia dostępu analizowana w stanowisku to dostęp komutowany (wdzwaniany, tzw. Dial-up) abonentów sieci telefonicznej PSTN (użytkowników końcowych) do serwerów dostawców usług internetowych.
Przedstawione przez Prezesa URT modele dają możliwość dostawcom usług internetowych ustalania cen za dostęp do Internetu. Tym samym ISP (Internet Service Providers) otwarta została możliwość aktywnego zarządzania ceną, po jakiej dane usługi będą świadczone. Zatem spoczywa na nich według Stanowiska odpowiedzialność budowania i niwelowania barier dostępu do Internetu.
Prezes URT uważa za stosowne przyjęcie, że stawki za połączenia (dostęp) do sieci internetowych (tzn. sieci operatora telefonii lokalnej o pozycji dominującej), powinny odpowiadać stawkom maksymalnym na poziomie wyrażonym w "Stanowisku Prezesa URT w sprawie modelu i stawek rozliczeń międzyoperatorskich" z sierpnia 2001 r.
Proponowane modele rozliczeń oraz stawki, są w stanie - daniem Prezesa URT - zdynamizować polski rynek usług dostępu do Internetu poprzez określenie warunków brzegowych w jakich każdy uczestnik tego rynku może funkcjonować. Dzięki temu ze znacznie większym prawdopodobieństwem możliwe będzie przygotowywanie przez potencjalnych inwestorów planów biznesowych związanych z inwestycjami w tę branżę. Ostatecznie powinno to doprowadzić do wzrostu konkurencyjności na rynku, obniżenia ceny po jakiej ta usługa będzie dostępna dla abonenta końcowego, poprawy jakości usług oraz większej przejrzystości jego funkcjonowania.

Opinie:

Opinie archiwalne (9):

Komentuj

Komentarze / 9

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: