Era przedłużyła promocję "MIS 2003/2004"

Newsy
Żródło: Era
Opinie: 16

Regulamin promocji "MIS 2003/2004" w sieci Era:

I. Opis oferty

1. W okresie od dnia 1 lipca 2003 roku do wyczerpania zapasów zestawów objętych niniejszą ofertą promocyjną , jednak nie dłużej niż do dnia 31 lipca 2003 roku (włącznie) przy wyborze taryf: Biznes 500 VIP, Biznes 240 VIP, Biznes 180 VIP, Biznes
120 Pro i Biznes 60 Pro PTC operator sieci Era oferuje:

 • od dnia aktywacji do dnia 3 listopada 2003 roku (włącznie) po trzeciej minucie opłaty za krajowe połączenia głosowe z numerami sieci Era (z wyłączeniem numerów: 602 950 000, 602 951 000, 602 955 000, 602 963, 602 913, 608 955, 608 966, 604 01 01 01, 604 02 02 02, Numery Premium, Numery bezpłatne, połączeń przekierowanych) nie będą dodatkowo naliczane, nie dłużej jednak niż do trzydziestej minuty (cena połączenia pomiędzy trzecią a trzydziestą minutą zawiera się w cenie trzech pierwszych minut);

 • od dnia aktywacji do dnia 3 listopada 2003 roku (włącznie) abonament miesięczny w cenie 1 zł netto (1,22 z ł z VAT),
  jednocześnie w okresie tym abonament nie będzie zawierał bezpłatnych minut;

 • od dnia 4 listopada 2003 roku do 4 lutego 2004 roku (włącznie) opłata za abonament miesięczny będzie obniżona o 50%, jednocześnie w okresie tym w abonamencie o 50% zmniejszona będzie ilość bezpłatnych minut;

 • Aparaty telefoniczne w cenie*:

  Modele telefonów Biznes 500 VIP,
  Biznes 240 VIP,
  Biznes 180 VIP
  Biznes 120 Pro,
  Biznes 60 Pro,
  Biznes 15 Start,
  Motorola Accompli A008 1,00 z ł 1,00 zł 199,00 zł
  Motorola T722i 1,00 zł 1,00 zł 99,00 zł
  Motorola v70 1,00 zł  199,00 zł 699,00 zł
  Nokia 3410 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
  Nokia 3510i 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
  Nokia 6100 299,00 zł 499,00 zł 799,00 zł
  Nokia 6310i 1,00 zł 49,00 zł 99,00 zł
  Nokia 6610 1,00 z ł  99,00 z ł 399,00 z ł
  Nokia 6800 599,00 z ł  799,00 z ł 1299,00 z ł
  Nokia 7210 299,00 z ł 499,00 z ł 899,00 z ł
  Nokia 7650 1,00 z ł 199,00 z ł 799,00 z ł
  Nokia 8310 1,00 z ł 49,00 z ł 399,00 z ł
  Sagem myX-5m 1,00 z ł 1,00 z ł 1,00 z ł
  Sagem myX-6m 1,00 z ł  99,00 z ł 599,00 z ł
  Samsung A300 1,00 z ł 99,00 z ł 299,00 z ł
  Samsung S100 349,00 z ł 599,00 z ł 899,00 z ł
  Samsung V200 499,00 z ł 799,00 z ł 1299,00 z ł
  Siemens ME45 1,00 z ł 1,00 z ł  1,00 z ł
  Siemens ME45
  z zestawem głośnomówiącym
  1,00 z ł 49,00 z ł 299,00 z ł
  Siemens S55 1,00 z ł  49,00 z ł  399,00 z ł
  Siemens SL45i
  z zestawem głośnomówiącym
  1,00 z ł 99,00 z ł 699,00 z ł
  Sony Ericsson T68i 1,00 z ł 1,00 z ł 99,00 z ł

  Ceny netto

  * Podana cena nie uwzględnia opłaty za przyłączenie do sieci Era. Opłata ta w niniejszej promocji wynosi 19,00 z ł netto (23,18 z ł z VAT) i jest doliczana do pierwszego rachunku.
  a) W przypadku zakupu aparatu telefonicznego, którego cena była różna w zależności od wyboru taryfy, Klient nie może zmienić taryfy na taryfę z niższym abonamentem, w którym cena tego aparatu była inna, przez 12 pełnych Cykli rozliczeniowych.
  b) W trakcie trwania promocyjnej umowy terminowej Abonent nie może zawiesić świadczenia usług na własne życzenie.
  c) Cesja nie powoduje utraty promocyjnego upustu.
  d) Jeżeli do dnia 4 lutego 2004 roku nastąpi przejście na taryfy inne ni ż taryfy z wyższym abonamentem miesięcznym Nowa Era Biznes, Klient traci prawo do korzystania z warunków promocji na karcie na której została dokonana zmiana.
  e) W trakcie trwania promocyjnej umowy terminowej nie ma możliwości przejścia na taryfy inne ni ż Biznes 500 VIP, Biznes 240 VIP, Biznes 180 VIP, Biznes 120 Pro, Biznes 60 Pro i Biznes 15 Start, pod warunkiem podanym w pkt I ppkt 1a.
  f) Z oferty można skorzystać u Doradców Biznesowych, Autoryzowanych Doradców Biznesowych, w salonach i sklepach firmowych sieci Era, a tak że autoryzowanych punktach sprzedaży sieci Era.
  g) Z oferty może skorzysta ć tylko przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.1999 roku, Prawo działalności gospodarczej, który przedłoży dokumenty potrzebne do zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.
  h) W promocji dostępne są taryfy Biznes 500 VIP, Biznes 240 VIP, Biznes 180 VIP, Biznes 120 Pro, Biznes 60 Pro i Biznes 15 Start.

II. Postanowienia ogólne

 1. PTC, operator sieci Era informuje, iż podstawą nabycia promocyjnych zestawów objętych niniejszą promocją u Doradców Biznesowych lub Autoryzowanych Doradców Biznesowych sieci Era, w salonach i sklepach firmowych sieci Era, a także w autoryzowanych punktach sprzedaży sieci Era jest Umowa sprzedaży zawarta pomiędzy osobą korzystającą z promocji a PTC.

 2. PTC, operator sieci Era informuje, że oferowane aparaty telefoniczne posiadają system zabezpieczenia SIM LOCK, umożliwiający korzystanie z tych aparatów tylko z kartą SIM sieci Era.

 3. Promocyjna cena przyłączenia do sieci (aktywacji) dotyczy tylko niniejszej oferty promocyjnej i obowiązuje pod warunkiem zawarcia z PTC Umowy oświadczenie Usług Telekomunikacyjnych na czas oznaczony 24 pełne Cykle rozliczeniowe. Cena przyłączenia do sieci w przypadkach nieobjętych niniejszą ofertą promocyjną wynosi 99,00 zł netto (120,78 złz VAT).

 4. PTC, operator sieci Era informuje, że Doradcy Biznesowi, Autoryzowani Doradcy Biznesowi oraz sprzedawcy nie mają prawa do pobierania żadnych wpłat z tytułu usług telekomunikacyjnych w imieniu PTC ze szczególnym uwzględnieniem opłaty za przyłączenie do sieci (aktywację) lub kaucji. Opłatę za przyłączenie do sieci wraz z pierwszym abonamentem należy uiścić w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, którą PTC prześle pocztą.

 5. Usługi telekomunikacyjne są świadczone przez PTC zgodnie z Regulaminem świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w sieci Era przez PTC oraz z warunkami Umowy oświadczenie Usług Telekomunikacyjnych, dostępnymi u każdego Doradcy Biznesowego i Autoryzowanego Doradcy Biznesowego sieci Era, w salonach i sklepach firmowych sieci Era, a także w autoryzowanych punktach sprzedaży sieci Era.

 6. Ze względu na uwarunkowania techniczne związane z przyłączeniem (aktywacją) do sieci Era aparatów telefonicznych zakupionych w ramach niniejszej promocji, PTC zastrzega sobie prawo przedłużenia okresu pomiędzy zawarciem Umowy oświadczenie Usług Telekomunikacyjnych a aktywacją karty SIM do 5 dni roboczych. Jednocześnie informujemy, że usługa Poczty głosowej dla wszystkich korzystających z powyższej promocji zostanie udostępniona w ciągu 2 dni od daty aktywacji.

 7. Zgodnie z postanowieniami Umowy oświadczenie Usług Telekomunikacyjnych oraz Cennika Usług Telekomunikacyjnych ustala się wysokość limitu kredytowego w czterech pierwszych Cyklach rozliczeniowych w wysokości 200,00 zł. W pozostałych cyklach rozliczeniowych wysokość limitu kredytowego wynosi 500,00 zł.

 8. Warunków niniejszej promocji nie można łączyć z warunkami innych akcji promocyjnych prowadzonych przez PTC, w tym także akcji promocyjnych, które PTC będzie prowadziła w przyszłości, w zakresie określonym przez Operatora.

 9. Klient uzgodni z PTC stosowanie urządzeń realizujących funkcje zakończenia sieci stałej (Fixed Cellular Terminal), lub działających na podobnej zasadzie, w których wykorzystane będą karty SIM działające w sieci Era.

 10. PTC ma prawo wypowiedzenia Umów zawartych w ramach niniejszej promocji ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się Klienta ze zobowiązania określonego w pkt II ppkt 9.

III. Czas trwania umowy

 1. W przypadku zawarcia Umowy w ramach niniejszej promocji zgodnym zamiarem Stron jest, aby świadczenie usług telekomunikacyjnych na podstawie Umowy trwało co najmniej przez okres 24 pełnych Cykli rozliczeniowych, licząc od dnia aktywacji. Po upływie tego okresu Umowa ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony, chyba że jedna ze Stron złoży na 30 dni przed jego upływem oświadczenie o nie przedłużaniu czasu Umowy.

 2. Abonent przyjmuje na siebie:
  2.1. zobowiązanie niepieniężne do utrzymania aktywnej karty SIM w sieci Era przez okres 24 pełnych Cykli rozliczeniowych;
  2.2. zobowiązanie pieniężne do uiszczania opłaty abonamentowej oraz do uiszczenia opłat za usługi telekomunikacyjne i inne usługi świadczone przez PTC zgodnie z Cennikiem.

 3. W przypadku naruszenia przez Abonenta zobowiązania, o którym mowa w pkt III ppkt 2.1, Abonent będzie zobowiązany
  na pisemne żądanie PTC, do naprawienia szkody poprzez zapłatę na jej rzecz kary umownej w wysokości 1000,00 zł. Kara umowna będzie pomniejszona w stosunku miesięcznym w zależności od czasu, w jakim Abonent wykonywał zobowiązanie. Obowiązek naprawienia szkody wynika ze zgodnego zamiaru Stron, o którym mowa w pkt III ppkt 1 i celu Umowy, który na zasadach promocyjnych przyznaje Abonentowi specjalne warunki zakupu zestawu promocyjnego i usług.

 4. Obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę powyższej kary umownej będzie dotyczył również przypadków, w których
  niemożność utrzymania aktywnej karty SIM w sieci Era nastąpi wskutek jednej z poniższych przyczyn:

  • złożenia przez Abonenta w PTC oświadczenia o rozwiązaniu Umowy oświadczenie Usług Telekomunikacyjnych przed końcem 24 pełnych Cykli rozliczeniowych okresu jej obowiązywania,

  • rozwiązania przez PTC Umowy oświadczenie Usług Telekomunikacyjnych w przypadkach, o których mowa w §17 ust 3, 4, 5 i 6 Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez PTC,

  • nie wywiązanie się Klienta za zobowiązania określonego w pkt II ppkt 9,

  • utracenia przez Abonenta karty SIM oraz niewykonania związanych z tym obowiązków określonych w pkt III ppkt 5.1.

 5. W przypadku utraty karty SIM, nabytej w ramach niniejszej promocji, przed upływem 24 pełnych Cykli rozliczeniowych od dnia zawarcia Umowy oświadczenie Usług Telekomunikacyjnych, Abonent zobowiązany jest powiadomić PTC o tym fakcie w terminie 3 dni od dnia ujawnienia utraty, a w przypadku kradzieży przedstawi ć dowód jej zgłoszenia organom ścigania.
  5.1. Abonent ma obowiązek wystąpić do PTC o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Era w ciągu 7 dni od zgłoszenia utraty do PTC. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie zgodnej z Cennikiem.

Opinie:

Opinie archiwalne (16):

Komentuj

Komentarze / 16

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  maciek603 pisze: 2003-06-30 19:31
  Ciekawe, kiedy będzie przedłużenie promocji dla prywatnych.
  0
 • Users Avatars Mini
  BOSSNOKIA pisze: 2003-06-30 19:32
  Sagem mx-5-buahaha!!!Kto to kupi w biznesie?!
  0
 • Users Avatars Mini
  Kenner pisze: 2003-06-30 19:35
  BOSSNOKIA*: to zerknij jaki telefon jest "pietro nizej" w tej tabeli :)
  0
 • Users Avatars Mini
  sizzy pisze: 2003-06-30 19:38
  co z prywatnymi do cholery!!!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  +artur pisze: 2003-06-30 20:26
  może i będą zobaczymy co wywali era w lipcu
  0
 • Users Avatars Mini
  Kenner pisze: 2003-06-30 21:15
  sizyy*: na pewno zaraz po ofercie biznesowej pojawi sie cos dla klientow indywidualnych. Cierpliwosci
  0
 • Users Avatars Mini
  jkac pisze: 2003-06-30 21:18
  No coz, przy takich cenach nie wypada narzekac, ale szkoda, ze nie obnizyli v200...
  0
 • Users Avatars Mini
  adzik pisze: 2003-07-01 00:18
  Kolejna biznesowa proimocja, ajk na moje oko telefony w niej są dosyć tanie, ciekawę Nokia 7650 jest taka tania, a 6800 taka droga. I tak Era ma narazie najlepsze promocje.
  0
 • Users Avatars Mini
  x-treme pisze: 2003-07-01 00:36
  k...a a gdzie dlugo oczekiwany P800!!!!!!!!!! mial juz tera byc!!!! slyszalem od przedstawicieli SonyEricsson!!!! ale przycieli w cewe!!! dalej bedem czekac!!! moze w plusie sie cos ruszy bo tez ani slychu ani widu. poazdr
  0
 • Users Avatars Mini
  Jerzy Dąbczak pisze: 2003-07-01 01:08
  P800 jest dostępny w Erze od ok. dwóch miesięcy... Trzeba być tylko "dobrym" klientem i wykazać trochę samozaparcia... Mój brat kupił swojego za ok. 599zł (netto). Moim zdaniem 7650 i tak jest wygodniejsze :) Ale oczywiście ma mniejsze możliwości.
  0
 • Users Avatars Mini
  Kenner pisze: 2003-07-01 01:28
  Jerzy*: ale jakim cudem on kupil P800 w takiej cenie?? Tylko pogratulowac. A wlasciwie to w jakiej taryfie?
  0
 • Users Avatars Mini
  jkac pisze: 2003-07-01 02:14
  wlasnie, i jaki mial srednio rachunek? pozdro.
  0
 • Users Avatars Mini
  Jerzy Dąbczak pisze: 2003-07-01 13:37
  W taryfie VIP 220 (starej). Właśnie go dokładnie przesłuchałem i zeznał, że zapłacił prawie 900zł brutto (tzn. kupił telefon za 25% ceny poza promocją - jest taka możliwość w Erze). Moim zdaniem P800 ma zbyt przeładowane menu i jako telefon nie jest za wygodny. Jest to jakby palmtop z funkcją telefonu... No i to codzienne ładowanie baterii... A może ktoś wie kiedy w końcu będzie dostępny 7250????????? Nokia moim zdaniem to chora firma: reklamuje we wszelkich mediach aparaty, które można kupić dopiero po kilku miesiącach... jest w tym jakiś sens? Teraz reklamują 3300...
  0
 • Users Avatars Mini
  jkac pisze: 2003-07-01 14:05
  a owszem, 25% ceny z promocji to byla stara, dobra oferta Ery. Dzisiaj uslyszalem ciekawostke, a mianowicie ze jako posiadacz starej taryfy: 1) nie moge zmienic taryfy z mojej 10 np. na moja czy moja 45 ew. biznes 10, biznes 45 itd. 2) nie moge przedluzyc umowy na starych zasadach. Rozumiem, ze chca walczyc ze starymi taryfami, ale myslalem, ze kosmiczna cena fonow to juz wystarczajace zniechecenie. Ale oni chca przegiac pale... i jak tu z takimi walczyc?
  0
 • Users Avatars Mini
  OTTI z ROGOLA pisze: 2003-07-01 23:33
  POZDRAWIAM BABKE Z SIEMIANOWIC!!
  0
 • Users Avatars Mini
  szczeps pisze: 2003-07-03 01:25
  bardzo oplacalna taryfa dla tych kasiastych lubiacych sobie pogadac uzytkownikow
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: