Znaczące straty Netii po III kwartale br.

Newsy
Żródło: Netia
Opinie: 9

WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł 
3 kwartał 2001 narastająco / 3 kwartały 2001 narastająco / 3 kwartał 2000 narastająco / 3 kwartały  2000 narastająco 
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 137 961 393 089 37 672 107 337 
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -398 997 -478 834 -108 950 -130 750  
III. Zysk (strata) brutto -496 951 -884 491 -135 697 -241 519 
IV. Zysk (strata) netto -497 460 -887 305 -135 836 -242 287 
V. Aktywa (stan na 2001-09-30) 4 248 788 1 094 766 2001-09-30 
VI. Kapitał własny (stan na 2001-09-30) -249 978 -64 411 2001-09-30 
VII. Liczba akcji (stan na 2001-09-30) 30 817 291 30 817 291 2001-09-30 
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 2001-09-30) -8,11 -2,09 2001-09-30 

SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na 2001-09-30 / stan na 2001-06-30 / stan na 2000-09-30 / stan na 2000-06-30 
A k t y w a
I. Majątek trwały 2 470 342 2 767 343 2 506 021 2 355 584 
1. Wartości niematerialne i prawne 75 188 74 969 32 051 30 735  
2. Wartość firmy z konsolidacji 0 247 716 259 562 268 281  
3. Rzeczowy majątek trwały 2 393 167 2 442 662 2 094 231 1 944 298 
4. Finansowy majątek trwały 1 987 1 996 120 177 112 270 
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 0 0 0 0  
5. Należności długoterminowe 0 0 0 0 
II. Majątek obrotowy 872 520 881 558 1 933 032 2 185 112 
1. Zapasy 2 709 3 027 2 847 2 820 
2. Należności krótkoterminowe 112 499 124 032 100 337 112 632 
3. Akcje (udziały) własne do zbycia 0 0 3 611 3 951  
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 606 863 534 771 1 379 344 1 422 804  
5. Środki pieniężne 150 449 219 728 446 893 642 905 
III. Rozliczenia międzyokresowe 905 927 928 440 960 399 963 049  
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0 0  
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 905 926 928 440 960 399 963 049  
A k t y w a r a z e m 4 248 788 4 577 341 5 399 452 5 503 745 
P a s y w a 
I. Kapitał własny -249 978 247 482 663 941 853 625 
1. Kapitał akcyjny 188 515 188 515 188 515 188 515 
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 0 0 0 0 
3. Kapitał zapasowy 1 685 096 1 685 096 1 684 605 1 690 594 
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 25 25 25 25 
5. Pozostałe kapitały rezerwowe  0 0 0 0 
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 0 0 0 0  
7. Różnice kursowe z konsolidacji 0 0 0 0 
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych -1 236 309 -1 236 309 -737 322 -737 322 
9. Zysk (strata) netto -887 305 -389 845 -471 882 -288 187 
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 0 0 0 0 
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 23 343 23 696 78 047 1 765 
IV. Rezerwy 0 0 0 0 
1. Rezerwy na podatek dochodowy 0 0 0 0  
2. Pozostałe rezerwy 0 0 0 0 
V. Zobowiązania 4 176 458 3 792 368 4 475 573 4 608 514 
1. Zobowiązania długoterminowe 3 895 631 3 509 082 4 047 557 4 058 087 
2. Zobowiązania krótkoterminowe 280 827 283 286 428 016 550 427 
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów 298 965 513 795 181 891 39 841 
P a s y w a r a z e m 4 248 788 4 577 341 5 399 452 5 503 745 
 
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 2001 narastająco / 3 kwartały 2001 narastająco / 3 kwartał 2000 narastająco / 3 kwartały 2000 narastająco 
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 137 961 393 089 100 389 300 176 
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 119 378 367 212 85 637 272 875 
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 18 583 25 877 14 752 27 301 
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów -160 059 -453 832 -117 615 -338 836 
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów -155 496 -442 796 -114 965 -325 147 
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów -4 563 -11 036 -2 650 -13 689 
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) -22 098 -60 743 -17 226 -38 660 
IV. Koszty sprzedaży -5 983 -15 745 -13 427 -19 529 
V. Koszty ogólnego zarządu -8 298 -31 593 -6 550 -26 038 
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -36 379 -108 081 -37 203 -84 227 
VII. Pozostałe przychody operacyjne 80 2 506 5 802 14 919 
VIII. Pozostałe koszty operacyjne -362 698 -373 259 -7 462 -22 851 
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) -398 997 -478 834 -38 863 -92 159 
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach 0 0 0 0 
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego 0 0 0 0 
XII. Pozostałe przychody finansowe 4 294 31 470 170 798 243 853 
XIII. Koszty finansowe -95 086 -415 502 -307 248 -596 517 
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) -489 789 -862 866 -175 313 -444 823 
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 0 0 -8 -8 
1. Zyski nadzwyczajne 0 0 1 1 
2. Straty nadzwyczajne 0 0 -9 -9 
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji -7 162 -21 625 -8 787 -25 577 
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 0 0 0 0 
XVIII. Zysk (strata) brutto -496 951 -884 491 -184 108 -470 408 
XIX. Podatek dochodowy -862 -4 522 -644 -1 804 
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0 
XXI. Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 0 0 0 0 
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 353 1 708 1 058 331 
XXIII. Zysk (strata) netto -497 460 -887 305 -183 694 -471 881 
 
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -914 410 -462 469 
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 30 810 117 27 582 290 
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -29,68 -16,77 
  

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 2001 narastająco / 3 kwartały 2001 narastająco / 3 kwartał 2000 narastająco / 3 kwartały  2000 narastająco 
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej 
1. Wpływy ze sprzedaży: 
a) produktów 
b) towarów 
c) materiałów 
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 
4. Pozostałe wpływy 
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 
1. Nabycie: 
a) towarów 
b) materiałów 
2. Zużycie energii 
3. Nabycie usług obcych 
4. Podatki i opłaty 
5. Wynagrodzenia 
6. Zapłata podatku dochodowego 
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 
9. Pozostałe wydatki 
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 46 936 125 038 -830 56 996 
I. Zysk (strata) netto -497 460 -887 305 -183 694 -471 881 
II. Korekty razem 544 396 1 012 343 182 864 528 877 
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych -353 -1 708 -1 058 -331 
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 0 0 0 0 
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 70 327 195 515 49 423 130 739 
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -21 832 78 757 10 994 68 682 
5. Odsetki i dywidendy 128 597 301 302 5 757 62 261 
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 0 0 0 0 
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 17 340 17 340 0 0 
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 862 4 522 644 1 804 
9. Podatek dochodowy zapłacony 97 1 732 7 781 0 
10. Zmiana stanu zapasów 318 49 -27 -463 
11. Zmiana stanu należności 179 40 003 52 26 880 
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 16 530 12 270 15 466 31 888 
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -6 417 21 905 -50 245 61 458 
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 1 255 3 163 60 031 61 913 
15. Pozostałe korekty 337 493 337 493 84 046 84 046 
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -126 050 -230 557 -237 700 -1 409 255 
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 0 348 205 0 0 
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 0 0 0 0 
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego0 0 0 0  
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego 0 0 0 0 
w tym: 
- w jednostkach zależnych 0 0 0 0 
- w jednostkach stowarzyszonych 0 0 0 0 
- w jednostce dominującej 0 0 0 0 
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 0 339 705 0 0 
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 8 500 0 0 
6. Otrzymane dywidendy 0 0 0 0 
7. Otrzymane odsetki 0 0 0 0 
8 . Pozostałe wpływy 0 0 0 0 
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -126 050 -578 762 -237 700 -1 409 255 
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -2 839 -45 488 -2 580 -6 435 
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -122 980 -468 393 -234 924 -555 337 
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego -231 -60 883 -196 -1 116 
w tym: 
- w jednostkach zależnych -231 -60 883 -196 -1 116 
- w jednostkach stowarzyszonych 0 0 0 0 
- w jednostce dominującej 0 0 0 0 
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0 
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 0 0 0 -677 210 
6. Udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0 
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 0 0 0 0 
8. Pozostałe wydatki 0 -3 998 0 -169 157 
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0 -55 220 71 678 1 389 119 
I. Wpływy z działalności finansowej 0 0 82 648 1 450 600 
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 0 0 0 0 
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 0 0 21 772 839 320 
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 0 0 0 0 
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0 
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 0 0 -5 989 470 631 
6. Dopłaty do kapitału 0 0 0 0 
7. Pozostałe wpływy 0 0 66 865 140 649 
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 0 -55 220 -10 970 -61 481 
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 0 0 -10 970 -61 481 
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0 
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 0 0 0 0 
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0 
5. Koszty emisji akcji własnych 0 0 0 0 
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0 
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 0 0 0 0 
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 0 0 0 0 
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 0 0 0 0 
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 0 0 
11. Zapłacone odsetki 0 -55 220 0 0 
12. Pozostałe wydatki 0 0 0 0 
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -79 114 -160 739 -166 852 36 860 
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -69 279 -159 991 -196 012 42 128 
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych 9 835 748 -29 160 5 268 
F. Środki pieniężne na początek okresu 219 728 310 440 642 905 404 765 
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 150 449 150 449 446 893 446 893 
  

ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na 2001-09-30 / stan na 2001-06-30 / stan na 2000-09-30 / stan na  2000-06-30 
Zobowiązania pozabilansowe 0 0 0 0 
a) łączna wartość 0 0 0 0 
udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: 
- na rzecz jednostek zależnych 0 0 0 0 
- na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0 0 0 
- na rzecz jednostki dominującej 0 0 0 0 
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 0 0 0 0 
Zobowiązania pozabilansowe razem 0 0 0 0

Opinie:

Opinie archiwalne (9):

Komentuj

Komentarze / 9

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  madzer pisze: 2001-11-07 13:38
  Znowu te zagmatfane liczby - ale i tak nie zmienia to że Netia ma głównie problemy przez Tepse...
  0
 • Users Avatars Mini
  hubert pisze: 2001-11-07 14:30
  Powtorka z rozrywki. Ale i tak dobrze, ze przynajmniej podano w tytule, ze sa straty - nie trzeba szukac odpowiednich "rubryk". Ale i tak szkoda Netii.
  0
 • Users Avatars Mini
  Bąbel pisze: 2001-11-07 14:50
  i tak tak zwani prezesi "dobrzy" menagerowie firmy biorą po 100,000 pln miesięcznie
  0
 • Users Avatars Mini
  lava1 pisze: 2001-11-07 15:23
  I historia się powtarza. jedni zarabiają drudzy tracą. szkoda tylko że konqrent TPSY.
  0
 • Users Avatars Mini
  mariusz pisze: 2001-11-07 15:28
  Netia nie traci tylko przez TP S.A czy przez swoje nieudolne działania,ale dlatego,iż jej partner stratergiczny(jakaś skandynawska firma telekomunikacyjna chybaTelia)nie bedzie jej dofinansowała ponieważ jej akcje są notowane wysoko a to by je zaniżyło.
  0
 • Users Avatars Mini
  gmazur pisze: 2001-11-07 16:34
  mozna wzrok starcic przy czytaniu tego postu. a tak swoja droga zysk (strata) netto wyniosla prawie 900 000 PLN (kupa forsy). cos czarno widze czwarty i kolejne kwartaly firm telekominukacyjnych. gm
  0
 • Users Avatars Mini
  hubi pisze: 2001-11-07 17:24
  mariusz masz racje to jest qrestwo
  0
 • Users Avatars Mini
  Ewandy pisze: 2001-11-07 17:44
  Musimy jeszcze dobrze poczekac nim sie rynek ustatkuje.Narazie za duza konkurencja.
  0
 • Users Avatars Mini
  Maras pisze: 2001-11-07 23:24
  netia nie traci tylko jeszcze nigdy nie zaczeła zarabiać, świadczyła usługi poniżej kosztów i to się teraz odbiło czkawką, co do Teli to i tak dotej pory wpakowali straszną kupę forsy ale czasami są nietrafione inwestycje i trzeba się z nich jakoś wycofać m.in. Telia zaczeła dlatego intensywniej współpracować z TPSA.
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: