Wyniki Grupy Cyfrowy Polsat w I kw. 2020 r.

Newsy
Opinie: 0
Wyniki Grupy Cyfrowy Polsat w I kw. 2020 r.

Grupa Cyfrowy Polsat opublikowała swoje wyniki za I kwartał 2020 r. (wiadomość będzie aktualizowana)

Przychody Grupy Polsat w 1Q’20 rosły w tempie +2,0% r/r, osiągając poziom 2.849 mln PLN. Koszty Grupy 1Q’20 wyniosły 2.392 mln PLN i wzrosły r/r o 3,2%. EBITDA Grupy Polsat, wynosząca 1.027 mln PLN, zanotowała spadek r/r o 1,1%, przy marży EBITDA na poziomie 36,0%.

Zysk operacyjny Grupy Polsat (EBIT) wyniósł 462 mln PLN i spadł r/r o 5,9%. Zysk netto Grupy spadł r/r o 38% do 184 mln PLN przede wszystkim na skutek niegotówkowych zmian na poziomie kosztów finansowych i strat z działalności inwestycyjnej wynikających z osłabienia złotówki w stosunku do EUR i USD.

Całkowity dług netto/EBITDA LTM w 1Q’20 obniżył się do poziomu 2,86x.

Kluczowe wskaźniki operacyjne w 1Q’20 (bez uwzględnienia konsolidacji wyników Grupy Netia):

 • Całkowita liczba RGU na poziomie 17,436 mln, z czego 84,9% RGU świadczonych w modelu kontraktowym,
 • Baza klientów kontraktowych wyniosła 5,601 mln:
 • ARPU kontraktowe wyniosło 85,4 zł w 1Q’20, rosnąc r/r o 3,0% w porównaniu do poziomu 82,9 zł w 1Q’19,
 • Wskaźnik nasycenia RGU na klienta – 2,64x
 • Wskaźnik churn 6,6%.
 • Wzrost całkowitej bazy usług kontraktowych r/r o 466 tys. (3,3%):
 • Wzrost  r/r  o  564  tys.  (7,6%)  RGU  telefonii  komórkowej.
 • Spadek r/r o 85 tys. (1,7%) RGU płatnej telewizji (bez uwzględnienia rosnącej liczby RGU Netii), co było głównie związane z mniejszą liczbą świadczonych usług telewizji satelitarnej

 • Spadek r/r o 13 tys. (0,7%) RGU Internetu. Spadek ten związany jest m.in. ze stopniowym nasycaniem się rynku usługami dedykowanego mobilnego dostępu do Internetu oraz systematycznie rosnącą popularnością transmisji danych w taryfach telefonii komórkowej (smartfony), która to usługa konkuruje z usługą dedykowanego dostępu do Internetu mobilnego.

 • Łączna liczba klientów korzystających z ofert pakietowych osiągnęła poziom 2,01 mln na koniec 1Q’20,
 • Odsetek klientów korzystających z pakietów multiplay osiągnął poziom 35,9%,
 • Liczba RGU posiadanych przez klientów usług wiązanych rośnie do 6,12 mln,

 

Wyniki finansowe Grupy Cyfrowego Polsatu

w mln PLN

1Q’20

Zmiana r/r

Konsensus

rynkowy

Różnica

Przychody ze sprzedaży, w tym:

2.849

2%

 

2.820

1,0%

-     Przychody detaliczne

1.605

0%

 

n/d

 n/d

-     Przychody hurtowe

824

7%

 

n/d

 n/d

-     Przychody ze sprzedaży sprzętu

346

0%

 

n/d

 n/d

-     Pozostałe przychody

75

14%

 

n/d

 n/d

Koszty operacyjne, w tym:

2.392

3%

 

n/d

 n/d

-     Koszty techniczne i rozliczeń między- operatorskich

601

7%

 

n/d

 n/d

-     Amortyzacja, utrata wartości i likwidacja

565

3%

 

n/d

 n/d

-     Koszt własny sprzedanego sprzętu

282

-3%

 

n/d

 n/d

-     Koszty kontentu

389

6%

 

n/d

 n/d

-     Koszty dystrybucji, marketingu, obsługi i utrzymania klienta

224

-8%

 

n/d

 n/d

-     Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników

222

4%

 

n/d

 n/d

-     Koszty windykacji, odpisów aktualizujących wartość należności i koszt spisanych należności

44

28%

 

n/d

 n/d

-     Pozostałe koszty

65

13%

 

n/d

 n/d

EBITDA

1.027

-1%

 

1.020

0,7%

Marża EBITDA

36,0%

-1,2pkt%

 

36,2%

-0,2pkt%

EBIT

462

-6%

 

455

1,6%

Zysk netto

184

-38%

 

174

5,6%

 

Segment usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym

1Q

2020

2019

Zmiana %

Łączna liczba RGU (na koniec okresu) (kontraktowe+ przedpłacone)

17.435.613

16.973.770

2,7%

USŁUGI KONTRAKTOWE

 

 

 

Łączna liczba RGU na koniec okresu, w tym:

14.796.975

14.330.995

3,3%

Płatna telewizja, w tym:

4.992.356

5.077.221

(1,7%)

Multiroom 

1.187.199

1.167.983

1,6%

Telefonia komórkowa

8.016.501

7.452.479

7,6%

Internet

1.788.118

1.801.295

(0,7%)

Liczba klientów

5.601.300

5.672.790

(1,3%)

ARPU na klienta [PLN]

85,4

82,9

3,0%

Churn na klienta

6,6%

7,2%

(0,6 p.p.)

Wskaźnik nasycenia RGU na jednego klienta

2,64

2,53

4,3%

USŁUGI PRZEDPŁACONE

 

 

 

Łączna liczba RGU na koniec okresu, w tym:

2.638.638

2.642.775

(0,2%)

Płatna telewizja

171.958

144.586

18,9%

Telefonia komórkowa

2.393.373

2.387.672

0,2%

Internet

73.307

110.517

(33,7%)

ARPU na RGU [PLN]

20,7

20,1

3,0%

 

 • Łączna liczba usług świadczonych przez Grupę zarówno w  modelu kontraktowym, jak i  przedpłaconym, wzrosła   o 2,7% w ujęciu r/r, osiągając poziom 17,436 mln.
 • Na koniec 1Q’20 usługi kontraktowe stanowiły  84,9% łącznej liczby świadczonych usług. Wskaźnik ten wzrósł        z 84,4% przed rokiem.
 • Usługi kontraktowe:
  • Łączna liczba klientów kontraktowych wyniosła 5,601 mln na koniec 1Q’20 (-1,3% r/r), przede wszystkim na skutek konsolidacji kontraktów pod jedną wspólną umową kontraktową w ramach gospodarstwa domowego, co znajduje odzwierciedlenie w rosnącym wskaźniku nasycenia RGU na jednego klienta (wzrost o 4,3% r/r).
  • Liczba usług kontraktowych świadczonych przez nas wzrosła o 466K do 14,797 mln na koniec 1Q’20 (+3,3% r/r).
  • Liczba świadczonych w modelu kontraktowym usług płatnej telewizji wyniosła 4,992 na koniec 1Q’20 zmniejszając się r/r o 1,7%, co było głównie związane z mniejszą liczbą usług telewizji satelitarnej.
  • Liczba RGU telefonii komórkowej wzrosła r/r o 564K (+7,6%), osiągając poziom 8,017 mln na koniec 1Q’20, przede wszystkim w efekcie skutecznej realizacji strategii dosprzedaży usług do pojedynczego klienta oraz wprowadzenia atrakcyjnych taryf adresowanych do klientów kontraktowych, jak również wysokiego popytu wśród klientów biznesowych na usługi m2m.
  •  Liczba RGU dostępu do szerokopasmowego Internetu  mobilnego na koniec 1Q’20 wyniosła 1,788 mln      i była niższa r/r o 13K, czyli o 0,7%. Spadek ten związany jest m.in. ze stopniowym nasycaniem się rynku usługami dedykowanego mobilnego dostępu do Internetu oraz systematycznie rosnącą popularnością transmisji danych w taryfach telefonii komórkowej (smartfony), która to usługa konkuruje z usługą dedykowanego dostępu do Internetu mobilnego.
  • Zgodnie z założeniami długoterminowej strategii dążymy do maksymalizacji przychodu na klienta kontraktowego poprzez dosprzedaż dodatkowych produktów i usług do bazy naszych klientów w ramach oferty usług łączonych, co pozytywnie wpływa na ARPU klienta kontraktowego. W 1Q’20 średni miesięczny przychód na klienta wzrósł r/r o 3,0% do 85,4 zł.
  • Wskaźnik odpływu klientów (churn) spadł o 0,6 p.p. do poziomu 6,6% w 12-miesięcznym okresie zakończonym 31 marca 2020 r. w porównaniu do 7,2% w okresie 12 miesięcy zakończonych 31 marca 2019 r. Jest to przede wszystkim efekt wysokiej lojalności naszych klientów usług łączonych, co z kolei wynika ze skutecznej realizacji strategii multiplay, jak również naszych działań ukierunkowanych na budowę wysokiej satysfakcji i lojalności naszych klientów.
  • Nasza oferta usług łączonych, oparta o mechanizm udzielania atrakcyjnych rabatów na każdy dodatkowy produkt lub usługę z portfolio Grupy, cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem i odnotowuje bardzo dobre wyniki sprzedaży, co pozytywnie przekłada się na poziom wskaźnika churn, wskaźnika nasycenia RGU na jednego klienta oraz ARPU klienta kontraktowego. Na koniec 1Q’20 z oferty usług łączonych korzystało już 2,012 mln klientów, co stanowi wzrost o 157K klientów, czyli o 8,5% r/r. Oznacza to, że na koniec końca marca 2020 r. nasycenie naszej bazy klientów kontraktowych usługami łączonymi kształtowało się na poziomie 35,9%. Ta grupa klientów posiadała na koniec 1Q’20 łącznie 6,120 mln usług (RGU) – o 553K, czyli 9,9%, więcej niż rok wcześniej.
 • Usługi przedpłacone
  • Liczba świadczonych przez nas aktywnych usług przedpłaconych była stabilna i wyniosła na koniec 1Q’20 2.639K klientów.
  • W 1Q’20 średni miesięczny przychód na RGU prepaid (APRU) wzrósł r/r o 3,0% do 20,7 zł.

Materiały dodatkowe:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: