"3-krotka" – nowa promocja w Dialogu

Newsy
Żródło: Dialog
Opinie: 14

Od 8 lipca br. wszyscy nowi klienci Dialogu mogą korzystać z promocji "3-krotka". Promocja skierowana jest do abonentów indywidualnych, którzy w okresie od 8 lipca do 31 grudnia 2002 roku podpiszą z Dialogiem umowę na świadczenie usług telekomunikacyjnych. Promocja dotyczy taryf Profit, Pionier i Efekt.

"3 - KROTKA" to trzy warianty promocji:

 • Wariant I - darmowe połączenia z jednym wybranym lokalnym numerem Dialogu, przez okres 12 kolejnych, pełnych miesięcy (wybrany numer nie może być numerem dostępowym do sieci Internet) 

 • Wariant II - darmowe połączenia z trzema wybranymi lokalnymi numerami Dialogu, przez okres 6 kolejnych, pełnych miesięcy (wybrany numer nie może być numerem dostępowym do sieci Internet). 

 • Wariant III - darmowe połączenia lokalne w ilości: 

  1. 105 minut miesięcznie w taryfie Pionier (rozumianych jako co najwyżej 35 impulsów realizowanych w taryfie Profit - czyli co najwyżej 10,15 zł netto upustu miesięcznie) 

  2. 105 minut miesięcznie w taryfie Profit (rozumianych jako co najwyżej 35 impulsów realizowanych w taryfie Profit - czyli co najwyżej 10,15 zł netto upustu miesięcznie) 

  3. 200 minut miesięcznie w taryfie Efekt (rozumianych jako co najwyżej 50 impulsów w taryfie Efekt - czyli co najwyżej 14,50 zł netto upustu miesięcznie), przez okres 6 kolejnych, pełnych miesięcy. 

Promocja obowiązuje we wszystkich Regionach firmy (byłe województwa: wrocławskie, wałbrzyskie, jeleniogórskie, legnickie, zielonogórskie, bielskie, łódzkie i elbląskie) na terenie objętym działalnością Dialogu.

 


Szczegółowy Regulamin promocji "3-KROTKA"

 1. Organizatorem promocji "3 - KROTKA" jest Telefonia Dialog S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy pl. 1 Maja 1/2 zwana dalej DIALOGIEM.

 2. Promocja "3 - KROTKA" obejmuje umowy i wnioski podpisane od 08.07.2002 do 31.12.2002r. i zrealizowane do 28.02.2003r.

 3. W promocji "3 - KROTKA" może wziąć udział każda osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej zameldowana na pobyt stały, czasowy lub posiadająca tytuł prawny do lokalu na terenie objętym promocją zwana dalej OSOBĄ. Upływ okresu zameldowania na pobyt czasowy nie może nastąpić wcześniej niż w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania
  umowy promocyjnej.

 4. Promocja dotyczy łączy telefonicznych: analogowych, ISDN (2B+D) i Dialnet CDI, których liczba jest ograniczona. Zmiana typu łącza, w trakcie realizacji promocji, nie powoduje utraty warunków promocji.

 5. Promocja jest ograniczona możliwościami technicznymi DIALOGU.

 6. Promocja "3 - KROTKA " nie łączy się z odrębnymi promocjami, ulgami, upustami lub innymi obniżkami należności za świadczenie usług telekomunikacyjnych przez DIALOG.

 7. Obszar objęty promocją jest ograniczony. Szczegółowa specyfikacja obszaru objętego promocją dostępna jest w Biurach Obsługi Klienta i pod numerem TELECENTRUM DIALOGU 0 801 12 15 18.

 8. Przez OSOBĘ biorącą udział w promocji uważa się tę osobę fizyczną, która w okresie promocji podpisze umowę promocyjną z DIALOGIEM na Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, Umowę o Świadczenie Usług Dialnet CDI lub podpisze promocyjny Wniosek o Zawarcie Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych o Charakterze Powszechnym w Systemie Radiodostępu.

 9. Jeżeli OSOBA spełni warunek określony w punkcie 8, niniejszego regulaminu, to DIALOG zobowiązuje się do przyłączenia OSOBY do sieci DIALOGU oraz realizacji jednego z poniższych Wariantów, wybranego przez OSOBĘ:

  • Wariant I
   Świadczenia połączeń lokalnych z jednym wybranym numerem wewnątrz sieci DIALOG, przez okres 12 kolejnych, pełnych miesięcy, licząc od dnia instalacji ( numer podany przy zawieraniu umowy), lub od dnia następnego (od godz. 0.00) po dniu wskazania wybranego numeru za pośrednictwem Telecentrum, jednak nie dłużej niż do dnia 28 lutego 2004r., w ramach stałej opłaty abonamentowej (dotyczy wyłącznie taryf: Profit, Pionier i Efekt). Wybrany numer nie
   może być numerem dostępowym do sieci Internet,

  • Wariant II
   Świadczenia połączeń lokalnych z trzema wybranymi numerami wewnątrz sieci DIALOG, przez okres 6 kolejnych, pełnych miesięcy, licząc od dnia instalacji ( numer podany przy zawieraniu umowy), lub od dnia następnego (od godz. 0.00) po dniu wskazania wybranych numerów za pośrednictwem Telecentrum, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2003r., w ramach stałej opłaty abonamentowej (dotyczy wyłącznie taryf: Profit, Pionier i Efekt).
   Wybrany numer nie może być numerem dostępowym do sieci Internet,

  • Wariant III
   Świadczenia połączeń lokalnych w ramach stałej miesięcznej opłaty abonamentowej (dotyczy wyłącznie taryf: Pionier, Profit i Efekt) do:

   1. 105 minut (miesięcznie) w ramach taryfy Pionier (rozumianych jako co najwyżej 35 impulsów realizowanych w taryfie Profit - czyli co najwyżej 10,15 zł netto upustu miesięcznie),

   2. 105 minut (miesięcznie) w ramach taryfy Profit (rozumianych jako co najwyżej 35 impulsów realizowanych w taryfie Profit - czyli co najwyżej 10,15 zł netto upustu miesięcznie),

   3. 200 minut (miesięcznie) w ramach taryfy Efekt ( rozumianych jako co najwyżej 50 impulsów w ramach taryfy Efekt - czyli co najwyżej 14,50 zł netto upustu miesięcznie), przez okres 6 kolejnych, pełnych miesięcy, licząc od dnia podłączenia do sieci DIALOG, jednak nie dłużej niż do dnia 31.08.2003r. Niewykorzystane w danym miesiącu impulsy ( w przypadku taryfy Profit i Efekt ) lub minuty ( w przypadku taryfy Pionier ) nie są
    przenoszone na kolejny miesiąc i nie podlegają żadnej rekompensacie.

 10. OSOBA, w trakcie realizacji promocji, nie może dokonywać zmian, wybranego zgodnie z punktem 9 niniejszego regulaminu, Wariantu. Może natomiast dokonać zmian taryfy (w obrębie taryf Profit, Pionier i Efekt). Zmiana taryfy w przypadku Wariantu III określonego w niniejszym regulaminie wiąże się ze zmianą sposobu rozliczania upustu (zgodnie z pkt. 9
  Wariant III ppkt. a,b,i c niniejszego regulaminu).

 11. OSOBA w trakcie realizacji promocji, nie może jednocześnie w ramach umowy promocyjnej korzystać z opcji taryfowych.

 12. Wskazanie numerów (wybranych w ramach Wariantu I i II punktu 9 niniejszego regulaminu) przez OSOBĘ następuje w trakcie zawierania umowy promocyjnej (aktywacja usługi z chwilą uruchomienia linii), lub za pośrednictwem Telecentrum w terminie do 14 dni od daty uruchomienia linii (usługa zostanie aktywowana w dniu następnym od godz. 0.00.).

 13. OSOBA, w trakcie realizacji promocji, może dokonywać zmian numerów (wybranych w ramach Wariantu I i II punktu 9 niniejszego regulaminu). Za każdorazową zmianę jednego z niniejszych numerów, DIALOG pobierze od OSOBY opłatę w wysokości 2 zł (dwóch złoty) netto.

 14. Zawieszenie umowy, w trakcie trwania promocji, nie powoduje przesunięcia warunków promocji o okres zawieszenia.

 15. OSOBA biorąca udział w promocji zobowiązuje się do:

  1. nie rozwiązywania zawartej umowy promocyjnej i umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych z DIALOGIEM przed rozpoczęciem niniejszej promocji, przez okres 24 miesięcy od dnia podłączenia do sieci DIALOGU, w przypadku wyboru Wariantu I określonego w punkcie 9 niniejszego regulaminu,

  2. nie rozwiązywania zawartej umowy promocyjnej i umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych z DIALOGIEM przed rozpoczęciem niniejszej promocji, przez okres 12 miesięcy od dnia podłączenia do sieci DIALOGU, w przypadku wyboru Wariantu II określonego w punkcie 9 niniejszego regulaminu,

  3. nie rozwiązywania zawartej umowy promocyjnej i umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych z DIALOGIEM przed rozpoczęciem niniejszej promocji, przez okres 12 miesięcy od dnia podłączenia do sieci DIALOGU, w przypadku wyboru Wariantu III określonego w punkcie 9 niniejszego regulaminu.

 16. W przypadku niedopełnienia przez OSOBĘ zobowiązań określonych w pkt. 15 niniejszego regulaminu lub rozwiązania przez DIALOG umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych z przyczyn leżących po stronie OSOBY, DIALOG może zażądać od OSOBY, zapłacenia na rzecz DIALOGU opłaty wyrównawczej, w wysokości:

  1. równowartości opłat za faktycznie zrealizowane połączenia, określone w punkcie 9 Wariant I niniejszego regulaminu, w przypadku wyboru Wariantu I określonego w punkcie 9 niniejszego regulaminu,

  2. równowartości opłat za faktycznie zrealizowane połączenia, określone w punkcie 9 Wariant II niniejszego regulaminu, w przypadku wyboru Wariantu II określonego w punkcie 9 niniejszego regulaminu,

  3. równowartości opłat za faktycznie wykorzystane minuty i impulsy, określone w punkcie 9 Wariant III niniejszego regulaminu, w przypadku wyboru Wariantu III określonego w punkcie 9 niniejszego regulaminu.

 17. Zobowiązanie do uiszczenia opłaty wyrównawczej określonej w pkt.16 niniejszego regulaminu nie powstaje, jeżeli:

  1. umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarte w ramach promocji, zostały rozwiązane przed podłączeniem OSOBY do sieci DIALOGU,

  2. OSOBA przeniesie prawa i obowiązki wynikające z Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych zawartej w ramach promocji na inną OSOBĘ, zgodnie z procedurą określoną w §12 Regulaminu świadczenia usług powszechnych przez firmę Telefonię Dialog Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. W przypadku przeniesienia praw i obowiązków, OSOBA je przejmująca może skorzystać z promocji w okresie niewykorzystanym przez poprzedniego Abonenta.

 18. W przypadku nieterminowego regulowania rachunków za usługi telekomunikacyjne przez OSOBĘ, DIALOG zastrzega sobie prawo do odstąpienia od promocji i nie realizowania pkt. 9 niniejszego regulaminu. Przez nieterminowe regulowanie rachunków rozumie się nieopłacenie należności za usługi do czasu wykonania restrykcji ograniczenia możliwości korzystania przez OSOBĘ z połączeń wychodzących.

 19. Usługi telekomunikacyjne świadczone są przez Telefonię Dialog S.A. w oparciu o Regulamin świadczenia usług powszechnych przez firmę Telefonia Dialog Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu oraz na warunkach umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, które dostępne są w Biurach Obsługi Klienta DIALOGU lub dostarczone przez upoważnionych przedstawicieli DIALOGU.

Opinie:

Opinie archiwalne (14):

Komentuj

Komentarze / 14

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  hubi pisze: 2002-07-10 11:53
  no pieknie wariant 1 jest super net przez rok za darmo szkoda ze umnie niema Dialogu
  0
 • Users Avatars Mini
  hubi pisze: 2002-07-10 11:54
  o sory zle przeczytalem to nie moze byc net buuuu
  0
 • Users Avatars Mini
  jarpol pisze: 2002-07-10 12:36
  ooo robi sie nam powoli jak w USA po rozbiciu monopolu AT&T. Darmowe połączenia lokalne.... Z jednym numerem? Ale to dopiero pierwszy krok...
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2002-07-10 12:53
  no dobra a kiedy u mnie Dialog już posiada możliwość aktywacji na cały kraj:P
  0
 • Users Avatars Mini
  nepomucen pisze: 2002-07-10 13:09
  Stokrotka, 3krotka, bedzimy tak po kolei szli z tymi nazwami? :))))))
  0
 • Users Avatars Mini
  SZ3RYF pisze: 2002-07-10 13:13
  calkiem ciekawa promocja, szczegolnie, ze wybrany numer mozna zmieniac
  0
 • Users Avatars Mini
  regan pisze: 2002-07-10 13:18
  szkoda ze ja mam dialog juz 2 rok... szkoda.
  0
 • Users Avatars Mini
  artjaw pisze: 2002-07-10 13:39
  ciekawe posunięcie, a co na to konkurencja?
  0
 • Users Avatars Mini
  sandrzej pisze: 2002-07-10 16:34
  regan: ja to juz przemyslalem. Rozwiazuje umowe i zawiazuje nowa. Po rozmowie z handlowcem wydaje sie to realne. jedyne co strace to numer - ale mysle tez nad wariantem przepisania numeru na kogos z domownikow.
  0
 • Users Avatars Mini
  Eryk pisze: 2002-07-10 16:34
  artjaw: masz na mysli TPSA? mysle ze NIC! a inni zobaczymy moze cos sir ruszy choc nie sadze... a szkoda
  0
 • Users Avatars Mini
  WojtekX pisze: 2002-07-11 03:01
  Wreszcie się zaczyna coś dziać na rynku sttacjonarnych phonów! To jest chyba pierwsza konkret promocja!
  0
 • Users Avatars Mini
  p7778 pisze: 2002-07-11 09:31
  dobre moze telenierozłączność w związku z tym zacznie cos innego promować niż rozmowy międzymiastowe.
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-07-12 09:11
  Nic tylko teraz czekac na rozwoj dialoga na reszte naszego kraju! Moze za jakis czas uda sie to i ludzie w calym kraju beda mogli skorzystac z tej i innych promocji!
  0
 • Users Avatars Mini
  PZ pisze: 2002-07-12 13:21
  Do sieci - pewnie by się dało ... musiał by być "numer dostępowy" w Dialogu - np. jakaś firma, uczelnia, urząd oferująca swym pracownikom dostęp do serwera ... i już ... Jak masz dojście to login, password i można hulać ... Nie na układy ... nie da rady, bo tak to już jest, że na układy nie ma rady ... Pozdrawiam ;-)
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: