Wyniki Grupy Cyfrowy Polsat w III kw. 2020 r.

Newsy
Opinie: 0
Wyniki Grupy Cyfrowy Polsat w III kw. 2020 r.

Przychody Grupy Cyfrowy Polsat w III kw. 2020 r. przekroczyły 3 mld zł, skorygowana EBITDA wyniosła 1,1 mld zł, a zysk netto wzrósł do poziomu 345 mln zł. Grupa rozpoczęła również wypłatę rdywidendy w łącznej kwocie 640 mln zł.

W trzecim kwartale zrealizowaliśmy strategiczną inwestycję w Grupę Interia oraz przejęliśmy kontrolę nad kanałami Fokus TV i Nowa TV, ponadto z sukcesem realizowaliśmy naszą strategię multiplay. Liczba klientów naszego flagowego programu smartDOM wzrosła o 100 tys. Był to kolejny kwartał silnego wzrostu liczby świadczonych usług kontraktowych – o blisko 600 tys. rok do roku, dzięki czemu ich łączna liczba przekroczyła 15 milionów. Po raz kolejny obniżyliśmy również wskaźnik odejść klientów – do poziomu 6,1%, co świadczy o wysokim zadowoleniu klientów z jakości naszych usług – komentuje Maciej Stec, wiceprezes zarządu ds. Strategii Cyfrowego Polsatu i Polkomtela.

Najważniejsze dane operacyjne za III kwartał 2020 r.:

 • Liczba klientów usług multiplay, świadczonych m.in. w ramach flagowego programu smartDOM, wzrosła o 100 tys. (5%) r/r do 2,048 mln, co stanowi 37% bazy klientów kontraktowych.
  • Do 6,28 mln wzrosła liczba usług posiadanych przez tę grupę klientów.
  • Wskaźnik churn został obniżony do bardzo niskiego poziomu wynoszącego 6,1% w skali roku.
 • Dynamiczny przyrost liczby usług kontraktowych – o 581 tys. r/r do blisko 15,2 mln, a stanowią one 85% wszystkich świadczonych usług.
  • Wzrost wskaźnika nasycenia usługami przypadającymi na klienta – o 5,4% r/r, a każdy z klientów posiadał średnio 2,72 usługi z portfolio Grupy.
  • Średni przychód od klienta kontraktowego (ARPU) wzrósł o 2,5% r/r i wyniósł 86,9 zł.
 • Baza prepaid na poziomie 2,7 mln z rosnącym ARPU w wysokości 21,5 zł.
 • Łącznie Grupa Polsat świadczy ponad 17,8 mln usług płatnej telewizji, Internetu i telefonicznych, a ich liczba wzrosła w ciągu roku o ok. 600 tys.
 • Kanały Grupy Telewizji Polsat niezmiennie pozostawały w czołówce rynku oglądalności w grupie komercyjnej, osiągając w III kwartale wynik 24,6%.
 • Przychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy telewizyjnej i sponsoringu w III kwartale wyniosły 252 mln zł, w efekcie czego udział Grupy w rynku reklamy TV wzrósł r/r do poziomu 29,0%.
 • Dzięki przejęciu Grupy Interia Grupa Polsat stała się czołowym graczem na rynku Internetu w Polsce. Strony internetowe Grupy Polsat-Interia odwiedza aktualnie 18,5 mln użytkowników, a średniomiesięczna liczba odsłon stron wyniosła blisko 1,5 miliarda. Portal Interia.pl utrzymuje stabilną pozycję wśród polskich serwisów horyzontalnych, docierając do 68% polskich internautów.

Wyniki finansowe Grupy Cyfrowy Polsat

mln PLN

III kwartał 2020

III kwartał 2019

zmiana r/r

Przychody ze sprzedaży

3 004

2 892

+3,8%

​EBITDA z pominięciem jednorazowych kosztów związanych z COVID-19 (w tym darowizn)

Wyniki finansowe segmentu usług B2C i B2B

mln PLN

III kwartał 2020

zmiana r/r

Przychody ze sprzedaży

2 590

75

+3%

EBITDA z pominięciem jednorazowych kosztów związanych z COVID-19 (w tym darowizn)

Wyniki finansowe segmentu mediowego: telewizja i online

mln PLN

III kwartał 2020

zmiana r/r

Przychody ze sprzedaży

482

41

+9%

EBITDA z pominięciem jednorazowych kosztów związanych z COVID-19 (w tym darowizn)

Podsumowanie wyników za 3Q 2020 r.

Przychody Grupy Polsat w 3Q’20 wzrosły 3,8% r/r, osiągając poziom 3.004 mln PLN. Na wzrost przychodów wpływ miały w głównej mierze:

 • Stabilizacja przychodów detalicznych, nawet pomimo wynikającej ze stanu epidemii COVID-19 silnej negatywnej presji na skalę przychodów generowanych z połączeń wykonywanych przez naszych klientów korzystających z roamingu oraz strukturalnej presji na przychody z telefonii stacjonarnej oferowanej przez Netię.
 • Wyższe przychody hurtowe wygenerowane w wyniku wzrostu przychodów z tytuły reklamy związanego głównie z konsolidowaniem wyników Grupy Interia od lipca 2020 r. dodatkowo wspartego przez istotny wzrost przychodów z rozliczeń międzyoperatorskich, będącego wynikiem wzrostu wolumenu połączeń głosowych wykonywanych w okresie epidemii COVID-19, oraz przez wyższe przychody ze sprzedaży kanałów do operatorów kablowych i satelitarnych.
 • Wzrost przychodów ze sprzedaży sprzętu. W 3Q’20 sprzedaż sprzętu utrzymała się na wysokim poziomie, m.in. dzięki podjętym przez nas podczas lockdownu wywołanego stanem epidemii COVID-19 wysiłkom, aby zastąpić bezpośrednią formę sprzedaży przez kanały zdalne oraz znaczącej intensyfikacji sprzedaży stacjonarnej po ponownym otwarciu od maja 2020 r. tej części naszej sieci, która była przejściowo niedostępna podczas lockdown’u.
 • Wzrost pozostałych przychodów ze sprzedaży spowodowany przede wszystkim konsolidacją przychodów spółki Esoleo, zajmującej się sprzedażą instalacji fotowoltaicznych oraz rosnącymi przychodami z odsetek od sprzedaży ratalnej sprzętu dla klientów detalicznych.

Koszty Grupy 3Q’20 wyniosły 2.495 mln PLN i wzrosły r/r o 2,4%. Na ich wysokość miały wpływ w głównej mierze:

 • Wyższe koszty techniczne i rozliczeń międzyoperatorskich głównie na skutek wyższych kosztów rozliczeń międzyoperatorskich wynikających ze wzrostu wolumenu ruchu wychodzącego, na co wpłynęła epidemia koronawirusa.
 • Niższe koszty kontentu w wyniku ujęcia niższych kosztów produkcji własnej i amortyzacji praw sportowych, co było bezpośrednim następstwem ostrożnego zarządzania stroną kosztową w dobie niepewności wywołanej epidemią koronawirusa. Ponadto w trzecim kwartale 2019 roku pozycja ta obejmowała m.in. koszty dotyczące transmisji z szeregu najważniejszych turniejów siatkarskich.
 • Wyższe koszty własne sprzedanego sprzętu korespondujące z wyższymi przychodami uzyskanymi ze sprzedaży sprzętu.
 • Wzrost innych kosztów głównie w związku z ujęcia kosztów związanych z nabyciem Grupy Interia, w szczególności podatku PCC, kosztów związanych z działalnością na rynku fotowoltaicznym oraz dodatkowych kosztów z tytułu dostosowania Grupy do działania w warunkach stanu epidemii.

Przychody z reklamy telewizyjnej i sponsoringu Grupy TV Polsat w 3Q’20 wzrosły r/r o 0,9% do poziomu 252 mln PLN, podczas gdy w tym czasie cały rynek reklamy telewizyjnej zanotował spadek o 2,2%. W efekcie nasz udział w rynku reklamy telewizyjnej i sponsoringu wzrósł do 29,0%.

EBITDA skorygowana Grupy  Polsat1  wynosząca  1.082  mln  PLN,  zanotowała  wzrost  r/r  o  6,0%,  przy  marży  EBITDA  na poziomie 36,0%. EBITDA Grupy Polsat uwzględniająca jednorazowe koszty związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID osiągnęła poziom 1.079 mln PLN, przy marży EBITDA na poziomie 35,9%.

Zysk operacyjny Grupy Polsat (EBIT) wyniósł 506 mln PLN i wzrósł r/r o 10,2%.

Koszty finansowe, netto spadły r/r o 32,0% do poziomu 67 mln PLN. Spadek ten wynikał przede wszystkim z niższych kosztów obsługi odsetek w następstwie obniżenia przez NBP w trakcie 2020 r. stóp procentowych łącznie o 140 punktów bazowych.

Zysk netto Grupy wzrósł o 45,9% r/r, osiągając poziom 345 mln PLN.

Skorygowany FCF po odsetkach za 3Q’20 wyniósł 299 mln PLN (w okresie 12-miesięcznym 1.366 mln PLN, wykazując wzrost o 2,4% w stosunku do wyniku uzyskanego w 4Q’19). Do uzyskanego wyniku FCF przyczynił się wzrost wyniku EBITDA, obniżenie zapasów sprzętu dla klientów oraz zapłacona rata UMTS.

Główny kowenant – całkowity dług netto/EBITDA LTM w 3Q’20 utrzymał się na poziomie 2,85x pomimo pełnego rozliczenia zakupu Interii.

Kluczowe wskaźniki operacyjne w 3Q’20 (bez uwzględnienia konsolidacji wyników Grupy Netia):

 • Całkowita liczba RGU na poziomie 17.840 tys., z czego 85,0% RGU świadczonych w modelu kontraktowym,
 • Baza klientów kontraktowych wyniosła 5.570 tys.:
  • ARPU kontraktowe wyniosło 86,9 zł w 3Q’20, rosnąc r/r o 2,5% w porównaniu do poziomu 84,8 zł w 3Q’19,
  • Wskaźnik nasycenia RGU na klienta – 2,72x i pozostaje w trendzie wzrostowym,
  • Wskaźnik churn obniżył się do rekordowo niskiego poziomu 6,1% w skali roku.
 • Wzrost całkowitej bazy usług kontraktowych r/r o 581 tys. (4,0%):
  • Wzrost r/r o 615 tys. (7,9%) RGU telefonii komórkowej to efekt skutecznej realizacji strategii dosprzedaży usług do pojedynczego klienta, skutecznego dbania o satysfakcję klientów, jak również wysokiego popytu wśród klientów biznesowych na usługi m2m,
  • Spadek r/r o 23 tys. (0,5%) RGU płatnej telewizji (bez uwzględnienia rosnącej liczby RGU Netii), co było głównie związane z mniejszą liczbą świadczonych usług telewizji satelitarnej,
  • Spadek r/r o 11 tys. (0,6%) RGU Internetu. Spadek ten związany jest m.in. ze stopniowym nasycaniem się rynku usługami dedykowanego mobilnego dostępu do Internetu oraz systematycznie rosnącą popularnością transmisji danych w taryfach telefonii komórkowej (smartfony), która to usługa konkuruje z usługą dedykowanego dostępu do Internetu mobilnego.
 • Kontynuacja strategii multiplay:
  • Konsekwentna realizacja strategii multiplay skutkuje stabilnym wzrostem liczby klientów tych usług o 100 tys. r/r,
  • Łączna liczba klientów korzystających z ofert pakietowych osiągnęła poziom 2,05 mln na koniec 3Q’20,
  • Odsetek klientów korzystających z pakietów multiplay osiągnął poziom 36,8%,
  • Liczba RGU posiadanych przez klientów usług wiązanych rośnie do 6,28 mln,
  • Rekordowo niski poziom churn (6,1%), głównie dzięki naszej strategii multiplay.
 • Szybka odbudowa skali świadczonych usług przedpłaconych:
  • Dobra sprzedaż usług telefonicznych po okresie lockdownu oraz wysokie zainteresowanie usługami VOD przekładają się na stabilizację bazy usług przedpłaconych,
  • Rosnący poziom ARPU (3,4% r/r) wynika między innymi z wyższej liczby połączeń głosowych przekładającej się na wyższe rozliczenia międzyoperatorskie.

Wyniki finansowe Grupy Cyfrowego Polsatu

w mln PLN

3Q’20

Zmiana r/r

Konsensus

rynkowy

Różnica

Przychody ze sprzedaży, w tym:

3.004

4%

2.965

1,3%

-     Przychody detaliczne

1.624

0%

n/d

 n/d

-     Przychody hurtowe

857

8%

n/d

 n/d

-     Przychody ze sprzedaży sprzętu

434

5%

n/d

 n/d

-     Pozostałe przychody

89

26%

n/d

 n/d

Koszty operacyjne, w tym:

2.495

2%

n/d

 n/d

-     Koszty techniczne i rozliczeń międzyoperatorskich

609

6%

n/d

 n/d

-     Amortyzacja, utrata wartości i likwidacja

573

2%

n/d

 n/d

-     Koszt własny sprzedanego sprzętu

362

6%

n/d

 n/d

-     Koszty kontentu

397

-6%

n/d

 n/d

-     Koszty dystrybucji, marketingu, obsługi i utrzymania klienta

247

-4%

n/d

 n/d

-     Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz

pracowników

208

4%

n/d

 n/d

-     Koszty windykacji, odpisów aktualizujących

wartość należności i koszt spisanych należności

23

15%

n/d

 n/d

-     Pozostałe koszty

76

23%

n/d

 n/d

EBITDA skorygowana3

1.082

6%

n/d

n/d

Marża EBITDA skorygowana

36,0%

0,7pkt%

n/d

n/d

EBITDA

1.079

6%

1.040

3,8%

Marża EBITDA

35,9%

0,6pkt%

35,1%

0,8pkt%

EBIT

506

10%

475

6,5%

Zysk netto

345

46%

302

14,2%

 

Segment usług B2C i B2B

3Q 2020

3Q 2019

Zmiana %

Łączna liczba RGU (na koniec okresu) (kontraktowe+przedpłacone), [tys.]

17.840

17.267

3,3%

USŁUGI KONTRAKTOWE

 

 

 

Łączna liczba RGU na koniec okresu [tys.], w tym:

15.169

14.588

4,0%

Płatna telewizja, w tym:

5.010

5.033

(0,5%)

Multiroom 

1.201

1.181

1,7%

Telefonia komórkowa

8.367

7.752

7,9%

Internet

1.792

1.802

(0,6%)

Liczba klientów [tys.]

5.570

5.644

(1,3%)

ARPU na klienta [PLN]

86,9

84,8

2,5%

Churn na klienta

6,1%

6,8%

(0,7 p.p.)

Wskaźnik nasycenia RGU na jednego klienta

2,72

2,58

5,4%

USŁUGI PRZEDPŁACONE

 

 

 

Łączna liczba RGU na koniec okresu [tys.], w tym:

2.671

2.679

(0,3%)

Płatna telewizja

158

143

10,6%

Telefonia komórkowa

2.449

2.443

0,2%

Internet

64

93

(31,0%)

ARPU na RGU [PLN]

21,5

20,8

3,4%

 

Łączna liczba usług świadczonych przez Grupę zarówno w modelu kontraktowym, jak i przedpłaconym, wzrosła o 3,3% w ujęciu r/r, osiągając poziom 17.840 tys.

Na koniec  3Q’20 usługi kontraktowe stanowiły  85,0% łącznej liczby świadczonych usług. Wskaźnik ten wzrósł z 84,5% przed rokiem.

Usługi kontraktowe:

 • Łączna liczba klientów kontraktowych wyniosła 5.570 tys. na koniec 3Q’20 (-1,3% r/r), przede wszystkim na skutek konsolidacji kontraktów pod jedną wspólną umową kontraktową w ramach gospodarstwa domowego, co znajduje odzwierciedlenie w rosnącym wskaźniku nasycenia RGU na jednego klienta (wzrost o 5,4% r/r).
 • Liczba usług kontraktowych świadczonych przez nas wzrosła o 581K do 15.169 tys. na koniec 3Q’20 (+4,0% r/r).
 • Liczba świadczonych w modelu kontraktowym usług płatnej telewizji wyniosła 5.010 tys. na koniec 3Q’20 zmniejszając się r/r o 0,5%, co było głównie związane z mniejszą liczbą usług telewizji satelitarnej.
 • Liczba RGU telefonii komórkowej wzrosła r/r o 615K (+7,9%), osiągając poziom 8.367 tys. na koniec 3Q’20, przede wszystkim w efekcie skutecznej realizacji strategii dosprzedaży usług do pojedynczego klienta, skutecznego dbania o satysfakcję klientów, co przekłada się na niski wskaźnik odpływu klientów (churn), jak również wysokiego popytu wśród klientów biznesowych na usługi m2m.
 • Liczba RGU  dostępu do szerokopasmowego Internetu  mobilnego na koniec 3Q’20 wyniosła 1.792 tys.     i była niższa r/r o 11K, czyli o 0,6%. Spadek ten związany jest m.in. ze stopniowym nasycaniem się rynku usługami dedykowanego mobilnego dostępu do Internetu oraz systematycznie rosnącą popularnością transmisji danych w taryfach telefonii komórkowej (smartfony), która to usługa konkuruje z usługą dedykowanego dostępu do Internetu mobilnego.
 • Zgodnie z założeniami długoterminowej strategii dążymy do maksymalizacji przychodu na klienta kontraktowego poprzez dosprzedaż dodatkowych produktów i usług do bazy naszych klientów w ramach oferty usług łączonych, co pozytywnie wpływa na ARPU klienta kontraktowego. W 3Q’20 średni miesięczny przychód na klienta wzrósł r/r o 2,5% do 86,9 zł.
 • Wskaźnik odpływu klientów (churn) spadł o 0,7 p.p. do poziomu 6,1% w 12-miesięcznym okresie zakończonym 30 września 2020 r. w porównaniu do 6,8% w okresie 12 miesięcy zakończonych 30 września 2019 r. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na obniżenie tego wskaźnika było tymczasowe zamknięcie istotnej części punktów sprzedaży bezpośredniej podczas pierwszej fali epidemii koronawirusa (od marca do maja 2020 roku). Poza tym, niższy churn to przede wszystkim efekt wysokiej lojalności naszych klientów usług łączonych, co z kolei wynika ze skutecznej realizacji strategii multiplay, jak również naszych działań ukierunkowanych na budowę wysokiej satysfakcji i lojalności naszych klientów.
 • Nasza oferta usług łączonych, oparta o mechanizm udzielania atrakcyjnych rabatów na każdy dodatkowy produkt lub usługę z portfolio Grupy, cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem i odnotowuje bardzo dobre wyniki sprzedaży, co pozytywnie przekłada się na poziom wskaźnika churn, wskaźnika nasycenia RGU na jednego klienta oraz ARPU klienta kontraktowego. Na koniec 3Q’20 z oferty usług łączonych korzystało już  2.048 tys. klientów, co stanowi wzrost o  100K klientów,  czyli  o 5,1% r/r. Oznacza to,       że na koniec końca września 2020 r. nasycenie naszej bazy klientów kontraktowych usługami łączonymi kształtowało się na poziomie 36,8%. Ta grupa klientów posiadała na koniec 3Q’20 łącznie 6.280 tys. usług (RGU) – o 394K, czyli 6,7%, więcej niż rok wcześniej.

Usługi przedpłacone

 • Liczba świadczonych przez nas aktywnych usług przedpłaconych pozostała stabilna w ujęciu rok do roku i wyniosła koniec 3Q’20 2.671 tys.
 • W 3Q’20 średni miesięczny przychód na RGU prepaid (APRU) wzrósł r/r o 3,4% do 21,5 zł.

Materiały dodatkowe:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: