Dialog ma zysk i 157 tys. użytkowników broadband

Newsy
Opinie: 0

Dane finansowe Grupy Kapitałowej DIALOG  (tys. zł)

  za 3 miesiące
kończący się
31 grudnia
2009
za 12 miesięcy
kończący się
31 grudnia
2009
za 3 miesiące
kończący się
31 grudnia
2008
za 12 miesięcy
kończący się
31 grudnia
2008
Przychody ze sprzedaży 131 706 520 896 137 291 554 004
Wynik na sprzedaży 4 468 32 540 (268 368)  (273 158)
Zysk /(strata) z działalności operacyjnej 5 024 34 682 (284 984) (301 620)
EBITDA* 33 309 135 382 13 483 83 394
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 3 390 27 043 (287 257) (310 245)
Zysk /(strata) netto 2 374 10 436 (262 272) (284 086)

Dane finansowe DIALOG S.A. (tys. zł)

  za 3 miesiące
kończący się
31 grudnia
2009
za 12 miesięcy
kończący się
31 grudnia
2009
za 3 miesiące
kończący się
31 grudnia
2008
za 12 miesięcy
kończący się
31 grudnia
2008
Przychody ze sprzedaży 124 881 493 800 132 587 548 034
Wynik na sprzedaży 6 309 31 486 (268 010) (272 842)
Zysk /(strata) z działalności operacyjnej 6 782 32 650 (283 582) (305 406)
EBITDA* 30 241 122 974 13 676 76 301
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 5 241 25 452 (285 681) (313 839)
Zysk /(strata) netto 4 046 9 808 (261 517) (292 139)

* EBITDA liczona jako wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację i odpis z tytułu trwałej utraty wartości

W 2009 r. Grupa Kapitałowa DIALOG S.A. osiągnęła przychody na poziomie niższym od osiągniętych w okresie porównywalnym o 33 108 tys. zł. Spadek przychodów spowodowany był ograniczeniem niskomarżowej usługi tranzytu ruchu. Po wyłączeniu usługi tranzytu ruchu, przychody Grupy Kapitałowej DIALOG S.A., pomimo
ogólnorynkowej tendencji spadkowej w telekomach stacjonarnych, były wyższe o 24 414 tys. zł, czyli o 5% w porównaniu do roku poprzedniego. Wzrost przychodów odnotowano przede wszystkim w obszarze usług świadczonych na bazie obcej infrastruktury (WLR, 1011 i BSA), który w stosunku do przychodów osiągniętych z
tytułu tych usług w 2008 r. wyniósł 23 633 tys. zł.

Mimo spadku przychodów Grupa Kapitałowa osiągnęła w roku 2009 lepsze wyniki finansowe niż w roku 2008.

Odnotowano wyższy wynik na działalności operacyjnej oraz wynik EBITDA (odpowiednio o 336 302 tys. zł oraz 51 988 tys. zł). Na stratę poniesioną przez Grupę Kapitałową w 2008 najistotniejszy wpływ miał odpis z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych w wysokości 268 270 tys. zł.

W analizowanym okresie Grupa Kapitałowa DIALOG S.A. zwiększyła liczbę klientów zarówno w obszarze usług głosowych, jak i transmisji danych. Na koniec grudnia 2009 r. posiadała 445,2 tys. linii dzwoniących na własnej sieci oraz 250,3 tys. linii WLR (przyrost o 54% w stosunku do końca 2008 roku). Liczba klientów usług
transmisji danych wyniosła 157,2 tys.
Włączony do oferty w 2008 roku pakiet DIALOGmedia łączący w sobie telefon stacjonarny, dostęp do Internetu oraz usługę telewizji cyfrowej i wideo na żądanie zyskał zainteresowanie ze strony klientów - ich liczba wzrosła do poziomu 21 tys. na koniec grudnia 2009 r. (przyrost w 2009 r. o 17,5 tys., z czego w samym IV kwartale o 6,8 tys.).

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: