URT wstrzymuje wprowadzenie nowych kart magnetycznych TP S.A.

Newsy
Żródło: URT
Opinie: 21

Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji zgłosił sprzeciw wobec przedłożonego przez Telekomunikację Polską S.A. w dniu 18 października 2001 r. projektu zmiany cennika usług powszechnych. Sprzeciw dotyczy zamiaru wprowadzenia do obiegu telefonicznych kart magnetycznych 10-jednostkowych w cenie detalicznej 5,00 zł (z VAT) oraz planowanego wycofania z obiegu kart magnetycznych 50- i 100-jednostkowych.
Prezes URT uznał, iż przedłożony do oceny projekt zmiany cennika nie spełnia wymogów formalnych dla tego rodzaju dokumentów, wymaganych przepisami Prawa telekomunikacyjnego. Brak jest m.in. informacji wskazującej użytkownikom publicznych aparatów samoinkasujących, które konkretnie zapisy aktualnie obowiązującego cennika usług powszechnych ulegają zmianie i w jakim zakresie. W odniesieniu do zamiaru wprowadzenia do obiegu kart o nominale 10-jednostek TP S.A. nie wskazała terminu wprowadzenia zmian w życie. TP S.A. nie zachowała ustawowego terminu 30 dni na poinformowanie o planowanym wycofaniu z obiegu kart magnetycznych o nominałach 50- i 100-jednostkowych. Pismo Prezesa TP S.A. do Prezesa URT nie zawiera również uzasadnienia wycofania tych kart z obiegu.
Przepis art. 60 ustawy Prawo telekomunikacyjne zobowiązuje operatora o znaczącej lub dominującej pozycji na krajowym rynku świadczenia powszechnych usług telekomunikacyjnych, do przedkładania Prezesowi URT projektu cennika usług powszechnych lub jego zmian, wraz z uzasadnieniem, co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem wprowadzenia w życie. Prezes URT, w drodze decyzji w ciągu 14 dni może zgłosić sprzeciw wobec przedłożonego projektu cennika lub jego zmian, jeśli uzna je za sprzeczne z ustawą. Wówczas projekt cennika lub jego zmiany objęte sprzeciwem nie wchodzą w życie.

Opinie:

Opinie archiwalne (21):

Komentuj

Komentarze / 21

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: