Abonament za 1 zł w Erze

Newsy
Żródło: Era
Opinie: 8

Regulamin promocji "DLA SME I CMA DWA W CENIE JEDNEGO":


W okresie od dnia 1 sierpnia 2001 r. do wyczerpania zapasów zestawów objętych niniejszą promocją, jednakże nie dłużej niż do dnia 30 września 2001 r. (włącznie), PTC operator sieci Era oferuje:

 • Przy zakupie dwóch telefonów z aktywacją jednocześnie (dostępnych w niniejszej promocji), abonament miesięczny dla jednego telefonu przy taryfach Biznes 45 - 59,90 PLN, Biznes 100 - 99,90 PLN, Biznes 220 - 199,90 PLN; abonament miesięczny dla drugiego telefonu przy taryfach Biznes 45,100,220 - 1,00 PLN przez 6 pełnych Cykli Rozliczeniowych.

 • Aktywację dla jednego telefonu za 1,00 PLN, dla drugiego telefonu (tego w promocji z abonamentem za 1 PLN przez 6 pełnych Cykli Rozliczeniowych) za 25 PLN.

 • W przypadku cesji, deaktywacji lub zawieszenia kart SIM zakupionych w niniejszej promocji, Klient traci prawo do warunków niniejszej oferty.

Aparaty telefoniczne w cenie netto*:

 

    

dla taryf Biznes 100 i Biznes 220

dla taryfy Biznes 45

Alcatel OT501 z zestawem głośnomówiącym w cenie 1 zł 49 zł
Ericsson T28s w cenie 1 zł 1 zł
Ericsson R310s w cenie 1 zł 1 zł
Motorola L7089 w cenie 1 zł 1 zł
Motorola P7389 w cenie 19 zł 99 zł
Motorola V50 w cenie 1 zł 99 zł
Motorola V3690 w cenie 1 zł 99 zł
Nokia 3310 w cenie 1 zł 1 zł
Nokia 3330 w cenie 1 zł 1 zł
Nokia 6210 w cenie 99 zł 299 zł
Nokia 8210 w cenie 99 zł 299 zł
Panasonic GD90 w cenie 1 zł 1 zł
Siemens M35i w cenie 1 zł 1 zł
Siemens S35i w cenie 1 zł 49 zł
Siemens SL45 w cenie 799 zł 999 zł
Sony J5 w cenie 1 zł 1 zł
Sony Z5 w cenie 199 zł 399 zł

 *Podana cena zestawu nie uwzględnia opłaty za przyłączenie do sieci Era. Opłata ta, w niniejszej promocji, wynosi 1,00 PLN netto dla pierwszego telefonu i 25 PLN netto dla drugiego telefonu i jest doliczana do pierwszego rachunku.

 

Z niniejszej promocji można skorzystać kupując aktywacje tylko na taryfach Biznes 45, 100, 220. Druga aktywacja (z abonamentem za 1 PLN przez 6 pełnych Cykli Rozliczeniowych) nie może być zakupiona w taryfie wyższej niż pierwsza aktywacja.
W czasie trwania promocji migracja na inne taryfy, w przypadku karty SIM z abonamentem za 1 PLN przez 6 pełnych Cykli Rozliczeniowych jest niedozwolona pod groźbą utraty praw do korzystania z warunków promocji.
W przypadku zakupu aparatu telefonicznego w niniejszej promocji w taryfach Biznes 45, 100, 220,taryfy te nie mogą być zmienione na niższe przez 12 pełnych Cykli Rozliczeniowych liczonych od dnia podpisania Umowy.
Telefony zakupione w promocji musza być aktywowane na jednym koncie klienta.
Z oferty można skorzystać tylko u Autoryzowanych Doradców Biznesowych lub u Doradców Biznesowych sieci Era.
Z oferty może skorzystać wyłacznie firma lub instytucja posiadająca statystyczny numer identyfikacyjny Regon (oferta nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej):

 • która otrzyma ofertę od Autoryzowanego Doradcy Biznesowego, Doradcy Biznesowego sieci Era z warunkami niniejszej promocji,

 • przedłoży Autoryzowanemu Doradcy Biznesowemu, Doradcy Biznesowemu sieci Era dokumenty potrzebne do zawarcia Umowy o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.

W promocji dostępne są taryfy: Biznes 45, Biznes 100, Biznes 220.

 1. PTC, operator sieci Era informuje, iż podstawa nabycia aparatów telefonicznych objętych niniejszą promocją u Autoryzowanego Doradcy Biznesowego lub Doradcy Biznesowego sieci Era jest umowa sprzedaży zawarta pomiędzy osobą korzystającą z promocji, a Autoryzowanym Doradca Biznesowym lub Doradca Biznesowym sieci Era.

 2. PTC, operator sieci Era informuje, że oferowane aparaty telefoniczne posiadają system zabezpieczenia SIM LOCK, umożliwiający korzystanie z tych aparatów tylko z karta SIM sieci Era.

 3. Promocyjna cena przyłączenia do sieci (aktywacji) dotyczy tylko niniejszej oferty promocyjnej i obowiązuje pod warunkiem zawarcia z PTC Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na czas oznaczony 24 miesiące. Cena przyłączenia do sieci w przypadkach nie objętych niniejszą oferta promocyjna wynosi 99 zł netto.

 4. PTC operator sieci Era informuje, iż Autoryzowani Doradcy Biznesowi oraz Doradcy Biznesowi nie maja prawa do pobierania żadnych wpłat z tytułu usług telekomunikacyjnych w imieniu PTC, ze szczególnym uwzględnieniem opłaty za przyłączenie do sieci (aktywację) lub kaucji. Opłatę za przyłączenie do sieci wraz z pierwszym abonamentem należy uiścić w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, którą PTC prześle pocztą.

 5. Usługi telekomunikacyjne są świadczone przez PTC zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w sieci Era przez PTC oraz z warunkami Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, dostępnymi u każdego Autoryzowanego Doradcy Biznesowego i Doradcy Biznesowego sieci Era.

 6. Zgodnie z postanowieniami Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych oraz Cennika Usług Telekomunikacyjnych ustala się wysokość Limitu Kredytowego w czterech pierwszych Cyklach Rozliczeniowych w wysokości 200 PLN. W pozostałych Cyklach Rozliczeniowych wysokość Limitu Kredytowego wynosi 500 PLN.

 7. W przypadku zawarcia Umowy w ramach niniejszej promocji zgodnym zamiarem Stron jest, aby świadczenie usług telekomunikacyjnych na podstawie Umowy trwało co najmniej przez okres dwóch lat, licząc od dnia aktywacji. Po upływie tego okresu umowa ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony, chyba że jedna ze Stron złoży na 30 dni przed jego upływem oświadczenie o nie przedłużaniu czasu umowy.

 8. Abonent przyjmuje na siebie:
   8.1. zobowiązanie niepieniężne do utrzymania aktywnej karty SIM w sieci Era przez okres 24 miesięcy;
   8.2. zobowiązanie pieniężne do uiszczania opłaty abonamentowej oraz do uiszczania opłat za usługi telekomunikacyjne i inne usługi świadczone przez PTC zgodnie z cennikiem.

 9. W przypadku naruszenia przez Abonenta zobowiązania, o którym mowa w pkt.8.1.,Abonent będzie zobowiązany na pisemne żądanie PTC, do naprawienia szkody poprzez zapłatę na jej rzecz kary umownej w wysokości 650 zł. Kara umowna będzie pomniejszana w stosunku miesięcznym w zależności od czasu w jakim Abonent wykonywał zobowiązanie.
  Obowiązek naprawienia szkody wynika ze zgodnego zamiaru Stron, o którym mowa w punkcie 7 i celu umowy, który na zasadach promocyjnych przyznaje Abonentowi specjalne warunki zakupu telefonu i usług. Obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę powyższej kary umownej będzie dotyczył również przypadków, w których niemożliwość utrzymania aktywnej karty SIM w sieci Era nastąpi wskutek jednej z poniższych przyczyn:
   • złożenia przez Abonenta w PTC oświadczenia o rozwiązaniu Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przed końcem dwuletniego okresu jej obowiązywania,
   • rozwiązania przez PTC Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych w przypadkach o których mowa w §17 ust.3,4,5 i 6 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Polska Telefonię Cyfrową,
   • utracenia przez Abonenta karty SIM oraz niewykonywania związanych z tym obowiązków określonych w pkt.10.

 10. W przypadku utraty karty SIM, nabytej w ramach niniejszej promocji, przed upływem dwudziestu czterech miesięcy od dnia zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, Abonent zobowiązany jest powiadomić PTC o tym fakcie w terminie 3 dni od dnia ujawnienia utraty, a w przypadku kradzieży przedstawić dowód jej zgłoszenia organom ścigania.
   10.1 Abonent ma obowiązek wystąpić do PTC o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Era w ciągu 7 dni od zgłoszenia do PTC. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie zgodnej z Cennikiem.

 11. Ze względu na uwarunkowania techniczne związane z przyłączeniem (aktywacją) do sieci Era aparatów telefonicznych zakupionych w ramach niniejszej promocji, PTC zastrzega sobie prawo przedłużenia okresu pomiędzy zawarciem Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, a aktywacją karty SIM do 5 dni roboczych. Jednocześnie informujemy, iż usługa poczty głosowej dla wszystkich korzystających z powyższej promocji zostanie udostępniona w ciągu 2 dni od daty aktywacji.

 12. Warunków niniejszej promocji nie można łączyć z warunkami innych akcji promocyjnych prowadzonych przez PTC dla taryf z oferty Moja.

Informacja o zasadach usunięcia blokady karty SIM (tzw. SIM LOCK):

 • Jeśli usuniecie blokady nastąpi w ciągu dwóch lat od daty podpisania Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych sieci Era jednorazowa opłata wynosi 500 zł netto. Jeśli usunięcie blokady nastąpi po dwóch latach PTC nie pobiera żadnych opłat.

 • Cena jest taka sama dla wszystkich rodzajów aparatów telefonicznych nabytych w związku z niniejsza promocja.

Jak i gdzie usunąć blokadę SIM?
Blokadę można usunąć wyłącznie w salonach firmowych Era.
Wystarczy zadzwonić lub przyjść do salonu i zgłosić chęć usunięcia blokady SIM. Przy zgłoszeniu należy wyrazić zgodę na przedstawione warunki oraz podać typ telefonu i numer IMEI..
W ciągu 48 godzin zostaniecie Państwo powiadomieni przez pracownika salonu, o terminie wykonania operacji. W celu usunięcia blokady SIM abonent powinien udać się wyłącznie do salonu firmowego PTC wraz z telefonem, w którym ma zostać usunięta blokada SIM.

Opinie:

Opinie archiwalne (8):

Komentuj

Komentarze / 8

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  Cicho Ciemny pisze: 2001-08-02 01:38
  SLka wchodzi na rynek ;) Juz niedlugo na rynku pojawi sie rowniez ME45 i S45... Trzeba tylko chwilke poczekac... Pozdrawiam gsmonline.pl
  0
 • Users Avatars Mini
  rami pisze: 2001-08-02 04:13
  Cicho Ciemny: a przepraszam, a propos S i ME 45 masz jakies konkretniejsze informacje, czy tylko tak sobie piszesz, na zasadzie, ze "musza wejsc juz niedlugo, bo taka kolej rzeczy"? :)
  0
 • Users Avatars Mini
  m. pisze: 2001-08-02 12:51
  ale glupia nazwa promocji, co za burak to wymyslil???
  0
 • Users Avatars Mini
  Pierre Doltoe pisze: 2001-08-02 13:15
  Wymyślił to burak, który wie co oznacza CMA i SME. Ja na przykład jestem SME i kupuję na dniach SL 45. Ha!
  0
 • Users Avatars Mini
  surf pisze: 2001-08-02 14:55
  SME - Małe i średnie przedsiębiorstwa CMA - ???
  0
 • Users Avatars Mini
  ksenia pisze: 2001-08-02 19:10
  CMA- przedsiebiorstwa zatrudniajace ponad 250 osob; zgadzam sie z m. - co za debilna nazwa dla promocji- przeciez powinno tym niemadrym erakom zalezec, zeby ich potencjalni wiedzieli ze to dla nich promocja. Ciekawe ilu menedzerow wie co to SME i CMA?
  0
 • Users Avatars Mini
  Przemek pisze: 2001-08-03 02:48
  ksenia: uważam, że ten co jest zaintersowany (SME i CMA), a nie sklep spożywczy w Bończy :)) to wie co te skróty znaczą........
  0
 • Users Avatars Mini
  miki pisze: 2001-08-09 01:42
  z reguły promocje są skierowane do ludzi a nie do HS (homosapiens)
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: