Grupa TP - wyniki finansowe w III kw. 2008 r.

Newsy
Żródło: TP S.A.
Opinie: 0
Opinie: 0

Dane finansowe Grupy TP w III kw. 2008 r.:

Kluczowe wskaźniki

  Pierwszych 9 miesięcy do dnia 30 września Zmiana
(w mln zł), MSSF 2008 2007
Przychody ogółem 13.586 13.580 0,0%
Przychody z usług telefonii stacjonarnej 7.852 8.185 -4,1%
Przychody z usług telefonii komórkowej 6.433 5.942 +8,3%
Marża operacyjna brutto (GOM) 5.890 5.765 +2,2%
GOM (jako % przychodów) 43,4% 42,5% +0,9 pp
GOM przed wydatkami komercyjnymi (jako % przychodów) 56,3% 54,7% +1,6 pp
Zysk netto przypisany akcjonariuszom TP S.A. 2.009 1.661 +20,9%
Zysk na jedną akcję (w zł) (podstawowy i rozwodniony) 1,47 1,19 +23,5%
Wolne przepływy pieniężne netto przed opodatkowaniemi zmianą kapitału obrotowego 5.317 5.518 -3,6%
Wolne przepływy pieniężne netto po opodatkowaniu 1.717 2.352 -27,0%
Wolne przepływy pieniężne netto przed finansowaniem 2.352 2.402 -2,1%

Omówienie wyników za 9 miesięcy (do 30 września 2008) w segmencie telefonii stacjonarnej:

 • Wyniki pod wpływem procesu wypierania telefonii stacjonarnej przez telefonię komórkową i decyzji regulacyjnych

 • Wiodąca pozycja w segmencie usług szerokopasmowego dostępu do Internetu utrzymana na poziomie 50,7% udziału w rynku (pod względem wartości sprzedaży)

  • Dwucyfrowy wzrost przychodów: o 16% rok do roku

  • Wzrost ARPU dzięki migracji do wyższych opcji i rosnącej sprzedaży innowacyjnych usług dodanych

 • Marża GOM na poziomie 43,1% przy oszczędnościach po stronie kosztów wynagrodzeń pracowniczych i wydatków pozakomercyjnych

Kluczowe wskaźniki

Telefonia stacjonarna 9 miesięcy do dnia 30 września 2008 Zmiana rok do roku
Przychody (w mln zł) 7.852 -4,1%
Liczba łączy stacjonarnych, łącznie z WLR (w tys.) 9.037 -6,4%
Liczba klientów usług szerokopasmowego dostępu do internetu, łącznie z BSA (w tys.) 2.385 +16,9%
GOM przed oceną ryzyka 43,8% -2,2pp
GOM (jako % przychodów) 43,1% +0,6pp

Na rynku utrzymuje się tendencja zastępowania telefonii stacjonarnej przez telefonię komórkową, a ponadto segment usług głosowych TP znajduje się nadal pod silną presją ze strony regulatora i konkurencji. Przykładowo, ceny detaliczne za połączenia do sieci komórkowych zostały w lipcu 2007 roku obniżone o 22%, a w czerwcu 2008 roku – o dalsze 10%. W celu ograniczenia wpływu tych czynników, TP wprowadziła nowy plan „tp przyjazny” dla klientów o bardzo niskich dochodach oraz nowe oferty: wybrane numery, nieograniczone rozmowy z rabatem, „moja godzina” i pakiet minut komórkowych. Dla klientów z górnego segmentu wprowadzono we wrześniu nowe plany taryfowe z pakietami bezpłatnych minut wliczonych w cenę abonamentu (od 60 do 1200 minut miesięcznie). Spadek przychodów z usług głosowych w pierwszych trzech kwartałach o 11,7% wynikał zatem przede wszystkim z postępującego spadku liczby łączy stacjonarnych w Polsce oraz dalszej utraty udziałów w rynku – udział TP w rynku pod względem przychodów z abonamentu od klientów detalicznych zmniejszył się do poziomu 76,8%, tj. o 6,7 punktów procentowych w skali roku (w wyniku migracji do operatorów WLR), a udział TP w rynku pod względem wielkości ruchu – do 78,4%, tj. o 0,5 punktów procentowych w skali roku (w wyniku wypierania telefonii stacjonarnej przez telefonię komórkową).

Po okresie agresywnych promocji cenowych w 2007 roku, towarzyszących wprowadzaniu ofert opartych na BSA przez operatorów alternatywnych, na rynku usług szerokopasmowego dostępu do internetu utrzymywał się nadal dynamiczny wzrost. Według szacunków Grupy TP, rynek ten zwiększył się od początku roku o 17,8% pod względem wartościowym i 15,6% pod względem ilościowym – pomimo spowolnienia wzrostu wskaźnika penetracji dla gospodarstw domowych (na koniec trzeciego kwartału wskaźnik ten wyniósł 36,9%, co oznacza wzrost rok do roku o zaledwie 4,7 punktów procentowych).

Grupa TP utrzymuje wiodącą pozycję z udziałem w rynku na poziomie 50,7% (pod względem wartości sprzedaży). Do wzrostu przychodów z usług szerokopasmowego dostępu do internetu (o 16%10) przyczyniło się zwiększenie liczby klientów (rok do roku) oraz wzrost ARPU na rynku detalicznym – dzięki przechodzeniu klientów na usługi o wyższej przepływności oraz rosnącej sprzedaży usług dodanych: telewizji szerokopasmowej (TV-over-DSL), wideo na życzenie, telefonii internetowej (VoIP), ofert pakietowych (triple play) i nowych pakietów płatnej telewizji. Wskaźnik penetracji dla modemu Livebox, który umożliwia dostęp do tych usług, zwiększył się wśród klientów detalicznych Grupy TP do 21,9% (podczas gdy na koniec pierwszego półrocza 2007 wynosił 16%). Proces pozyskiwania nowych klientów uległ w drugim i trzecim kwartale chwilowemu spowolnieniu (kwartał do kwartału) w związku z niezbędnym okresem stabilizacji systemu obsługującego te usługi, który pod koniec pierwszego kwartału został zintegrowany z systemem obsługi klienta (CRM). Kluczowe kwestie techniczne zostały już jednak rozwiązane i pod koniec ostatniego kwartału wskaźnik liczby instalacji do liczby zamówień zaczął ulegać poprawie.

Do ograniczenia spadku przychodów z telefonii stacjonarnej przyczyniły się ponownie korzystne wyniki w segmencie usług sieci zarządzanych, wzrost przychodów z usług hurtowych (WLR i BSA) oraz dobre wyniki sprzedaży urządzeń abonenckich.

W pierwszych trzech kwartałach 2008 roku koszty operacyjne w segmencie telefonii stacjonarnej (wyłączając koszty z tytułu utworzenia rezerw na roszczenia i sprawy sądowe, ryzyka i inne koszty, które w istotny sposób wpłynęły na marżę GOM w 2007 roku) zmniejszyły się o 0,2%. Oszczędności w zakresie kosztów wynagrodzeń pracowniczych (spadek o 2,2% w wartościach bezwzględnych, przy wzroście o 0,4 punktu procentowego w odniesieniu do przychodów), kosztów z tytułu rozliczeń z innymi operatorami oraz innych kosztów pozakomercyjnych (głównie podatek od nieruchomości) zostały częściowo przeznaczone na wydatki komercyjne (które wzrosły o 25,2%). W wyniku powyższych czynników, marża GOM przed rezerwami na roszczenia i sprawy sądowe, ryzyka i inne koszty zmniejszyła się o 325 mln zł, ale po uwzględnieniu zmiany stanu tych rezerw spadek GOM wyniósł jedynie 93 mln zł.

Omówienie wyników za 9 miesięcy (do 30 września 2008) w segmencie telefonii komórkowej

 • Wzrost przychodów o 8,3% pomimo wolniejszego wzrostu przychodów z usług hurtowych (wskutek obniżki stawek MTR)

  • Utrzymanie wiodącej pozycji przez Orange przy udziale w rynku (pod względem wartości) na poziomie 33,4%

  • Wysoki wzrost przychodów z usług detalicznych (o 9,5%)

  • Oferta Orange w zakresie stacjonarnych usług szerokopasmowego dostępu do internetu nadal przynosi duże korzyści Grupie TP – 24% udziału w rynku BSA

 • Wzrost GOM o 9,5% pomimo wyższych kosztów z tytułu rozliczeń z innymi operatorami

  • Wolniejszy wzrost wydatków komercyjnych – spadek średniego kosztu pozyskania abonenta od początku roku o 12,9% oraz 17,5% w trzecim kwartale

Kluczowe wskaźniki

Telefonia komórkowa 9 miesięcy do dnia 30 września 2008 Zmiana rok do roku
Przychody (w mln zł) 6.433 +8,3%
Liczba klientów (w tys.) 14.054 +4,2%
Liczba klientów mobilnych usług szerokopasmowego dostępu do internetu (w tys.) 327 ×2,06
GOM przed wydatkami komercyjnymi 62,2% -1,0 pp
GOM (jako % przychodów) 39,0% +0,5 pp

Orange skutecznie obroniła wiodącą pozycję na rynku pod względem wartości sprzedaży, utrzymując przy tym nadal wysoką efektywność wydatków komercyjnych i marketingowych. W pierwszych trzech kwartałach 2008 roku, przy obniżeniu średniego kosztu pozyskania abonenta o około 13% (względem ubiegłorocznego poziomu) uzyskano udział w aktywacjach brutto na poziomie prawie 35% rynku.

Liczba klientów w segmencie postpaid zwiększyła się o 11,1% (rok do roku), natomiast racjonalizacja bazy klientów prepaid (usunięcie klientów jednorazowych i mało aktywnych) spowodowało jej zmniejszenie o 0,3% (rok do roku) – jednak nie spowodowało to spadku wartości bazy klientów w tym segmencie rynku komórkowego.

Przychody z usług detalicznych wzrosły od początku roku o 9,5%, w wyniku zwiększenia liczby klientów usług postpaid i mobilnego szerokopasmowego dostępu do internetu. Pomimo erozji cen połączeń głosowych i SMS-ów, wskaźnik ARPU w ujęciu kwartalnym wzrósł po raz drugi z rzędu – dzięki zwiększonemu ruchowi i rosnącemu udziałowi segmentu postpaid w strukturze klientów.

Pomimo negatywnych skutków obniżki stawek MTR o 15% od 1 maja 2008 roku, przychody z usług hurtowych wzrosły od początku roku o 4,9% – wskutek poszerzenia bazy klientów i zwiększonego ruchu.
Orange nadal skutecznie wykorzystuje swoją markę na rynku usług stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do internetu oferowanych na podstawie umów BSA – w niecały rok od wprowadzenia oferty, Orange osiągnęła 24% udziału w tym segmencie.

Koszty operacyjne wzrosły od początku roku o 7,5%. Wzrost ten był związany przede wszystkim ze wzrostem wydatków komercyjnych o 2,1%, kosztów innych usług obcych o 10,6% oraz kosztów z tytułu rozliczeń z innymi operatorami o 17,1%. Zwiększenie kosztów z tytułu rozliczeń z innymi operatorami wynikało z tych samych czynników, które przyczyniły się do wzrostu przychodów z usług hurtowych.
W wyniku powyższych czynników, marża GOM wzrosła o 218 mln zł (tj. o 9,5%), a w odniesieniu do przychodów – o 0,5 punktu procentowego.

Potwierdzenie celów na cały rok

Na podstawie wyników pierwszych trzech kwartałów, Grupa TP potwierdziła cele na cały 2008 rok, z doprecyzowaniem celów w zakresie marży GOM i nakładów inwestycyjnych:

 • Marża GOM, która po pierwszych trzech kwartałach 2008 roku wyniosła 43,4% przychodów, będzie w czwartym kwartale podlegać zwiększonej presji, co może spowodować, że na koniec roku będzie się kształtować w środku przedziału celu całorocznego.

 • Nakłady inwestycyjne, które w pierwszych trzech kwartałach kształtowały się na poziomie 13% przychodów, w czwartym kwartale nieco wzrosną (w związku z sezonowością procesu inwestycyjnego), wskutek czego na koniec roku osiągną dolną granicę celu całorocznego.

Skonsolidowane przychody netto Grupy TP

(w mln zł)

9 miesięcy do 30 września 2008 9 miesięcy do
30 września 2007(pro forma)
30 września 2007 (opublikowane)
Usługi telefonii stacjonarnej 5 121 5 833 5 833
Przychody z oferty detalicznej (abonamentu i ruchu) 4 405 5 182 5 182
Przychody z oferty hurtowej, w tym połączeń międzyoperatorskich 682 604 604
Przychody z automatów telefonicznych 33 46 46
Inne 1 1 1
 
Usługi telefonii komórkowej 5 982 5 507 5 507
Przychody z ruchu głosowego 3 464 3 174 3 174
Przychody z połączeń międzyoperatorskich 1 449 1 373 1 373
Przychody z przesyłania wiadomości 1 061 946 946
Inne 8 14 14
 
Usługi przesyłu danych 1 849 1 665 1 665
Łącza dzierżawione 272 267 267
Transmisja danych 483 436 436
Komutowany dostęp do internetu 23 51 51
Szerokopasmowy dostęp do internetu 1 071 911 911
 
Komunikacja radiowa 160 155 155
Sprzedaż towarów i inne 474 420 434
Przychody razem, netto 13 586 13 580 13 594

Struktura kosztów operacyjnych Grupy TP

(w mln zł)

9 miesięcy do 30 września 2008 9 miesięcy do
30 września 2007(pro forma)
30 września 2007 (opublikowane)
Koszty wynagrodzeń pracowniczych 1 752 1 779 1 789
Rozliczenia z innymi operatorami 1 944 1 863 1 863
Wydatki komercyjne 1 760 1 668 1 685
Koszty związane z utrzymaniem sieci i usługami informatycznymi 676 682 682
Usługi kontentowe 138 129 131
Inne usługi zewnętrzne 1 042 989 991
Inne koszty operacyjne, netto 337 409 396
Rezerwy na roszczenia i sprawy sądowe, ryzyka i inne koszty 65 291 291
Dodatnie (ujemne) operacyjne różnice kursowe, netto -18 5 5
Koszty operacyjne razem 7 696 7 815 7 833

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: