Fundusz inwestycyjny TP S.A.

Newsy
Żródło: Bankier
Opinie: 0

Rozpoczął działalność inwestycyjną Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej. Został on utworzony dla potrzeb Pracowniczego Funduszu Emerytalnego TP S.A. Pracowniczy Fundusz Emerytalny Telekomunikacji Polskiej będzie lokował w nowopowstałym funduszu aktywa pochodzące ze składek uczestników pracowniczych programów emerytalnych. Fundusz rozpoczyna inwestowanie środków pochodzących z wpłaty Towarzystwa, w wysokości 4 mln zł. Wpisanie funduszu specjalistycznego, utworzonego przez Pioneer Pekao TFI, do rejestru funduszy inwestycyjnych nastąpiło 10 siepnia. Funduszem Inwestycyjnym TP S.A. zarządza Mariusz Adamiak, który równocześnie zarządza dwoma Eurofunduszami: Akcyjnym i Zrównoważonym.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: