Wyniki finansowe Elektrimu po III kwartale

Newsy
Żródło: Elektrim
Opinie: 12

WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO
3 kwartał 3 kwartały 3 kwartał 3 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 67 260 146 744 17 582 40 070
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na 179 299 51 660 46 870 14 106
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 173 271 -142 684 45 294 -38 961
IV. Zysk (strata) netto 173 271 -142 684 45 294 -38 961
V. Aktywa (stan na ...) 9 105 449 2 346 161
VI. Kapitał własny (stan na 3 436 681 885 514
...)
VII. Liczba akcji (stan na 83 770 297 83 770 297
...)
VIII. Wartość księgowa na 41,03 10,57
jedną akcję (w zł) (stan na
...)
 
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały 6 593 363 6 672 655 7 977 225 7 773 964
1. Wartości niematerialne i 2 170 2 548 1 860 750
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 85 059 86 021 82 944 81 488
3. Finansowy majątek trwały 6 170 871 6 248 233 7 492 229 7 268 091
4. Należności długoterminowe 335 263 335 853 400 192 423 635
II. Majątek obrotowy 2 432 258 2 456 477 1 685 615 1 846 216
1. Zapasy 7 745 19 169 8 669 15 144
2. Należności krótkoterminowe 1 240 498 1 264 984 1 402 118 1 483 445
3. Akcje (udziały) własne do 0 0 0 0
zbycia
4. Papiery wartościowe 650 641 1 007 649 58 503 65 887
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 533 374 164 675 216 325 281 740
III. Rozliczenia 79 828 106 053 195 270 142 632
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego 0 0 0 0
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 79 828 106 053 195 270 142 632
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 9 105 449 9 235 185 9 858 110 9 762 812
P a s y w a
I. Kapitał własny 3 436 681 3 263 410 4 119 332 694 008
1. Kapitał akcyjny 83 770 83 770 83 770 83 770
2. Należne wpłaty na poczet 0 0 0 0
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 3 454 616 3 454 616 724 351 724 351
4. Kapitał rezerwowy z 5 443 5 443 5 324 5 324
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały 57 270 57 270 103 452 103 452
rezerwowe
6. Różnice kursowe z 0 0 0 0
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub -21 734 -21 734 -21 734 -21 734
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto -142 684 -315 955 3 224 169 -201 155
II. Rezerwy 1 432 952 1 858 713 1 544 430 26 576
1. Rezerwy na podatek 1 419 314 1 520 694 1 526 889 0
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy 13 638 338 019 17 541 26 576
III. Zobowiązania 3 856 502 4 000 601 4 035 739 3 937 596
1. Zobowiązania 1 979 912 2 023 224 2 284 617 2 368 490
długoterminowe
2. Zobowiązania 1 876 590 1 977 377 1 751 122 1 569 106
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 379 314 112 461 158 609 5 104 632
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 9 105 449 9 235 185 9 858 110 9 762 812
 
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 kwartały 3 kwartał 3 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 67 260 146 744 58 516 176 364
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 21 893 32 196 11 153 24 194
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 45 367 114 548 47 363 152 170
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 45 262 115 165 52 373 161 627
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 2 108 7 913 6 085 10 200
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 43 154 107 252 46 288 151 427
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 21 998 31 579 6 143 14 737
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 272 1 424 444 2 372
V. Koszty ogólnego zarządu 24 184 104 495 40 979 125 308
VI. Zysk (strata) na -2 458 -74 340 -35 280 -112 943
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 296 885 346 666 37 416 101 966
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 115 128 220 666 74 537 117 390
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 179 299 51 660 -72 401 -128 367
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 0 681 3 339 3 764
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego 0 0 0 0
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 371 618 725 500 5 066 124 5 240 483
finansowe
XIII. Koszty finansowe 377 646 920 525 44 849 364 274
XIV. Zysk (strata) na 173 271 -142 684 4 952 213 4 751 606
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń 0 0 0 -548
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 548
XVI. Zysk (strata) brutto 173 271 -142 684 4 952 213 4 751 058
XVII. Podatek dochodowy 0 0 1 526 889 1 526 889
XVIII. Pozostałe obowiązkowe 0 0 0 0
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 173 271 -142 684 3 425 324 3 224 169

Zysk (strata) netto (za 12 -560 889 3 604 229
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 83 770 297 83 770 297
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję -6,70 43,03
zwykłą (w zł)
 
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 kwartały 3 kwartał 3 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto -276 992 -210 581 25 879 -243 280
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto 173 271 -142 684 3 425 324 3 224 169
II. Korekty razem -450 263 -67 897 -3 399 445 -3 467 449
1. Amortyzacja 1 545 4 868 1 210 3 544
2. (Zyski) straty z tytułu -20 872 -22 902 -2 698 -9 942
różnic kursowych
2a. Rezerwa na należności -71 429 -7 595
3. Odsetki i dywidendy 90 024 214 127 9 488 127 934
4. (Zysk) strata z tytułu -303 501 -278 033 -237 -7 283
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych -324 381 -170 262 1 517 855 1 461 317
rezerw
6. Podatek dochodowy -101 380 -101 380 0 0
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy 0 0 0 -166 599
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów 11 425 11 744 6 475 6 896
9. Zmiana stanu należności -108 173 6 660 51 352 84 069
10. Zmiana stanu zobowiązań 22 495 50 880 85 736 124 555
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń 293 928 281 733 -28 707 -58 650
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów -850 -301 670 1 848 5 669
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty 60 906 243 933 -5 041 767 -5 038 959
B. Przepływy pieniężne netto 867 718 698 138 -96 372 235 978
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 921 725 932 195 42 862 1 100 777
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników 0 26 26
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 1 252 2 135 429 13 718
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników 213 636 214 636 15 458 986 845
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 213 636 214 636 15 458 986 805
- w jednostkach 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej 0 0 40
4. Sprzedaż papierów 705 478 711 528 15 356 67 470
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych 0 1 855 0 3 501
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 0 681 2 686 3 026
7. Otrzymane odsetki 1 269 1 270 2 784 10 650
8 . Pozostałe wpływy 90 90 6 123 15 501
II. Wydatki z tytułu -54 007 -234 057 -139 234 -864 799
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników -80 -657 -5 -33
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników -238 -2 844 -3 070 -3 401
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników -40 598 -60 031 -104 802 -572 206
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych -40 598 -60 031 -104 782 -572 186
- w jednostkach 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej 0 -20 -20
4. Nabycie akcji (udziałów) 0 0 0
własnych
5. Nabycie papierów -8 668 -8 694 -12 -15 211
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki 0 0 -62 598
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki -4 423 -161 831 -31 345 -211 310
C. Przepływy pieniężne netto -222 027 -183 960 5 078 23 655
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 1 308 368 1 828 024 240 765 1 594 424
finansowej
1. Zaciągnięcie 48 453 48 453 0 30 000
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub 0 0 0
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie 204 307 286 373 126 265 659 817
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub 1 053 322 1 473 593 114 500 887 500
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji 0 0 0
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału 2 286 5 669 0 0
7. Pozostałe wpływy 0 13 936 0 17 107
II. Wydatki z tytułu -1 530 395 -2 011 984 -235 687 -1 570 769
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych -41 253 -41 253 0 0
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub 0 0 -23
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych -208 341 -272 019 -84 590 -840 233
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub -1 179 121 -1 349 893 -136 000 -571 500
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji 0 0 0
własnych
6. Umorzenie akcji 0 0 0
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i 0 0 0
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób 0 0 0
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele 0 -123 -68 -296
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z 0 0 0
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki -92 310 -234 413 -15 029 -73 467
12. Pozostałe wydatki -9 370 -114 283 0 -85 250
D. Przepływy pieniężne 368 699 303 597 -65 415 16 353
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 368 699 303 597 -65 415 16 353
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków 10 713 221 -72 123 9 645
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 164 675 229 777 281 740 199 972
początek okresu
G. Środki pieniężne na 533 374 533 374 216 325 216 325
koniec okresu (F+/- D)
 
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość 450 887 371 043 491 888 509 801
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek 269 924 194 770 249 858 253 598
zależnych
- na rzecz jednostek 0 0 2 180 2 296
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki 0 0 0 0
dominującej
b) pozostałe zobowiązania 0 0 0 0
pozabilansowe (z tytułu)
Zobowiązania pozabilansowe, 450 887 371 043 491 888 509 801
razem

Opinie:

Opinie archiwalne (12):

Komentuj

Komentarze / 12

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  hubert pisze: 2001-11-06 12:29
  ...no i wszystko jasne. Zreszta i tak nigdy nie uwazalem na rachunkowosci, wiec nawet sie nie probowalem wczytywac w ten budyn. A moze tu jest cos "miedzy wierszami"?.....
  0
 • Users Avatars Mini
  rhat pisze: 2001-11-06 13:09
  Jak to nic nie rozumiecie? Normalnie, wyniki nie są złe. Nie są tez najlepsze... Rozumiecie już? He, he...
  0
 • Users Avatars Mini
  hubert pisze: 2001-11-06 13:20
  A moze jest to zakodowana wiadomosc z NOKIA GAME? .... i trzeba sie jej nauczyc na pamiec, a nastepnie wyslac smsami do 1435 innych uzytkownikow....
  0
 • Users Avatars Mini
  dustin pisze: 2001-11-06 13:25
  tak to jest jesli ktos najmniejszym nakladem pracy chce sie pochwalic, ze ma informacje z pierwszej reki i jako pierwszy ja podaje. cos mi sie wydaje ze raport ten i inne zostaly skopiowane z innego pliku poprzez nacisniecie ctrl + c i wlejenie go do innego pliku poprzez ctrl + v
  0
 • Users Avatars Mini
  rhat pisze: 2001-11-06 13:30
  Dustin, piszesz bzdury. Najbliżej prawdy był hubert. Prawdopodobnie to on wygra tegoroczną Nokia Game. Zaczynam gratulować.
  0
 • Users Avatars Mini
  PlaYMode pisze: 2001-11-06 13:39
  ej Panowie, nie przesadzajcie, wyniki Elektrimu są zadowalające, nie przynosi strat, co najważniweszjsze w gospodarce wolnorynkowej
  0
 • Users Avatars Mini
  biedroneczka pisze: 2001-11-06 14:38
  akle te liczby sa niesamowite
  0
 • Users Avatars Mini
  muminek pisze: 2001-11-06 14:54
  A nie łatwiej było to by zapodać w jakiejś tabelce. Bo w tej formie w jakiej są teraz to te wyniki są diablo nieczytelne.
  0
 • Users Avatars Mini
  hubi pisze: 2001-11-06 17:22
  po co zebys sie pokapowal o co tu chodzi
  0
 • Users Avatars Mini
  muminek pisze: 2001-11-06 19:24
  hubi: ale po to są chyba te wyniki? Mam rację, nie?
  0
 • Users Avatars Mini
  madzer pisze: 2001-11-06 19:34
  biedroneczka: nie wiem co w tych liczbach niesamowitego...nie mogą po prostu napisac że zysków brak to wypisują takie bzdety...
  0
 • Users Avatars Mini
  Amper pisze: 2001-11-07 13:59
  Trzeci debilny news... Cóż może ktoś w gsmonline ma płacone od newsa i od znaków w nim ujętych? To przez kilka sekund "pisania" tych newsów nieźle się obłowił... Chciałbym wiedzieć komu to potrzebne? Może akcjonariuszom... Ale jaki ma to wpływ na PTC nie jest pokazane, ani jaki udział w tych cyferkach miała ERA.
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: