Germanos oficjalnie w PLAY

Newsy
Żródło: Netia
Opinie: 2
Opinie: 2

24 maja 2007 r. Tollerton Investments Limited, z siedzibą na Cyprze przystąpił jako nowy wspólnik do P4 oraz objął 22% udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym P4 w zamian za 100% udziałów w kapitale zakładowym spółek Germanos Polska Sp. z o.o., Telecommunication Center Mobile Sp. z o.o. oraz Mobile Phone Telecom Sp. z o.o., które zostały wniesione do P4 na pokrycie nowych udziałów objętych przez Tollerton. Transakcja została przeprowadzona na podstawie umowy inwestycyjnej z dnia 31 stycznia 2007 roku.

W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego P4 i po rejestracji podwyższenia przez sąd, Netia Mobile Sp. z o.o. posiadać będzie 11.349 udziałów stanowiących 23,4% kapitału zakładowego P4 a Novator Telecom Poland S.a.r.l. – udziały dające łącznie 54,6% kapitału zakładowego.

Wspólnicy P4 przyjęli również zmiany do Umowy Wspólników P4 z dnia 23 sierpnia 2005 roku.

Stronami zmienionej Umowy Wspólników są następujące podmioty: Emitent, Netia Mobile, Novator One L.P., Novator, Novator Poland Pledge Sp. z o.o., Olympia Development S.A., Tollerton oraz P4. Novator jest podmiotem w 100% zależnym od Novator One L.P., Tollerton jest podmiotem w 100% zależnym od Olympia Development S.A.

Wspólnicy potwierdzili wcześniejsze zobowiązania do wniesienia wkładów proporcjonalnie do ich zmienionych udziałów w kapitale zakładowym P4. Z kwoty 300 milionów euro wkładów gotówkowych ogółem przewidzianych w Umowie Wspólników, do dnia zamknięcia transakcji oraz w związku z zamknięciem transakcji wspólnicy wnieśli lub wniosą wkłady gotówkowe ogółem w kwocie 185,8 milionów euro, z czego na Netię Mobile przypada 52,8 miliona euro (z ogólnej kwoty zobowiązań wynoszącej 79,5 miliona euro), na Novator – 123,1 miliona euro (z ogólnej kwoty zobowiązań wynoszącej 185,5 miliona euro) i na Tollerton - 9,9 miliona euro (z ogólnej kwoty zobowiązań wynoszącej 35 milionów euro); Tollerton wpłaci dodatkowo 9 mln euro na podstawie postanowień Umowy Inwestycyjnej. Dalsze zobowiązania wspólników do wniesienia wkładów gotówkowych obejmują ogółem kwotę 114,2 milionów euro, z czego na Netię Mobile przypada 26,7 milionów euro, na Novator 62,4 milionów euro i na Tollerton - 25,1 milionów euro.

Rada nadzorcza P4 składać się będzie z 9 członków, a jej kadencja trwać będzie 5 lat. Tak długo jak Netia Mobile będzie w posiadaniu: (i) przynajmniej 20% Udziałów, Netia Mobile będzie uprawniona do powoływania, zawieszania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej, oraz (ii) 10% - 20% Udziałów - jednego członka Rady Nadzorczej, oraz do powołania przewodniczącego Rady Nadzorczej. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powoływać będą Novator i Tollerton lub zgromadzenie wspólników P4.

Zarząd P4 składać się będzie z nie więcej niż sześciu członków powoływanych przez Radę Nadzorczą zgodnie z określonymi procedurami zapewniającymi obu Wspólnikom czytelny i wyważony proces podejmowania decyzji. Netia Mobile zachowa prawo zawieszania w czynnościach i odwoływania poszczególnych członków Zarządu w przypadku ich powołania niezgodnie z tymi procedurami.

Do dnia 23 sierpnia 2008 roku żaden z udziałowców P4 nie może dokonać rozporządzenia swoimi Udziałami, bez uzyskania zgody pozostałych Wspólników, z wyłączeniem dozwolonych rozporządzeń dokonywanych odpowiednio w ramach ich grup kapitałowych. W przypadku, gdy w stosunku do któregokolwiek Wspólnika nastąpi zmiana kontroli, pozostali Wspólnicy będą uprawnieni do odkupienia Udziałów będących w posiadaniu Wspólnika, u którego nastąpiła zmiana kontroli, w proporcji do ich udziałów w P4.

Zmieniona Umowa Wspólników zachowuje standardowe procedury regulujące zbycie Udziałów przez Wspólników po okresie zastrzeżonym do dnia 23 sierpnia 2008 roku (lock-up period). Jeżeli Wspólnik chce dokonać rozporządzenia posiadanymi przez siebie Udziałami, pozostali Wspólnicy będą mieli prawo żądać aby potencjalny nabywca, będący osobą trzecią, kupił ich Udziały na takich samych warunkach i pro-rata do Udziałów podlegających sprzedaży przez tego Wspólnika. Ponadto, w przypadku gdy Novator zdecyduje się na zbycie wszystkich swoich Udziałów, wówczas ma prawo żądać od pozostałych Wspólników, aby sprzedali oni wszystkie posiadane przez siebie Udziały na takich samych warunkach. Postanowienia te są zabezpieczone karami umownymi w wysokości 25 milionów euro. Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia stron zmienionej Umowy Wspólników do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar. Jakiekolwiek przeniesienie Udziałów, które będzie stanowiło naruszenie ograniczeń przenoszenia Udziałów, będzie bezskuteczne w stosunku do P4.

Zmieniona Umowa Wspólników zawiera listę określonych spraw wymagających jednogłośnego zatwierdzenia ze strony Wspólników, dotyczących potencjalnych zmian w strukturze kapitału zakładowego, emisji papierów wartościowych, rozporządzania lub nabywania aktywów, określonych spraw biznesowych, handlowych i księgowych, poziomu zadłużenia oraz wysokości dywidendy. W przypadku, gdyby w jakimkolwiek czasie którykolwiek Wspólnik P4 będący członkiem grupy Novator lub Tollerton przeniósł jakiekolwiek udziały P4 na osobę niebędącą stroną zmienionej Umowy Wspólników, wszelkie uchwały zgromadzenia wspólników będą wymagały zgody Netii Mobile, a wszelkie uchwały Rady Nadzorczej będą wymagały zgody wszystkich członków Rady Nadzorczej powołanych przez Netię Mobile.

W przypadku gdyby po 23 sierpnia 2008 roku nie było możliwe uzgodnienie istotnych spraw dotyczących prowadzenia spraw P4, zmieniona Umowa Wspólników zawiera opcję ustanowioną na rzecz Novator odkupu Udziałów Netii Mobile i Tollerton po cenie rynkowej powiększonej o 10% oraz opcją ustanowią dla Netii Mobile i Tollerton sprzedaży na rzecz Novator tych Udziałów po cenie rynkowej pomniejszonej o 10%.

Umowa Wspólników zawiera istotne warunki współpracy handlowej Netii i Spółek Dystrybutorskich, w oparciu, o które Emitent i P4 zawarły i zawrą kolejne umowy handlowe zapewniające Netii dostęp do sieci sprzedaży Spółek Dystrubutorskich.

Zmieniona Umowa Wspólników wygaśnie po zbyciu przez Wspólników wszystkich Udziałów zgodnie z warunkami tej umowy. Zmieniona Umowa Wspólników zawiera ograniczenia dotyczące działalności konkurencyjnej, klauzulę poufności oraz zakazu rekrutacji pracowników w uzgodnionym okresie po wygaśnięciu tej umowy. Wspólnicy wyrażają zgodę na możliwość przekształcenia P4 w spółkę akcyjną nie wcześniej niż po 23 sierpnia 2007 roku oraz na możliwość wprowadzenia akcji P4 do obrotu na rynku giełdowym po 23 sierpnia 2008 roku.

Opinie:

Opinie archiwalne (2):

Komentuj

Komentarze / 2

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: