Cel Grupy TP na 2009 r. - utrzymanie wiodącej pozycji w ujęciu wartościowym w segmentach telefonii stacjonarnej, komórkowej i broadbandu

Newsy
Żródło: TP S.A.
Opinie: 4

Rada Nadzorcza Grupy TP opublikowała ocenę sytuacji Grupy w 2008 r.:

ZWIĘZŁA OCENA SYTUACJI GRUPY TP W 2008 ROKU, PRZYGOTOWANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ

Niniejsza ocena sytuacji Grupy TP w 2008 roku została sporządzona przez Radę Nadzorczą TP S.A. zgodnie z zasadą III.1.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, wprowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Ocena ta jest oparta na wynikach finansowych Grupy (Spółki oraz spółek jej podległych) w 2008 roku, a także informacjach uzyskanych przez Radę Nadzorczą w trakcie wypełniania przez nią obowiązków statutowych.
W 2008 roku, działalność Rady Nadzorczej koncentrowała się na następujących zagadnieniach:
-Wyniki finansowe i operacyjne Grupy TP za rok 2008 w odniesieniu do budżetu;
-Budżet na rok 2008;
-Ocena strategii Grupy TP przygotowanej przez Zarząd;
-Pozycja Grupy TP wobec otoczenia regulacyjnego w Polsce;
-Zmiany w składzie Zarządu;
-Polityka wynagrodzenia dla akcjonariuszy;
-Ocena mechanizmów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w Grupie TP wdrożonych przez Zarząd;
-Program motywacyjny dla dyrektorów najwyższego szczebla Grupy TP.
Rada Nadzorcza, działając poprzez komitety oraz wszystkich członków, (w tym sześciu członków niezależnych) brała aktywny udział w procesie oceny najważniejszych inicjatyw mając na względzie interes wszystkich akcjonariuszy Grupy Kapitałowej. Ponadto, Rada sprawowała nadzór nad realizacją celów operacyjnych i finansowych, poprzez analizę kwartalnych raportów sporządzonych przez Zarząd, jak również - poprzez Komitet Audytowy - prowadziła nadzór nad funkcjami kontroli, zarządzania ryzykiem i budżetowania wykonywanymi przez Zarząd.

Działalność operacyjna Grupy TP

W 2008 roku Grupa TP nadal się rozwijała i wdrożyła szereg innowacyjnych i konwergentnych produktów i usług w celu utrzymania pozycji rynkowej oraz ograniczenia odejść klientów zarówno w telefonii stacjonarnej, jak i komórkowej. Grupa TP wprowadziła na rynek kanał telewizyjny Orange Sport, który nadaje mecze polskiej ekstraklasy. Zrobiła też pierwszy krok w kierunku świadczenia usług finansowych oferując ubezpieczenia podróżne za pomocą krótkich wiadomości tekstowych (SMS). GTP kontynuowała inwestycje w rozwój sieci CDMA umożliwiającej transmisję na obszarach trudnodostępnych oraz rozszerzanie sieci UMTS/HSPA w celu dostarczania usług najwyższej jakości.
Zaproponowano również kilka innych ważnych przedsięwzięć. Niektóre z nich zostały wdrożone przez Zarząd, w szczególności:
-Dalsza integracja operacyjna TP i PTK Centertel;
-Podpisanie umów sprzedaży i najmu biurowców w Warszawie oraz kontynuacja projektów dotyczących nieruchomości w Warszawie przygotowujących zoptymalizowaną kosztowo nową siedzibę Spółki - Miasteczko TP oraz korzystną sprzedaż niektórych innych nieruchomości;
-Realizacja programu wykupu akcji w roku 2008;
-Dalsza realizacja Umowy Społecznej, która zawiera zasady dotyczące najważniejszych kwestii pracowniczych, oraz podpisanie w grudniu 2008 r. ze wszystkimi związkami zawodowymi nowej Umowy Społecznej na lata 2009-2011;
-podpisanie umowy zbycia akcji firmy Ditel.

Telefonia stacjonarna

W roku 2008 TP nadal prowadziła strategię rekompensowania spadku przychodów z usług głosowych telefonii stacjonarnej zwiększonymi przychodami ze sprzedaży usług internetowych. Zarząd Grupy wdrożył nowe plany lojalnościowe na usługi głosowe i wprowadził na rynek usługi szerokopasmowe oraz produkty telewizji satelitarnej połączone z usługami szerokopasmowymi, które przełożyły się na uzyskanie wyższych o 17% przychodów z usług szerokopasmowych w porównaniu z rokiem 2007, a co za tym idzie większą bazę klientów oraz wyższe średnie przychody na odbiorcę końcowego, jak i na utrzymanie 50-procentowego udziału wartościowego w rynku usług szerokopasmowych.

Telefonia komórkowa

Rada Nadzorcza ze szczególną uwagą monitorowała rozwój działalności Spółki w segmencie telefonii komórkowej, szczególnie w kontekście negatywnych tendencji w zakresie przychodów z usług telefonii stacjonarnej, analizując potencjalne przyszłe trendy odnośnie usług konwergentnych. Rada Nadzorcza z zadowoleniem zauważa, że w warunkach rosnącej konkurencji, PTK Centertel działając pod marką Orange utrzymał w 2008 roku pozycję lidera w zakresie nowoczesnych rozwiązań, konkurując z innymi operatorami przede wszystkim jakością produktów i usług oraz przejrzystością i prostotą struktur taryfowych. Branża komórkowa zalicza rok 2008 do udanych. Orange utrzymał wiodącą pozycję na rynku wartościowym.
Będąc liderem w dziedzinie technologii, Orange oferuje klientom szeroką gamę najnowocześniejszych usług koncentrując się na dalszym rozwoju komórkowej usługi transmisji danych w oparciu o technologię UMTS.

Sytuacja finansowa Grupy TP

W obliczu rosnącej konkurencji, główne cele strategiczne Grupy w 2008 roku - zgodne z wytycznymi zatwierdzonymi przez Radę Nadzorczą - obejmowały:
-wzmocnienie promocji usług zintegrowanych w celu zwiększenia wskaźnika ARPU oraz wskaźnika utrzymania i satysfakcji klienta.
-dalszą integrację jednostek telefonii stacjonarnej i komórkowej w celu uzyskania większej wydajności zintegrowanych procesów;
-optymalizację kosztów operacyjnych poprzez dalszą racjonalizację działalności TP,
-optymalizację nakładów inwestycyjnych w oparciu o ścisłe kryteria inwestycyjne skutkujące wzrostem przychodów,
-wykonanie zadania osiągnięcia przepływu wolnych środków pieniężnych na poziomie od 18% do 20% przychodów;
-dalszą optymalizację bilansu grupy w celu zwiększenia stopy zwrotu z aktywów, w tym optymalizację portfela nieruchomości;
-dalszą przebudowę systemów IT oraz integrację z systemami CRM w celu podniesienia jakości usług oraz skrócenia czasu potrzebnego na wprowadzenie nowych produktów na rynek;
-budowanie pozytywnego wizerunku Spółki w branżach pokrewnych poprzez proces przemyślanych zakupów i przejęć oraz stosowanie odpowiednich kryteriów inwestycyjnych;
-zapewnienie akcjonariuszom atrakcyjnego zwrotu z inwestycji, który byłby odbiciem warunków zapisanych w polityce wynagrodzeń akcjonariuszy;
-promowanie przewidywalnej regulacji rynku zgodnej z europejskimi zasadami regulacyjnymi oraz spójnej z porównywalnymi rozwiązaniami,
-usprawnienie kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.
Założenia ogłoszone przez Zarząd w roku 2008 dotyczące wzrostu przychodów i zysku z działalności brutto (GOM) i capex w ujęciu procentowym do przychodów zostały zrealizowane. Wartość wskaźnika GOM wynosi 42,1% przychodów, mimo spadku wartości PLN w stosunku do EUR w czwartym kwartale 2008 roku. Wygenerowane środki pieniężne netto również osiągnęły wysoki poziom, tj. ponad 3,0 miliarda zł, czyli 16,7% przychodów. Zarząd wywiązał się ze zobowiązań wdrożenia inicjatyw wspierających wzrost przy utrzymaniu kontroli kosztów i alokacji zasobów. Wprowadzone na rynek nowatorskie produkty i usługi jak i pozostałe inwestycje roku 2008 pomogą zrównoważyć erozję przychodów ze stacjonarnych usług głosowych.
W 2008 roku, Zarząd działając na podstawie rekomendacji Rady Nadzorczej, przygotował szczegóły propozycji wynagrodzenia akcjonariuszy w oparciu o politykę zapewniania akcjonariuszom TP atrakcyjnego wynagrodzenia, w której wzięto pod uwagę następujące czynniki:
-niepewność otoczenia regulacyjnego;
-intensyfikacja konkurencyjności na rynkach, na których działa grupa TP;
-elastyczność zasobów w celu zapewnienia rentownego wzrostu w postaci kontroli nakładów kapitałowych oraz zakupów podnoszących wartość Grupy;
-dyscyplina finansowa konieczna do utrzymania oceny A3/BBB+.
Zarząd zaproponował dywidendę za rok 2008 w wysokości 2.003 mln zł, czyli 1,5 zł na akcję, płatną w gotówce, w pierwszym półroczu 2009 roku. Propozycja ta uzyskała pozytywną opinię Rady Nadzorczej na posiedzeniu w dniu 26 marca 2009 r. i podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TP.

Wnioski i zalecenia na 2009 rok

Mimo rosnącej konkurencyjności we wszystkich branżach oraz nasilonej presji regulacyjnej, Grupa TP zdołała osiągnąć w roku 2008 zadowalające wyniki. Rada Nadzorcza jest zdania, że Zarząd TP dołożył odpowiednich starań, by zrealizować cele na rok 2008. Co więcej, TP dzięki zintegrowanym ofertom i inwestycjom poczynionym do końca 2008 roku jest w stanie tworzyć i wykorzystywać nowe możliwości otwierające się przed polskim rynkiem telekomunikacyjnym.
Zdaniem Rady Nadzorczej w roku 2009 Spółka powinna kontynuować wysiłki w kierunku wdrażania kluczowych celów strategicznych wyznaczonych na lata 2007-2010, a w szczególności:
-ścisłe monitorowanie osiąganych wyników, co pozwoli na szybkie reagowanie na niekorzystne zmiany warunków działalności wynikające z trudnej sytuacji gospodarczej na świecie, a zwłaszcza na odpowiednie dostosowanie wysokości nakładów inwestycyjnych,
-utrzymanie wiodącej pozycji w ujęciu wartościowym w segmentach telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej i szerokopasmowego dostępu do Internetu,
-zwiększenie satysfakcji i lojalności klientów w oparciu o ofertę usług telewizyjnych,
-ograniczenie wpływu wahań kursowych na wysokość wydatków komercyjnych, kosztów finansowych i nakładów inwestycyjnych,
-dalsza optymalizacja kosztów operacyjnych,
-zabezpieczenie finansowania w średniej i długiej perspektywie poprzez realizację programu emisji EMTN,
-utrzymanie stabilności finansowej,
-dalsze generowanie wysokich przepływów pieniężnych.

Ocena kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w Grupie TP

Rada Nadzorcza odpowiada za nadzór nad efektywnością systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem opracowanego i wdrożonego przez Zarząd. System ten ma na celu zarządzać, raczej niż eliminować, ryzyko nieosiągnięcia założonych celów, dlatego stanowi jedynie rozsądne, a nie absolutne zabezpieczenie przed znaczącym błędem lub stratą.
Najważniejsze elementy systemu kontroli wewnętrznej zostały zawarte w raporcie Zarządu o zgodności z zasadami ładu korporacyjnego sporządzonego zgodnie z zaleceniami Giełdy Papierów Wartościowych i zostały przedstawione 26 lutego 2009 r.
W roku 2008 Grupa ponownie przeprowadziła całościową ocenę kontroli wewnętrznej w zakresie raportowania finansowego w ramach Programu Sarbanes-Oxley, prowadzonego w ramach Grupy France Telecom. Stwierdzone słabości w zakresie zaprojektowania systemu wewnętrznej kontroli oraz jego wdrożenia zostały albo skorygowane albo został przygotowany plan naprawczy. Jako rezultat tej przeprowadzonej oceny Zarząd podsumował, iż żadna ze zidentyfikowanych słabości w systemie kontroli wewnętrznej nie ma materialnego wpływu na system kontroli wewnętrznej Grupy na dzień 31 grudnia 2008 roku. Zarząd powinien kontynuować wysiłki w tym zakresie również w roku 2009.
Również biegli rewidenci Spółki zgłaszają Zarządowi oraz Komitetowi Audytowemu słabości systemu kontroli, które zauważyli podczas przeprowadzania badania sprawozdań finansowych. Ich rekomendacje są na bieżąco wdrażane.

Opinie:

Opinie archiwalne (4):

Komentuj

Komentarze / 4

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  valerian pisze: 2009-04-17 12:41
  Dość długi ten news, szkoda, że mało tutaj o rozwoju netu, bo gdzieś czytałem, że planują też w tp mocno inwestować w rozwój cdma...
  0
 • Users Avatars Mini
  jasiek pisze: 2009-04-17 14:10
  Duzo tekstu, przydałyby się jakies skróty redakcyjne, a nie tylko wrzucenie tekstu który poszedł do mediów... Założenia słuszne, ciekawe jak będzie z realizacją. TP ma całkiem sporo pracy przed sobą, zwłaszcza że np. w komórkach niestety nie są już liderem jesli chodzi o liczbe użytkowników. Więc muszą te straty odrabiać. Z kolei rzeczywiście moga się pochwalić uruchamianiem nowych usług, nowych kanałów tv, czy rozwojem technologii CDMA.
  0
 • Users Avatars Mini
  martin pisze: 2009-04-18 00:51
  Nie chodzi o bycie liderem w ilości, tylko o największą wartość z posiadanych klientów - a w tym Orange jest liderem
  0
 • Users Avatars Mini
  biotyt pisze: 2009-04-20 14:20
  Plus nie był dużo gorszy pod względem przychodów w 2008 r. Orange z taką marną ofertą i podejściem do klientów jak ostatnio wystarczy, że straci kilkaset tysięcy klientów prepaid, a skończy się także liderowanie pod względem wartości. To bardzo prawdopodobne, oferta stoi w miejscu od ponad pół roku, a 2008 rok był kiepski w pozyskaniu klientów. Plus natomiast ma na prawdę dużo fajniejsze usługi dodane jak choćby Muzodajnia.
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: