1.25 mld dywidendy w Plusie

Newsy
Żródło: Plus
Opinie: 5

W dniu dzisiejszym odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polkomtela. Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności spółki za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania tych sprawozdań. Udzieliło również członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Polkomtela absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007. Na posiedzeniu ZWZA podjęto także uchwałę o podziale zysku spółki oraz wypłacie dywidendy, postanawiając:

1) kwotę 108.554.409,13 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki,
2) kwotę 130.705,02 zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki,
3) kwotę 1.248.245.000,00 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy, w ten sposób, że wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 60,89 zł. Część tej kwoty, w wysokości 315.700.000,00 zł, została już wypłacona akcjonariuszom w formie zaliczki zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej z 26.10.2007 r.

Ponadto na dzisiejszym posiedzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e składu Rady Nadzorczej odwołano Krzysztofa Szwedowskiego i Piotra Kownackiego. Jednocześnie na członków Rady Nadzorczej powołano Marka Moroza i Piotra Kearneya, rekomendowanych przez PKN Orlen.

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: