"12 miesięczny kontrakt" - regulamin promocji Ery

Newsy
Opinie: 33

Promocja "12 miesięczny kontrakt" w sieci Era

Nowa oferta promocyjna Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era.

W okresie od 16.11.2001 do wyczerpania zapasów zestawów objętych niniejszą promocją, jednakże nie dłużej niż do 07.01.2002 (włącznie), PTC, operator sieci Era oferuje:

CENY ZESTAWÓW DLA WSZYSTKICH TARYF:

Alcatel 302

Zestaw I
Aparat telefoniczny - Alcatel 302
Kaseta wideo z filmem, "Czego pragną kobiety" (do wyczerpania zapasów)
Cena = 69,00 PLN + 22% VAT*

Ericsson R310s

Zestaw II

Aparat telefoniczny - Ericsson R310s
Cena = 29,00 PLN + 22% VAT*

Philips Fisio 311

Zestaw III
Aparat telefoniczny - Philips Fisio 311
Cena = 69,00 PLN + 22% VAT*

Philips Ozeo

Zestaw IV
Aparat telefoniczny - Philips Ozeo
Suszarka do włosów marki PHILIPS (do wyczerpania zapasów)
Cena = 99,00 PLN + 22% VAT*

Philips Azalis 288

Zestaw V
Aparat telefoniczny - Philips Azalis 288
Suszarka do włosów marki PHILIPS (do wyczerpania zapasów)
Cena = 99,00 PLN + 22% VAT*

Motorola T180

Zestaw VI
Aparat telefoniczny - Motorola T180
Cena = 49,00 PLN + 22% VAT*

Siemens C35i

Zestaw VII
Aparat telefoniczny - Siemens C35i
Cena = 69,00 PLN + 22% VAT*

Siemens M35i

Zestaw VIII
Aparat telefoniczny - Siemens M35i
Nadmuchiwany materac (do wyczerpania zapasów)
Cena = 99,00 PLN + 22% VAT*

Nokia 3310

Zestaw IX
Aparat telefoniczny - Nokia 3310
Cena = 199,00 PLN + 22% VAT*

*Podana cena zestawu nie uwzględnia opłaty za przyłączenie do sieci Era. Opłata ta, w niniejszej promocji, wynosi 19,00 PLN netto. Opłata ta jest doliczana do pierwszego rachunku.

Z oferty może skorzystać każdy, kto spełni poniższy warunek:
jednocześnie z nabyciem aparatu telefonicznego wraz z przyłączeniem do sieci Era (aktywacją) w autoryzowanym punkcie sprzedaży, w salonie lub sklepie firmowym sieci Era lub u doradcy biznesowego sieci Era, zawrze z PTC Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na czas oznaczony 12 miesięcy na wybranym planie taryfowym.

W promocji dostępne są taryfy: Moja, Moja 10, Moja 45, Moja 100, Biznes 10, Biznes 45, Biznes 100, Biznes 220.

Dotyczy tylko taryf typu Moja:

Abonent, który w ramach niniejszej promocji zawrze z PTC Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na czas oznaczony 12 miesięcy na taryfach typu Moja może do 31.03.200 r korzystać z promocyjnej usługi "Szczęśliwe godziny".

a. Usługa "Szczęśliwe godziny" polega na tym, że Abonent w zamian za miesięczną opłatę za usługę w wysokości 3 pln netto, może o określonych porach w ciągu doby korzystać z bezpłatnych krajowych wewnątrzsieciowych połączeń głosowych.

b. Godziny, w których, Abonenci poszczególnych taryf mogą korzystać z promocyjnych połączeń:

 • taryfa Moja: 22:00 - 24:00 (pon.-niedz)

 • taryfa Moja 10: 21:00 - 23:00 (pon.-niedz)

 • taryfa Moja 45: 19:00 - 21:00 (pon.-niedz)

 • taryfa Moja 100: 18:00 - 20:00 (pon.-niedz)

c. Godziny obowiązywania usługi "Szczęśliwe godziny " są ustalone dla każdej taryfy typu Moja i nie mogą być zmienione przez Abonenta.

d. Od 01.04.2002 w w/w godzinach obowiązują stawki z Cennika Usług Telekomunikacyjnych PTC.

e. Usługa "Szczęśliwe godziny" nie jest oferowana w taryfach typu Biznes.

f. Usługa "Szczęśliwe godziny " dotyczy tylko krajowych połączeń wewnątrz sieci z wyłączeniem:

 • połączeń z numerami: 604 01 01 01, 604 02 02 02, 602 951 111, 602 963, 602 992 000, 602 951 000 oraz innymi numerami usług sieci Era

 • połączeń z numerami przyznanymi w usłudze Faksy i Dane

 • połączeń z Numerami specjalnymi

 • SMS-ów.

g. Usługa "Szczęśliwe godziny" może być aktywowana w momencie podpisywania Umowy (w salonach i sklepach firmowych Era oraz autoryzowanych punktach dealerskich) lub poprzez TeleErę** (tel: 602 909) lub I-BOA**.

h. Opłata za aktywację usługi "Szczęśliwe godziny" wynosi 18 pln netto.

i. Abonament miesięczny za usługę wynosi 3 pln netto i jest płatny z góry. Abonament jest naliczany proporcjonalnie do liczby dni obowiązywania usługi w danym Cyklu Rozliczeniowym.

j. Abonent, który ma aktywną usługę "Szczęśliwe godziny", będzie mógł wykorzystać minuty wliczone w abonament w proporcjach: 50% na połączenia wewnątrz sieci i 50% na połączenia do innych krajowych operatorów. Podział minut w abonamencie będzie obowiązywał od dnia aktywacji usługi do dnia 31.03.2002. Od 1.04.2002 minuty w abonamencie będą naliczane zgodnie z Cennikiem Usług Telekomunikacyjnych PTC

k. SMSy zawarte w abonamencie są naliczane zgodnie z Cennikiem Usług Telekomunikacyjnych PTC.

l. Minuty wykorzystane w godzinach ustalonych w usłudze "Szczęśliwe godziny" pomniejszają pakiet bezpłatnych minut zawartych w abonamencie telefonicznym.

m. Usługę można wyłączyć poprzez automatyczny system TeleEra** (602 909) lub I-BOA**.

n. Raz wyłączona usługa "Szczęśliwe godziny" nie może być włączona ponownie.

o. Zmiana taryfy na taryfę typu Biznes powoduje utratę promocyjnej usługi "Szczęśliwe godziny".

p. Cesja nie powoduje utraty prawa do usługi "Szczęśliwe godziny".

q. W przypadku zawieszenia karty SIM z powodu braku płatności Abonent bezpowrotnie traci prawo do usługi "Szczęśliwe godziny".

r. Usługi "Szczęśliwe godziny" nie można łączyć z innymi promocyjnymi sposobami naliczania opłat.

PTC, operator sieci Era informuje, iż podstawą nabycia aparatów telefonicznych objętych niniejszą promocją w autoryzowanym punkcie sprzedaży Era jest umowa sprzedaży zawarta pomiędzy osobą korzystającą z promocji, a autoryzowanym dealerem sieci Era.


2. PTC, operator sieci Era informuje, że oferowane aparaty telefoniczne posiadają system zabezpieczenia SIM LOCK, umożliwiający korzystanie z tych aparatów tylko z kartą SIM sieci Era.


3. Promocyjna cena przyłączenia do sieci (aktywacji) dotyczy tylko niniejszej oferty promocyjnej i obowiązuje pod warunkiem zawarcia z PTC Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na czas oznaczony 12 miesięcy. Cena przyłączenia do sieci w przypadkach nie objętych niniejszą ofertą promocyjną wynosi 99 PLN + VAT.


4. PTC operator sieci Era informuje, iż autoryzowane punkty sprzedaży oraz doradcy biznesowi Era nie mają prawa do pobierania żadnych wpłat z tytułu usług telekomunikacyjnych w imieniu PTC, ze szczególnym uwzględnieniem opłaty za przyłączenie do sieci (aktywację) lub kaucji. Opłatę za przyłączenie do sieci wraz z pierwszym abonamentem należy uiścić w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, którą PTC prześle pocztą.


5. Usługi telekomunikacyjne są świadczone przez PTC zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w sieci Era przez PTC oraz z warunkami Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, dostępnymi w każdym autoryzowanym punkcie sprzedaży, w salonach firmowych sieci Era lub u doradcy biznesowego sieci Era.


6. Zgodnie z postanowieniami Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych oraz Cennika Usług Telekomunikacyjnych ustala się wysokość Limitu Kredytowego w czterech pierwszych Cyklach Rozliczeniowych w wysokości 200 PLN. W pozostałych Cyklach Rozliczeniowych wysokość Limitu Kredytowego wynosi 500 PLN.


7. W przypadku zawarcia Umowy w ramach niniejszej promocji zgodnym zamiarem Stron jest, aby świadczenie usług telekomunikacyjnych na podstawie Umowy trwało, co najmniej przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia aktywacji. Po upływie tego okresu Umowa ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony, chyba, że jedna ze Stron złoży na 30 dni przed jego upływem oświadczenie o nie przedłużaniu czasu Umowy.


8. Abonent przyjmuje na siebie:
8.1 zobowiązanie niepieniężne do utrzymania aktywnej karty SIM w sieci Era przez okres 12 miesięcy;
8.2 zobowiązanie pieniężne do uiszczania opłaty abonamentowej oraz do uiszczania opłat za usługi telekomunikacyjne i inne usługi świadczone przez PTC zgodnie z cennikiem.

9 W przypadku naruszenia przez Abonenta zobowiązania, o którym mowa w pkt. 8.1., Abonent będzie zobowiązany na pisemne żądanie PTC do naprawienia szkody poprzez zapłatę na jej rzecz kary umownej w wysokości 650 zł. Kara umowna będzie pomniejszana w stosunku miesięcznym w zależności od czasu w jakim Abonent wykonywał zobowiązanie. Obowiązek naprawienia szkody wynika ze zgodnego zamiaru Stron, o którym mowa w pkt. 7 i celu Umowy, który na zasadach promocyjnych przyznaje Abonentowi specjalne warunki zakupu telefonu i usług. Obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę powyższej kary umownej będzie dotyczył również przypadków, w których niemożliwość utrzymania aktywnej karty SIM w sieci Era nastąpi wskutek jednej z poniższych przyczyn: - złożenia przez Abonenta w PTC oświadczenia o rozwiązaniu Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przed końcem okresu jej obowiązywania. - rozwiązania przez PTC Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w przypadkach, o których mowa w § 17 ust. 3, 4, 5 i 6 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Polska Telefonię Cyfrową. - utracenia przez Abonenta karty SIM oraz niewykonywania związanych z tym obowiązków określonych w pkt. 10.

10. W przypadku utraty karty SIM, nabytej w ramach niniejszej promocji, przed upływem 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, Abonent zobowiązany jest powiadomić PTC o tym fakcie w terminie 3 dni od dnia ujawnienia utraty, a w przypadku kradzieży przedstawić dowód jej zgłoszenia organom ścigania.

10.1 Abonent ma obowiązek wystąpić do PTC o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Era w ciągu 7 dni od zgłoszenia do PTC. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie zgodnej z Cennikiem.

11. Ze względu na uwarunkowania techniczne związane z przyłączeniem (aktywacją) do sieci Era aparatów telefonicznych zakupionych w ramach niniejszej promocji, PTC zastrzega sobie prawo przedłużenia okresu pomiędzy zawarciem Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, a aktywacją karty SIM do 5 dni roboczych. Jednocześnie informujemy, iż usługa poczty głosowej dla wszystkich korzystających z powyższej promocji zostanie udostępniona w ciągu 2 dni od daty aktywacji.

12. Warunków niniejszej promocji nie można łączyć z warunkami innych akcji promocyjnych prowadzonych przez PTC, w tym także akcji promocyjnych, które PTC będzie prowadziła w przyszłości.

Opinie:

Opinie archiwalne (33):

Komentuj

Komentarze / 33

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  scout131 pisze: 2001-11-16 08:46
  W pełnym regulaminie jest jeszcze paragraf dotyczący SIM-locka - oczywiśie można go bezpłatnie zdjąć po 24 miesiącach. Więc - kupujesz telefon na rok, ale SIM-a ściągasz po 2. Super!
  0
 • Users Avatars Mini
  Athlon pisze: 2001-11-16 09:16
  No wreszcie sie doczekałem 12-miesięcznej umowy w Erze a myslałem ze to juz nigdy nie nastapi, scout131 - przeciez to nie problem ściągnac sobie sim-locka wcześniej..
  0
 • Users Avatars Mini
  lechuw pisze: 2001-11-16 09:19
  PTC jesteś zabawne ;)))
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2001-11-16 10:04
  Era stwierdzila, ze trzeba pozbyc sie smieci w magazynie bo jest tego za duzo, a duzymi krokami idzie GPRS i G3, wiec trzeba to wyprzatnac, ale przeciez tego nie wyrzucimy, wiec trzeba znalezc duzo losi zeby to kupili, a przeciez w Polsce ich nie brakuje! Zasady beznadziejne, ceny aparatow jak i one same sa do du.py! Paranoje, ale tzreba co robic, a nie siedziec na tylku i patrzec jak IDEA pracuje cala dobe! Tylko w IDEI jest teraz ruch i to sie pisze! Nara!
  0
 • Users Avatars Mini
  Ewandy pisze: 2001-11-16 11:12
  Era przyciaga umowa na 12 miesiecy - aje jakim wielkim kosztem samego aparatu - ceny dla mnie sa naprawde duze. I chce podkreslic ze GsmOnline przesadza ostatnio (dzisiaj) z tym szczegulowym rozpisywaniem niusa.Czytam juz ktoras tam z koleji wiadomosc a tu jest taka rozpiska sama co wczesniej.
  0
 • Users Avatars Mini
  zajcol pisze: 2001-11-16 11:25
  12 miesieczna umowa, ale telefony z dolnej polki i dosc drogie. W sumie pewnie sie wielu ludkow skusi :-).
  0
 • Users Avatars Mini
  wojta pisze: 2001-11-16 11:25
  a co do simlocka to jeszcze ciekawa rzecz, mozna go sciagnac po 24 miesiacach jezeli zrobisz to sam to stracisz gwarancje, a gwarancja jest na 12 miesiecy!!
  0
 • Users Avatars Mini
  sonni pisze: 2001-11-16 11:34
  no, no 12 miesięcy. fajnie, tylko telefony nie za ciekawe
  0
 • Users Avatars Mini
  hubi pisze: 2001-11-16 11:36
  co jest najciekawsze to ta promocja nie bedzie reklamowana w mediach ciekawe dlaczego, ja chyba wiem
  0
 • Users Avatars Mini
  luzak pisze: 2001-11-16 11:49
  Nikt nigdy jeszcze palantom nie dogodził bo po prostu sie nie da. Najlepiej jakby ERA jeszcze każdemu laske zrobiła.
  0
 • Users Avatars Mini
  Plus pisze: 2001-11-16 12:04
  No fakt, telefony bardzo nieciekawe. Oferta Plusa od poniedziałku będzie znacznie lepsza od oferty Ery. Pozdrawiam
  0
 • Users Avatars Mini
  luk23 pisze: 2001-11-16 12:32
  oferta plusa jest piekna . a qpa albo masz ciezkie dni albo nie wiem co ci jest tylko zrzedzic potrafisz . promocja jak promocja jak ktos chce na 12 mies to wezmie aczkolwiek plusik lepsza oferte ma.
  0
 • Users Avatars Mini
  eljocik pisze: 2001-11-16 12:37
  Co ja zrobie z materacem, przeciez w zime woda w morzu jest bardzo zimna. Buuuuuuu!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :-(
  0
 • Users Avatars Mini
  Mgielka7 pisze: 2001-11-16 13:00
  Qba: przestan juz zachwalac te idee, bo mam tego dosyc!!! Co z tego, ze wprowadzila Nokie 8210 za 49 zl! Uwazam, ze to nie w porzadku, bo sprzedaja te telefony ze starym softem i sami w ten sposob pozbywaja sie juz przestarzalych modeli, a ludzi, ktorzy nie zdaja sobie z tego sprawy, jednym slowem robia w balona!! Wielka mi promocja, z ktorej i tak korzystaja tacy, ktorzy chca pohandlowac tym telefonem!
  0
 • Users Avatars Mini
  Mgielka7 pisze: 2001-11-16 13:04
  luzak: i tu Cie popieram! Zauwazylam, ze wiekszosc ludzi siedzi tutaj i tylko marudzi i truje, bo ciagle jest cos nie tak.. To jest naprawde denerwujace!!! Jakkolwiek by nie bylo zawsze ZLE! Moze by w koncu sie zastanowili i zauwazyli, ze operatorzy robia wszystko, aby zadowolic w jakis sposob klienta!!! Pozdrawiam
  0
 • Users Avatars Mini
  access pisze: 2001-11-16 13:44
  ciekawe, idea wprowadziła umowy na 24 a plus i era na 12 ? Ale faktycznie jeśli cena telefonu i usług ma być przez to atrakcyjniejsza to może okazać się to dobrą metodą pozyskiwania nowych abonentów. PozdrawiaM
  0
 • Users Avatars Mini
  PlaYMode pisze: 2001-11-16 14:17
  Ale te telefony są drogie, rozumiem, że operator musi zarobić na telef. ale promocja jak dla mnie jest dość mało interesująca.. A sądzę, że Idea niedługo wróci na 12 miesięcy, no bo konkurencja :-)))
  0
 • Users Avatars Mini
  hubert pisze: 2001-11-16 14:18
  Ci co narzekaja, ze te telefony sa za drogie, niech sobie...... ach..... szkoda slow... Odsylam do poprzednikow. A szczegolnie do M7.
  0
 • Users Avatars Mini
  acidbern pisze: 2001-11-16 14:22
  to ze kazdy nazeka ze terminale sa za drogie to przesada, chcecie umowe na 12 miesiecy to macie, no ale operator nie bedzie juz tak dotowal telefonow jak w przypadku umow 24 miesiecznych, wiec z tad te ceny. chyba ze dostanie od nowych abonentow deklaracje ze ich miesieczny rachunek wyniesie powyzej 200 zl + abonament, wtedy telefony moga byc po 1zl, to by bylo super co? a co dotyczy sie idei, to zeszlo roczna strategia sie sprawdza tanie terminale + niskie koszty pozyskania klienta + wysokie oplaty jakie ponosi klient zwiazane z usluga swiadczen telekomunikacyjnychj = zadowolony klient (ma fajny terminal za smieszna cene) + zyski idei. natym polega strategia rynku
  0
 • Users Avatars Mini
  rgn pisze: 2001-11-16 16:38
  A ktorys z was zauwazyl ze w roczne j umowie ery macie 2 godziny za darmo do 31.03.02 codziennie! kupcie sobie eryka310 w pieciu wezcie sobie najnizszy abonament i miedzy 22-24 mozecie sie w polaczeniach konferencyjnych wyzalic na wszystkich operatorow na calym swiecie. a potem mozecie sie bic nimi po glowach moze cos zrozumiecie. Nie mozna zrobic umowy na rok i dac nokii za 1pln bo to bylby najlepszy kredyt w historii swiata. za telefon dostajesz 400 a placisz 1+12*(19,9+vat ) czyli jakies 291 zlotych i jeszcze masz codziennie 2godziny i jeszcze 60smsow. OPAMIETAJCIE SIE !
  0
 • Users Avatars Mini
  spiro pisze: 2001-11-16 16:39
  kiepawo ze simlocka mozna zdjac po 24 miechach :((( a co do cen to w sumie cos za cos: albo umowa na dwa lata i fony za 1pln albo tak jak teraz. mam nadzieje ze era nie powiedziala jeszcze ostatniego slowa i cos sie zmieni (np.simlock zdejmowany po 12 miechach) oby na korzysc klientow...
  0
 • Users Avatars Mini
  gmazur pisze: 2001-11-16 16:46
  Mgielka7: operatorzy to firmy chcace generowac zyski, a nie bawic sie w dotowanie aparatow do maskimum. aktualnie operator dotuje aparaty w wiekszym lub mniejszym stopniu, oferujac tym samym dla klienta rozny okres umowy. jak komus zalezy na kasie to kupi aparat z umowa na 24m. a drugi stwierdzi, ze zalezy mu na umowie na rok to kupi w promocji z umowa na 12m. najgorzej maja ci co chca aparat za 0,02 PLN z umowa na 12m albo najlepiej bez wiazacej umowy. acidbern: wytlumaczyl to jasno dlaczego tak nie moze byc. gm
  0
 • Users Avatars Mini
  gmazur pisze: 2001-11-16 16:52
  Mgielka7: we wczesniejszym poscie zapomnialem dodac, ze popieram twoje zdanie na temat dotowania aparatow przez operatorow.
  0
 • Users Avatars Mini
  kmnsk pisze: 2001-11-16 17:05
  Zrobili promocje dla dresow: badziewne telefony po wysokich cenach, ale za to cyro 12 miesieczne. Szczerze mowiac sam nie wiem co o tym sadzic , ani dobre ani zle, takie o sobie w sam raz dla dresow. KMNSK
  0
 • Users Avatars Mini
  kmnsk pisze: 2001-11-16 17:07
  Jedno mnie tylko cieszy, w porownaniu z plusem to telefony jednak sa tansze np. Siemens C35 w erze 69 w plusie 99. Brawo Eraz, aha i jeszcze mozna wybrac tansza taryfe: Moja za 19,90 / miesiac. KMNSK
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2001-11-16 19:19
  Mgielka, Gm, oczywiście was popieram (w kwestii żalących się i dotowania telefonów). Promocja jaka jest, każdy widzi. Ważna, że jest wybór 12/24 miesiące. Postulowałem to już an tym forum, nie ja pierwszy i jedyny zresztą :)
  0
 • Users Avatars Mini
  telefonica pisze: 2001-11-16 19:33
  Teraz jeszcze czekać na powrót Ideii do umowy 12 miesięcznej
  0
 • Users Avatars Mini
  Bartek pisze: 2001-11-16 20:40
  Mgielka7: Idea przecież robi sprzątakie magazynów bo lada dzień wejdzie 8310, a co do softu to znjomy kupił ją jeszcze przed wejściem nowych tarych Optimy (jako "zostańmy razem") i soft miał nowy (nie wiem jaki jest najnowszy do niej ale był z września tego roku).
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2001-11-17 00:14
  Rongerami, ale miło żyć nadziejami, nie? Poza tym to z tym sprzątaniem magazynów racja jest o tyle, że Idea może nie chcieć mieć w ofercie obu telefonów na raz (to może źle wyglądać)
  0
 • Users Avatars Mini
  scout131 pisze: 2001-11-17 02:35
  Athlon - wiem, że SIM-a możesz zdjąc samodzielnie. Ale po kiego .... podpisywać cyrog na rok, skoro SIM jest na 2 lata? Gdzie tu logika?
  0
 • Users Avatars Mini
  piasek pisze: 2001-11-17 15:06
  Te wszystkie promocje są coraz bardziej zagmatwane i pełne różnych haczyków nie można wymyśleć jakiejś prostej promacji albo poprostu obniżyć ceny za rozmowy i bez promocji wtedy wszystko było by jasne.
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2001-11-18 04:06
  Rongerami, po co tak daleko sięgać pamięcią - t20s i t20e w Erze są teraz (i wychodzi, że "e" jest tańszy!) :) Ale wygląda to dziwnie, nie sądzisz?
  0
 • Users Avatars Mini
  cieglo pisze: 2001-11-18 20:34
  telefony jeszcze znosne ale widze ze wreszcie era poszla po rozum do glowy - chyba do plusa...ozeo jest calkiem dobrym telefonem a do tego suszarka...
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: