CenterNet wyksięgował faktury, które wcześniej zaakceptował

Newsy
Żródło: NFI Midas
Opinie: 0

Fundusz Inwestycyjny MIDAS 22 lipca 2010 r. otrzymał od spółki Bonum wezwanie do wykupu weksla, stanowiącego zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Bonum wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań przez spółkę CenterNet, na podstawie Umowy o współpracy zawartej w dniu 23 czerwca 2009 roku pomiędzy Bonum i CenterNet. Z otrzymanego przez Fundusz wezwania wynika, że weksel został wypełniony w dniu 19 lipca 2010 roku na kwotę 1.025.882,83zł. Data płatności weksla została określona na dzień 27 lipca 2010 roku a jako miejsce płatności weksla wskazano miasto Gdańsk.

Jednocześnie zarząd funduszu poinformował, że w dniu 23 lipca 2010 roku otrzymał od zarządu CenterNet pismo, zawierające informację o podjęciu przez zarząd CenterNet, w dniu 23 lipca 2010 roku, uchwały o dokonaniu operacji polegającej na wyksięgowaniu z ksiąg rachunkowych CenterNet wszystkich otrzymanych w 2010 roku od Bonum faktur VAT, które zostały wystawione przez Bonum, za wyjątkiem faktur VAT z tytułu prowizji od sprzedaży oraz prowizji od aktywacji.

Zgodnie z informacją Zarządu CenterNet łączna wartość wyksięgowanych faktur VAT opiewa na kwotę 2 825 646,97zł. Ponadto zarząd CenterNet poinformował, że dokonał wyżej opisanej operacji z uwagi na brak realizacji przez Bonum postanowień umowy oraz brak uzgodnionego i zatwierdzonego przez obie strony budżetu na 2010 rok. Jednocześnie Zarząd CenterNet zawarł w swoim piśmie informację, że w odniesieniu do wystawionych przez i otrzymanych od Bonum w 2010 roku faktur VAT, które to CenterNet opłacił do dnia 23 lipca 2010 roku, zarząd CenterNet podjął decyzję o wezwaniu Bonum do zwrotu nienależnie uiszczonych kwot w łącznej wysokości 1 188 769,22zł.

Biorąc pod uwagę wyjaśnienia udzielone przez zarząd CenterNet, zarząd Funduszu stoi na stanowisku, że roszczenie Bonum wobec funduszu, z tytułu wykupu weksla, z racji swojego charakteru gwarancyjnego jest w tych okolicznościach bezzasadne i w przypadku dalszego dochodzenia przez Bonum w/w roszczenia fundusz będzie je kwestionował we właściwy proceduralnie sposób.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: