Jest plan budowy sieci 5G w Polsce

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 22

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało dokument pod tytułem Strategia 5G dla Polski.

Według MC, strategia „5G dla Polski” jest dokumentem strategicznym, określającym działania oraz środki dla realizacji celu jakim jest terminowe, tj. najpóźniej do 2025 roku wdrożenie sieci 5G w Polsce w sposób efektywny kosztowo.

Minister Cyfryzacji w dokumencie obiecuje, że będzie wspierać terminowe wdrożenie sieci 5G w Polsce poprzez:

• przyspieszenie i usprawnienie procesu inwestycyjnego;
• obniżenie kosztów utrzymania wybudowanej infrastruktury;
• terminowe udostępnienie widma radiowego;
• aktywne uczestnictwo na arenie międzynarodowej w zakresie wdrożenia sieci 5G;
• przegląd obowiązujących rozwiązań regulacyjnych w zakresie telekomunikacji w celu zapewnienia, że są one przystosowane do nadchodzących potrzeb związanych z rozwojem technologii mobilnych.

Minister Cyfryzacji zakłada realizację trzech celów szczegółowych:

I. Przyjęcie spójnej polityki wdrożenia 5G w Polsce.
II. Pokrycie do 2025 roku wszystkich obszarów miejskich i głównych szlaków transportowych zasięgiem nowej sieci.
III. Wyznaczenie jednego dużego miasta, w którym do końca 2020 roku na zasadach komercyjnych będzie funkcjonowała sieć 5G.

Strategia „5G dla Polski” wyznacza za cel pokrycie siecią 5G w 2025 roku określonego minimum siatki dróg publicznych. W Polsce obejmują następujące główne szlaki transportowe: autostrady A2 i A1, oraz całość lub część dróg ekspresowych S3, S7, S8 i S61.

Miasto Łódź jest rekomendowane przez Ministra Cyfryzacji jako pierwsze miasto do pilotażu i wdrożenia sieci 5G w Polsce.

Łódź planuje uruchomienie 25 usług Smart City – już teraz w Łodzi wdrożone zostały:
• Smart building
• system naprowadzania na miejsca parkingowe
• innowacyjny system oświetlenia
• lokalne aplikacje wspierające mieszkańców
• Elektroniczny System Sterowania Ruchem, unikalny na skalę krajową
• mapa jakości powietrza w czasie rzeczywistym.

Łódź ze względu na położenie w pobliżu skrzyżowania głównych szlaków komunikacyjnych (obok dwóch autostrad A1 i A2 i drogi ekspresowej S8) stanowi jeden z największych węzłów komunikacyjnych w Polsce, wydaje się być dobrym miejscem na realizację pilotażu usług z obszaru inteligentnego transportu. Jednocześnie, wielkość sieci dróg w tym mieście umożliwi relatywnie szybkie uruchomienie instalacji pilotażowej (powierzchnia miasta poniżej 300 km2). Oznacza to, że możliwe będzie zweryfikowanie scenariuszy pilotażowych zarówno na obszarach o różnym stopniu zurbanizowania. Zakładając, że w testach i badaniach będą mo-gły brać udział podmioty z całego kraju, zaletą jest centralne położenie Łodzi i jej bardzo dobre skomunikowanie z większością dużych miast Polski.

Wśród najważniejszych korzyści, jakich można oczekiwać po pełnej implementacji rozwiązań 5G, wymienić należy przede wszystkim:

• Szybkość transmisji sięgająca 20 Gb/s w łączu w dół i 10 Gb/s w łączu w górę w przy-padku wykorzystania pasma EHF (ang. Extremely High Frequency)
• Szybkość transmisji rzędu dziesiątek Mb/s przypadająca na dziesiątki tysięcy użyt-kowników,
• Szybkość transmisji danych rzędu 100 Mb/s dla obszarów metropolitalnych,
• Szybkość transmisji rzędu 1 Gb/s dla każdego pracownika na tym samym piętrze biu-ra,
• Większa pojemność sieci – do 10000 razy większa niż obecnie (a w warunkach labora-toryjnych nawet 30000 razy większa),
• Nawet 1000-krotny wzrost wolumenu danych przypadających na jednostkowy obszar geograficzny, osiągający wartość docelową rzędu 10 Mb/s/m2 (w przypadku hotspota w warunkach wewnątrzbudynkowych),
• Możliwość obsługi kilkuset tysięcy jednoczesnych połączeń czujników bezprzewodo-wych,
• Wydajność widmowa znacznie zwiększona w porównaniu z 4G (szczytowe wartości tego parametru to 30 bit/s/Hz w łączu w dół oraz 15 bit/s/Hz w łączu w górę),
• Zwiększony zasięg,
• Ulepszona efektywność sygnalizacji (signaling efficiency),
• Czas opóźnienia (latency) znacznie zmniejszony w porównaniu z LTE (nawet do 1 ms),
• Maksymalna mobilność: 500 km/h.

Na poziomie europejskim Strategia „5G dla Polski” uwzględnia stanowisko Grupy ds. Polityki Widma Radiowego (RSPG), która w swojej opinii, dotyczącej sieci 5G zidentyfikowała następujące pasma do wykorzystania priorytetowo przez sieci piątej generacji: 700 MHz; 3,4-3,8 GHz i 26 GHz jako tzw. pasmo "pionierskie" . Poza wymienionymi trzema pasmami, RSPG wyróżniło także pasma 32 GHz (31,8 - 33,4 GHz) i 42 GHz (40,5 - 43,5 GHz) jako obiecujące i realne dla rozwoju sieci 5G.

Minister Cyfryzacji na obecnym etapie nie będzie rozstrzygać czy koncepcja budowy sieci 5G w Polsce ma polegać na budowie kilku niezależnych sieci (np. każdego z operatorów) czy jako jednej sieci udostępnianej na zasadzie usługi „as-a-service”, lub też innych modeli współdzie-lenia (np. RAN Sharing). Będzie to wymagać dalszych prac i konsultacji.

Działania Ministra Cyfryzacji i Prezesa UKE w 2018 r.

1. Przygotowanie i przyjęcie tzw. mapy drogowej zmiany przeznaczenia pasma 700 MHz
2. Przygotowanie technicznego planu migracji nadawców do pasma zakresów 470 – 694 MHz.
3. W miarę możliwości: udostępnienie do testów fragmentów pasm podstawowych tj.: 700 MHz, 3,4-3,8 GHz, i 26 GHz. Wyznaczenie obszarów geograficznych, w których możliwe jest prowadzenie takich testów, jak również konkretnych zakresów często-tliwości – w związku z aktualnym wykorzystywaniem przynajmniej jednego spośród wspomnianych powyżej 3 pasm, zakresy te mogą być różne w zależności od obszaru.
4. Zmiana planu zagospodarowania częstotliwości 3,4-3,6 GHz.
5. Wypracowanie możliwości połączenia pasm 3,4-3,8 GHz i 3,8 – 4,2 GHz w jeden blok o łącznym zasobie 800 MHz.
6. Wypracowanie możliwości udostępnienia szerokich bloków częstotliwości w paśmie 24,25-27,5 GHz.

Działania Ministra Cyfryzacji i Prezesa UKE do 2020 r.

1. Zakończenie koordynacji transgranicznych z państwami spoza UE (tj. Ukrainą, Biało-rusią i Rosją) w związku ze zmianą przeznaczenia pasma 700 MHz.
2. Kontynuacja prac krajowych związanych ze zwolnieniem pasma 700 MHz na potrzeby służby ruchomej.
3. Zmiana planu zagospodarowania zakresów częstotliwości pasma 700 MHz (694-790 MHz).
4. Prace nad refarmingiem pasm 3,4-3,6 GHz i 3,6-3,8 GHz.
5. Przygotowanie i przeprowadzenie procesu selekcyjnego oraz dystrybucja częstotliwo-ści zwolnionych pasm.

Działania Ministra Cyfryzacji i Prezesa UKE do 2021 r.

1. Prace nad zwolnieniem i dystrybucją nowych zasobów na potrzeby sieci 5G, zidenty-fikowanych i zharmonizowanych w ramach prac Światowej Konferencji radiokomuni-kacyjnej 2019 (WRC-19).
2. Udostępnienie na wniosek zainteresowanych pomiotów na potrzeby testów innych zakresów częstotliwości niż pasma podstawowe oraz pasm, które będą analizowane podczas WRC-19, w tym np. 1427-1518 MHz (tzw. pasmo L), 2350-2400 MHz czy 3,8-4,2 GHz.

Materiały dodatkowe:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: