Grupa TP w II kw. 2010 r.

Newsy
Żródło: TP S.A.
Opinie: 0

Grupa TP poinformowała o swoich wynikach w II kw. 2010 r. W okresie tym w porównaniu rok do roku spadły przychody firmy (w telefonii stacjonarnej i komórkowej) oraz EBITDA i wolne przepływy pieniężne netto.

Wyniki 2 kwartału 2010:
Wzrost przychodów o 2,9% względem poprzedniego kwartału, spadek o 4,7% rok do roku - istotna poprawa w porównaniu do -10,2% w 1 kwartale 2010.
150 mln zł oszczędności kosztowych w drugim kwartale, łącznie 280 mln zl w pierwszym półroczu
Drugi z rzędu kwartalny wzrost marży EBITDA do poziomu 36,9%
Dobre wyniki telefonii komórkowej: wzrost EBITDA o 22% kwartał do kwartału (przy marży 31,3%), wzrost wartościowego udziału w rynku do 31,9% (wzrost o 1,1 pp rok do roku)
Wzrost zysku netto o 14% w stosunku do poprzedniego kwartału
Plan działań dla broadbandu ze spodziewanymi efektami w drugiej połowie roku
Cel dla wolnych przepływów pieniężnych netto za 2010 podniesiony do poziomu co najmniej 2,3 mld zł1

Kluczowe wska niki (w mln zł), MSSF

2 kw. 2010

2 kw. 2009

Zmiana

1 po . 2010

1 po . 2009

Zmiana

Przychody

3 987

4 185

-4,7%

7 860

8 497

-7,5%

Telefonia stacjonarna

2 288

2 505

-8,7%

4 599

5 087

-9,6%

Telefonia komórkowa

1 950

1 954

-0,2%

3 766

3 952

-4,7%

EBITDA

1 472

1 556

-5,4%

2 892

3 213

-10,0%

EBITDA (jako % przychodów)

36,9%

37,2%

-0,3 pp

36,8%

37,8%

-1,0 pp

Wolne przepływy pieniężne netto

711

955

-25,6%

1 175

1 482

-20,7%

Zadłużenie netto (z uwzgl. zabezpieczeń)

2 999

4 046

-1 047

2 999

4 046

-1 047

Odnosząc się do wyników Grupy TP za 2 kwartał 2010, Maciej Witucki, Prezes Zarządu TP, stwierdził:
„Rezultaty drugiego kwartału wskazują na znaczącą poprawę naszych wyników. Zarówno handlowe jak i finansowe osiągnięcia w pierwszej połowie roku, są potwierdzeniem, że realizacja średniookresowego planu działań postępuje zgodnie z założeniami. Udoskonaliliśmy ofertę produktów i usług, dialog z Regulatorem rynku przynosi efekty, a solidny program transformacji kosztów korzystnie wpływa na nasze wyniki finansowe. Wszystko to utwierdza nas w przekonaniu, że Grupa TP jest na dobrej drodze do trwałego odwrócenia trendów.
Kiedy pod koniec lutego przedstawialiśmy średniookresowy plan działań, staliśmy wobec czterech podstawowych wyzwań: rosnącego tempa spadku przychodów, malejącego udziału w rynku komórkowym, pogarszającej się marży EBITDA oraz trudnej sytuacji w broadbandzie. W pierwszym półroczu zajęliśmy się trzema pierwszymi kwestiami i wykorzystamy dotychczasowe osiągnięcia do dalszej poprawy naszych wyników. W drugiej połowie roku, skoncentrujemy się na przywróceniu wzrostu w segmencie szerokopasmowego dostępu do internetu. Jako Grupa TP jesteśmy przekonani, że tego dokonamy”.

Omówienie wyników finansowych

Wzrost przychodów o 2,9% względem poprzedniego kwartału, spadek o 4,7% rok do roku – istotna poprawa trendu
Według szacunków Grupy, wartość rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce zmniejszyła się o 4,0% w drugim kwartale rok do roku w porównaniu do -6,8% w pierwszym kwartale 2010. Niższy spadek wynika z momentu wprowadzenia obniżek opłat za zakańczanie połączeń w sieciach komórkowych – MTR2 w 2009 roku. Ponieważ pierwsza obniżka nastąpiła w marcu 2009, jej wpływ na wyniki drugiego kwartału 2010 był słabszy niż na wyniki poprzednich kwartałów.
Przychody z usług telefonii komórkowej wzrosły o 7,4% względem poprzedniego kwartału, a w ujęciu rocznym były stabilne. Wyłączając wpływ decyzji regulacyjnych, przychody z usług telefonii komórkowej wzrosły w drugim kwartale o 83 mln zł (w porównaniu z niewielkim spadkiem w pierwszym kwartale). Rekordowa liczba przyłączeń netto w drugim kwartale (254 tys.) przełożyła się na wzrost całkowitej liczby klientów o 1,9% rok do roku. W szczególności, liczba klientów abonamentowych wzrosła o 5,3% rok do roku, co odzwierciedla koncentrację Grupy na wartości. Rosnący ruch (wzrost wskaźnika AUPU3 o 19,6% w ujęciu rocznym) ograniczył skutki konkurencji cenowej; wskaźnik ARPU zmniejszył się w drugim kwartale o 3% rok do roku, podczas gdy w pierwszym kwartale spadek wyniósł 8,0%.
Trend w zakresie przychodów z usług telefonii stacjonarnej osiągnął punkt zwrotny: spadek tych przychodów w drugim kwartale (-8,7% rok do roku) był nieznacznie niższy niż w pierwszym kwartale (-10,5% rok do roku). Ta poprawa była możliwa dzięki słabszemu wpływowi decyzji regulacyjnych4 oraz korzystnej zmianie trendu stacjonarnych łączy abonenckich – liczba tych łączy zmniejszyła się w drugim kwartale o 143 tys., podczas gdy w pierwszym kwartale spadek wyniósł 183 tys. Baza klientów usług szerokopasmowego dostępu do internetu ustabilizowała się w porównaniu z pierwszym kwartałem, a w ujęciu rocznym zmniejszyła się o 7 tys. Liczba abonentów TV nadal rosła, osiągając 453 tys. Oznacza to, że 20% klientów usług detalicznych szerokopasmowego dostępu do internetu jest jednocześnie abonentami TV; jest to podwojenie wskaźnika względem pierwszego kwartału 2010.
Drugi z rzędu kwartalny wzrost marży EBITDA
Zysk EBITDA dla Grupy TP zwiększył się o 3,7% względem pierwszego kwartału dzięki wzrostowi EBITDA w segmencie telefonii komórkowej (o 22% względem pierwszego kwartału, przy marży EBITDA na poziomie 31,3%) oraz istotnemu wpływowi programu oszczędności kosztowych, który w drugim kwartale przyniósł oszczędności w wysokości 150 mln zł. Marża EBITDA wyniosła w drugim kwartale 36,9%, co oznacza jej wzrost drugi kwartał z rzędu.
Wzrost zysku netto o 14% względem pierwszego kwartału, pomimo jednorazowego wzrostu odpisów amortyzacyjnych
Zysk netto wyniósł 325 mln zł i w porównaniu z pierwszym kwartałem zwiększył się o 40 mln zł (wzrost o 14%). Rok do roku zysk netto spadł o 13,2%. W porównaniu do 1 kwartału 2010 wzrost zysku wynikał głównie ze wzrostu EBITDA, który został częściowo zrównoważony przez jednorazowy wzrost amortyzacji (o 24 mln zł względem pierwszego kwartału). Rentowność netto wyniosła 8.1% przychodów, co w ujęciu rocznym oznacza niewielki spadek (o 0,5 punktu procentowego).

Tempo generowania wolnych przepływów pieniężnych netto w pierwszej połowie 2010 roku było powyżej celu całorocznego (co najmniej 2 mld zł)
Wolne przepływy pieniężne netto w Grupie TP wyniosły 1,175 mln zł i były niższe o 307 mln zł w porównaniu z pierwszą połową 2009. Spadek w ujęciu rocznym wynikał z niższych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, w tym zmiany o 251 mln zł w zakresie różnic kursowych z instrumentów pochodnych, zabezpieczających zobowiązania Grupy TP w walutach obcych. Mimo to, dzięki odporności EBITDA i niższym wydatkom inwestycyjnym (9% przychodów, głównie za sprawą trudnych warunków atmosferycznych), wolne przepływy pieniężne netto w pierwszym półroczu były proporcjonalnie wyższe, niż wynika to z założonego celu całorocznego co najmniej 2 mld zł (z wyłączeniem zdarzeń nadzwyczajnych i wpływu nieprzewidzianych decyzji regulacyjnych).

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: