Cyfrowy Polsat - inwestycja w Sferię

Newsy
Żródło: Cyfrowy Polsat
Opinie: 0
Opinie: 0

11 marca 2009 roku Cyfrowy Polsat przyjął ofertę objęcia 350.000 uprzywilejowanych akcji nowej emisji Sferii o wartości nominalnej 100 zł każda. Akcje te stanowią około 11% w podwyższonym kapitale zakładowym Sferii. Objęcie akcji nastąpiło po cenie emisyjnej 152,56 zł za akcję. Łączna cena emisyjna obejmowanych akcji wyniosła 53.396.000 zł . Przed objęciem akcji Sferii, spółka zawarła z Zygmuntem Solorzem - Żak umowę opcji sprzedaży, na podstawie której strony ustaliły, że na żądanie Cyfrowego Polsatu Solorz- Żak bądź podmiot przez niego wskazany nabędzie akcje objęte przez Cyfrowy Polsat. W przypadku skorzystania z opcji akcje zostaną sprzedane za łączną cenę zakupu powiększoną o odsetki w wysokości 5,5% w stosunku rocznym. Spółka może wykonać opcję, o której mowa powyżej w każdym czasie, nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2009 roku, z możliwością przedłużenia o kolejne 3 miesiące tj. do dnia 30 września 2009 roku.

Objęcie Akcji jest kolejnym krokiem w ramach realizacji strategii budowy zintegrowanych usług multi play.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: