"5 urodziny" Ery

Newsy
Żródło: Era
Opinie: 13

Nowa oferta promocyjna Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. "5. urodziny".
Promocja trwa w okresie od 20.08.2001 do wyczerpania zapasów zestawów objętych niniejszą promocją, jednakże nie dłużej niż do 04.11.2001 (włącznie). 

Abonent, który skorzysta z promocji i zawrze z PTC Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na czas oznaczony 24 miesięcy może wybrać promocyjną taryfę "Urodzinową". 

 • Wybierając promocyjną taryfę, Abonent korzysta do 31.12.2001 z promocyjnych opłat (tabela opłat netto poniżej). 
   

   

  Promocyjna taryfa "Urodzinowa" 

  Abonament miesięczny 29,90 
  Liczba bezpłatnych minut w pakiecie (wliczone w abonament) 10
  Liczba bezpłatnych SMS-ów w pakiecie (wliczone w abonament) 5
  Połączenia krajowe do wszystkich operatorów 8.00-18.00 (poniedziałek- piątek) 1,31
  18.00-8.00 (poniedziałek- piątek) oraz cała sobota, niedziela i święta państwowe 0,49 
  Aktywacja (przyłączenie do sieci) 25,00 

   

 • Opłaty za inne połączenia, inne usługi podstawowe i dodatkowe w promocyjnej taryfie, które nie zostały wymienione w tabeli powyżej, są dostępne w zakresie i według stawek obowiązujących w taryfie Moja 10. 

 • Minuty i SMSy zawarte w abonamencie są naliczane zgodnie z Cennikiem Usług Telekomunikacyjnych PTC. 

 • Od dnia 01.01.2002 Abonentów, którzy wybrali promocyjną taryfę, będzie obowiązywać taryfa Moja 10 z Cennika Usług Telekomunikacyjnych PTC. 

 • W przypadku zmiany promocyjnej taryfy na inną oferowaną przez PTC, zawieszenia karty SIM z powodu braku płatności lub rezygnacji, Abonent traci bezpowrotnie prawo do promocyjnej taryfy. 

 • Cesja nie powoduje utraty prawa do promocyjnych zasad naliczania opłat. 

 • Promocyjnej taryfy nie można łączyć z innymi promocjami sieci Era. 

Ceny telefonów dostępnych w promocji:

 

Telefon Cena netto Prezenty
Alcatel OT 302 5,00 zł* Kaseta video z filmem, "Czego pragną kobiety"
Ericsson A2618s 1,00 zł*  
Ericsson R320s 5,00 zł*  
Ericsson T20e 15,00 zł* Gra komputerowa "Tomb Raider" 
Ericsson T28s 49,00 zł*  
Ericsson R310s 35,00 zł*  
Motorola m3888 1,00 zł*  
Motorola T180 Angel 1,00 zł*  
Motorola cd 930 4,00 zł*  
Motorola T2288 29,00 zł*  
Motorola v2288 39,00 zł*  
Motorola L7089 Timeport 99,00 zł*  
Motorola 7389 Timeport 149,00 zł*  
Motorola Ti 260 559,00 zł*  
Nokia 3210 5,00 zł*  
Nokia 3310 15,00 zł*  
Nokia 3330 155,00 zł*  
Nokia 6210 599,00 zł*  
Nokia 8210 699,00 zł*  
Panasonic GD90 449,00 zł*  
Philips Ozeo 25,00 zł* Suszarka do włosów marki PHILIPS 
Philips Azalis 288 35,00 zł* Suszarka do włosów marki PHILIPS 
Siemens C35i 15,00 zł* CD Urszuli "Udar"
Siemens M35i 15,00 zł* Nadmuchiwany materac
Siemens S35i 499,00 zł* CD Urszuli "Udar"
Sony CMD J-5** 25,00 zł*  
Sony CMD Z-5 699,00 zł*  

*Podana cena zestawu nie uwzględnia opłaty za przyłączenie do sieci Era. Opłata ta, w niniejszej promocji, wynosi 11,00 PLN netto dla taryf: Moja, Moja 10, Moja 45, Moja 100, Biznes 10, Biznes 45, Biznes 100, Biznes 220 oraz 25,00 PLN netto dla taryfy promocyjnej "Urodzinowa". Opłata ta jest doliczana do pierwszego rachunku. 
**Do zestawów z aparatem telefonicznym Sony J-5 dołączany będzie kupon na odtwarzacz walkman model WM-EX190 firmy Sony. 

 


Wraz z promocją Era zorganizowała konkurs "5. urodziny"

Konkurs rozpoczyna się 20.08.2001 r. i będzie trwać do 11.11.2001 r.

 1. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

W Konkursie może wziąć udział każdy, kto spełni poniższe warunki: 

 • jednocześnie z nabyciem dowolnego telefonu Nokia wraz z przyłączeniem do sieci Era (aktywacją) zawrze z Organizatorem Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na czas oznaczony 24 miesięcy na wybranej taryfie w ramach promocji "5 Urodziny" lub podpisze aneks do Umowy, przedłużający ją o kolejne 24 miesiące w ramach oferty Organizatora "Minuty Ekstra", lub jednocześnie z wymianą telefonu na aparat Nokia w programie Organizatora "Wymiana Telefonu" podpisze aneks do Umowy, przedłużający ją o kolejne 24 miesiące 

 • terminowo reguluje płatności za usługi telekomunikacyjne świadczone przez Organizatora 

 • utrzyma aktywny numer, który został aktywowany w wyniku zawarcia Umowy wymienionej powyżej. W przypadku dezaktywacji numeru (odłączenia od sieci, zawieszenia świadczenia usług lub zmiany numeru telefonu, cesji abonamentu na osobę trzecią, bez względu na ich przyczynę) Uczestnik traci prawo do nagrody. 

 1. Zasady Konkursu 

 • Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wystanie z telefonu komórkowego na numer 5555 krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) z hasłem konkursowym. Hasło konkursowe ma być propozycją napisu na tort urodzinowy sieci Era. 

 • Tekst hasła nie może przekraczać 160 znaków. Koszt konkursowego SMS-u wynosi 0,5 PLN + 22% VAT.

 • Zgłoszenie konkursowe w postaci SMS-u powinno być przesłane do 11.11.2001 r. 

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia z powodów od niego niezależnych. 

 • Konkursowy SMS musi zostać wystany poprzez kartę SIM uczestnika Konkursu. 

 • Uczestnicy Konkursu mogą przesłać dowolną liczbę haseł konkursowych. 

 • Uczestnicy Konkursu oświadczają i ponoszą wszelką odpowiedzialność za to, że korzystanie z haseł konkursowych zgłoszonych w Konkursie nie będzie naruszało jakichkolwiek praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich. 

 • Organizator zastrzega sobie prawo korzystania i publikacji haseł konkursowych zgłoszonych przez uczestników Konkursu, bez żadnych ograniczeń na wszelkich polach eksploatacji, wymienionych w art. 50 ustawy O prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (DzURP nr 80/2000, póz. 904), bez odrębnego wynagrodzenia. Uczestnicy Konkursu zrzekają się wykonania osobistych praw autorskich w stosunku do zgłoszonych haseł konkursowych. 

 • Po zakończeniu Konkursu Komisja Konkursowa wybrana przez Organizatora zweryfikuje spełnienie kryteriów konkursowych przez poszczególnych uczestników Konkursu i według swego uznania wyłoni zwycięzców poszczególnych nagród. Nagrody zostaną przyznane zwycięzcom Konkursu zgodnie z zasadami, o których mowa w paragrafie 4. 

 • Lista zwycięzców nagród l i II stopnia zostanie opublikowana w Gazecie Wyborczej 5 grudnia 2001 r. Pełna lista zwycięzców Konkursu zostanie umieszczona do 5 grudnia 2001 r. na stronie internetowej www.era.pl. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swego imienia, nazwiska lub nazwy firmy i miejscowość zamieszkania. 

 1. Nagrody 

 • Uczestnik Konkursu może wygrać jedną z następujących nagród: 

 - nagroda l stopnia - samochód Ford Focus 1.6 Ambiente - nagrodę tę otrzyma każda z 5 osób, które wyślą najciekawsze hasła 
 - nagroda II stopnia - wycieczka do Tunezji, do miejscowości Hammamet, z Biurem Podróży Fly Away Trayel, o wartości 5000 PLN brutto - nagrodę tę otrzyma każda z kolejnych 50 osób, które wyślą najciekawsze hasła, jednak nie tak ciekawe jak hasła osób wymienionych w punkcie powyżej, 
 - nagroda III stopnia - telefon Nokia 3330, nagrodę tę otrzyma każda z kolejnych 500 osób, które wyślą najciekawsze hasta, jednak nie tak ciekawe jak hasła osób wymienionych w punkcie powyżej, 
 - nagroda IV stopnia - firmowa bluza sportowa, nagrodę tę otrzyma każda z kolejnych 5000 osób, które wyślą najciekawsze hasła, jednak nie tak ciekawe jak hasła osób wymienionych w punkcie powyżej. 

 • Nagrody rzeczowe l i II stopnia będą powiększone w wypadku osób fizycznych o nagrodę gotówkową w wysokości 11,11% wartości nagrody rzeczowej. Nagroda gotówkowa nie będzie wypłacona zwycięzcy lecz pobrana jako podatek zryczałtowany od łącznej wartości nagród, o którym mowa w art. 41, ust. 7 ustawy O podatku dochodowym od osób fizycznych. 

 • Telefony Nokia 3330 posiadają system zabezpieczenia SIM LOCK, umożliwiający korzystanie z tych aparatów tylko z kartą SIM sieci Era. 

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Biuro Podróży. Niewykorzystana kwota kuponu podróżnego nie podlega zwrotowi. Wycieczka musi się odbyć do 5 listopada 2002 r. 

 • Nagrody lub powiadomienia o sposobie, miejscu i terminie odebrania nagrody zostaną przesłane pocztą na adres korespondencyjny podany w Umowie, do 22 grudnia 2001 r. Wysyłką zajmuje się Agencja Reklamowa ARIP Sp. z.o.o. 

 • Jeśli karta SIM i telefon, z którego zostało wysłane hasło konkursowe, zostały zakupione w ramach Umowy podpisanej przez firmę, nagrody zostaną wystane na adres korespondencyjny firmy podany w Umowie. Nagroda l stopnia zostanie wydana po okazaniu pełnomocnictwa firmy do odebrania tej nagrody. 

 • Odbiór nagrody l stopnia nastąpi do 31 stycznia 2002 r. 

 • W wypadku, gdy zwycięzca nie stawi się w celu odbioru nagrody l stopnia w terminie wymienionym w punkcie, traci prawo do nagrody. 

 • Nagrody II, III, IV stopnia zostaną wystane pocztą na adres korespondencyjny podany w Umowie o Świadczenie Ustug Telekomunikacyjnych podpisanej przez zwycięzcę Konkursu. Jeśli zwycięzca nie zgłosi się po odbiór nagrody w terminie 21 dni od daty otrzymania awiza o przesyłce z nagrodą, traci uprawnienia do jej odebrania. 

 • Warunkiem otrzymania nagrody jest terminowe uregulowanie wszystkich zobowiązań wobec Organizatora. 

 • W wypadku rozwiązania Umowy przed upływem 24 miesięcy, licząc od dnia podpisania Umowy lub Aneksu do Umowy z przyczyn leżących po stronie zwycięzców Konkursu, będą oni zobowiązani zwrócić w gotowce wartość wygranej przez nich nagrody. 

 • Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody. Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną oraz nie mogą być przekazane do wykorzystania przez osoby inne niż zwycięzca. Zwycięzca, który nie będzie mógł skorzystać z nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora, także nie będzie miał prawa do żądania wypłaty równowartości nagrody. 

 • Prawo do składania reklamacji co do niezgodności przebiegu Konkursu z niniejszym regulaminem przysługuje uczestnikowi Konkursu do 14 lutego 2002 r. Reklamacje należy złożyć w formie pisemnej na adres Organizatora, z wyłączeniem reklamacji zwycięzców nagród, które powinny być skierowane na adres: Agencja Reklamowa ARIP Sp. z.o.o, ul. Bielska 32, 02-394 Warszawa. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko lub nazwę firmy i dokładny adres uczestnika Konkursu, jak również opis podstaw reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez Agencję Reklamową ARIP i Komisję Konkursową w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

Opinie:

Opinie archiwalne (13):

Komentuj

Komentarze / 13

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  kubaa pisze: 2001-08-20 23:32
  nic specjalnego ware uwagi ofert to wedlug mnie j5 oraz philips azalis ewentualnie ot501 , pozatym to same starocieniema nawet t29!
  0
 • Users Avatars Mini
  krzysiek_ pisze: 2001-08-21 02:42
  era nie popisala sie na swoje urodziny, liczylem chociazby na panaslonika GD 93 w razsadnej cenie (w idei 25 zl.) a tutaj nic ciekawego i do tego ta ich nowa strona wogle nie dziala, jedynie ceny polaczen sa ciekawe jak na taki abonamnt, szkoda ze tylko do konca roku a nie np. przez caly rok :)
  0
 • Users Avatars Mini
  domis pisze: 2001-08-21 12:07
  Schodzimy na psy, gdzie te promocje z dawnych lat, no cóż telefony rożne normalne no i 25 zl aktywacja Dzieki za takie urodziny ale chyba nie przyjde
  0
 • Users Avatars Mini
  domel pisze: 2001-08-21 12:09
  GRATULACJE !!! Z taką zajebistą promocją to pewnie zdobędą miliony klientów! Myslalem ze będzie cos w stylu 5 groszy za minute – jeszcze dzisiaj bym kupil. A tu taka KICHA! Ta promocja to farsa! Abonament 29zl a rozmowy TYLKO przez 3 miesiące tansze o 25%. Czy oni nie widzą ze np. w plusie przez rok można rozmawiac za 25 gr po 18? Tylko patrzec jak ją zmienia bo wielu jeleni nie znajdą!!!!!!!!!!!! Jak się wku... to zrezygnuje z ich usług!
  0
 • Users Avatars Mini
  Gulio pisze: 2001-08-21 12:56
  Ja juz ich olalem ... znalazlem gostka co mi odsprzedal swojom karte sim z Plusa ( mial jom 19 miesiecy) i tak mam za 60 zl 35 min darmowych impuls co 30 sekund SMSy blyskawiczne ... no i za 3 miechy nowy telefonik ...
  0
 • Users Avatars Mini
  m. pisze: 2001-08-21 13:00
  a dresy do Nokii??? 3210 - dwa paski 3310 - trzy paski! 3330 - cztery paski szpeszyl edyszyn!
  0
 • Users Avatars Mini
  bartuzi pisze: 2001-08-21 14:47
  Buła, buła, jedna wielka buła. Cóż można rzec więcej? Jedna wielka zajeb...a buła.
  0
 • Users Avatars Mini
  zajcew pisze: 2001-08-21 15:03
  Generalnie operatorzy cienko przeda w tej chwili - brak nowych pomyslow marketingowych (tu najwiekszy kamyczek do ogrodka +)), coraz zacieklejsza konkurencja, promocje odwlekajace wieksze zyski (abonament za 10 PLN, tanie rozmowy przez rok itp.), koncesje na UMTS !!!powoduja, ze operatorzy zaczynaja patrzec na portfel. Plus nie daje zakladanych zyskow, podobnie Era, a Idea tez w koncu musi przestac generowac straty (w zezlym roku ponad 0,5 miliarda PLN). Niestety nie sa to instyutucje charytatywne, wiec nie ma sie co spodziewac przelomowych promocji i znaczacych obnizek :-(.
  0
 • Users Avatars Mini
  czarek pisze: 2001-08-21 17:18
  A moze zrobimy liste zyczen kto co chce i za jaka cene(tylko jakies realne ceny a nie np:t39 za 39zl) ja zaczne pierwszy siemens s45 699+vat drogo ale w miare realna cena ;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  Misio_Dziuni pisze: 2001-08-21 18:16
  Ja oczekuję na Eryki. Przypuszczam, że ich cena będzie zaporowa - to w końcu pierwszy sondaż rynku. I tak, myślę, że będzie: T29s 799,- T39m 1199,- R520m 999,-.
  0
 • Users Avatars Mini
  Tomek pisze: 2001-08-21 20:09
  no niezbyt ciekawe, jeszcze sie wstrzymam z przejsciem z taktaka do abonamentu
  0
 • Users Avatars Mini
  cienka era pisze: 2001-08-21 21:18
  Jak na 5 urodziny to ta promocja jest do dupy. Jak by dali tak jak pare miesiecy temu minute za 2gr. to bym zaraz polecial do salonu i kupił. Ceny aparatów też wysokie Nokia 3330 aż 155zł !!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  jarecki pisze: 2001-08-22 14:10
  Ale w tych tańszych weekendach pobrzmiewają echa strategii plusa :) problem w tym ze tylko przez 4 miesiące tymczasem plus przez rok... Generalnie słabo, ale mnie to i tak nie dotyczy (plusiak;-)
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: