GTS Central Europe - wyniki w I połowie 2010 r.

Newsy
Żródło: GTS CE
Opinie: 0

GTS Central Europe zaprezentował wyniki finansowe za pierwszą połowę 2010 r. Porównując pierwsze półrocza rok do roku przychód firmy pozostał na stabilnym poziomie 189,8 mln euro przy EBITDA równej 44.4 mln euro, czyli wyższej o 7,5%. Wzrost EBITDA jest bezpośrednim następstwem przemyślanych zmian w portfelu usług oraz systematycznej optymalizacji struktury kosztów.

Najważniejsze dane finansowe w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego:
• Dochód na poziomie 189,8 mln euro
• Wzrost EBITDA o 7,5% do 44.4mln euro. Marża EBITDA wzrosła o jeden punkt procentowy do 23%
• Rachunek przepływów pieniężnych (EBITDA minus CAPEX) wzrósł o 9% do 26.4 mln euro

Mimo, iż dochód w pierwszej połowie 2010 r. pozostał bez zmian w porównaniu do wyników z poprzedniego roku, EBITDA wzrosła dzięki rosnącym marżom oraz poprawie efektywności. Kolejne dwa kwartały silnego wzrostu przychodów (13% rok w rok) odnotowała polska jednostka biznesowa. Transakcję zakupu rumuńskiego operatora, spółki Datek, sfinalizowano w czerwcu br. Zakończenie procesu akwizycji operatora węgierskiego, firmy Interware, przewiduje się na wrzesień tego roku. Dokonane akwizycje znajdą odzwierciedlenie w skonsolidowanych wynikach za drugą połowę bieżącego roku.

W drugiej połowie 2010 r., GTS w pełni zintegruje zakupione przez siebie spółki z istniejącą strukturą jednostek biznesowych. Firma planuje również dalsze inwestycje w produkty nowej generacji w ofercie Ethernet oraz IP VPN, jak również w poszerzenie oferty usług centrów danych. GTS zamierza aktywnie uczestniczyć w dalszej konsolidacji sektora telekomunikacyjnego Europy Środkowowschodniej, koncentrując się na spółkach, których zakup przyniesie dodatkową wartość dla klientów oraz udziałowców firmy.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: