Alcatel OT 535 w sieci Era

Newsy
Żródło: TheFilip
Opinie: 38

Regulamin promocji "Dla kombatantów i osób niepełnosprawnych II" w sieci Era:

I. Opis oferty

1. W okresie od 04.07.2003 r. do wyczerpania zapasów zestawów objętych niniejsza promocja, jednakże nie dłużej niż do 31.12.2003 r. (włącznie), PTC, operator sieci Era oferuje:

PROMOCYJNE ZESTAWY

Numer zestawu promocyjnego Model telefonu Cena*netto Cena*brutto
 Moja 25 Start, Moja 40 Medium, Moja 80 Medium, Moja 140 VIP, Moja 240 VIP,
Biznes 15 Start, Biznes 60 Pro, Biznes 120 Pro, Biznes 180 VIP, Biznes 240 VIP
1 Ericsson T65 1 1,22
2 Mitsubishi Trium Eclipse XL 1 1,22
3 Nokia 3410 1 1,22
4 Philips Fisio 820 z suszarka do włosów 1 1,22
5 Sagem MY 3036 1 1,22
6 Siemens A40 1 1,22
7 Siemens MT50 1 1,22
8 Alcatel OT 715 49  59,78
9 Nokia 3510i 49  59,78
10 Philips Fisio 620 +odtwarzacz CD Philips model:AX 1100 49  59,78
11 Sagem MY X5/X5m 49  59,78
12 Alcatel OT 535 49  59,78

*Opłata za przyłączenie do sieci Era (aktywację) dla wszystkich taryf oferowanych w niniejszej promocji wynosi 50 zł netto (61,00 zł brutto).

TARYFY

W promocji dostępne są taryfy:

 • Nowa Era Moja: Moja 25 Start, Moja 40 Medium, Moja 80 Medium, Moja 140 VIP, Moja 240 VIP

 • Nowa Era Biznes: Biznes 15 Start, Biznes 60 Pro, Biznes 120 Pro, Biznes 180 VIP, Biznes 240 VIP

UPUST

 • 50%upust na abonament telefoniczny dla każdej z taryf oferowanych w niniejszej promocji przez 24 kolejne pełne Cykle rozliczeniowe, licząc od dnia, w którym nastąpiła aktywacja karty SIM. Po upływie 24 Cykli rozliczeniowych obowiązują opłaty z Cennika Usług Telekomunikacyjnych PTC.

2. Osoba upoważniona do skorzystania z niniejszej promocji może wykupić tylko i wyłącznie jedna aktywację promocyjnym telefonem, o ile do tej pory nie korzystała z podobnych ofert dla kombatantów i niepełnosprawnych.

3. Z oferty może skorzystać każdy, kto spełni poniższy warunek:

 • jednocześnie z nabyciem aparatu telefonicznego wraz z przyłączeniem do sieci Era (aktywacja) w autoryzowanym punkcie sprzedaży sieci Era lub w salonie firmowym sieci Era zawrze z PTC Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na czas oznaczony 24 pełnych Cykli rozliczeniowych na wybranym planie taryfowym,

 • w momencie zawarcia z PTC Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych w ramach niniejszej oferty przedstawi do skopiowania przez przedstawiciela PTC:
  a) Kombatant:

  • standardowe dokumenty wymagane do podpisania umowy,

  • dodatkowo legitymacja kombatancka lub decyzja o nadaniu uprawnie. kombatanckich.

  b) Osoba niepełnosprawna:

  • standardowe dokumenty wymagane do podpisania umowy,

  • dodatkowo orzeczenie lekarskie lub legitymacja inwalidzka potwierdzająca pierwsza grupę inwalidzka, tzn. stopie. niepełnosprawności, całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji, a wymienione stopnie niepełnosprawności przyznane zostały z powodu uszkodzenia narządu wzroku, słuchu lub mowy.

4. W przypadku zawieszenia świadczenia usług telekomunikacyjnych przez PTC z powodu braku płatności lub w przypadku rezygnacji przez Abonenta z promocyjnego upustu, Abonent traci upust związany z aktywowaniem karty w niniejszej promocji. 

5. Cesja praw nabytych w ramach niniejszej promocji może być dokonana tylko i włącznie na osobę posiadającą status kombatanta lub osoby niepełnosprawnej. Dokonanie takiej cesji nie powoduje utraty prawa do promocyjnych zasad naliczania opłat.

6. Klient nie może zawiesić karty SIM na własne życzenie w trakcie trwania Umowy.

7. Zmiana taryfy na taryfę inna niż oferowana w niniejszej promocji powoduje utratę promocyjnego upustu.

II. Postanowienia ogólne

1. PTC, operator sieci Era informuje, iż podstawa nabycia aparatów telefonicznych objętych niniejsza promocja w autoryzowanym punkcie sprzedaży sieci Era jest umowa sprzedaży zawarta pomiędzy osoba korzystająca z promocji a autoryzowanym punktem sprzedaży sieci Era.

2. PTC, operator sieci Era informuje, że oferowane aparaty telefoniczne posiadają system zabezpieczenia SIM LOCK, umożliwiający korzystanie z tych aparatów tylko z karta SIM sieci Era.

3. Promocyjna cena przyłączenia do sieci (aktywacji) dotyczy tylko niniejszej oferty promocyjnej i obowiązuje pod warunkiem zawarcia z PTC Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na czas oznaczony 24 pełnych Cykli rozliczeniowych. Cena przyłączenia do sieci w przypadkach nie objętych niniejsza oferta promocyjna wynosi 99 zł netto (120,78 zł brutto).

4. PTC operator sieci Era informuje, iż autoryzowane punkty sprzedaży sieci Era nie maja prawa do pobierania żadnych opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych w imieniu PTC, ze szczególnym uwzględnieniem opłaty za przyłączenie do sieci (aktywację )lub kaucji. Opłatę za przyłączenie do sieci wraz z pierwszym abonamentem należy uiścić w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, która PTC prześle poczta.

5. Usługi telekomunikacyjne są Świadczone przez PTC zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w sieci Era przez PTC oraz z warunkami Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, dostępnymi dostępnymi w każdym autoryzowanym punkcie sprzedaży, w salonach lub sklepach firmowych sieci Era.

6. Ze względu na uwarunkowania techniczne związane z przyłączeniem (aktywacja) do sieci Era aparatów telefonicznych zakupionych w ramach niniejszej promocji, PTC zastrzega sobie prawo przedłużenia okresu pomiędzy zawarciem Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, a aktywacja karty SIM do 5 dni roboczych. Jednocześnie informujemy, iż usługa poczty głosowej dla wszystkich korzystających z powyższej promocji zostanie udostępniona w ciągu 2 dni od daty aktywacji.

7. PTC jest uprawniona do skopiowania i przechowywania faktur okazanych przez Klienta.

8. Zgodnie z postanowieniami Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych oraz Cennika Usług Telekomunikacyjnych ustala się wysokość limitu kredytowego w czterech pierwszych Cyklach rozliczeniowych na 200 zł. W pozostałych Cyklach Rozliczeniowych wysokość limitu kredytowego wynosi 500 zł.

9. Warunków niniejszej promocji nie można łączyć z warunkami innych akcji promocyjnych, prowadzonych przez PTC, w tym także akcji promocyjnych, które PTC będzie prowadziła w przyszłości, w zakresie określonym przez Operatora.

III. Warunki oferty

1. W przypadku zawarcia Umowy w ramach niniejszej promocji zgodnym zamiarem Stron jest, aby świadczenie usług telekomunikacyjnych na podstawie Umowy trwało co najmniej przez okres 24 pełnych Cykli rozliczeniowych, licząc od dnia aktywacji. Po upływie tego okresu Umowa ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony, chyba, że jedna ze Stron złoży na 30 dni przed jego upływem pisemne oświadczenie o nie przedłużaniu czasu obowiązywania Umowy.

2. Abonent przyjmuje na siebie:
2.1 zobowiązanie niepieniężne do utrzymania aktywnej karty SIM w sieci Era przez okres 24 pełnych Cykli rozliczeniowych;
2.2 zobowiązanie pieniężne do uiszczania opłaty abonamentowej oraz do uiszczania opłat za usługi telekomunikacyjne i inne usługi Świadczone przez PTC zgodnie z cennikiem.

3. W przypadku naruszenia przez Abonenta zobowiązania, o którym mowa w pkt III ppkt 2.1,Abonent będzie zobowiązany na pisemne żądanie PTC do naprawienia szkody poprzez zapłatę na jej rzecz kary umownej w wysokości 840 zł. Kara umowna będzie pomniejszana w stosunku miesięcznym w zależności od czasu, w jakim Abonent wykonywał zobowiązanie. Obowiązek naprawienia szkody wynika ze zgodnego zamiaru Stron, o którym mowa w pkt III ppkt 1 i celu Umowy, która na zasadach promocyjnych przyznaje Abonentowi specjalne warunki zakupu telefonu i usług.

4. Obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę powyższej kary umownej będzie dotyczył również przypadków, w których niemożliwość utrzymania aktywnej karty SIM w sieci Era nastąpi wskutek jednej z poniższych przyczyn:

 • złożenia przez Abonenta w PTC oświadczenia o rozwiązaniu Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przed końcem dwuletniego okresu jej obowiązywania,

 • rozwiązania przez PTC Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych w przypadkach, o których mowa w § 17 ust.3,4,5 i 6 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Polska Telefonię Cyfrowa, utracenia przez Abonenta karty SIM oraz niewykonywania związanych z tym obowiązków określonych w pkt III ppkt 5 i ppkt 5.1.

5.W przypadku utraty karty SIM, nabytej w ramach niniejszej promocji, przed upływem dwudziestu czterech miesięcy od dnia aktywacji, Abonent zobowiązany jest powiadomić PTC o tym fakcie w terminie 3 dni od dnia ujawnienia utraty, a w przypadku kradzieży przedstawić dowód jej zgłoszenia organom Ścigania.
5.1 Abonent ma obowiązek wystąpić do PTC o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Era w ciągu 7 dni od zgłoszenia do PTC. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie zgodnej z Cennikiem.

Opinie:

Opinie archiwalne (38):

Komentuj

Komentarze / 38

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  fynf pisze: 2003-07-05 15:27
  Najnowszy model zamiast dla wszystkich to dla kombatantów?!Chyba coś z nimi nie tak!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  Novac pisze: 2003-07-05 15:29
  Calkiem mila promocja
  0
 • Users Avatars Mini
  trapi pisze: 2003-07-05 15:30
  ja tego newsa widzialem wczoraj.. tylko go wywalili...
  0
 • Users Avatars Mini
  Generic pisze: 2003-07-05 15:49
  oł jes bejbe!! za miesiac go pewnie kupie na allegro o-)
  0
 • Users Avatars Mini
  adit pisze: 2003-07-05 16:21
  era dała kiepskie telefony i chce się tanio wykpić !!! osoby o których tu mowa mają prawo do każdego telefonu w promocji wraz z 50% upustem przez 24 cylke rozliczeniowe !!!
  0
 • Users Avatars Mini
  Chris_ pisze: 2003-07-05 16:22
  Qrde wyrzuccie ta reklame Ery, bo znowu zamiast w newsa kliknalem w nia;)
  0
 • Users Avatars Mini
  zimek15 pisze: 2003-07-05 17:13
  faktycznie problem dac tą promocje i dla wszystkich osób?? pewnie ten telefon zszedłby jak cieple buleczki a tak to se moze czekac i gnic w magazynach
  0
 • Users Avatars Mini
  zimek15 pisze: 2003-07-05 17:14
  oczywiscie nie mam nic przeciwko takiej promocji dla niepelnosprawnych i kombatantów ale uwazam ze era mogla by ją rowniez dac dla kazdego innego abonenta
  0
 • Users Avatars Mini
  maciek603 pisze: 2003-07-05 17:21
  Kolejny low-end z kolorkiem. Tylko jaki kombatant to kupi??
  0
 • Users Avatars Mini
  szymon_ pisze: 2003-07-05 17:45
  mysle ze w ciagu paru dni telefon znjadzie sie w ogulnej ofercie ERY po zblizonej cenie:)
  0
 • Users Avatars Mini
  JAGODA pisze: 2003-07-05 18:14
  No i kto znowu pierwszy wprowadza nowy telefon na rynek?... Oczywiście nasza kochana Era. A pozostałe opy zbijają bąki :-( www.sonyericsson.vel.pl
  0
 • Users Avatars Mini
  tomek_00 pisze: 2003-07-05 18:52
  Do JAGODA: Albo kocha się ere za alcatela za 49 zł netto albo idee za nokie 6100 za 49 zł netto wybór należy do Ciebie a poza tym to idea już dawno wprowadziła promocje dla kombatantów i inwalidów. www.ideagsm.w.pl
  0
 • Users Avatars Mini
  Kenner pisze: 2003-07-05 19:41
  No i prosze. Mimo wakacji Era wprowadza nowe telefoniki. I bardzo dobrze. Tylko czy kombatantowi przydadza sie te wszystkie bajery? ;)))
  0
 • Users Avatars Mini
  pajorro pisze: 2003-07-05 19:52
  Ale mogli by jescze jakies fajne rzucic teleofniki :)
  0
 • Users Avatars Mini
  jkac pisze: 2003-07-05 20:13
  Telefony to pol biedy, ale sama oferta jest calkiem dobra... jakby nie bylo, 50% mniej to jest odczuwalna znizka...
  0
 • Users Avatars Mini
  abc pisze: 2003-07-05 21:47
  jkac:musze sie z tobą zgodzić przyjacielu
  0
 • Users Avatars Mini
  abc pisze: 2003-07-05 21:48
  Ile sie dostaje punktów za jeden komentarz??
  0
 • Users Avatars Mini
  abc pisze: 2003-07-05 22:00
  Nie lubie Alcateli
  0
 • Users Avatars Mini
  wpe pisze: 2003-07-05 22:51
  Takie właśnie powinny być u nas abonamenty - 50% tańsze i takie też rozmowy (na początek:))!!! A telefony niech kosztują od kilku do kilkunastu setek. Zdecydowanie wolę tańsze usługi niz tańsze aparaty !!!
  0
 • Users Avatars Mini
  SepecaT pisze: 2003-07-05 23:08
  Cena swietna , promocja dziwna. Juz sie nie moge doczekac ,kiedy bedzie na allegro. tomek00* gdzie ty masz ta nokie 6100 za 49zl , a jak jest to chyba nie w najnizszym abo. Ja i tak wole tego alcatela.
  0
 • Users Avatars Mini
  dev pisze: 2003-07-06 02:48
  a widzieliście teleofny lipca ? se t68i oraz siemens a50 ;))) no nie mogę.... najpierw extra dotacje do se t68i / N7650 / Ss55 a teraz macie super telefoniki :))
  0
 • Users Avatars Mini
  bodopl pisze: 2003-07-06 06:10
  a jeszcze niedawno kombatantom dorzucali extra dodatkowe 20 minut (oprócz tych 50% znizki)
  0
 • Users Avatars Mini
  pablo pisze: 2003-07-06 10:53
  Kombatantom taki fonik na nic taki kombatant i tak jest głuchy jak pień i nic nie słyszy. Ale dla wnuczka.... rewelacja.
  0
 • Users Avatars Mini
  pablo pisze: 2003-07-06 10:58
  dev: Ale to już wystarczy, żeby ludziska uważali ERĘ za najlepszą sieć. Najpierw ERA robi dobrze tym wszysstkim, którzy chcieliby kupić N7650 czy S55, teraz kombatantom. Kto następny?
  0
 • Users Avatars Mini
  szczeps pisze: 2003-07-06 12:30
  dlaczego tylko dla kombatantów i osób niepełnosprawnych ;( ?!
  0
 • Users Avatars Mini
  szczeps pisze: 2003-07-06 12:32
  teraz niepelnosprawni bujaja sie z alcatelkiem :) za kilka dni fonik bedzie dostepny w taryfach ery dla wszystkich to tylko kwestia czasu
  0
 • Users Avatars Mini
  szczeps pisze: 2003-07-06 12:33
  abc*: 10pkt :/
  0
 • Users Avatars Mini
  Dex pisze: 2003-07-06 14:35
  hehe... teraz tylko trzeba namówić dziadzia kombatanta, żeby zachciał sie przejść do salony ery i podpisał sie w kilku miejscach... bo ja szczerze mówiąc mojego dziadka z komórą w ręku nie widzę... dla niepełnosprawnych to napewno będzie bardzo dobra oferta, jeżeli wogóle muszą mieć komórkę... bo w sumie niewielu niepełnosprawnych (jak i kombatantów) stać na komórę nawet w takiej promo... ;(
  0
 • Users Avatars Mini
  abcd pisze: 2003-07-06 14:46
  A dla studentów???
  0
 • Users Avatars Mini
  MARCIN EMPUNKT pisze: 2003-07-06 16:50
  TUTAJ ERA POKAZAŁA SIĘ Z NAPRAWDĘ DOBREJ STRONY, UTRZYMAĆ ZNIŻKĘ DLA KOMBATANTÓW 50% TO JEST COŚ (NIESTETY MÓJ OP JĄ ZLIKWIDOWAŁ, I DZIADZIÓW Z WNUCZKAMI MUSZĘ ODSYŁAĆ DO ZNAJOMEGO). TAK NA MARGINESIE WIECIE JAK DUŻO JEST KOMBATANTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z KOMÓRKI ZZA GROBU???, I TO PŁACĄ BARDZO PRZYZWOITE RACHUNKI NA DODATEK REGULARNIE, NIESTETY NIE MOGĄ PŁACIĆ POLECENIEM ZAPŁATY, MAJĄ TEŻ PROBLEMY ZE ZROBIENIEM WYMIANY TELEFONU PO 2 LATACH, POZDR
  0
 • Users Avatars Mini
  MARCIN EMPUNKT pisze: 2003-07-06 16:54
  abcd: A STUDENCI NIECH KORZYSTAJĄ Z BUDEK TELEFONICZNYCH, ALBO TATUŚ NIECH KUPI COŚ NA ABONAMENT, POZDR
  0
 • Users Avatars Mini
  Yeste pisze: 2003-07-06 21:18
  Zwroccie uwage na koncowke 2pkt.,TYLKO KOMBATANCI I OSOBY NIEPELNOSPRAWNE KTORE DO TEJ PORY NIE KORZYSTALY Z TAKIEJ ZNIZKI !!! Pokazcie mi zatem ludzi ktorzy przez kilka lat istnienia gsm nie wykorzystali mozliwosci wziecia na dziadka czy np. niepelnosprawnego czlonka rodziny,telefonu ze znizka? Chyba ze ja tego nie rozumie zbyt dobrze
  0
 • Users Avatars Mini
  Gapa pisze: 2003-07-07 02:48
  Yeste: Ja nie wykorzystalem ! Ale chyba w koncu to zrobie ...
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2003-07-07 11:45
  dev***: z tego co się orientuję, telefonem miesiąca lipca w Erze jest Sagem my-x6, a nie t68i i A50, jak piszesz.
  0
 • Users Avatars Mini
  abcd pisze: 2003-07-08 20:42
  Poprosze babcie, żeby wzięła
  0
 • Users Avatars Mini
  Kenner pisze: 2003-07-08 21:53
  GSManiac*: potwierdzam my-x6 jest - przynajmniej wg reklam - telefonem miesiaca :)
  0
 • Users Avatars Mini
  scorpion pisze: 2003-08-08 15:40
  abcd: Ja też bym go babci dał, no i dziadkowi :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  barnie pisze: 2003-09-17 08:56
  ciekawe czy bedziew prepaidzie
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: