Era przedłużyła promocję "MINUTY"

Newsy
Żródło: Era
Opinie: 42

Regulamin promocji "MINUTY" w sieci Era:

I. Opis oferty 

1. W okresie od 17.02.2003 r. do wyczerpania zapasów zestawów objętych niniejszą promocją, jednakże nie dłużej niż do 31.03.2003 r. (włącznie), PTC, operator sieci Era oferuje: 

PROMOCYJNE ZESTAWY 
Numer
zestawu
promocyjnego
Model telefonu Cena* netto
dla taryf: Moja 40 Medium, Moja 80 Medium Moja 140 VIP, Moja 240 VIP, Biznes 60 Pro, Biznes 120 Pro, Biznes 180 VIP, Biznes 240 VIP
Cena* brutto
dla taryf: Moja 40 Medium, Moja 80 Medium Moja 140 VIP, Moja 240 VIP, Biznes 60 Pro, Biznes 120 Pro, Biznes 180 VIP, Biznes 240 VIP
Cena* netto
dla taryf: Moja 25 Start , Biznes 15 Start,
Cena* brutto
dla taryf: Moja 25 Start , Biznes 15 Start,
1 Alcatel OT 512 1,22 1,22
2 Ericsson R320s 1,22 1,22
3 Ericsson T65 1,22 1,22
4 Nokia 3310 1,22 1,22
5 Nokia 3330 1,22 1,22
6 Nokia 3410  1,22 1,22
7 Nokia 5510 1,22 1,22
8 Siemens C45 1,22 1,22
9 Siemens MT50 1,22 1,22
10 Samsung R200s/210s 1,22 1,22
11 Mitsubishi Trium Eclipse XL 1,22 1,22
12 Sagem MY 3036 1,22 1,22
13 Motorola v50/v50l 1,22 1,22
14 Nokia 3510 1,22 1,22
15 Alcatel OT 715 1,22 19  23,18
16 Sagem MY X-5 1,22 19  23,18
17 Motorola Ti 260 1,22  49  59,78
18 Siemens ME45 19  23,18  19  23,18
19 Siemens S45/S45i 19  23,18  19  23,18
20 Nokia 3510i** 29  35,38  29  35,38
21 Motorola T720/T720i 49   59,78  99  120,78
22 Sony Ericsson T300 + aparat cyfrowy MCA-25 49   59,78  99  120,78
23 Philips Fisio 620 + odtwarzacz CD Philips model: AX 1100 69 8 84,18  69  84,1
24 Motorola v66 99  120,78  99  120,78
25 Nokia 6310/6310i 99  120,78  99  120,78
26 Philips Xenium 99  120,78  149  181,78
27 Nokia 6510 99  120,78   149  181,78
28  Philips Fisio 820 149  181,78   149  181,78
29 Samsung N620 199  242,78  299  364,78
30 Samsung A300 299  364,78  349  425,78
31 Nokia 8210 299  364,78  399  486,78
32 Sony CMD Z-5 299  364,78  399  486,78
33 Siemens SL42 399  486,78  699  852,78
34 Sony Ericsson T68i/T68 599  730,78   699  852,78
35 Nokia 8310 599  730,78   699  852,78
36 Samsung T100 799  974,78  999  1218,78
37 Siemens S55 + aparat cyfrowy IPQ-500 899  1096,78  1099  1340,78 
38 Nokia 6610 999  1218,78   1299  1584,78
39 Sony Ericsson T68i/T68 + aparat cyfrowy MCA-20 1099  1340,78  1299  1584,78 
40 Nokia 7650 1299  1584,78  1499  1828,78
41 Nokia 7210 1399  1706,78  1599  1950,78

* Oplata za zestawy podana jest w złotych. Podana cena zestawu nie uwzględnia opłaty za przyłączenie do sieci Era. Opłata ta, w niniejszej promocji wynosi dla wszystkich taryf 50 zł netto (61 zł brutto). Opłata ta jest doliczana do pierwszego rachunku. 

TARYFY 

W promocji dostępne są Nowe Taryfy: 

 • Nowe Taryfy Moja: Moja 25 Start, Moja 40 Medium, Moja 80 Medium, Moja 140 VIP, Moja 240 VIP 

 • Nowe Taryfy Biznes: Biznes 15 Start, Biznes 60 Pro, Biznes 120 Pro, Biznes 180 VIP, Biznes 240 VIP.

PROMOCYJNY PAKIET MINUT 

 • Klient, który skorzysta z niniejszej promocji otrzyma promocyjny pakiet minut do wykorzystania do końca maja 2003r. na połączenia krajowe

  • Klienci, którzy aktywowali się na nowych taryfach: Moja 40 Medium, Moja 80 Medium, Moja 140 VIP, Moja 240 VIP, Biznes 60 Pro, Biznes 120 Pro, Biznes 180 VIP, Biznes 240 VIP otrzymają 200 minut 

  • Klienci, którzy aktywowali się na nowych taryfach: Moja 25 Start lub Biznes 15 Start otrzymają 100 minut. 

 • Przez 12 miesięcy nie jest możliwa zmiana taryfy na taryfę Moja 25 Start lub Biznes 15 Start. 

 • Minuty promocyjne są wliczone w cenę aktywacji karty SIM. 

 • Minuty promocyjne niewykorzystane do 31.05.2003r. przepadają. 

 • Promocyjny pakiet minut będzie przyznany jednorazowo w ciągu 48 godzin od aktywacji karty SIM. 

 • Minuty z pakietu promocyjnego będą wykorzystywane po bezpłatnych minutach zawartych w abonamencie. 

 • Minuty z pakietu są rozliczane tak jak minuty zawarte w abonamencie, pod warunkiem, że minuty z pakietu promocyjnego nie są wymieniane na SMSy. 

 • Zmiana taryfy na inną oferowaną w niniejszej promocji nie powoduje utraty minut promocyjnych lub zwiększenia pakietu minut. 

 • W przypadku zawieszenia świadczenia usług telekomunikacyjnych przez PTC z powodu braku płatności klient traci pakiet promocyjnych minut. 

 • Cesja powoduje utratę minut promocyjnych. 

Z oferty może skorzystać każdy, kto jednocześnie z nabyciem aparatu telefonicznego wraz z przyłączeniem do sieci Era (aktywacją), w autoryzowanym punkcie sprzedaży sieci Era, w salonie lub sklepie firmowym sieci Era zawrze z PTC Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na czas oznaczony 24 pełnych Cykli rozliczeniowych. 

II. Postanowienia ogólne 

 1. PTC, operator sieci Era informuje, iż podstawą nabycia aparatów telefonicznych objętych niniejszą promocją w autoryzowanym punkcie sprzedaży sieci Era jest umowa sprzedaży zawarta pomiędzy osobą korzystającą z promocji a autoryzowanym punktem sprzedaży sieci Era. 

 2. PTC, operator sieci Era informuje, że oferowane aparaty telefoniczne posiadają system zabezpieczenia SIM LOCK, umożliwiający korzystanie z tych aparatów tylko z kartą SIM sieci Era. 

 3. Promocyjna cena przyłączenia do sieci (aktywacji) dotyczy tylko niniejszej oferty promocyjnej i obowiązuje pod warunkiem zawarcia z PTC Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na czas oznaczony. Cena przyłączenia do sieci w sytuacjach nieobjętych niniejszą ofertą promocyjną wynosi 99 zł netto (120,78 zł brutto). 

 4. PTC, operator sieci Era informuje, iż autoryzowane punkty sprzedaży sieci Era nie mają prawa do pobierania żadnych opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych w imieniu PTC, ze szczególnym uwzględnieniem opłaty za przyłączenie do sieci (aktywację) lub kaucji. Opłatę za przyłączenie do sieci wraz z pierwszym abonamentem należy uiścić w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, którą PTC prześle pocztą. 

 5. Usługi telekomunikacyjne są świadczone przez PTC zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w sieci Era przez PTC oraz z warunkami Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, dostępnymi w każdym autoryzowanym punkcie sprzedaży, w salonach lub sklepach firmowych sieci Era. 

 6. Ze względu na uwarunkowania techniczne związane z przyłączeniem (aktywacją) do sieci Era aparatów telefonicznych zakupionych w ramach niniejszej promocji, PTC zastrzega sobie prawo przedłużenia okresu pomiędzy zawarciem Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych a aktywacją karty SIM do 5 dni roboczych. Jednocześnie informujemy, iż usługa poczty głosowej dla wszystkich korzystających z powyższej promocji zostanie udostępniona w ciągu 2 dni od daty aktywacji. 

 7. Zgodnie z postanowieniami Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych oraz Cennika Usług Telekomunikacyjnych ustala się wysokość limitu kredytowego w czterech pierwszych Cyklach rozliczeniowych na 200 zł. W pozostałych Cyklach rozliczeniowych wysokość limitu kredytowego wynosi 500 zł. 

 8. Warunków niniejszej promocji nie można łączyć z warunkami innych akcji promocyjnych, prowadzonych przez PTC, w tym także akcji promocyjnych, które PTC będzie prowadziła w przyszłości, w zakresie określonym przez Operatora. 

III. Czas trwania Umowy 

 1. W przypadku zawarcia Umowy w ramach niniejszej promocji, zgodnym zamiarem Stron jest, aby świadczenie usług telekomunikacyjnych na podstawie Umowy trwało co najmniej przez okres 24 pełnych Cykli rozliczeniowych, licząc od dnia aktywacji. Po upływie tego okresu Umowa ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony, chyba że jedna ze Stron złoży na 30 dni przed jego upływem pisemne oświadczenie o nieprzedłużaniu czasu Umowy. 

 2. Abonent przyjmuje na siebie: 

2.1 zobowiązanie niepieniężne do utrzymania aktywnej karty SIM w sieci Era przez okres 24 pełnych Cykli rozliczeniowych; 
2.2 zobowiązanie pieniężne do uiszczania opłaty abonamentowej oraz do uiszczania opłat za usługi telekomunikacyjne i inne usługi świadczone przez PTC zgodnie z Cennikiem. 

 1. W przypadku naruszenia przez Abonenta zobowiązania, o którym mowa w pkt III ppkt 2.1, Abonent będzie zobowiązany na pisemne żądanie PTC do naprawienia szkody poprzez zapłatę na jej rzecz kary umownej w wysokości 650 zł. Kara umowna będzie pomniejszana w stosunku miesięcznym w zależności od czasu, w jakim Abonent wykonywał zobowiązanie. Obowiązek naprawienia szkody wynika ze zgodnego zamiaru Stron, o którym mowa w pkt III ppkt 1 i celu Umowy, która na zasadach promocyjnych przyznaje Abonentowi specjalne warunki zakupu telefonu i usług. 

 2. Obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę powyższej kary umownej będzie dotyczył również przypadków, w których niemożliwość utrzymania aktywnej karty SIM w sieci Era nastąpi wskutek jednej z poniższych przyczyn: 

  • złożenia przez Abonenta w PTC oświadczenia o rozwiązaniu Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przed końcem okresu jej obowiązywania 

  • rozwiązania przez PTC Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych w przypadkach, o których mowa w § 17 ust. 3, 4, 5 i 6 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Polską Telefonię Cyfrową 

  • utracenia przez Abonenta karty SIM oraz niewykonywania związanych z tym obowiązków określonych w pkt III ppkt 5 i ppkt 5.1. 

 3. W przypadku utraty karty SIM, nabytej w ramach niniejszej promocji, przed upływem 24 pełnych Cykli rozliczeniowych od dnia aktywacji karty, Abonent zobowiązany jest powiadomić PTC o tym fakcie w terminie 3 dni od dnia ujawnienia utraty, a w przypadku kradzieży przedstawić dowód jej zgłoszenia organom ścigania.

5.1 Abonent ma obowiązek wystąpić do PTC o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Era w ciągu 7 dni od zgłoszenia do PTC. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie zgodnej z Cennikiem.

Opinie:

Opinie archiwalne (42):

Komentuj

Komentarze / 42

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  kwiatuszek_ pisze: 2003-02-17 11:25
  Wlasnie bylam przed chwila na stronie Ery i to zauwazylam. A mialam nadzieje na jakas nowa promocje... :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  kwiatuszek_ pisze: 2003-02-17 11:28
  Ktos wie czy minuty przechodza juz na nastepny miesiac?
  0
 • Users Avatars Mini
  9876 pisze: 2003-02-17 11:41
  kwiatuszku**: miało być od 24 lutego, wiec jeszcze troszkę musiasz poczekać, co do przedłużania promo nie bede sie wypowiadał bo nie lubie takich akcji, ale pewnie dobrzeim sie fony (z tymi cenami) sprzedają skoro przedłużyli,
  0
 • Users Avatars Mini
  wpe pisze: 2003-02-17 11:45
  Ciekawe kiedy wyniki finansowe naszych opów za rok 2002......
  0
 • Users Avatars Mini
  wpe pisze: 2003-02-17 11:48
  A odnośnie tej promocji MINUTY - to sprzedaje się rzeczywiście nieźle. Zawsze jak przechodzę obok różnych salonów ery to widzę mały tłumik :) Co do przechodzenia minut - podobno od 24 lutego - to ciekawe czy będzie to dotyczyło tylko nowych taryf czy też starych MOJA. No i czy będą przechodzzić tak jak w idei czy tak jak w plus-lider. A tak poza tym - to ciekawe czy z tym przechodzeniem minut to rzeczywiście prawda. Może kolejna plota.....
  0
 • Users Avatars Mini
  9876 pisze: 2003-02-17 11:52
  wpe**;myśle że tylko nowe taryfy, to zmusi ludzi do zmiany na nowe,a co do tłumów w salonach to tak chciałem w piątek zobaczyć s55 na własne oczy ale tylko mi w głównym salonie wawy pokiwali przecząco głową
  0
 • Users Avatars Mini
  alllf pisze: 2003-02-17 12:05
  Minuty bedą przechodzić od 24 lutego ale tylko w nowych taryfach , a co do przedłużenia promocji to tak zawsze jest ze era przedluża a poźniej ja modyfikuje.Mimo że nic nowego nie wprowadzili teraz to przynajmniej fony z wyższej połki nadal są w dobrej cenie :)
  0
 • Users Avatars Mini
  kudłatek pisze: 2003-02-17 12:09
  tak jak sie spodziewałem że Era przedłuzy promo, i co takiego najlepszego zrobili dorzucając kilka telefonów ale za kosmiczne pieniądze i nie dla przecietnego kowalskiego , a co do S55 to widziałem ostatnio w realu w mysłowicachleżało i niewzbdzało porzadania u klientów a zboku równiez 7650 ciekawe czemu ? czyżby przez cene...
  0
 • Users Avatars Mini
  wpe pisze: 2003-02-17 12:14
  9876: No właśnie też się tego obawiam, że tylko nowe..... ****Z innej beczki****----Tak właśnie sobie myślę o tym ERA OMNIX..... To straszne naciąganie ludzi na spore koszty. Portal ten jest tak cholernie bajto-żerny, że już na samym wejściu kasuje nam kilka paczek po 10 kB !!! Samo obejrzenie portalu, co gdzie jest, w celu samego obejrzenia co nam oferuje - kosztuje nas grubo ponad 200 kB !!!! Na szczęście korzystam z ryczałtu więc się nie martwię, ale osoby, które mają NOWE TARYFY - współczuję. Zwłaszcza, że technika idzie do przodu i coraz więcej będzie kolorowych stron WAP - a co za tym idzie - będą piękne graficznie jednocześnie będąc cholernie bajto-żerne. W takim układzie stawka 0,25 zeta za 10 kB oddzielnie dla bajtów wysłanych i odebranych - staje się stawką tylko dla bogaczy. W związku z tym cena za paczkę powinna dużo spaść, na przykład do poziomu 0,10 zeta za 10 kB na początek (chociaż i taka stawka wydaje się w tych okolicznościach droga!).
  0
 • Users Avatars Mini
  kwiatuszek_ pisze: 2003-02-17 12:17
  9876: dzieki za info i wszystkim innym tez :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  SSi pisze: 2003-02-17 12:17
  Mala zmiana w telefonach - motorola T720 w niskich taryfach podrozala do 99zl
  0
 • Users Avatars Mini
  jedrzej pisze: 2003-02-17 12:51
  u mnie tez zawsze kilka osob w erze-wiec chyba sprzedaje to sie niezle?Zreszta sam kiedys stwierdzilem ze przecietny gsm-owicz najpierw rozglada sie gdzie dany telefon jest tanszy a dopiero pozniej zwraca uwage na siec.
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2003-02-17 13:25
  wpe***: co do taryf, to już moi poprzednicy wyjaśnili Ci, że dotyczyć to będzie jedynie tych nowych taryf. Natomiast jesli idzie o zasady przechodzenia minut, to podobno najpierw mają być wykorzystywane minuty, które przeszły z poprzedniego miesiąca, a dopiero potem te wliczone w abonament ("postpaid"). Natomiast na pewno nie będzie takiego kapitału minut, jak w "Liderze" (tam jak wiadomo jest aż 6-cio miesięczny kapitał; gwoli ścisłości - było też coś podobnego w Idei - "wakacyjny kapitał minut", ale kolejność wykorzystania była taka sama, tzn. na "idealnych" zasadach), sądzę, że tutaj klasycznie, tzn. idąc w ślad za Ideą, minuty będzie można wykorzystać jedynie w następnym okresie rozliczeniowym. Jak więc widzisz - zasady te będa połączeniem obydwu systemów, ale z ostatecznymi komentarzami proponuję wstrzymać sie do oficjalnego wprowadzenia przez Erę. Pozdrawiam.
  0
 • Users Avatars Mini
  krzysiekn pisze: 2003-02-17 13:50
  promka fajna, tylko żeby było więcej nokii 6310i w krakowie
  0
 • Users Avatars Mini
  KazeK pisze: 2003-02-17 14:16
  Qrcze tak liczylem na jakas nowa promocje :( i do tego motorola skoczyla z 49 na 99 co sie prawie nie zdaza :( jesli to bedzie trwac do 31.03 to sie wieszam :)
  0
 • Users Avatars Mini
  GAGA pisze: 2003-02-17 14:57
  Nie ma co narzekać i tak na razie mają najlepszy wybór telefonów po najniższych cenach, a co do abonamentu to...bym się zastanawiał.
  0
 • Users Avatars Mini
  siemensiak pisze: 2003-02-17 15:04
  przedluzyli bo pewnie przy wprowadzeniu przechodzenia minut dadza jakas nowa promocje
  0
 • Users Avatars Mini
  BOSSNOKIA pisze: 2003-02-17 16:16
  Hehehe!!!7210 drorzsza od 7650!-hehehe.Dobre,a na allegro troche tansza.
  0
 • Users Avatars Mini
  KazeK pisze: 2003-02-17 16:22
  czy zdazalo sie ju wszczesniej ze telefon z 49 w nastepnej promocji podrozal na 99??? czy to nie jest precedens?
  0
 • Users Avatars Mini
  dev pisze: 2003-02-17 17:32
  nie tylko 720 podrożała !!! Siemens C45 też zdrożał z 45 groszy netto na 1 PLN netto !!! ;)
  0
 • Users Avatars Mini
  dev pisze: 2003-02-17 17:33
  niby błachostka, ale zawsze te 55 groszy można na coś przeznaczyć ;))
  0
 • Users Avatars Mini
  bodopl pisze: 2003-02-17 18:02
  może to i nie jest promocja moich marzeń ale chyba bedę musiał z niej skorzystać po 2 lutego jak mi się skończy okres rozrachunkowy.
  0
 • Users Avatars Mini
  conek pisze: 2003-02-17 18:43
  Szczerze mowiac spodziewalem sie nowej promocji z nowymi telefonami, a tu przedluzenie starej. Ale moze to i dobrze, ze przedluzyli, bo kolega sie na nia zalapie. Tez tak mysle, ze przedluzyli, bo sie telefony dobrze sprzedawaly i o to chodzi-trza zdobywac klientow :)
  0
 • Users Avatars Mini
  iaqbec pisze: 2003-02-17 18:48
  Pewnie malo wniose tym komentarzem do dyskusji, ale szczerze mowiac ciagle przedluzanie promocji przez opow juz zaczyna mnie powaznie draznic ... nie mozna wymyslec czegos nowego ???
  0
 • Users Avatars Mini
  jedrzej pisze: 2003-02-17 18:50
  coz,pamietam ze byly dwie dobre promocje walentynkowe w erze-specjalisci z ery tez pewnie to pamietaja wiec i promocje minuty przedluzaja,wszak grono osob teraz bedzie zmieniac telefony a era jako jedyna ma "kolorowki" wzglednie tanio.
  0
 • Users Avatars Mini
  leh pisze: 2003-02-17 18:51
  KazeK: to nie precedens V66 w promocji urodzinowej ery kosztowała 66PLN a już w nastepnej wróciła do ceny starej czyli 499 czy nawet 599 (chyba) netto
  0
 • Users Avatars Mini
  falubaz pisze: 2003-02-17 19:15
  troche dziwna cena tej v66, jak byłem w erze i sie pytałem czy mają ją jeszcze w promocji to koles powiedział ze juz wycofują, także chyba kłamał albo zmienili zdanie
  0
 • Users Avatars Mini
  jedrzej pisze: 2003-02-17 20:22
  wiec az do 31marca bedziemy czekac na nastepny ruch ery-sam jestem ciekaw jaka bedzie odpowiedz na "przyjaciela"ideii i strefy plusa-moze i era nas czyms zaskoczy? Ogolnie promocja fajna ale mysle ze bylaby lepsza gdyby te 200 minut rozdali np.po 10miesiecznie itp.-chyba wiecej by mieli klientow.
  0
 • Users Avatars Mini
  ghostdog pisze: 2003-02-17 20:34
  przedluzaja te promocje zupelnie jak w plusie!
  0
 • Users Avatars Mini
  ghostdog pisze: 2003-02-17 20:40
  I w sumie nie jest ona az taka swietna zeby ja przedluzac!
  0
 • Users Avatars Mini
  ghostdog pisze: 2003-02-17 20:42
  Ceny takich telefonow jak N6610 7650 7210 S55 T68i dosc duze! A jak ceny sa male to syfnych modeli.brakuje tutaj przelomowych promocjii!
  0
 • Users Avatars Mini
  ciekaw pisze: 2003-02-17 20:54
  no, coś nowego to pewnie dopiero na święta wielkanocne przygotują, ale te minutki to fajna sprawa, skorzystałam z tej promicji w grudniu (wtedy było tylko100 minut, ale na świeta i składanie życzeń świetna sprawa :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  Pawcio pisze: 2003-02-17 21:00
  hm no chyba ghost wyraznie widzisz ze era jak i inni wyprzedaje stare telefony.Robia po prostu miejsce na nowe.Bo nie chca zostac z cala masa starych sluchawek gdy wszyscy beda juz kupowali nowe
  0
 • Users Avatars Mini
  sysop2 pisze: 2003-02-17 21:13
  kolejna odgrzewka..ale jak dla mnie ceny aparatów w erze są rewelacyjne!!
  0
 • Users Avatars Mini
  EraNET pisze: 2003-02-17 21:39
  jakie przedłużenie !!!!. Na tydzień walentynkowy zjechali z ceną motki 720i przy taryfie start. wiadomo było ,ze to tylko na tydzień . A przechodzenie minut fajowskie no i ta promocja ,że do 30-06 zchodzą jako pierwsze !
  0
 • Users Avatars Mini
  wpe pisze: 2003-02-17 21:48
  ***SSi ***KazeK: Przed przedłużeniem promocji T720i też kosztowała 99 zeta dla najniższych taryf. Wiem, po sam kupowałem w tej promo.
  0
 • Users Avatars Mini
  Ciekawostka pisze: 2003-02-18 08:35
  Od 24 lutego w Erze dostępny będzie kapitał minut, czyli tak jak w Ideii niewykorzystane minuty będą przechodzic na nastepny miesiąc.
  0
 • Users Avatars Mini
  KazeK pisze: 2003-02-18 10:06
  ***leh***dzieki za informacje :) Nie chcial bym zeby ta motorola po tej promocji wrocila na 299zl aaaaaaaa! :)
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2003-02-18 13:49
  SSi***, KazeK***, deV***: faktycznie - wpe ma rację twierdząc, że T720(i) zawsze była za 99 w nizszych planach taryfowych. Promocję Era wprowadziła 16.01.03, a przedłużyła 01.02.03 i cały czas cena była taka sama. Być może rzeczywiście na czas walewntynek chwilowo była za 49 dla Mojej Start, ale nie zmienia to faktu, że był to wyjątek od reguły (promocji). golem***: w taryfie Moja 40 Medium ten fon jest za 49 zł netto !
  0
 • Users Avatars Mini
  BARTEK17 pisze: 2003-02-18 14:48
  Posiadam telefon w tej sieci i jestem bardzo zadowolony :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  BARTEK17 pisze: 2003-02-18 14:49
  Przedłużają promocje jak w plusie :-) hehe odgapiają
  0
 • Users Avatars Mini
  KazeK pisze: 2003-02-18 14:54
  GSManiak*** na tydziem od 10 .02 do 17 02. byl inny cennik w ramach promocji minuty i motorola dla moja 25 kosztowala 49 tak jak dla wyzszych taryf jak ktos przeoczyl te zmiany to widocznie malo uwaznie sledzi regolamin promocji i cennik...
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: