5 mln zł kary dla TP

Newsy
Żródło: UKE
Opinie: 0
Opinie: 0

Telekomunikacja Polska ukarana za przekazanie niepełnych danych niezbędnych do przeprowadzenia przez Prezesa UKE analizy rynku 14.

27 października 2008 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał decyzję nakładającą na Telekomunikację Polską karę pieniężną w wysokości 5 000 000 PLN (pięć milionów złotych) w związku z nieudzieleniem kompletnych informacji na potrzeby przeprowadzenia przez Prezesa UKE analizy rynku świadczenia usługi dzierżawy odcinków łączy niebędących zakończeniami łączy (rynek 14).

W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego ustalono, iż Telekomunikacja Polska, będąc zobowiązaną do udzielania informacji i dostarczania dokumentów na żądanie Prezesa UKE, nie przekazała żądanych przez Prezesa UKE w piśmie z dnia 3 czerwca 2008 r. danych obejmujących zestawienie wszystkich łączy służących lub mogących służyć do świadczenia usługi dzierżawy odcinków łączy niebędących zakończeniami łączy. Nieprzekazanie kompletnych danych określonych w piśmie z dnia 3 czerwca 2008 r. stanowiło istotną przeszkodę w prowadzeniu postępowania w sprawie ustalenia czy na rynku dzierżawy łączy niebędących zakończeniami łączy występuje skuteczna konkurencja.

Prawo Telekomunikacyjne przewiduje w takich sytuacjach wydanie przez Prezesa UKE decyzji nakładającej karę pieniężną w maksymalnej wysokości do 3% przychodów ukaranego podmiotu.

Stanowisko Telekomunikacji Polskiej w sprawie nałożonej kary:

Urząd od czterech lat nie może wydać decyzji w sprawie rynku 14. Dwa razy projekty tych decyzji były odrzucane przez Komisję Europejską. Także dla polskich sądów okazało się to za wiele, co skutkowało orzeczeniem, że Prezes UKE w sposób rażący przewleka to postępowanie. Dlaczego ? Powód może być prozaiczny. Na rynku tym, wbrew temu co stara się uzasadnić raz po raz UKE, istnieje już stan konkurencji i utrzymywanie dodatkowych obowiązków wobec TP jest absolutnie nieuzasadnione. Oczywiście nie chce nam się wierzyć, że UKE stara się odegrać na TP za skargę wniesioną do sądu, który potwierdził niewykonywanie przez urząd ciążących na nim obowiązków. Dziwnym jednak jest zwyczajem, kiedy za 30 dni opóźnienia w uzupełnieniu danych wymierza się karę 5 mln złotych. Gdyby stosować tu zasadę wzajemności, UKE winno zapłacić 240 milionów za potwierdzone orzeczeniem sadu opóźnienie w ogłoszeniu decyzji na rynku 14.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: