Druga edycja promocji dla bankierów w sieci Plus GSM

Newsy
Żródło: www.plus.gsm.g.pl
Opinie: 6

Regulamin promocji „BANKOWIEC 2” w sieci Plus GSM:

1. Promocja „BANKOWIEC 2” („Promocja”) obejmuje osoby fizyczne legitymujące się zaświadczeniem o zatrudnieniu (na czas nieokreślony, bądź określony) w jednym z działających na terytorium RP Banków Spółdzielczych, zrzeszonych w Banku Polskiej Spółdzielczości, którego pełna lista stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji, które w czasie trwania Promocji zawrą z Polkomtel S.A. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM (dalej zwaną „Umową”), stając się Abonentem w myśl „Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.” i jednocześnie kupią w Polkomtel S.A., lub u Autoryzowanego Przedstawiciela Plus GSM aparat telefoniczny w cenie promocyjnej.
2. Promocyjna opłata aktywacyjna wynosi
a) 50,00 zł (61,00 zł brutto) w przypadku zawarcia Umowy i wyboru jednej z taryf: Plus 20, Plus 40;
b) 15,00 zł (18,30 zł brutto) w przypadku zawarcia Umowy i wyboru jednej z taryf: Plus 60, Plus 100, Plus 200, Plus 400.
3. Opłata aktywacyjna w wysokości określonej w pkt.2 płatna jest wraz z pierwszym rachunkiem telefonicznym.
4. Aparaty telefoniczne oferowane przez Polkomtel S.A. lub Autoryzowanych Przedstawicieli Plus GSM po cenie promocyjnej stanowią niepodzielne Zestawy z kartami SIM i samodzielnie nie są przedmiotem Promocji.
5. Promocyjna cena w zł aparatów telefonicznych oferowanych w Promocji „BANKOWIEC 2” wchodzących w skład Zestawów wynosi odpowiednio:

Lp. Model aparatu telefonicznego Cena netto w zł przy zawarciu Umowy i wyborze taryfy Plus 20, Cena netto w zł przy zawarciu Umowy i wyborze taryfy Plus 40, Cena netto w zł przy zawarciu Umowy i wyborze taryfy Plus 60, Cena netto w zł przy zawarciu Umowy i wyborze jednej z taryf: Plus 100, Cena netto w zł przy zawarciu Umowy i wyborze jednej z taryf: Plus 200, Cena netto w zł przy zawarciu Umowy i wyborze jednej z taryf: Plus 400,
1 Nokia 3510i 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2 Sagem my X-5m 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
3 Siemens A50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
4 Motorola C333 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
5 Nokia 5210 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
6 Philips Fisio 822 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
7 Nokia 5510 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
8 Nokia 3410 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
9 Samsung C100 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
10 Sony Ericsson T310 + kamera 49,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
11 Siemens M55 99,00 79,00 49,00 1,00 1,00 1,00
12 Nokia 3100 99,00 79,00 49,00 1,00 1,00 1,00
13 Nokia 6100 329,00 249,00 169,00 129,00 49,00 49,00
14 Nokia 6610 399,00 299,00 199,00 179,00 49,00 49,00
15 Siemens M55 + kamera 249,00 249,00 199,00 99,00 49,00 29,00
16 Nokia 6310i 399,00 299,00 199,00 99,00 49,00 49,00

6. Promocja „BANKOWIEC 2” trwa od 1 października 2003 i jest ograniczona liczbą Zestawów. Promocja kończy się z chwilą wyczerpania liczby Zestawów, jednakże nie później niż 31 października 2003 roku.
7. Do wzięcia udziału w Promocji „BANKOWIEC 2” nie jest konieczne podejmowanie żadnych dodatkowych działań ze strony Abonenta, oprócz wymienionych w pkt.1.
8. Polkomtel S.A. zastrzega, iż w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na warunkach Promocji „BANKOWIEC 2”:
a) w miejsce Abonenta nie może wstąpić osoba trzecia,
b) Abonent nie może zawiesić świadczenia usług,
c) Abonent nie może rozwiązać Umowy.
9. Abonent nabywający Zestaw w Promocji „BANKOWIEC 2” może wybrać jedną z taryf: Plus 20, Plus 40, Plus 60, Plus 100, Plus 200, Plus 400 zgodnie ze specyfikacją poszczególnych Zestawów, określonych w pkt. 5. Regulaminu Promocji „BANKOWIEC 2”.
10. W Promocji „BANKOWIEC 2” oferowany jest rabat pomniejszający wysokość opłaty abonamentowej, określonej w Cenniku usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM ( zwany dalej Rabatem ).
11. Rabat, o którym mowa w pkt.10 Regulaminu Promocji, udzielany będzie Abonentowi przez 24 miesiące od dnia aktywacji karty SIM
12. Wysokość Rabatu, o którym mowa w pkt. 10 kształtuje się odpowiednio:

Taryfa Sumaryczna wysokość Rabatu od daty aktywacji karty SIM
(wartość w zł)
Miesięczna wysokość Rabatu
(wartość w zł)
Miesięczna wysokość opłaty abonamentowej w okresie udzielania Rabatu od daty aktywacji karty SIM
(wartość w zł)
Plus 20 240,00 (292,80 zł brutto) 10,00 (12,20 brutto) 15,00 (18,30 brutto)
Plus 40 240,00 (292,80 zł brutto) 10,00 (12,20 brutto) 25,00 (30,50 brutto)
Plus 60 240,00 (292,80 zł brutto) 10,00 (12,20 brutto) 35,00 (42,70 brutto)
Plus 100 240,00 (292,80 zł brutto) 10,00 (12,20 brutto) 55,00 (67,10 brutto)
Plus 200 240,00 (292,80 zł brutto) 10,00 (12,20 brutto) 95,00 (115,90 brutto)
Plus 400 240,00 (292,80 zł brutto) 10,00 (12,20 brutto) 175,00 (213,50 brutto)

13. W okresie rozliczeniowym , w którym upłynie 24 miesiąc od dnia aktywacji karty SIM opłaty abonamentowe w okresie promocyjnym i po okresie promocyjnym naliczane są osobno, proporcjonalnie do liczby dni.
14. Abonent, który zakupił Zestaw w Promocji „BANKOWIEC 2” w ciągu 12 miesięcy od daty aktywacji karty SIM nie może zmienić taryfy na taryfę o niższej opłacie abonamentowej.
15. Jakakolwiek zmiana taryfy lub dokonanie aktywacji / deaktywacji usług: „Usługa Taniej Poza Szczytem” i/lub „Usługi naliczania opłat” w okresie 24 miesięcy od dnia aktywacji karty SIM w Promocji „BANKOWIEC 2” powoduje zaprzestanie naliczania Rabatu, o którym mowa w pkt. 10-12.
16. Abonent nabywający Zestaw w Promocji „BANKOWIEC 2”, może na warunkach promocyjnych uruchomić usługę „Strefa Plus”. Szczegółowe informacje na temat zasad uruchomienia i działania usługi „Strefa Plus” zawiera Regulamin aktualnie obowiązującej promocji usługi „Strefa Plus”.
17. Jeżeli Abonent dokona aktywacji w jednej z taryf w ramach planu taryfowego Plus, a aktywacja ta nastąpi w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, wówczas liczba minut i SMS’ów wliczonych w abonament, zgodnie z obowiązującym Cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM, w pierwszym okresie rozliczeniowym będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego.
18. W Promocji „BANKOWIEC 2”, oferowane są karty wstępnie aktywowane z przydzielonymi numerami telefonów oraz karty standardowe umożliwiające bezpłatny wybór dostępnego dla danej karty SIM numeru telefonu. W przypadku, gdy Abonent wyrazi chęć zmiany numeru przydzielonego do karty wstępnie aktywowanej na inny dostępny dla danej karty SIM, opłata wynosi 50,00 zł (61,00 zł brutto). Kwotą tą Abonent zostanie obciążony w najbliższym rachunku za usługi telekomunikacyjne.
19. W przypadku utraty aparatu telefonicznego oraz karty SIM, nabytych w ramach Promocji „BANKOWIEC 2”, przed upływem 24 miesięcy od daty zawarcia Umowy, Abonent zobowiązany jest powiadomić Polkomtel S.A. o tym fakcie, a w przypadku kradzieży przedstawić dodatkowo dowód jej zgłoszenia organom ścigania.
20. Abonent powinien wystąpić do Polkomtel S.A. o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Plus GSM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do Polkomtel S.A. faktu utraty telefonu wraz z kartą SIM. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie 50,00 zł (61,00 zł brutto).
21. W przypadku nie podjęcia działań określonych powyżej, a zwłaszcza w pkt. 20, działania Abonenta zmierzające do rozwiązania Umowy będą podlegały rygorom określonym w pkt. 22 Regulaminu Promocji „BANKOWIEC 2”.
22. Polkomtel S.A. jest uprawniony żądać od Abonenta naprawienia szkody będącej wynikiem przyznania Abonentowi specjalnych warunków Umowy i wcześniejszego, niż wskazane w pkt. 8 niniejszego Regulaminu, jej rozwiązania przez Abonenta lub zaprzestania korzystania z usług albo spowodowania rozwiązania Umowy z winy Abonenta w przypadkach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Naprawienie szkody będzie następowało poprzez zapłatę kary umownej w wysokości 850,00 PLN.
23. Nie podlega rygorom określonym w pkt. 22 rozwiązanie Umowy przez Abonenta w przypadku zmiany Cennika usług telekomunikacyjnych sieci Plus GSM skutkującej podwyższeniem opłat za świadczone na rzecz Abonenta usługi.
24. Oferowany w Zestawie aparat telefoniczny posiada blokadę karty SIM (SIM Lock) i może działać wyłącznie z kartą sieci Plus GSM.
25. Blokada może zostać usunięta we wszystkich Salonach Firmowych Plus GSM po zgłoszeniu telefonicznie lub osobiście chęci usunięcia blokady. Przy zgłoszeniu chęci usunięcia blokady należy wyrazić zgodę na przedstawione poniżej warunki usunięcia blokady oraz podać typ i numer IMEI telefonu. W ciągu 14 dni Abonent zostanie powiadomiony przez pracownika Salonu o terminie wykonania operacji. Blokada zostanie usunięta po zgłoszeniu się osobiście do Salonu z telefonem, który ma zostać odblokowany.
26. Polkomtel S.A. informuje, że w przypadku usunięcia blokady w ciągu 24 miesięcy od daty aktywacji w sieci Plus GSM, za czynność tę zostanie pobrana opłata w wysokości 500,00 zł (610,00 zł brutto).
27. W przypadku usunięcia blokady aparatu telefonicznego z pominięciem zasad określonych w pkt. 25 Abonent traci prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej aparatu telefonicznego w ramach gwarancji, rękojmi lub uprawnień z tytułu niezgodności z umową.
28. Promocja “BANKOWIEC 2” w czasie jej trwania nie może być łączona z innymi zniżkami lub promocjami oferowanymi przez Polkomtel S.A. z zastrzeżeniem treści pkt. 16 niniejszej Promocji.
29. Abonent biorący udział w Promocji “BANKOWIEC 2” nie może, w zamian oferowanego Zestawu, żądać innego rodzaju aparatu telefonicznego lub usługi.
30. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach Promocji „BANKOWIEC 2” zastosowanie mają postanowienia „Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.”, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.
31. Cena wymienionych w pkt. 5 aparatów telefonicznych, oferowanych na warunkach ogólnych wynosi odpowiednio:

Lp. Model aparatu telefonicznego Cena w zł aparatu telefonicznego oferowanego na zasadach ogólnych
1 Nokia 3510i 999,00 (1218,78 brutto)
2 Sagem my X-5m 699,00 (852,78 brutto)
3 Siemens A50 699,00 (852,78 brutto)
4 Motorola C333 799, 00 (974,78 brutto)
5 Nokia 5210 949,00 (1157,78 brutto)
6 Philips Fisio 822 699,00 (852,78 brutto)
7 Nokia 5510 899,00 (1096,78 brutto
8 Nokia 3410 899,00 (1096,78 brutto)
9 Samsung C100 899,00 (1096,78 brutto)
10 Sony Ericsson T310 + kamera 899,00 (1096,78 brutto)
11 Siemens M55 999,00 (1218,78 brutto)
12 Nokia 3100 1099,00 (1340, 78 brutto)
13 Nokia 6100 1999,00 (2438,78 brutto)
14 Nokia 6610 1849,00 (2255,78 brutto)
15 Siemens M55 + kamera 1199,00 (1462,78 brutto)
16 Nokia 6310i 1549,00 (1889,78 brutto)

32. Opłata aktywacyjna w sieci Plus GSM oferowana na warunkach ogólnych wynosi 100,00 zł (122,00 zł brutto).
33. Abonent zobowiązuje się do informowania Polkomtel S.A. o stosowaniu urządzeń FCT "Fixed Cellular Terminal" (adapter GSM, urządzenie zapewniające dostęp do sieci GSM z terminali stacjonarnych lub też central PBX), w których wykorzystane będą karty SIM działające w sieci Plus GSM.
34. Abonent nie ma prawa za pomocą kart SIM, działających w sieci Plus GSM, kierować do sieci Plus GSM ruchu z innych sieci telekomunikacyjnych.
35. Polkomtel S.A. ma prawo do wypowiedzenia Umowy zawartej w ramach niniejszej Promocji ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się Abonenta z zobowiązań określonych w pkt. 33-34, co nie wyłącza możliwości skorzystania przez Polkomtel S.A. z uprawnień określonych w pkt. 22

Opinie:

Opinie archiwalne (6):

Komentuj

Komentarze / 6

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: