Era przedłuża promocję "Minuty"

Newsy
Żródło: Era
Opinie: 57

Regulamin oferty promocyjnej "MINUTY" dostępnej w sieci Era.

I. Opis oferty

1.W okresie od 01.02.2003 r. do wyczerpania zapasów zestawów objętych niniejszą promocją, jednakże nie dłużej niż do 28.02.2003 r. (włącznie), PTC, operator sieci Era oferuje:

PROMOCYJNE ZESTAWY

Numer zestawu promocyjnego  Model telefonu Cena*netto  Cena*brutto  Cena*netto  Cena*brutto
dla taryf: Moja 40 Medium, Moja 80 Medium, Moja 140 VIP, Moja 240 VIP, Biznes 60 Pro, Biznes 120 Pro, Biznes 180 VIP, Biznes 240 VIP dla taryf: Moja 25 Start, Biznes 15 Start
Alcatel OT 512  1,22  1,22
Ericsson R320s  1,22  1,22
Ericsson T65  1,22  1,22
Nokia 3310  1,22  1,22
Nokia 3330  1,22  1,22
Nokia 3410  1,22  1,22
Nokia 5510  1,22  1,22
Siemens C45  1,22  1,22
Siemens MT50  1,22  1,22
10  Samsung R200s/210s  1,22  1,22
11  Mitsubishi Trium Eclipse XL  1,22  1,22
12  Sagem MY 3036  1,22  1,22
13  Motorola v50/v50l  1,22  1,22
14  Nokia 3510  1,22  1,22
15  Alcatel OT 715   1,22  19  23,18
16  Sagem MY X-5  1,22  19  23,18
17  Motorola Ti 260  1,22  49  59,78
18  Siemens ME45  19  23,18  19  23,18
19  Siemens S45/S45i  19  23,18  19  23,18
20  Nokia 3510i** 29  35,38 29  35,38
21  Motorola T720/T720i  49  59,78  99  120,78
22  Sony Ericsson T300 +aparat cyfrowy MCA-25  49  59,78  99  120,78
23  Philips Fisio 620 +odtwarzacz CD Philips model: AX 1100  69  84,18  69  84,18
24  Motorola v66  99  120,78  99  120,78
25  Nokia 6310/6310i  99  120,78  99  120,78
26  Philips Xenium  99  120,78  149  181,78
27  Nokia 6510  99  120,78  149  181,78
28  Philips Fisio 820  149  181,78  149  181,78
29  Samsung N620  199  242,78  299  364,78
30  Samsung A300  299  364,78  349  425,78
31  Nokia 8210  299  364,78  399  486,78
32  Sony CMD Z-5  299  364,78  399  486,78
33  Siemens SL42  399  486,78  699  852,78
34  Sony Ericsson T68i/T68  599  730,78  699  852,78
35  Nokia 8310  599  730,78  699  852,78
36  Samsung T100  799  974,78  999  1218,78
37  Siemens S55 +aparat cyfrowy IPQ-500  899  1096,78  1099  1340,78
38  Nokia 6610  999  1218,78  1299  1584,78
39  Sony Ericsson T68i/T68 +aparat cyfrowy MCA-20  1099  1340,78  1299  1584,78
40  Nokia 7650  1299  1584,78  1499  1828,78
41  Nokia 7210  1399  1706,78  1599  1950,78

*Oplata za zestawy podana jest w złotych. Podana cena zestawu nie uwzględnia opłaty za przyłączenie do sieci Era. Opłata ta w niniejszej promocji wynosi dla wszystkich taryf 50 zł netto (61 zł brutto). opłata ta jest doliczana do pierwszego
rachunku.
**Cena telefonu zawiera 2 promocyjne gry Java, szczegóły w regulaminie oferty “Kolorowe gry Java na telefon Nokia 3510i".

TARYFY

W promocji dostępne są Nowe Taryfy:

 • Nowe Taryfy Moja: Moja 25 Start, Moja 40 Medium, Moja 80 Medium, Moja 140 VIP, Moja 240 VIP

 • Nowe Taryfy Biznes: Biznes 15 Start, Biznes 60 Pro, Biznes 120 Pro, Biznes 180 VIP, Biznes 240 VIP.

PROMOCYJNY PAKIET MINUT

 • Klient, który skorzysta z niniejszej promocji otrzyma promocyjny pakiet minut do wykorzystania do końca maja 2003 r. na połączenia krajowe.

 • Klienci, korzystający z nowych taryf: Moja 40 Medium, Moja 80 Medium, Moja 140 VIP, Moja 240 VIP, Biznes 60 Pro, Biznes 120 Pro, Biznes 180 VIP, Biznes 240 VIP otrzymają 200 minut.

 • Klienci, korzystający z nowych taryf: Moja 25 Start lub Biznes 15 Start otrzymają 100 minut.

 • Przez 12 miesięcy nie jest możliwa zmiana taryfy na taryfę Moja 25 Start lub Biznes 15 Start.

 • Minuty promocyjne są wliczone w cenę aktywacji karty SIM.

 • Minuty promocyjne niewykorzystane do 31.05.2003 r. przepadają.

 • Promocyjny pakiet minut będzie przyznany w ciągu 48 godzin od aktywacji karty SIM.

 • Minuty z pakietu promocyjnego będą wykorzystywane po bezpłatnych minutach zawartych w abonamencie.

 • Minuty z pakietu są rozliczane tak jak minuty zawarte w abonamencie, pod warunkiem, że minuty z pakietu promocyjnego nie są wymieniane na SMS-y.

 • Zmiana taryfy na inną oferowaną w niniejszej promocji nie powoduje utraty minut promocyjnych lub zwiększenia pakietu minut.

 • W przypadku zawieszenia świadczenia usług telekomunikacyjnych przez PTC z powodu braku płatności klient traci pakiet promocyjnych minut.

 • Cesja powoduje utratę minut promocyjnych.

Z oferty może skorzystać każdy, kto jednocześnie z nabyciem aparatu telefonicznego wraz z przyłączeniem do sieci Era (aktywacją), w autoryzowanym punkcie sprzedaży sieci Era, w salonie lub sklepie firmowym sieci Era zawrze z PTC Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na czas oznaczony 24 pełnych Cykli rozliczeniowych.

II. Postanowienia ogólne

 1. PTC, operator sieci Era informuje, iż podstawą nabycia aparatów telefonicznych objętych niniejszą promocją w autoryzowanym punkcie sprzedaży sieci Era jest umowa sprzedaży zawarta pomiędzy osobą korzystającą z promocji a autoryzowanym punktem sprzedaży sieci Era.

 2. PTC, operator sieci Era informuje, że oferowane aparaty telefoniczne posiadają system zabezpieczenia SIM LOCK, umożliwiający korzystanie z tych aparatów tylko z kartą SIM sieci Era.

 3. Promocyjna cena przyłączenia do sieci (aktywacji) dotyczy tylko niniejszej oferty promocyjnej i obowiązuje pod warunkiem zawarcia z PTC Umowy o Świadczenie Usług
  Telekomunikacyjnych na czas oznaczony. Cena przyłączenia do sieci w sytuacjach nieobjętych niniejszą ofertą promocyjną wynosi 99 zł. netto (120,78 zł. brutto).

 4. PTC, operator sieci Era informuje, że autoryzowane punkty sprzedaży sieci Era nie mają prawa do pobierania żadnych opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych w imieniu PTC, ze szczególnym uwzględnieniem opłaty za przyłączenie do sieci (aktywację) lub kaucję. Opłatę za przyłączenie do sieci wraz z pierwszym abonamentem należy uiścić w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, którą PTC prześle pocztą.

 5. Usługi telekomunikacyjne są świadczone przez PTC zgodnie z Regulaminem Świadczenia usług Telekomunikacyjnych w sieci Era przez PTC oraz z warunkami Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, dostępnymi w każdym autoryzowanym punkcie sprzedaży, w salonach lub sklepach firmowych sieci Era.

 6. Ze względu na uwarunkowania techniczne związane z przyłączeniem (aktywacją) do sieci Era aparatów telefonicznych zakupionych w ramach niniejszej promocji, PTC zastrzega
  sobie prawo przedłużenia okresu pomiędzy zawarciem Umowy o Świadczenie usług Telekomunikacyjnych a aktywacją karty SIM do 5 dni roboczych. Jednocześnie informujemy, że usługa poczty głosowej dla wszystkich korzystających z powyższej promocji zostanie udostępniona w ciągu 2 dni od daty aktywacji.

 7. Zgodnie z postanowieniami Umowy o Świadczenie usług Telekomunikacyjnych oraz Cennika usług Telekomunikacyjnych ustala się wysokość limitu kredytowego w czterech
  pierwszych Cyklach rozliczeniowych na 200 zł. W pozostałych Cyklach rozliczeniowych wysokość limitu kredytowego wynosi 500 zł.

 8. Warunków niniejszej promocji nie można łączyć z warunkami innych akcji promocyjnych, prowadzonych przez PTC, w tym także akcji promocyjnych, które PTC będzie prowadziła w przyszłości, w zakresie określonym przez Operatora.

III. Czas trwania Umowy

 1. W przypadku zawarcia Umowy w ramach niniejszej promocji, zgodnym zamiarem Stron jest, aby świadczenie usług telekomunikacyjnych na podstawie Umowy trwało co najmniej przez okres 24 pełnych Cykli rozliczeniowych, licząc od dnia aktywacji. Po upływie tego okresu Umowa ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony, chyba że jedna ze Stron złoży na
  30 dni przed jego upływem pisemne oświadczenie o nie przedłużaniu czasu Umowy.

 2. Abonent przyjmuje na siebie:
  2.1.zobowiązanie niepieniężne do utrzymania aktywnej karty SIM w sieci Era przez okres 24 pełnych Cykli rozliczeniowych;
  2.2.zobowiązanie pieniężne do uiszczania opłaty abonamentowej oraz do uiszczania opłat za usługi telekomunikacyjne i inne usługi świadczone przez PTC zgodnie z Cennikiem.

 3. W przypadku naruszenia przez Abonenta zobowiązania, o którym mowa w pkt III ppkt 2.1,Abonent będzie zobowiązany na pisemne żądanie PTC do naprawienia szkody poprzez zapłatę na jej rzecz kary umownej w wysokości 650 zł. Kara umowna będzie pomniejszana w stosunku miesięcznym w zależności od czasu, w jakim Abonent wykonywał zobowiązanie. Obowiązek naprawienia szkody wynika ze zgodnego zamiaru Stron, o którym mowa w pkt III ppkt 1 i celu Umowy, która na zasadach promocyjnych przyznaje Abonentowi specjalne warunki zakupu telefonu i usług.

 4. Obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę powyższej kary umownej będzie dotyczy. również przypadków, w których niemożliwość utrzymania aktywnej karty SIM w sieci Era nastąpi wskutek jednej z poniższych przyczyn:

  • złożenia przez Abonenta w PTC oświadczenia o rozwiązaniu Umowy o Świadczenie usług Telekomunikacyjnych przed końcem okresu jej obowiązywania

  • rozwiązania przez PTC Umowy o Świadczenie usług Telekomunikacyjnych w przypadkach,  o których mowa w §17 ust.3,4,5 i 6 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Polską Telefonię Cyfrową

  • utracenia przez Abonenta karty SIM oraz niewykonywania związanych z tym obowiązków określonych w pkt III ppkt 5 i ppkt 5.1.

 5. W przypadku utraty karty SIM, nabytej w ramach niniejszej promocji, przed upływem 24 pełnych Cykli rozliczeniowych od dnia aktywacji karty, Abonent zobowiązany jest powiadomić PTC o tym fakcie w terminie 3 dni od dnia ujawnienia utraty, a w przypadku kradzieży przedstawić dowód jej zgłoszenia organom ścigania.
  5.1 Abonent ma obowiązek wystąpić do PTC o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Era w ciągu 7 dni od zgłoszenia do PTC. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie zgodnej z Cennikiem.

Opinie:

Opinie archiwalne (57):

Komentuj

Komentarze / 57

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  przem pisze: 2003-01-31 15:31
  mogli dać nową promocję ! :(
  0
 • Users Avatars Mini
  przem pisze: 2003-01-31 15:32
  bo czekałem na walentykowa - fajna !
  0
 • Users Avatars Mini
  kruki pisze: 2003-01-31 15:40
  Kiedy spadna ceny NOKII 7650 i innych z wyzeszje polki. Przyklad N6310i.
  0
 • Users Avatars Mini
  Kwiatek pisze: 2003-01-31 15:43
  200 minutek fajna sprawa!!!! ciekawe co z walentynkami!!! ome darmowe rozmowy na jeden nr.?? albo chociaz po 1 gr.??? poczekamy zobaczymy!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  Paweł pisze: 2003-01-31 15:43
  Przedłuzają i przedłuzaja dosłownie jak w Plusie he he :)
  0
 • Users Avatars Mini
  artjaw pisze: 2003-01-31 15:43
  nie jest głupia ale nie skorzystam
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2003-01-31 15:45
  To typowo promocja wyczekująca na coś,a że tak jest swiadczą terminy jak długo trwa, jest ciekawa,zresztą bardzo dobrze sprzedaje się w mediach jej sztandarowa słuchawka Motorola T720.
  0
 • Users Avatars Mini
  kaosone pisze: 2003-01-31 15:48
  jak to przedłuża? przeciez w regulaminie promo ktory dostalem tydezien temu jak byk była napisana data zakonczenia 28.02.03, wiec nie widze tu zadnego przedłużenia-po prostu promocja trwa nadal. Ktoś tu się chyba pomylil.
  0
 • Users Avatars Mini
  ichtios pisze: 2003-01-31 15:53
  Nokia 6310i w najtańszej taryfie za 99 pln netto. W Idei - podobnie. No to juz chyba zbliża się Nokia 6310j...
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2003-01-31 16:18
  kaosone***fakt nawet news na GOL-u z dn.Sagem MY X-5 dostępny w sieci Era [16-01-2003 12:27] Szczegółowy regulamin promocji "MINUTY" w sieci Era:podaje czas działania promocji W okresie od 16.01.2003 r. do wyczerpania zapasów zestawów objętych niniejszą promocją, jednakże nie dłużej niż do 28.02.2003 r. (włącznie) Pozdrawiam i gratuluję refleksu.
  0
 • Users Avatars Mini
  Piotr_D pisze: 2003-01-31 16:20
  Żeby ta Nokia była jeszcze dostępna... Niestety ale w praktyce jest ona jedynie wirtualnie, także 6510
  0
 • Users Avatars Mini
  9876 pisze: 2003-01-31 16:23
  do siemensa s55 dodali camere bo chyba poprzednio ta opcjia była tylko w taryfach biznesowych, ale może sie myle
  0
 • Users Avatars Mini
  bluetooth pisze: 2003-01-31 16:30
  Mało ciekawa ta promocja, mogli wymyślić coś nowego...
  0
 • Users Avatars Mini
  tucoss pisze: 2003-01-31 16:36
  Cena 7210 jest przytłaczająco wysoka!!!! To nawet w Plusie mniej kosztuje!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2003-01-31 16:47
  9876***: nie, nie mylisz się, ale należy także zauważyć, że cena wzrosła o 200 zł netto. Za MCA-20 do SE T68i chcieli 400 zeta, więc nie jest tak źle. Idę o zakład, że w następnej promo Plusa s55 z kamerką będzie tak o jakieś 100 zł tańszy...
  0
 • Users Avatars Mini
  _CISCO_ pisze: 2003-01-31 16:48
  NOKIA 7210 cena jest lekko przesadzona :(
  0
 • Users Avatars Mini
  tomik pisze: 2003-01-31 16:57
  ERA robi co może by nie tracić swych (potencjalnych) klientów. PLusy za oferte Sony Ericssona T300 i Motorole T720 za cene! Szkoda że Alcatel 715 i Sagem X5 nie są tak promowane ..przeciez to bardzo dobre telefony..i to za taką cene... Mysle jednak ze Nokia 3510i rzuci wszystkie fony na obok./..zacznie się niezla masówka...czekam na kolorowego alca:)
  0
 • Users Avatars Mini
  tomik pisze: 2003-01-31 16:59
  ...a tak poza tym co z ofertą Walentynkową...słyszałem że ma cosik się szykowac?
  0
 • Users Avatars Mini
  9876 pisze: 2003-01-31 17:01
  GSManiac******: no wiesz nie ma nic za darmo, ciekawe ile sama kamera kosztuje jako akcesoria dodatkowe (pewnie jest dużo droższe), a kupując samą słuchawkę umożliwiającą robienie zdjęć bez camery to jednak mała frajda i nie do końca wtedy słuchawka jest wykorzystywana w stosunku do swoich możliwości.:))
  0
 • Users Avatars Mini
  sarbin2 pisze: 2003-01-31 17:03
  hmm a ja sie zastanawiam co wybrac plusa czy ere, w plusie mam simplusa od 4 lat i pora przejsc na obonament, co polecacie? jaka firme? pozdro
  0
 • Users Avatars Mini
  mihau pisze: 2003-01-31 17:17
  Jak można za taki szajs (7210) chciec 1599 zl! Erze chyba na mózg padło!!! Nie zamierzam za napis Nokia na obudowie dopłacać 610 zł i rezygnować z aparatu- Siemens s55 jest 100 razy lepszy od tego gówna!!!!!!!!!!!!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  damian pisze: 2003-01-31 17:25
  Nokia 7210 jest w porządku!!!!!!!!!!!!! kupie sobie ją z jedyne 2000 zł. Ale fajnie mam co ??? A siemens to fajny telefon!!!!!!!! N7210 ma super funkcje i kształt !!!!!!!!!!!!! To mi sie podoba!!!! ale ta cena????????? Nigdy bym tyle nie dał !!!!Wole siemensa C55 lub SL45i .
  0
 • Users Avatars Mini
  bluffin pisze: 2003-01-31 17:27
  3510i za 29zl. jak dla przecietnego kowalskiego to jest raj:D pozdro
  0
 • Users Avatars Mini
  alllf pisze: 2003-01-31 17:28
  poczekajcie jeszzce z 10 dni :) Era z tego słynie ,że wprowadza poprawki do promocji np. na okres jednego tygodnia :))) W tak taku juz połączenia z wybraną osobą koszt. 2 gr/min :)
  0
 • Users Avatars Mini
  Damian pisze: 2003-01-31 17:28
  to moj dzien wlasnie kupilem S55 super telefon!!!!!!!!! A N7210???? ta cena to masakra?????? Erze chyba odbiło ?????????
  0
 • Users Avatars Mini
  olen pisze: 2003-01-31 17:34
  Erze odbilo ??? popatrz na ceny 6310i , Mot 720 Siemensa ME/S 45 u innych operatorów !
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2003-01-31 17:59
  mihau***: zgadzam się w całej rozciągłości!!! 1950 zł brutto (1599 netto) za 7210 to jakaś paranoja!!! Przecież Prima Aprilis dopiero za 2 miesiące... Nawet w komisie kosztuje o wiele mniej. A w Plusie 799 lub 999 netto. Po prostu przegięcie. A może jakaś pomyłka? Zwłaszcza jesli się zestawi cenę z 6610, o S55 już nie mówiąc.
  0
 • Users Avatars Mini
  szczepan12 pisze: 2003-01-31 18:04
  I znowu te pseudopromocje Czy doczekam czasów jak w USA , ze za 41 DOLAR moge rozmawiać z kom chce przez 3000 minut w miesiącu?
  0
 • Users Avatars Mini
  gsmmaniak pisze: 2003-01-31 20:49
  siema all. Mam pewnego news od jednego z dyrektoruf plusa( wujek:) ze w polowie lutego ma byc promocja zwana: Nokia7210/Nokia6610, w ktorej N7210 i N6610 beda kosztowaly w czasami 10: 399zl, nonstop 15, czasami 30, czesto 15-299zl i w wyzszych 149zl. PEWNY NEWS, lepiej poczekac i qpic w plusie niz w erze, pozdro
  0
 • Users Avatars Mini
  SSi pisze: 2003-01-31 21:29
  Porownujac z oferta plusa wydaje mi sie ze pojecie konqrencja nie istnieje - t300z kamera - 99zl w pluse 249zl bez kamery ! . Trzeba przyznac ,ze Era ostatnio w telefonach zdecydowanie prowadzi
  0
 • Users Avatars Mini
  sapero pisze: 2003-02-01 01:31
  news troche zle nazwany, rzeczywiscia era nie przedluzyla tej promocji, ale po prostu zmodyfikowala :)) Pzdr!!
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2003-02-01 02:37
  Żeby nie było wątpiliwości...Gość posługujący się nick'iem ***gsmmaniak to oczywiście nie ja... Ale jeśliby zapodany przez niego "news" okazał się prawdą, to jestem mu w stanie wybaczyć... ;)
  0
 • Users Avatars Mini
  bodopl pisze: 2003-02-01 07:35
  tylko opłata aktywacyjna jakby nie patrzeć 5 razy wieksza niz normalnie
  0
 • Users Avatars Mini
  rodrzer_przemysl pisze: 2003-02-01 08:20
  ja bym tam uwazal na promocje ery, oni jak cos obnizaja to cos tez mosza podnies, raz obnizyli cene telefonu i podwyszszyli cene aktywacji ze w sumie klient wyszedl 5 zl do przodu, parodia
  0
 • Users Avatars Mini
  sleza pisze: 2003-02-01 10:42
  Jak kogoś nie stać na 50zł aktywacji to go nie stać na telefon,przecież to jednorazowa opłata!Operatorzy są od zarabiania pieniędzya nie od rozdawania dzieciakom zabawek.
  0
 • Users Avatars Mini
  Tribal pisze: 2003-02-01 10:59
  mam pytanie czy warto sie pakowac w taryfe 25 start! bo mnie kusza telefony ale to w koncu 2 lata!!!! czy jest ona korzystna???
  0
 • Users Avatars Mini
  nitek pisze: 2003-02-01 12:47
  nie warto !! jak dla mnie !!
  0
 • Users Avatars Mini
  SOPRAN pisze: 2003-02-01 13:28
  a tak dla tych co chca kupic telefon w tej promocji ..te 100 lub 200 min bedzie do wykorzystania od nowego cyklu ...wiec uwaga na pierwszy rachunek!!! moze bolec - a nigdzie nie jest to opisane. a i sprzedawcy tez raczej o tym nie wiedzą
  0
 • Users Avatars Mini
  GOGA_ pisze: 2003-02-01 14:12
  ceny fonow i tak drogie ;) promocja minuty :) i tak to nie jest rewelacja
  0
 • Users Avatars Mini
  rodrzer_przemysl pisze: 2003-02-01 18:35
  moim zdaniem sa lepsze oferty abonamentow na rynku
  0
 • Users Avatars Mini
  rodrzer_przemysl pisze: 2003-02-01 18:37
  a cena sony ericssona to lekka przesada, telefon z kolorowym wyswietlaczem dostepne sa juz od 49 zl i o niebo lepsze np motorola ( nie pamietam modelu )
  0
 • Users Avatars Mini
  sapero pisze: 2003-02-01 22:59
  przem: mogli, ale nie dali :)) Pzdr!!
  0
 • Users Avatars Mini
  sapero pisze: 2003-02-01 23:01
  ichtios: mysle ze to bedzie wiekszy postep, tak gdzies 6310u heheh ;-)))
  0
 • Users Avatars Mini
  sapero pisze: 2003-02-01 23:02
  9876: nie mylisz sie, do s55 rzeczywiscie dodali cam :)) Pzdr!!
  0
 • Users Avatars Mini
  sapero pisze: 2003-02-01 23:03
  sarbin2: wybierz siec, ktora Ci sie bardziej oplaca pod wzgledem ekonomicznym :)) Pzdr!!
  0
 • Users Avatars Mini
  sapero pisze: 2003-02-01 23:06
  SSi: bo wiekszy zysk maja ze wspolpracy, a nie konkurencji, a konkurencja polega tylko na tym, ze jeszcze trudniej wybrac najlepsza oferte, a tym samym dac wiecej zarobic opom :)) Pzdr!!
  0
 • Users Avatars Mini
  sapero pisze: 2003-02-01 23:08
  bodopl: juz od pewnego czasu w kazdej promo ery jest taka oplata aktywacyjna :)) Pzdr!!
  0
 • Users Avatars Mini
  sapero pisze: 2003-02-01 23:09
  sleza: godna uwagi wypowiedz :)) Pzdr!!
  0
 • Users Avatars Mini
  sapero pisze: 2003-02-01 23:12
  Tribal: z tego co sie orientuje w start25 rach szczeg jest platny 5zl czyli razem wychodzi 40, a juz za 46 masz medium40 :)) Pzdr!!
  0
 • Users Avatars Mini
  sapero pisze: 2003-02-01 23:13
  SOPRAN: ja przeczytalem, ze "promocyjny pakiet minut będzie przyznany w ciągu 48 godzin od aktywacji karty SIM" :)) Pzdr!!
  0
 • Users Avatars Mini
  sapero pisze: 2003-02-01 23:16
  rodrzer_przemysl: jezeli piszesz o SE T68i, to zauwaz ze jest on telefonem z wyzszej polki lepiej wyposazonym, a motorola o ktorej piszesz to 720(i) :)) Pzdr!!
  0
 • Users Avatars Mini
  mirpyp pisze: 2003-02-02 14:13
  Era wydaje sie byc najlepsza jesli chodzi o promocja. Ta jest godna polecenia.
  0
 • Users Avatars Mini
  siwy_256 pisze: 2003-02-03 01:00
  Myślę że w tej ofercie to wybierałbym między erykiem t300 i motką t720. Motka fajnie wygląda, ale nie ma irdy i potwirdzenia dost. smsa. No a eryk to erk rzecz jasna.
  0
 • Users Avatars Mini
  tomik pisze: 2003-02-03 04:32
  motka slbo trzyma a eryk ma gorszej rozdz, wyswietlacz
  0
 • Users Avatars Mini
  BOSSNOKIA pisze: 2003-02-03 17:15
  Ceny nie male...
  0
 • Users Avatars Mini
  ghostdog pisze: 2003-02-03 17:42
  hehehe przedluzaja jak PLus!
  0
 • Users Avatars Mini
  GAGA pisze: 2003-02-13 11:28
  Najlepsza jest cena N3510i oraz N6310i. Minutki też spoko.
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: