Elektrim poniósł ponad 1 miliard straty netto

Newsy
Opinie: 0

Elektim opublikowany roczny raport skonsolidowany. Jest on negatywną informacją dla akcjonariuszy. Sam fakt osiągnięcia straty netto nie jest zaskoczeniem jednak wymiar straty netto w wysokości 1,08 mld zł nie był oczekiwany przez rynek.

 

WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE (2000) tys. zł tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 319 512 79 786
towarów i materiałów
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -417 229 -104 187
III. Zysk (strata) brutto 4 326 658 1 080 422
IV. Zysk (strata) netto 2 805 964 700 685
V. Aktywa, razem (stan na 00-12-31) 9 669 181 2 508 609 00-12-31
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-12-31) 3 833 415 994 556 00-12-31
- w tym zobowiązania krótkoterminowe 1 729 936 448 821
VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31) 3 701 127 960 234 00-12-31
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-12-31) 83 770 21 734 00-12-31
IX. Liczba akcji (stan na 00-12-31) 83 770 297 00-12-31
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w 44,18 11,46 00-12-31
zł/EURO) (stan na 00-12-31)
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 33,50 8,37
w zł/EURO
XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję
zwykłą (w zł/EURO)


BILANS
stan na dzień Nota 2000 1999
AKTYWA
I. Majątek trwały 8 091 266 7 284 360
1. Wartości niematerialne i prawne 1 2 886 1 145
2. Rzeczowy majątek trwały 2 85 103 88 413
3. Finansowy majątek trwały 3 7 639 926 6 762 972
4. Należności długoterminowe 4 363 351 431 830
II. Majątek obrotowy 1 467 293 2 602 335
1. Zapasy 5 19 488 15 565
2. Należności krótkoterminowe 6 1 188 379 2 249 770
3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 0 0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 29 649 137 028
5. Środki pieniężne 9 229 777 199 972
III. Rozliczenia międzyokresowe 10 110 622 125 411
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 110 622 125 411
A k t y w a, r a z e m 9 669 181 10 012 106
PASYWA
I. Kapitał własny 3 701 127 541 721
1. Kapitał akcyjny 11 83 770 75 030
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego 0
(wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy 12 724 232 271 910
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5 443 5 374
5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 103 452 103 452
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów 0
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z 14 -21 734 -21 734
lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 2 805 964 107 689
II. Rezerwy 1 704 594 83 114
1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 1 520 694 0
2. Pozostałe rezerwy 16 183 900 83 114
III. Zobowiązania 3 833 415 4 273 738
1. Zobowiązania długoterminowe 17 2 103 479 2 727 200
2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 1 729 936 1 546 538
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 430 045 5 113 533
przyszłych okresów
P a s y w a, r a z e m 9 669 181 10 012 106


Wartość księgowa 3 701 127 541 721
Liczba akcji 83 770 297 75 030 327
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 44,18 7,22
Przewidywana liczba akcji 114 880 573 111 818 249
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 20 44,18 7,22
zł)


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na dzień 2000 1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 459 649 512 081
- na rzecz jednostek zależnych 240 633 215 594
- na rzecz jednostek stowarzyszonych 2 103 0
- na rzecz jednostki dominującej 0 0
- na rzecz innych jednostek 216 913 296 487
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 0 0
Zobowiązania pozabilansowe, razem 459 649 512 081


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres Nota 2000 1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 319 512 479 014
towarów i materiałów
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 87 492 50 039
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 232 020 428 975
materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 302 500 442 754
materiałów
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 71 504 21 602
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 230 996 421 152
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 17 012 36 260
IV. Koszty sprzedaży 2 905 6 561
V. Koszty ogólnego zarządu 184 721 127 255
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -170 614 -97 556
VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 242 260 208 484
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 488 875 487 555
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -417 229 -376 627
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 4 063 5 633
jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego 27 0
majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe 28 5 382 827 1 522 027
XIII. Koszty finansowe 29 642 455 854 086
XIV. Zysk (strata) na działalności 4 327 206 296 947
gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - -548 0
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 30 0
2. Straty nadzwyczajne 31 548 0
XVI. Zysk (strata) brutto 4 326 658 296 947
XVII. Podatek dochodowy 32 1 520 694 170 458
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 33 0 18 800
zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 34 2 805 964 107 689


Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 2 805 964 107 689
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 83 770 297 75 030 327
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 33,50 1,44
Średnia ważona przewidywana liczba akcji 114 880 573 111 818 249
zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 35 24,33 1,44
zwykłą (w zł)


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres 2000 1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 541 721 352 128
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
b) korekty błędów zasadniczych 0 0
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 541 721 352 128
uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 75 030 72 749
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 8 740 2 281
a) zwiększenia (z tytułu) 8 740 2 281
- emisji akcji 0 0
- zamiana obligacji na akcje 8 740 2 281
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
- umorzenia 0
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 83 770 75 030
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 0 0
początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału 0 0
akcyjnego
a) zwiększenie 0 0
b) zmniejszenie 0 0
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego 0 0
na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 271 910 515 060
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 452 322 -243 150
a) zwiększenie (z tytułu) 452 391 86 816
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 107 689
wartość)
-z przeszacowania środków trwałych 0 26
-zamiana obligacji na akcje 344 702 86 790
b) zmniejszenie (z tytułu) 69 329 966
- pokrycia straty 329 966
-przeklasyfikowanie z kapitału rezerwowego z 69
aktualizacji wyceny
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 724 232 271 910
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 5 374 5 400
początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji 69 -26
wyceny
a) zwiększenie (z tytułu) 69 0
- przeklsayfikowanie z kapitału zapasowego 69
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 26
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych 26
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 5 443 5 374
koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek 103 452 110 619
okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 0 -7 167
a) zwiększenie (z tytułu) 0 18 800
-umowy restrukturyzacyjnej 18 800
b) zmniejszenie (z tytułu) 0 25 967
-umowy restrukturyzacyjnej 25 967
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec 103 452 103 452
okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) 0 0
zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z -21 734 -21 734
lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na 107 689 0
początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
b) korekty błędów zasadniczych 0 0
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 107 689 0
początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu) 0 0
- podziału zysku 0
b) zmniejszenie (z tytułu) 107 689 0
- podziału zysku 107 689
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na 0 0
koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -21 734 -351 700
okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
b) korekty błędów zasadniczych 0 0
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -21 734 -351 700
okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu) 0 0
- przeniesienia straty do pokrycia 0 0
b) zmniejszenie (z tytułu) 0 329 966
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec -21 734 -21 734
okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z -21 734 -21 734
lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto 2 805 964 107 689
a) zysk netto 2 805 964 107 689
b) strata netto 0 0
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 3 701 127 541 721


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres 2000 1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI -107 003 -327 518
OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)
I. Zysk (strata) netto 2 805 964 107 689
II. Korekty razem -2 912 967 -435 207
1. Amortyzacja 4 951 5 938
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -9 681 158 228
2a. Rezerwy na należności 98 420 134 989
3. Odsetki i dywidendy 334 850 210 269
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -42 456 -1 144 453
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 100 786 83 114
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i 1 520 694 189 258
strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony -166 599 -21 237
8. Zmiana stanu zapasów -3 923 27 128
9. Zmiana stanu należności 208 088 -30 544
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z -17 151 -45 413
wyjątkiem pożyczek i kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 316 -123 331
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -4 972 714 4 390
13. Pozostałe korekty 30 452 116 457
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI 275 393 -1 231 860
INWESTYCYJNEJ (I-II)
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 1 311 251 4 109 828
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i 26 4 182
prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 13 790 4 895
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, 1 007 211 4 040 605
w tym:
- w jednostkach zależnych 1 001 379 4 030 013
- w jednostkach stowarzyszonych 0 2 872
- w jednostce dominującej 0 0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do 121 105 56 224
obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 105 787 0
6. Otrzymane dywidendy 4 063 3 922
7. Otrzymane odsetki 16 115
8 . Pozostałe wpływy 43 154 0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -1 035 858 -5 341 688
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i -2 656 -964
prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -7 493 -10 315
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w -640 273 -4 565 692
tym:
- w jednostkach zależnych -578 900 -1 779 045
- w jednostkach stowarzyszonych 0 -2 780 652
- w jednostce dominującej 0 0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do -25 561 0
obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe -62 598 -248 616
7. Pozostałe wydatki -297 277 -516 101
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI -138 585 1 676 883
FINANSOWEJ (I-II)
I. Wpływy z działalności finansowej 2 082 193 3 571 937
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 30 000 3 642
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych 0 1 778 509
dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 1 086 395 1 146 239
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych 932 502 627 500
dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 0 0
6. Dopłaty do kapitału 0 0
7. Pozostałe wpływy 33 296 16 047
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -2 220 778 -1 895 054
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -138 419
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych 0
dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i -1 225 417 -1 092 892
pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych -687 000 -398 000
dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych 0 -34 533
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 0 0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz 0 0
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i 0 0
nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne -5 058 -391
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 0 0
finansowego
11. Zapłacone odsetki -131 350 -170 569
12. Pozostałe wydatki -171 953 -60 250
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 29 805 117 505
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 29 805 117 505
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu 23 185 -89 405
różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 199 972 82 467
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 229 777 199 972


PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 2000 1999
(metoda pośrednia)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -107 003 -327 518
(I+/-II)
I. Zysk (strata) netto 2 805 964 107 689
II. Korekty razem -2 912 967 -435 207
1. Amortyzacja 4 951 5 938
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -9 681 158 228
2a.Rezerwy na nalezności 98 420 134 989
3. Odsetki i dywidendy 334 850 210 269
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -42 456 -1 144 453
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 100 786 83 114
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i 1 520 694 189 258
strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony -166 599 -21 237
8. Zmiana stanu zapasów -3 923 27 128
9. Zmiana stanu należności 208 088 -30 544
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z -17 151 -45 413
wyjątkiem pożyczek i kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 316 -123 331
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -4 972 714 4 390
13. Pozostałe korekty 30 452 116 457

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: