Grupa TP w 2009 r. - spadek przychodów w telefonii komórkowej i stacjonarnej

Newsy
Żródło: TP S.A.
Opinie: 1

Grupa TP podała swoje wyniki za 2009 rok:

Wyniki 2009:

Spadek przychodów (-8,8%) rok do roku, w wyniku ponad 50%-owej obniżki stawek MTR1 i silnej konkurencji cenowej

Program optymalizacji kosztów przyniósł ok. 380 mln zł oszczędności, co pozwoliło ograniczyć spadek marży EBITDA do 3,5 pp

Wolne przepływy pieniężne netto na poziomie 3,2 mld zł, zgodne z celem, o 6,5% wyższe niż w 2008 roku

Wzrost liczby klientów usług internetu szerokopasmowego2 +8,4%, wspierany przez silny wzrost liczby abonentów usług telewizyjnych

Wzrost liczby klientów abonamentowych (postpaid) telefonii komórkowej o 7,4% i ich udziału w strukturze klientów Orange do 48,3%

Solidne wskaźniki bilansowe: dług netto zmniejszył się o 1 mld zł, a wskaźnik zadłużenia netto spadł do ok. 21%

Proponowana wypłata dla akcjonariuszy za 2009 rok: dywidenda zwykła, w wysokości 1,5 zł na jedną akcję3

Kluczowe wskaźniki

Rok

(w mln zł), MSSF

2009

20084

Zmiana

Przychody

16 560

18 164

-8,8%

Telefonia stacjonarna

9 863

10 413

-5,3%

Telefonia komórkowa

7 745

8 620

-10,2%

EBITDA

6 279

7 519

-16,5%

EBITDA (jako % przychodów)

37,9%

41,4%

-3,5 pp

Wolne przepływy pieniężne netto

3 233

3 036

+6,5%

Zadłużenie netto (z uwzgl. zabezpieczeń)

4 382

5 404

-PLN 1 023 mln

Odnosząc się do wyników Grupy TP za 2009 rok, Maciej Witucki, Prezes Zarządu TP, stwierdził:

„W obliczu bezprecedensowego spadku na rynku telekomunikacyjnym w Polsce w 2009 roku, Grupa TP wdrożyła prężny program optymalizacji kosztów i osiągnęła założony cel w zakresie wolnych przepływów pieniężnych. Te osiągnięcia dobrze rokują dla przyszłości Grupy w chwili, gdy koncentrujemy się na naszej podstawowej działalności i przystępujemy do realizacji średniookresowego planu strategicznego. Przełomowe porozumienie, które podpisaliśmy z Regulatorem, daje nam tak potrzebną pewność i przewidywalność otoczenia regulacyjnego. Stanowi także dla nas zachętę do rozpoczęcia programu inwestycji w szerokopasmowy dostęp do internetu w całej Polsce, który w kolejnych latach powinien zaowocować znaczącym wzrostem przychodów. Grupa TP chce odzyskać wiodącą pozycję we wszystkich kluczowych segmentach. Bardziej niż kiedykolwiek jesteśmy zdecydowani osiągnąć stabilne wyniki finansowe, które zapewnią akcjonariuszom wysoki i atrakcyjny zwrot z inwestycji.”

Omówienie wyników finansowych za 2009 rok

Przychody w 2009 roku niższe -8,8%, z czego spadek -5,4% wynikał z decyzji regulacyjnych

Według szacunków własnych Grupy, wartość rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce zmniejszyła się -3,4% (w porównaniu do 2008). Spadek ten można w dużej mierze wyjaśnić wprowadzonymi przez Regulatora obniżkami opłat za zakańczanie połączeń w sieciach komórkowych MTR5 w marcu (o 36%) i lipcu (o 23%) 2009 oraz jednoczesną obniżką cen za połączenia z sieci stacjonarnych do komórkowych. Szacuje się, że skumulowany wpływ decyzji regulacyjnych spowodował w obniżenie przychodów Spółki -5,4%.
Rosnąca liczba klientów abonamentowych (+7,4% w skali roku) oraz wzrost ruchu (wskaźnik AUPU6 zwiększył się +20,7%) ograniczyły negatywne skutki konkurencji cenowej w telefonii komórkowej. Wyłączając decyzje regulacyjne, przychody w tym segmencie spadły więc jedynie o ok. 1,2%.
Przychody z usług szerokopasmowego dostępu do internetu zwiększyły się w 2009 roku o 9,1%, do czego przyczynił się przede wszystkim wzrost liczby klientów, związany z bardzo dobrym przyjęciem przez rynek łączonej oferty usług dostępu i usług telewizyjnych Grupy TP. Wzrost usług sieci zarządzanych i innych usług przesyłu danych zredukował spadek przychodów (z wyłączeniem skutków decyzji regulacyjnych), do -2,2%.

Marża EBITDA wyniosła 37,9%, z powodu niższych przychodów, przy jednoczesnych pozytywnych efektach optymalizacji kosztów

Marża EBITDA dla Grupy TP zmniejszyła się o 3,5 punktu procentowego do 37,9%, głównie w wyniku ogólnego spadku rentowności na rynku. Wzrostowi liczby klientów i ruchu towarzyszył spadek wskaźnika ARPU. Niekorzystny wpływ na marżę EBITDA miał także wzrost kosztów, wynikający z osłabienia złotego a dodatkowym czynnikiem były rosnące koszty energii i utrzymania nieruchomości. Jednak realizowany w 2009 roku Program Optymalizacji Kosztów przyniósł wymierne oszczędności 380 mln zł, co częściowo zrównoważyło wpływ niekorzystnych czynników i pomogło utrzymać rentowność Grupy TP.

Zysk netto: spadek EBITDA został częściowo zrównoważony dzięki oszczędnościom w kosztach finansowych

Zysk netto, przypisany akcjonariuszom TP S.A., wyniósł 1 282 mln zł i był niższy niż w 2008 roku, głównie wskutek spadku EBITDA. Spadek EBITDA został częściowo zrównoważony przez oszczędności w wysokości 219 mln zł po stronie kosztów finansowych. Oszczędności te zostały uzyskane dzięki niższemu zadłużeniu netto i skutecznym zabezpieczeniom walutowym. Zysk, w przeliczeniu na jedną akcję, spadł do 0,96 zł, odpowiednio w 2008 wyniósł 1,61 zł.

Wolne przepływy pieniężne netto wyższe o 6,5%, (cel 2009 został bezpiecznie osiągnięty)

Wolne przepływy pieniężne netto w Grupie TP znacznie wzrosły w porównaniu z 2008 rokiem, osiągając poziom 3 233 mln zł, (19,5% przychodów ze sprzedaży). Spadek EBITDA, w wyniku presji regulacyjnej i konkurencyjnej, został skutecznie zrównoważony dzięki optymalizacji inwestycji (zmniejszenie o 14,4%) oraz korzystniejsze rozłożenie płatności za inwestycje.
Tak wysokie wolne przepływy pieniężne netto pozwoliły Grupie TP na redukcję zadłużenia netto o 1 mld zł, do poziomu 4,38 mld zł. W efekcie, wskaźnik zadłużenia netto spadł do 21%, tj. o 3 punkty procentowe (w porównaniu z końcem 2008) roku. Bezpieczny poziom płynności (8,0 mld zł na koniec 2009 roku) podkreślają dobrą kondycję bilansu Grupy TP. Należą one do najbardziej bezpieczych w branży telekomunikacyjnej i znajduje to odzwierciedlenie w bardzo dobrych ocenach ratingowych Grupy TP: A3/BBB+ z stabilną perspektywą.

Opinie:

Opinie archiwalne (1):

Komentuj

Komentarze / 1

Dodaj komentarz
  • Users Avatars Mini
    mariaaa pisze: 2010-02-26 17:20
    co ciekawe odnotowali wzrost w przychodach z usług szerokopasmowego dostępu do internetu, widać neostada nadal jest popularna, ciekawe czy utrzymają ten trend? Bo jak na razie patrząc na ofertę choćby superinterent pro to tak
    0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: