EXATEL w 2010 r. - wyniki finansowe

Newsy
Żródło: Exatel
Opinie: 0

EXATEL kolejny rok zakończył rekordowym wynikiem finansowym. Zysk netto Spółki w 2010 r. wzrósł w porównaniu z 2009 r. o 33%, osiągając 40,2 mln PLN względem 30,3 mln PLN w roku 2009. Są to dane, które oddają rzeczywisty wynik wypracowany przez spółkę, a więc nie obejmują wpływu rozwiązania rezerwy na sprawy sądowe. Tym samym EBITDA Spółki na koniec 2010 r. wzrosła o kolejne 5%, wynosząc 134,4 mln PLN wobec 128,6 mln PLN w 2009.
Rezerwa na sprawy sądowe była założona w związku z trwającym od 2004 r. sporem z Tajfun Real Sp. z o.o., dotyczącym rozwiązania umowy najmu. Na przełomie lat 2008/2009 Zarząd EXATEL zdecydował o zmianie dotychczasowej strategii postępowania, co przyniosło pozytywny efekt w postaci wyroku Sądu Arbitrażowego oddalającego powództwo Tajfun Real Sp. z o.o. W związku z powyższym Zarząd EXATEL mógł w 2009 r. rozwiązać rezerwę w części objętej wyrokami sądu, na kwotę ok. 24,4 mln PLN, a w 2010 r. w wyniku dokonanej aktualizacji ryzyk związanej z kursami walut podął decyzję o rozwiązaniu kolejnych 4,8 mln PLN.

Skumulowany wynik finansowy (w mln PLN)Rok 2010 był dla spółki to okresem kontynuacji dotychczasowych działań, mających na celu poprawę efektywności i zdolności finansowej Firmy, co znalazło swoje odzwierciedlenie w danych finansowych,
w szczególności w odniesieniu do wzrostu średniej wartości marży oraz poprawy ogólnej zdolności finansowej do realizacji zamierzeń inwestycyjnych.

Ponadto wskaźniki rentowności z poziomu podstawowej działalności operacyjnej jednoznacznie wskazują, że znacząco wzrosła efektywność Spółki. Przy niższych o ok. 6,9% przychodach w 2010 r. (510,2 mln PLN) w porównaniu do roku 2009 (548,0 mln PLN), zysk ze sprzedaży pozostał na niezmienionym poziomie. Różnica w wysokości wyniosła ok. 88 tys. PLN, czyli zaledwie o niecałe 0,2% (58,1 mln PLN w 2010 vs 58,2 mln PLN w 2009). Utrzymanie wysokiego wyniku ze sprzedaży zostało osiągnięte poprzez kontynuowanie działań optymalizujących zarówno poziom kosztów operacyjnych, jak i strukturę przychodów. Poziom rentowności sprzedaży wzrósł z poziomu 10,6% w 2009 r. do poziomu 11,4% w 2010 r. W 2010 r. Spółka zanotowała też znaczącą redukcję stopy zadłużenia, co stanowi dowód na istotną poprawę zdolności finansowej.

Zysk EXATEL SA ze sprzedaży (w tys. PLN)

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: