11 tysięcy za zerwanie umowy z UPC - kablówce grozi wielka kara

Najważniejsze | Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
11 tysięcy za zerwanie umowy z UPC - kablówce grozi wielka kara

Do UOKiK wpływały skargi na zbyt wysokie opłaty w UPC za zerwanie umowy przed terminem. Urząd wszczął postępowanie przeciwko UPC Polska podejrzewając, że operator może naruszać zbiorowe interesy konsumentów.

Postępowanie dotyczy możliwości zastrzegania opłat przewyższających wartość umowy, gdy konsument zrezygnuje z usług przed końcem umowy (np. o dostęp do internetu czy telewizji kablowej). O działaniach operatora zawiadomili Urząd konsumenci – poniżej treść wybranych skarg:

  • „(…) Chciałem rozwiązać wcześniej umowę zawartą z UPC. Po kontakcie telefonicznym dostałem informację że gdybym rozwiązał umowę w sierpniu br. kara wynosi 11 000 zł. Umowa została zawarta w marcu 2021 na 2 lata. Koszt całej umowy to około 3100 zł. (…)”.
  • „(…) Operator w dniu 30 września 2021 r. wyznaczył termin jej rozwiązania na dzień 01 listopada 2021 r. z naliczeniem kary za rozwiązanie umowy przed upływem okresu zobowiązania w wysokości 2085,15 zł. Nadmieniam, że do końca trwania umowy pozostało 7 miesięcy i licząc po 89 zł kwoty opłat kwota zapłaty wynosiłaby niecałe 630 zł. (…)”.

Zgodnie z prawem, jeśli konsument wypowie umowę z operatorem telekomunikacyjnym przed końcem jej obowiązywania, ten drugi ma prawo pobrać opłatę. Opłata taka nie może być wyższa niż przyznana konsumentowi ulga, pomniejszona o czas korzystania z usług. Wysokość ulgi jest wskazana w umowie – chodzi o zawarcie umowy na warunkach promocyjnych.

Z analizy skarg i zawartych umów wynika, że UPC Polska może zastrzegać nieadekwatnie wysokie opłaty za wypowiedzenie umowy przed terminem – przewyższają one wartość tych umów (sumę opłat abonamentowych). Z cytowanych skarg konsumentów wynika, że musieliby oni zapłacić więcej za rozwiązanie umowy niż gdyby płacili co miesiąc za usługi UPC.

Postępowanie w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów może zakończyć się nałożeniem kary do 10 proc. obrotu.

W toku są postępowania wyjaśniające wobec Netii oraz Vectry, w których urząd sprawdza, czy operatorzy zastrzegają opłaty za wypowiedzenie umowy przez konsumentów, które są wyższe niż wysokość abonamentu.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: