Era przedłużyła promocję "Upust 15 zł"

Newsy
Żródło: Era
Opinie: 26

Regulamin promocji "UPUST 15 ZŁ" w sieci Era:

I. Opis oferty

1.W okresie od 01.07.2003 r. do wyczerpania zapasów zestawów objętych niniejszą promocją, jednakże nie dłużej niż do 31.07.2003 r. (włącznie), PTC, operator sieci Era oferuje:

 • PROMOCYJNE ZESTAWY

  Numer zestawu promocyjnego Model telefonu dla taryf: Moja 140 VIP, Moja 240 VIP, Moja 500 VIP, Biznes 180 VIP, Biznes 240 VIP, Biznes 500 VIP. dla taryf: Moja 40 Medium, Moja 80 Medium, Biznes 60 Pro, Biznes 120 Pro dla taryfy: Moja 25 Start, Biznes 15 Start
  1 Ericsson T65 1 1 1
  2 Siemens A50 1 1 1
  3 Nokia 3410 1 1 1
  4 Siemens MT50 1 1 1
  5 Mitsubishi Trium Eclipse XL 1 1 1
  6 Sagem MY 3036 1 1 1
  7 Philips Fisio 620 +odtwarzacz CD Philips model:AX 1100 1 1 1
  8 Siemens ME45 1 1 1
  9 Alcatel OT 715 1 1 1
  10 Motorola v50/v50l 1 1 1
  11 Alcatel OT320 1 1 1
  12 Sagem MY X-5/X-5m 1 1 99
  13 Nokia 3510i 1 39 149
  14 Samsung SGH-N620 49 49 149
  15 Sony Ericsson T300 +aparat cyfrowy MCA-20/MCA-25 1 69 149
  16 Sony Ericsson T68i/T68 49 99 249
  17 Motorola T722i 49 99 249
  18 Motorola T720/T720i 49 99 249
  19 Siemens S55 69 149 249
  20 Sony Ericsson T68i/T68 +aparat cyfrowy MCA-20/MCA-25 79 199 399
  21 Siemens S55 +aparat cyfrowy IQP-500 199 349 399
  22 Motorola T722i +aparat cyfrowy VCM8000 199 299 399
  23 Nokia 6610 149 259 499
  24 Nokia 6310/6310i 149 399 499
  25 Nokia 6610 +aparat cyfrowy HS1C 299 499 599
  26 Sagem my X-6 (dostępny od 07.07.2003) 99 199 699
  27 Nokia 7650 199 399 699
  28 Samsung SGH-A300 199 399 699
  29 Nokia 8310 299 499 699
  30 Motorola V70 499 699 999
  31 Nokia 5100 599 899 1299
  32 Samsung SGH-v200 699 1499 1599
  33 Nokia 7210 999 1499 1699
  34 Era MDA 1499 1699 1899

  Ceny*netto

  *Oplata za zestawy podana jest w złotych. Podana cena zestawu nie uwzględnia opłaty za przyłączenie do sieci Era. Opłata za przyłączenie, w niniejszej promocji wynosi dla wszystkich taryf 50 zł netto (61 zł brutto). Opłata ta jest doliczana do pierwszego rachunku.

 • TARYFY
  W promocji dostępne są taryfy:
  Nowa Era Moja: Moja 25 Start, Moja 40 Medium, Moja 80 Medium, Moja 140 VIP, Moja 240 VIP, Moja 500 VIP.
  W promocji nie jest możliwa zmiana taryfy na taryfę z niższym abonamentem lub na taryfę inną niż te oferowane w niniejszej promocji w ciągu 24 miesięcy.

 • PROMOCYJNY UPUST NA ABONAMENT

  1. Podpisując Umowę w ramach niniejszej promocji, Klienci, którzy wybiorą taryfę Moja 25 Start otrzymają upust w wysokości 15 zł netto (18,30 zł brutto) na abonament przez 6 pierwszych pełnych Cykli rozliczeniowych.

  2. Podpisując Umowę w ramach niniejszej promocji, Klienci, którzy wybiorą jedną z taryf Moja 40 Medium, Moja 80 Medium otrzymają upust w wysokości 15 zł netto (18,30 zł brutto) na abonament przez 9 pierwszych pełnych Cykli rozliczeniowych.

  3. Podpisując Umowę w ramach niniejszej promocji, Klienci, którzy wybiorą jedną z taryf Moja 140 VIP, Moja 240 VIP, Moja 500 VIP otrzymają upust w wysokości 15 zł netto (18,30 zł brutto) na abonament przez 12 pierwszych pełnych Cykli rozliczeniowych.

  4. Zmiana taryfy na taryfę z wyższym abonamentem nie powoduje wydłużenia obowiązywania upustu promocyjnego.

  5. Po okresie promocyjnym opłata abonamentowa będzie naliczana zgodnie z Cennikiem Usług Telekomunikacyjnych PTC.

  6. Zawieszenie karty SIM powoduje utratę prawa do promocyjnego upustu.

  7. Klient nie może zawiesić karty SIM na własne życzenie w trakcie trwania Umowy.

  8. Cesja nie powoduje utraty promocyjnego upustu.

Z oferty może skorzystać każdy, kto jednocześnie z nabyciem aparatu telefonicznego wraz z przyłączeniem do sieci Era (aktywacją) lub samej aktywacji w sieci Era, w autoryzowanym punkcie sprzedaży sieci Era, w salonie lub sklepie firmowym sieci Era zawrze z PTC Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na czas oznaczony 24 pełnych Cykli rozliczeniowych.

Z oferty promocyjnej można skorzystać w salonach, sklepach firmowych, a także w autoryzowanych punktach sprzedaży sieci Era.

II. Postanowienia ogólne

 1. PTC, operator sieci Era informuje, iż podstawą nabycia aparatów telefonicznych objętych niniejszą promocją w autoryzowanym punkcie sprzedaży sieci Era jest umowa sprzedaży zawarta pomiędzy osobą korzystającą z promocji a autoryzowanym punktem sprzedaży sieci Era.

 2. PTC, operator sieci Era informuje, że oferowane aparaty telefoniczne posiadają system zabezpieczenia SIM LOCK, umożliwiający korzystanie z tych aparatów tylko z kartą SIM sieci Era.

 3. Promocyjna cena przyłączenia do sieci (aktywacji) dotyczy tylko niniejszej oferty promocyjnej i obowiązuje pod warunkiem zawarcia z PTC Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na czas oznaczony. Cena przyłączenia do sieci w sytuacjach nieobjętych niniejszą ofertą promocyjną wynosi 99 zł netto (120,78 zł brutto).

 4. PTC, operator sieci Era informuje, iż autoryzowane punkty sprzedaży sieci Era nie mają prawa do pobierania żadnych opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych w imieniu PTC, ze szczególnym uwzględnieniem opłaty za przyłączenie do sieci (aktywację) lub kaucji. Opłatę za przyłączenie do sieci wraz z pierwszym abonamentem należy uiścić w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, którą PTC prześle pocztą.

 5. Usługi telekomunikacyjne są świadczone przez PTC zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w sieci Era przez PTC oraz z warunkami Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, dostępnymi w każdym autoryzowanym punkcie sprzedaży, w salonach lub sklepach firmowych sieci Era.

 6. Ze względu na uwarunkowania techniczne związane z przyłączeniem (aktywacją) do sieci Era aparatów telefonicznych zakupionych w ramach niniejszej promocji, PTC zastrzega sobie prawo przedłużenia okresu pomiędzy zawarciem Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych a aktywacją karty SIM do 5 dni roboczych. Jednocześnie informujemy, iż usługa poczty głosowej dla wszystkich korzystających z powyższej promocji zostanie udostępniona w ciągu 2 dni od daty aktywacji.

 7. Zgodnie z postanowieniami Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych oraz Cennika Usług Telekomunikacyjnych ustala się wysokość limitu kredytowego w czterech pierwszych Cyklach rozliczeniowych na 200 zł. W pozostałych Cyklach rozliczeniowych wysokość limitu kredytowego wynosi 500 zł.

 8. Warunków niniejszej promocji nie można łączyć z warunkami innych akcji promocyjnych, prowadzonych przez PTC, w tym także akcji promocyjnych, które PTC będzie prowadziła w przyszłości, w zakresie określonym przez Operatora.

III. Czas trwania Umowy

 1. W przypadku zawarcia Umowy w ramach niniejszej promocji, zgodnym zamiarem Stron jest, aby świadczenie usług telekomunikacyjnych na podstawie Umowy trwało co najmniej przez okres 24 pełnych Cykli rozliczeniowych, licząc od dnia aktywacji. Po upływie tego okresu Umowa ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony, chyba że jedna ze Stron złoży na 30 dni przed jego upływem pisemne oświadczenie o nie przedłużaniu czasu Umowy.

 2. Abonent przyjmuje na siebie:

  2.1 zobowiązanie niepieniężne do utrzymania aktywnej karty SIM w sieci Era przez okres 24 pełnych Cykli rozliczeniowych
  2.2 zobowiązanie pieniężne do uiszczania opłaty abonamentowej oraz do uiszczania opłat za usługi telekomunikacyjne i inne usługi świadczone przez PTC zgodnie z Cennikiem.

 3. W przypadku naruszenia przez Abonenta zobowiązania, o którym mowa w pkt III ppkt 2.1, Abonent będzie zobowiązany na pisemne żądanie PTC do naprawienia szkody poprzez zapłatę na jej rzecz kary umownej. Kara umowna dla klienta, który zakupił w niniejszej promocji aparat telefoniczny oraz aktywację wynosi odpowiednio: 840 zł dla taryf: Moja 25 Start, Moja 40 Medium, Moja 80 Medium, Moja 140 VIP, Moja 240 VIP, Moja 500 VIP. Dla klienta, który zakupił tylko aktywację w sieci Era, kara umowna wynosi 168 zł. Dla telefonu Nokia 7650, niezależnie od wybranej taryfy, kara umowna wynosi 2088 zł. Kara umowna będzie pomniejszana w stosunku miesięcznym w zależności od czasu, w jakim Abonent wykonywał zobowiązanie. Obowiązek naprawienia szkody wynika ze zgodnego zamiaru Stron, o którym mowa w pkt III ppkt 1 i celu Umowy, która na zasadach promocyjnych przyznaje Abonentowi specjalne warunki zakupu telefonu i usług.

 4. Obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę powyższej kary umownej będzie dotyczył również przypadków, w których niemożliwość utrzymania aktywnej karty SIM w sieci Era nastąpi wskutek jednej z poniższych przyczyn:

  • złożenia przez Abonenta w PTC oświadczenia o rozwiązaniu Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przed końcem okresu jej obowiązywania

  • rozwiązania przez PTC Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych w przypadkach, o których mowa w § 17 ust. 3, 4, 5 i 6 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Polską Telefonię Cyfrową

  • utracenia przez Abonenta karty SIM oraz niewykonywania związanych z tym obowiązków określonych w pkt III ppkt 5 i ppkt 5.1.

 5. W przypadku utraty karty SIM, nabytej w ramach niniejszej promocji, przed upływem 24 pełnych Cykli rozliczeniowych od dnia aktywacji karty, Abonent zobowiązany jest powiadomić PTC o tym fakcie w terminie 3 dni od dnia ujawnienia utraty, a w przypadku kradzieży przedstawić dowód jej zgłoszenia organom ścigania.

  5.1 Abonent ma obowiązek wystąpić do PTC o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Era w ciągu 7 dni od zgłoszenia do PTC. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie zgodnej z Cennikiem.

Opinie:

Opinie archiwalne (26):

Komentuj

Komentarze / 26

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  plicek pisze: 2003-07-01 14:00
  nic ciekawego. To co mnie interesuje (S55 + aparat) jest nawet drożej niż w poprzedniej promocji. Ciekawe czy wogóle jest dostępny. Pozdro.
  0
 • Users Avatars Mini
  mirdan pisze: 2003-07-01 14:42
  narescie ceny, dobrze że kupiłem N7650 w zeszłym tygodniu i nie zwlekałem, podrożała dwukrotnie w wyższych abonamentach- wszędzie coprawda były na nią zapisy u dilerów, a Sagem przybrał jej ceny- sądzę iż jest jednak zdecydowanie gorszy, mniej pamięci, nie odbierania pocztym a w nokii skrzynka jest rewelacyjna. KIEDY BĘDZIE W PROMOO T610 i P800 KIEDY, KIEDY,???????????? Pozdr.
  0
 • Users Avatars Mini
  SepecaT pisze: 2003-07-01 14:51
  Trzeba byc naprawde beszczelnym ,zeby podnosic ceny i jeszcze sie tym chwalic. CholERA
  0
 • Users Avatars Mini
  trojkat pisze: 2003-07-01 14:51
  normalne ceny za drogiei dobre telefony ta poprzednia promocja zrobila straszne zamieszanie na rynku wtornym...ceny polecialy ostro w dol...
  0
 • Users Avatars Mini
  bartolomeo pisze: 2003-07-01 14:52
  Witam, dziwne sa posuniecia marketingowe Ery. No coz... Jestem farciarzem, bo kupilem Siemens'a S55 jeszcze w czerwcu 100 PLN netto taniej i z rabatem na 12 miesiecy w taryfie NEM 40.
  0
 • Users Avatars Mini
  bartolomeo pisze: 2003-07-01 15:04
  Jesze jedno spostrzenie: dla taryf medium i pro zestawy telefon + aparat sa dziwnie drogie (jakos tak wiecej licza sobie za cyfrowke) - cwaniaki wiedza, ze w tych taryfach jest najwiecej aktywacji. To bardzo nieladnie z ich strony, bardzo nieladnie. Pozdrawiam
  0
 • Users Avatars Mini
  bluffi pisze: 2003-07-01 15:35
  hehe, t300+mca2* w moja25 za 149pln,hehs jeszczE pare dni temu byl w moja25 za 19PLNnetto...a N63i w grudniu02 za 99zl a teraz po pol roq za 499zl...chyba era zlapala odpowiednia liczbe klientow...PLUS WYMIATA:]
  0
 • Users Avatars Mini
  wpe pisze: 2003-07-01 15:48
  To, że ERA podniosła cenę N7650 to się nie dziwię. Przy abo NM40-80 zwrot kosztów od subsydiowania tej słuchawki zwracał sie dopiero po 26 miesiącach !!! Więc jeśli ktoś odejdzie w 24 miesiącu - era traci !!! Myślę, że z pozostałymi słuchawkami było to samo. Zresztą, jak wszyscy zauważyli, związana jest z tym niemożność zmiany taryfy na niższą aż przez 24 miesiące !!!!!! (co jest rarytasem - kiedyś nie można było zmieniać tylko przez 6 miesięcy). Drugi element tego, że w taryfach NM40-80 słuchawki podrożały - to fakt, że ludzie najczęściej decydują się teraz na taryfę NM40. Powód - abo 40 zeta brutto za 40 minut - (przy zniżce) - bardzo korzystny przelicznik! oraz dużo tańsze słuchawki w porównaniu z NM25. A więc, skoro można zarobić więcej na NM40 - to czemu nie :) Prawda???
  0
 • Users Avatars Mini
  wpe pisze: 2003-07-01 15:59
  Jak mi się skończy abo w erze - zastanawiam się nad przejściem do Plusa. Posiadam teraz NM25 (+ 10 minut za punkty) i takt 60/1 za 5 zeta. Razem wychodzi 48 zeta. W plusie za tą samą kwotę mam PLUS 40 (20 minut + 20 sms) z CLIPEM. Ale.... Takt w plusie 30/30 - co mi bardziej odpowiada, szczyt w plusie za 1,68 (era 1,74), poza szczytem 0,60 (era aż 0,84 !!!), wybrany numer-abo 2 zeta (era 2,75), połączenie z wybranym numerem-cały czas 0,30 netto (era - aż 0,54 netto !!!), przechodzenie minut i smsów w plusie-3 miesiące (chociaż wystarczyłby w zupełności 1 miesiąc) z wykorzystywaniem najpierw minut z poprzedniego okresu a potem z obecnego (era - typ złodziejski - wykorzystywanie minut najpierw z bieżącego okresu a dopiero potem z poprzedniego). Smsy po 0,24 - więc tak samo.
  0
 • Users Avatars Mini
  wpe pisze: 2003-07-01 15:59
  Jak mi się skończy abo w erze - zastanawiam się nad przejściem do Plusa. Posiadam teraz NM25 (+ 10 minut za punkty) i takt 60/1 za 5 zeta. Razem wychodzi 48 zeta. W plusie za tą samą kwotę mam PLUS 40 (20 minut + 20 sms) z CLIPEM. Ale.... Takt w plusie 30/30 - co mi bardziej odpowiada, szczyt w plusie za 1,68 (era 1,74), poza szczytem 0,60 (era aż 0,84 !!!), wybrany numer-abo 2 zeta (era 2,75), połączenie z wybranym numerem-cały czas 0,30 netto (era - aż 0,54 netto !!!), przechodzenie minut i smsów w plusie-3 miesiące (chociaż wystarczyłby w zupełności 1 miesiąc) z wykorzystywaniem najpierw minut z poprzedniego okresu a potem z obecnego (era - typ złodziejski - wykorzystywanie minut najpierw z bieżącego okresu a dopiero potem z poprzedniego). Smsy po 0,24 - więc tak samo.
  0
 • Users Avatars Mini
  wpe pisze: 2003-07-01 16:08
  Poza tym po 36 miechach dostaje razem 30 minut gratis, więc mam 20 + 30 = 50 minut za 48 zeta !!! Co ważne - bez względu na wysokość rachunków, liczy sie tylko staż !!!!!!! A w erze - żeby uzbierać na dodatkowe 10 minut przez 12 miesięcy - muszę mieć rachunki ok. 105 zeta !!!! PLUS w tym momencie WYMIATA !!!! Przeraża mnie tylko szybkość reakcji plusa na to co się dzieje na rynku (porównywalne z żółwiem na wakacjach grającego w szachy :)). No i wprowadzanie nowych słuchawek do oferty (chociaż w tej kwestii o wiele gorsza jest idea).
  0
 • Users Avatars Mini
  wpe pisze: 2003-07-01 16:09
  Poza tym po 36 miechach dostaje razem 30 minut gratis, więc mam 20 + 30 = 50 minut za 48 zeta !!! Co ważne - bez względu na wysokość rachunków, liczy sie tylko staż !!!!!!! A w erze - żeby uzbierać na dodatkowe 10 minut przez 12 miesięcy - muszę mieć rachunki ok. 105 zeta !!!! PLUS w tym momencie WYMIATA !!!! Przeraża mnie tylko szybkość reakcji plusa na to co się dzieje na rynku (porównywalne z żółwiem na wakacjach grającego w szachy :)). No i wprowadzanie nowych słuchawek do oferty (chociaż w tej kwestii o wiele gorsza jest idea).
  0
 • Users Avatars Mini
  torre pisze: 2003-07-01 16:12
  kruczki kruczki i tylko kruczki w erze - brak możliwości zmiany taryfy przez 2 lata? to nie do przyjęcia! a poza tym większość userów twierdzi, że przyjęłaby wyższe ceny słuchawek za niższe ceny połączeń tymczasem w postach tylko 6310i za drogie, 7650 zdrożało, aparaty nie za złotówkę... ludzie opanujcie się!! telefon kupujecie raz na 2 lata! (chyba, że wszyscy macie firmy z kilkudziesięcioma pracownikami i każdemu dajecie ten telefon, który kupiliście w promo w zeszłym miesiącu).
  0
 • Users Avatars Mini
  wpe pisze: 2003-07-01 16:19
  Co jest - znowu jakis konkurs, że są problemy z zostawianiem postów?? :))
  0
 • Users Avatars Mini
  MISIO PYSIO pisze: 2003-07-01 16:48
  CZY WY NAPRAWDĘ JESTEŚCIE INNI ??? PRZECIEŻ ERA I PLUS NIE SĄ TAK DOBRE, TO IDEA GÓRĄ I DZIWIĄ MNIE WYPOWIEDZI, ŻE IDEA JEST NA SZARYM KOŃCÓ WŚRÓD OPÓW, PROSZĘ PAŃSTWA, ZALEŻY, CO BIERZE SIĘ POD UWAGĘ, JEŻELI LICZBĘ ABONENTÓW, TO IDEA JEST NA 2 MIEJSCU, A NIE NA 3, JEŻELI PROCENT ZADOWOLONYCH ABONENTÓW, TO IDEA- MIEJSCE 1, SPONSORING- IDEA 1, TYLKO W WASZYCH UMYSŁACH JEST NA 3, TAK SOBIE UWAŻACIE I KONIEC, PORÓWNAJCIE SOBIE CENY ABONAMENTÓW, NAJLEPIEJ WYPADA IDEA I ERA, A PLUS, NO COMMENT, IDEA NIE WPROWADZA CO 2 DNI NOWYCH TELEFONÓW( PLUS GSM), KTÓRE KOSZTUJĄ 1200, BO WIEDZĄ, ŻE MAŁO KTO JE KUPI, PO PROSTU IDEALNE ROZWIĄZANIE I ZASIĘG TEŻ NAJLEPSZY (ERA MA NAJLEPSZY ZASIĘG TYLKO NA MAPKACH) POZDRAWIAM IDEALNYCH, PO PROSTU IDEA
  0
 • Users Avatars Mini
  MISIO PYSIO pisze: 2003-07-01 16:50
  CZY WY NAPRAWDĘ JESTEŚCIE INNI ??? PRZECIEŻ ERA I PLUS NIE SĄ TAK DOBRE, TO IDEA GÓRĄ I DZIWIĄ MNIE WYPOWIEDZI, ŻE IDEA JEST NA SZARYM KOŃCÓ WŚRÓD OPÓW, PROSZĘ PAŃSTWA, ZALEŻY, CO BIERZE SIĘ POD UWAGĘ, JEŻELI LICZBĘ ABONENTÓW, TO IDEA JEST NA 2 MIEJSCU, A NIE NA 3, JEŻELI PROCENT ZADOWOLONYCH ABONENTÓW, TO IDEA- MIEJSCE 1, SPONSORING- IDEA 1, TYLKO W WASZYCH UMYSŁACH JEST NA 3, TAK SOBIE UWAŻACIE I KONIEC, PORÓWNAJCIE SOBIE CENY ABONAMENTÓW, NAJLEPIEJ WYPADA IDEA I ERA, A PLUS, NO COMMENT, IDEA NIE WPROWADZA CO 2 DNI NOWYCH TELEFONÓW( PLUS GSM), KTÓRE KOSZTUJĄ 1200, BO WIEDZĄ, ŻE MAŁO KTO JE KUPI, PO PROSTU IDEALNE ROZWIĄZANIE I ZASIĘG TEŻ NAJLEPSZY (ERA MA NAJLEPSZY ZASIĘG TYLKO NA MAPKACH) POZDRAWIAM IDEALNYCH, PO PROSTU IDEA
  0
 • Users Avatars Mini
  djdab pisze: 2003-07-01 17:35
  MISIO PYSIO: Buhahahahaah. Stary ty chyba nie wiesz co piszesz jeszcze spotkalem miejsca w Polsce zeby ERA nie miala zasiegu. A Idea. Nieraz jezdze z kolesiami co maja POP bo jest niby tanszy i rozgrywaja sie scenki jak na ostanie reklamie POPa. No wez zadzwon, to sie pytam czemu ja, a kolesie na to bo ja nie majm zasiegu. Wiec skoncz z tymi bzdurami. A jak tak IDEA jest tansza to dam ci nastepny przyklad. Kupilem sobie w promocji w czerwcu telefon w Erze i mam za 57zl brutto 40 minut albo 160 smsow i przez rok znizke od tej ceny 18 zl czyli za 39 brutto. Za 2000 punktow dostane przez rok nastepne 10 minut lub 40 smsow. Czyli za 39 zl brutto bede mial 50 minut albo 200 smsow. Pokaz mi w Ideii taka promocje. Mialem kiedys POPa w IDEII to do dzisiaj mi jakies punty przychodza a karta jest juz nieaktywna od dwoch lat taki burdel tam maja. A na koniec chce powiedzeiec ze sie nie pisze duzymi literami.
  0
 • Users Avatars Mini
  torre pisze: 2003-07-01 18:52
  Dopełniacz od słowa idea brzmi IDEI więc ludzie piszcie poprawnie... kłótnie czy era czy idea jest lepsza są żenujące... każdy abonent ma inne potrzeby i są tacy, którym odpowiada np. NMT450i.
  0
 • Users Avatars Mini
  landrover90 pisze: 2003-07-01 19:10
  I to ma być promocja? To przecie jawna kpina w porównaniu z tym co było w zeszłym miesiącu!
  0
 • Users Avatars Mini
  Tess pisze: 2003-07-01 19:32
  Ja podejrzewam, że ta promocja szybko zmieni się na inną. Nie ma tutaj telefonu miesiąca jak od dawna w Erze. Pod koniec miesiąca magazyny Ery były puste i pewnie nie zdążyli z nie wiadomych przyczyn zakupić odpowiedniej ilości jakiejś słuchawki do promocji. Ta promocja i ceny telefonów to faktycznkie kpina ale mam nadzieje że nie potrwa to cały miesiąc. Mam nadzieje, że telefonem lipca zostanie 6610. Pozdrawiam.
  0
 • Users Avatars Mini
  +artur pisze: 2003-07-01 20:56
  Hej ciekawi mnie ten aparat dla Nokii 6610 nie wie ktoś czy tu na GOLu jest coś o tym aparacie
  0
 • Users Avatars Mini
  Ali_DreS pisze: 2003-07-01 21:39
  a gdzie filips plus suszarka ?
  0
 • Users Avatars Mini
  lukebor pisze: 2003-07-01 22:13
  no widzę ,że wszyscy się przyzwyczaili do cen foników za zeta netto, najlepiej z aparatem i innymi gadżetami...abo za pół ceny najlepiej przez całe dwa lata i jeszcze jakiś bonusik do tego...czemu narzekacie? przecież nikt nie każe Wam kupować w obecnej promo telefonu, prawda? ceny są normalne, może będzie jakiś fonik za parę dni w lepszej promo, a to że w czerwcu ceny były dużo niższe nie znaczy, że nie można ich podnieść...
  0
 • Users Avatars Mini
  Debilk pisze: 2003-07-01 23:02
  Ku**a co mnie pokusiło czekać na lepszą promocję.
  0
 • Users Avatars Mini
  dlugi pisze: 2003-07-02 01:50
  A cóż za różnica w jakiej cenie ERA promuje zestawy skoro i tak ich nie ma w sprzedaży ? Dzień po ogłoszeniu poprzedniej promocji zamówiłem S55+aparat który miał kosztwać 302,56 złocisza. W czwartek dostałem wiadomość że diler sprowadzi go za 59,78 (S55) + 300 zł (aparat) na poniedziałek. Czyli ponad 50 zł drożej. Ponieważ tak długo czekałem to machnąłem na to ręką, oki niech będzie. Dzisiaj okazało się, że do interesu muszę dopłacić ponad 180 zł ale i tak nie wiadomo czy się uda sprowadzić. Więc pytam czy ERA aby trochę nie przycina w pręta z potencjalnymi klijentami ? Mniejsza o kasę ale to czekanie to mnie już trochę wqurzyło. Tak więc jutro wracam do PLUSA. Jak każdy operator w Polsce nie należy do najsolidniejszych ale przynajmniej krócej się u niego czeka na aparat. No i jest możliwość powrotu po 1,5 miesięcznej przerwie nie tracąc dodatkowych minut.
  0
 • Users Avatars Mini
  landrover90 pisze: 2003-07-02 20:08
  Praktycznie wszyscy poruszają tutaj temat ceny telefonów! Ale należy również wspomnieć o czymś innym! W poprzednich miesiącach Era oferowała zniżkę 15 złotych na abonament przez 12 okresów rozliczeniowych. W tejże promocji pragnę zwrócić uwagę na fakt, że zniżkę 15 złotych przez 12 okresów rozliczeniowych mają teraz tylko osoby które zdecydują się na taryfy Moja 140, Moja 240 i Moja 500!!! W przypadku taryf Moja 40 i Moja 80 zniżka 15 złotych dotyczy już tylko 9 miesięcy, a w przypadku taryfy Moja 25 JEDYNIE 6 MIESIĘCY!!! I to ma być promocja??? Coś mi się zdaje że jednak zostanę w +GSM na dłużej!!!
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: