Dialog - 7 miesięcy i 1200 klientów IPTV

Newsy
Żródło: Dialog
Opinie: 0
Opinie: 0

Przychody Telefonii Dialog z działalności podstawowej w trzecim kwartale 2008 roku stanowiły 136,59 mln zł (wobec 121,74 mln zł w III kwartale 2007 roku; dynamika 12% ). Wynik na działalności operacyjnej to -6,86 mln zł (-2,00 mln zł w III kwartale 2007 roku). Wynik EBITDA osiągnięto w wartości 21,43 mln zł (26,87 mln zł w III kwartale 2007 roku). Wynik netto kształtował się na poziomie -9,42 mln zł (-3,67 mln zł w III kwartale 2007). [1]

Przychody Dialogu z działalności podstawowej w trzech kwartałach 2008 r. wynosiły 415,45 mln zł (przy 363,53 mln zł w trzech kwartałach 2007 r.; dynamika wzrostu 114 %). Wynik na działalności operacyjnej to -20,34 mln zł (wobec 23,37 mln zł w trzech kwartałach 2007 r). Wskaźnik EBITDA wyniósł 64,11 mln zł (101,14 mln zł w trzech kwartałach 2007 r. ), a wynik netto -25,54 mln zł (wobec 18,66 mln zł w trzech kwartałach 2007 r.).

"Ujemny wynik netto jest spowodowany koniecznością zaalokowania w ciężar wyników okresu wydatków o charakterze nadzwyczajnym" – wyjaśnia Tomasz Szeląg, wiceprezes ds. finansowych Telefonii Dialog. – "Należą do nich m.in.: aktualizacja wartości aktywów, likwidacja środków trwałych czy też rezerwy na roszczenia. Bez uwzględniania tych elementów spółka byłaby rentowna, zarówno na poziomie operacyjnym, jak i wyniku netto."

Na przychody spółki w sposób widoczny zaczynają się przekładać ubiegłoroczne inwestycje oraz rosnąca baza klientów. Wprawdzie spada liczba abonentów korzystających z usług głosowych na bazie własnej sieci (ogólny trend rynku), ale rozwija się baza klientów, którym Dialog świadczy usługi na bazie sieci TP (WLR). Na koniec III kwartału 2008 roku spółka posiadała 390,7 tys. linii dzwoniących w ramach swojej sieci i 144,0 tys. aktywnych klientów WLR. Ponadto, spółka buduje bazę klientów internetowych, w szczególności w ramach usług szerokopasmowego dostępu do Internetu. Na koniec września 2008 roku posiadała 129,0 tys. abonentów internetowych, w tym 7,5 tys. użytkowników usługi BSA.
W I kwartale 2008 roku Dialog rozpoczął sprzedaż nowej usługi – cyfrowej telewizji w ramach pakietu DIALOGmedia, w skład którego obok IPTV wchodzi wideo na żądanie, szerokopasmowy Internet i telefonia stacjonarna. Wdrożenie systemu IPTV jest nie tylko uzupełnieniem oferty usługowej. Platforma IPTV została zbudowana z myślą o szerszym wykorzystaniu możliwości nowoczesnych rozwiązań multimedialnych, służących zaspokojeniu obecnych i przyszłych potrzeb komunikacyjnych społeczeństwa informacyjnego. Na koniec września 2008 roku z tej usługi korzystało 1,2 tys. klientów. Spółka oczekuje, że dynamiczny przyrost klientów przełoży się na wzrost przychodów jeszcze w 2008 roku, a także w latach następnych.

22 września 2008 roku Telefonia Dialog S.A. zawarła z PKN Orlen S.A. warunkową umowę nabycia udziałów Petrotel Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku. Telefonia Dialog S.A. nabyła 6 150 udziałów Petrotel Sp. z o.o. o wartości nominalnej 1000 zł, o łącznej wartości nominalnej 6 150,0 tys. zł, stanowiących 75% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników Petrotel Sp. z o.o. Cena nabycia 75% udziałów Petrotel Sp. z o.o. wynosi 32 410,5 tys. zł, tj. po 5 270 zł za 1 udział. Nabycie udziałów Petrotela to początek akwizycji zapowiadanych przez zarząd Telefonii Dialog.

[1] Telefonia Dialog SA prowadzi rachunkowość i sporządza sprawozdania zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej od stycznia 2008. Różnica w prezentacji wyników w sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy KGHM Polska Miedź SA jest spowodowana odmienną datą przejścia na MSSF całej Grupy KGHM Polska Miedź S.A., a datą przejścia Telefonii Dialog S.A. W efekcie niektóre operacje zostały ujęte w sprawozdaniu skonsolidowanym KGHM w roku 2007, a w Telefonii Dialog S.A. w roku 2008.
W sprawozdaniu skonsolidowanym KGHM przychody Telefonii Dialog w trzech kwartałach 2008 roku stanowiły 415 447 tys. zł (wobec 363 533 tys. zł w III kwartale 2007 roku – wzrost o 14,3%). Wynik na działalności operacyjnej osiągnął -21 824 tys. zł (wobec 26 261 tys. zł w III kwartale 2007 roku). Wynik EBITDA osiągnięto w wartości 62 625 tys. zł (wobec 102 939 tys. zł w III kwartale 2007 roku). Wynik netto osiągnął -30 622 tys. zł.

  od 01.07.07
do 30.09.07
od 01.07.08
do 30.09.08
od 01.01.07
do 30.09.07
od 01.01.08
do 30.09.08
Dynamika*
Przychody ze sprzedaży 121 740 136 586 363 533 415 447 114,3
Wynik na działalności
operacyjnej
(1 070) (6 860) 26 261 (21 824) (83,1)
EBITDA 27 456 21 425 102 939 62 625 60,8
Zysk netto (2 938) (9 420) 21 365 (30 622) (143,3)

* I-IX 2007 = 100

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: