Wyniki Grupy CP w II kw. 2019 r.

Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0

Grupa Cyfrowy Polsat opublikowała swoje wyniki za II kwartał 2019 r.

Przychody Grupy Polsat w 2Q’19 na bazie poprzednio obowiązujących standardów rachunkowości zanotowały wzrost o 11,9% r/r, osiągając poziom 2.913 mln PLN (przychody uwzględniające wpływ MSSF 16 wyniosły 2.923 mln PLN).

Na przychody wpływ miał:

 • Wzrost przychodów detalicznych od klientów indywidualnych i biznesowych głównie na skutek konsolidowania wyników Grupy Netia od 22 maja 2018 r. Po wykluczeniu tego czynnika przychody detaliczne zmniejszyły się o ok. 1% r/r, gdyż spadek przychodów z usług głosowych został częściowo skompensowany wyższymi przychodami z usług płatnej telewizji oraz wyższymi przychodami z tytułu transmisji danych.
 • Wzrost przychodów hurtowych przede wszystkim w wyniku konsolidacji wyników Grupy Netia. Wyłączając ten czynnik, przychody hurtowe wzrosły o ok. 16%, a na wzrost tej pozycji miało przede wszystkim wpływ włączenie do portfolio oferty hurtowej nowych kanałów telewizyjnych, w tym w szczególności pakietów Eleven Sports Network oraz Polsat Sport Premium, co skutkowało wzrostem przychodów od operatorów kablowych i satelitarnych. Odnotowano wyższe przychody z tytułu sprzedaży sublicencji programowych, odsprzedaży pojemności sieci mobilnej dla klientów MVNO oraz reklamy i sponsoringu. Z kolei niższe niż przed rokiem były przychody z tytułu świadczenia usługi roamingu krajowego oraz na rzecz operatora P4.
 • Wyższe przychody ze sprzedaży sprzętu głównie na skutek większego udziału droższych modeli wśród sprzedanych urządzeń końcowych, co znalazło swoje odzwierciedlenie również w wyższym koszcie własnym sprzedanego sprzętu, przy jednocześnie niższym rok do roku wolumenie sprzedanych urządzeń.

Koszty Grupy 2Q’19 na bazie dotychczasowych standardów rachunkowości wyniosły 2.404 mln PLN i wzrosły r/r o 13,0% (koszty uwzględniające wpływ MSSF 16 wyniosły 2.407 mln PLN).

Na koszty wpływ miał:

 • Wzrost kosztów technicznych głównie z uwagi na skonsolidowanie wyników Grupy Netia. Po wykluczeniu tego czynnika koszty techniczne i rozliczeń międzyoperatorskich wzrosły o ok. 7%. Wzrost ten wynikał głównie z wyższych kosztów zakańczania połączeń i tranzytu ruchu, wyższych kosztów zakupu ruchu w roamingu międzynarodowym oraz zawiązania wyższych rezerw dotyczących kosztów energii elektrycznej.
 • Wzrost kosztów contentu spowodowany głównie ujęciem wyższych kosztów produkcji własnej i zewnętrznej oraz amortyzacji praw sportowych, w szczególności dotyczących uruchomionych w drugiej połowie 2018 roku kanałów Polsat Sport Premium, które transmitują m.in. piłkarskie rozgrywki Ligi Mistrzów UEFA i Ligi Europy UEFA oraz zakupionych w maju 2018 roku kanałów Eleven Sports Network.
 • Wyższe koszty własne sprzedanego sprzętu na skutek większego udziału droższych modeli wśród sprzedanych urządzeń końcowych, przy jednocześnie niższym rok do roku wolumenie sprzedanych urządzeń.
 • Wzrost kosztów wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników głównie w związku z konsolidowaniem wyników Grupy Netia, spółki Coltex oraz Eleven Sports Network, jak również w efekcie przeprowadzenia konwersji formy zatrudnienia części pracowników tymczasowych na etaty stałe.

Przychody z reklamy telewizyjnej i sponsoringu Grupy TV Polsat w 2Q’19 wzrosły r/r o 1,1% do poziomu 325 mln PLN, pomimo spadającego o 0,7% r/r rynku. W efekcie udział w rynku reklamy telewizyjnej i sponsoringu wzrósł do 27,2%.

EBITDA Grupy Polsat na bazie dotychczasowych standardów rachunkowości, wynosząca 960 mln PLN, zanotowała wzrost r/r o 1,4%, przy marży EBITDA na poziomie 33,0%. EBITDA uwzględniająca wpływ MSSF 16 wyniosła 1.076 mln PLN, przy marży EBITDA na poziomie 36,8%.

Zysk operacyjny Grupy Polsat (EBIT) na bazie dotychczasowych standardów rachunkowości wyniósł 515 mln PLN i wzrósł r/r o 8,3%. EBIT uwzględniający wpływ MSSF 16 wyniósł 523 mln PLN.

Koszty finansowe, netto na bazie dotychczasowych standardów rachunkowości wzrosły r/r o 72%. Na wyższy poziom kosztów finansowych, netto w drugim kwartale 2019 roku wpłynęło jednorazowe zdarzenie związane z decyzją o wyborze i dokonaniu zapłaty zryczałtowanej formy opodatkowania od odsetek lub dyskonta od emitowanych w przeszłości obligacji w łącznej wysokości 70,1 mln PLN.

Zysk netto Grupy na bazie dotychczasowych standardów rachunkowości wzrósł o 17% do 270 mln PLN. Zysk netto uwzględniający wpływ MSSF 16 wyniósł 269 mln PLN.

Skorygowany FCF po odsetkach za 2Q’19 wyniósł 392 mln PLN (w okresie 12-miesięcznym 1.385 mln PLN, zgodnie z oczekiwaniami spółki).

Całkowity dług netto/EBITDA LTM w 2Q’19 na bazie dotychczasowych standardów rachunkowości (zgodnie z wymogami Połączonej Umowy Kredytowej) obniżył się do poziomu 2,57x.

Kluczowe wskaźniki operacyjne w 2Q’19 (bez uwzględnienia konsolidacji wyników Grupy Netia):

 • Całkowita liczba RGU na poziomie 17,059 mln, z czego 84,7% RGU świadczonych w modelu kontraktowym,
 • Baza klientów kontraktowych wyniosła 5,653 mln:
  • ARPU kontraktowe wyniosło 83,4zł w 2Q’19, rosnąc r/r o 0,6% w porównaniu do poziomu 82,9 zł w 2Q’18,
  • Wskaźnik nasycenia RGU na klienta – 2,56x i pozostaje w trendzie wzrostowym,
  • Wskaźnik churn nadal w trendzie spadkowym, po raz kolejny osiągając rekordowo niski poziom (7,0%).
 • Wzrost całkowitej bazy usług kontraktowych r/r o 522 tys. (3,7%):
  • Wzrost r/r o 499 tys. (7,0%) RGU telefonii komórkowej to efekt korzystnego wpływu strategii multiplay, oraz dobrego przyjęcia przez klientów nowych prostych taryf Plusa wprowadzonych w lutym 2018 r., wspartych dobrą sprzedażą w segmencie B2B (m2m),
  • Wzrost r/r o 31 tys. (0,6%) RGU płatnej telewizji, dzięki utrzymującemu się popytowi na usługę Multiroom oraz dobrze sprzedającym się płatnym usługom OTT,
  • Stabilna baza usług Internetu mobilnego.
 • Kontynuacja strategii multiplay:
  • realizacja strategii multiplay skutkuje wzrostem liczby klientów tych usług o 243 tys. r/r,
  • Łączna liczba klientów korzystających z ofert pakietowych osiągnęła poziom 1,90 mln,
  • Odsetek klientów korzystających z pakietów multiplay osiągnął poziom 33,6%,
  • Liczba RGU posiadanych przez klientów usług wiązanych rośnie do 5,71 mln,
  • poziom churn (7,0%), głównie dzięki strategii multiplay.
 • Wysokie ARPU, stabilizacja bazy prepaid:
  • Stabilna q/q baza prepaid na poziomie 2,6 mln usług,
  • rosnące o 2,0% ARPU do poziomu 20,8 zł w 2Q’19.

Wyniki finansowe Grupy Cyfrowego Polsatu zgodnie z aktualnie obowiązującym standardem MSSF 16

w mln PLN

2Q’19

Konsensus rynkowy1

Różnica

Przychody ze sprzedaży, w tym:

2.923

2.876

1,6%

- Przychody detaliczne

1.616

n/d

n/d

- Przychody hurtowe

862

n/d

n/d

- Przychody ze sprzedaży sprzętu

379

n/d

n/d

- Pozostałe przychody

66

n/d

n/d

Koszty operacyjne, w tym:

2.407

n/d

n/d

- Koszty techniczne i rozliczeń międzyoperatorskich

591

n/d

n/d

- Amortyzacja, utrata wartości i likwidacja

554

n/d

n/d

- Koszt własny sprzedanego sprzętu

322

n/d

n/d

- Koszty kontentu

416

n/d

n/d

- Koszty dystrybucji, marketingu, obsługi i utrzymania klienta

242

n/d

n/d

- Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników

206

n/d

n/d

- Koszty windykacji, odpisów aktualizujących wartość należności i koszt spisanych należności

17

n/d

n/d

- Pozostałe koszty

60

n/d

n/d

EBITDA

1.076

1.055

2,0%

Marża EBITDA

36,8%

36,7%

0,1pkt%

EBIT

523

507

3,1%

Zysk netto

269

2912

-7,6%

 

Segment usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym

  2Q 2019 2Q 2018 Zmiana %

Łączna liczba RGU (na koniec okresu) (kontraktowe+przedpłacone)

17.058.921

16.698.622

2,2%

       

USŁUGI KONTRAKTOWE

Łączna liczba RGU na koniec okresu, w tym:

14.451.610

13.929.804

3,7%

Płatna telewizja, w tym:

5.058.740

5.027.520

0,6%

Multiroom

1.173.866

1.127.285

4,1%

Telefonia komórkowa

7.597.611

7.098.239

7,0%

Internet

1.795.259

1.804.045

(0,5%)

Liczba klientów

5.652.912

5.724.492

(1,3%)

ARPU na klienta

83,4

82,9

0,6%

Churn na klienta

7,0%

8,3%

(1,3 p.p.)

Wskaźnik nasycenia RGU na jednego klienta

2,56

2,43

5,3%

USŁUGI PRZEDPŁACONE

Łączna liczba RGU na koniec okresu, w tym:

2.607.311

2.768.818

(5,8%)

Płatna telewizja

87.176

59.722

46,0%

Telefonia komórkowa

2.418.370

2.545.749

(5,0%)

Internet

101.765

163.347

(37,7%)

ARPU na RGU [PLN]

20,8

20,4

2,0%

 

Łączna liczba usług świadczonych przez Grupę zarówno w modelu kontraktowym, jak i przedpłaconym, wzrosła o 2,2% w ujęciu r/r, osiągając poziom 17,059 mln.

Na koniec 2Q’19 usługi kontraktowe stanowiły 84,7% łącznej liczby świadczonych usług. Wskaźnik ten wzrósł z 83,4% przed rokiem.

Usługi kontraktowe:

 • Łączna liczba klientów kontraktowych wyniosła 5,653 mln na koniec 2Q’19 (-1,3% r/r), przede wszystkim na skutek konsolidacji kontraktów pod jedną wspólną umową kontraktową w ramach gospodarstwa domowego, co znajduje odzwierciedlenie w rosnącym wskaźniku nasycenia RGU na jednego klienta (wzrost o 5,3% r/r).
 • Liczba usług kontraktowych świadczonych przez nas wzrosła o 522K do 14,452 mln na koniec 2Q’19 (+3,7% r/r).
 • Liczba RGU płatnej telewizji wyniosła 5,059 mln na koniec 2Q’19, co stanowi wzrost r/r o 31K, czyli o 0,6%. Wzrost wynika głównie z rosnącej popularności usługi Multiroom (+46K r/r, do około 1,2 mln RGU) oraz rosnącej sprzedaży płatnych usług typu OTT.
 • Liczba RGU telefonii komórkowej wzrosła r/r o 499K (+7,0%), osiągając poziom 7,598 mln na koniec 2Q’19, przede wszystkim w efekcie skutecznej realizacji strategii dosprzedaży usług do pojedynczego klienta oraz wprowadzenia do sprzedaży w lutym 2018 r. nowych, atrakcyjnych taryf adresowanych do klientów kontraktowych, jak również wysokiego popytu wśród klientów biznesowych (usługi m2m).
 • Liczba RGU dostępu do szerokopasmowego Internetu mobilnego na koniec 2Q’19 wyniosła 1,795 mln i była niższa r/r o 9K, czyli o 0,5%. Spadek ten związany jest m.in. ze stopniowym nasycaniem się rynku usługami dedykowanego mobilnego dostępu do Internetu oraz systematycznie rosnącą popularnością transmisji danych w taryfach telefonii komórkowej (smartfony), która to usługa konkuruje z usługą dedykowanego dostępu do Internetu mobilnego.
 • W 2Q’19 średni miesięczny przychód na klienta wzrósł r/r o 0,6% do 83,4 zł.
 • Wskaźnik odpływu klientów (churn) spadł o 1,3 p.p. do poziomu 7,0% w 12-miesięcznym okresie zakończonym 30 czerwca 2019 roku w porównaniu do 8,3% w okresie 12 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2018 roku.
 • Na koniec 2Q’19 z oferty usług łączonych korzystało już 1,898 mln klientów, co stanowi wzrost o 243K klientów, czyli o 14,7% r/r. Oznacza to, że na koniec 2Q’19 nasycenie bazy klientów kontraktowych usługami łączonymi kształtowało się na poziomie 33,6%. Ta grupa klientów posiadała na koniec 2Q’19 łącznie 5,713 mln usług (RGU) – o 774K, czyli 15,7%, więcej niż rok wcześniej. W 1Q’18 zniesiono progi wejścia do programu smartDOM, udostępniając tym samym ofertę usług łączonych wszystkim klientom na identycznych warunkach, co przełożyło się korzystnie na dynamikę wzrostu bazy klientów usług multiplay i poziom ARPU dla całej bazy.

Usługi przedpłacone

 • Liczba świadczonych przez nas aktywnych usług przedpłaconych spadła r/r o 162K, czyli o 5,8% do 2,607 mln na koniec 2Q’19. 
 • W 2Q’19 średni miesięczny przychód na RGU prepaid (APRU) wzrósł r/r o 2,0% do 20,8 zł.

Wyniki Grupy CP w II kw. 2019 r.

Wyniki Grupy CP w II kw. 2019 r.

Wyniki Grupy CP w II kw. 2019 r.

Wyniki Grupy CP w II kw. 2019 r.

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: