Idea stawia na technologię Java

Newsy
Żródło: Idea
Opinie: 36

Idea uruchomiła specjalny serwis przeznaczony dla użytkowników telefonów komórkowych z obsługą technologii Java. Serwis dostępny jest pod adresem: java.idea.pl:8080/serwis/telefony

Przykładowa konfiguracja telefonu do pracy z Java i GPRS w sieci Idea

Dla C55: 

Przejdź do kolejnych pozycji menu według poniższej mapy: 

1. "Menu"
2. "Ustawienia"
3. "Wymiana danych"
4. "Profile WAP"

Następnie wybierz profil jeszcze nie edytowany (będzie miał nazwę "Profil nr .." np. Profil nr 3). Wybór profilu odbywa się przez zaznaczenie profilu i wciśnięcie przycisku "Edytuj". Poszczególne pola wypełniamy według następujących zasad: 

Nazwa profilu - dowolna nazwa np. java 

W ustawieniach WAP 

Adres IP : xxxxxxxx 
Adres CSD - pozostaje pusty
Port IP:9201
Strona dom: xxxxxxxx

W ustawieniach CSD: 

Numer Dial-up: xxxxxxxxx
Typ polaczenia: analog
Nazwa użytk: xxxxx
hasło: xxxx

Jeśli użytkownik ma aktywowaną usługę GPRS, wtedy w GPRS Dane: 

Wyłącz GPRS: Nie
APN:xxxxxxx
Nazwa użytkownika: xxxxx
hasło: xxxxxxx

W menu "Wymiana danych" zaznacza GPRS. 

Po skonfigurowaniu Profilu WAP, zaznacz go jako podstawowy (przycisk "Wybierz" - pojawi się przy tym profilu symbol *) 

Następnie w menu "Profile http" (w menu Wymiana danych), wybierz skonfigurowany wcześniej profil WAP. 

Instrukcja ściągania aplikacji na telefon

Aby ściągnąć aplikacje na swój telefon wykonaj następujące kroki. 

Z "Menu" wybierz "Rozrywka" i dalej "Internet" 
W opcji Internet wybierz "Ulubione" 
Jeśli już na tym telefonie jest zapamiętany adres wap serwisu java.idea.pl - pomiń kroki od 3 do 7) 

Wybierz dowolną wolną pozycję (np. numer 3) (tutaj wpiszesz i zapamiętasz adres serwisu) 
Przy zaznaczonej pozycji wybierz opcje "Menu", a następnie "Edytuj". 
Wpisz tytul (np. java.idea) i następnie przejdź do edycji URL (przesuwając się na dół ekranu i wciskając opcje "Edytuj") 
Wpisz adres serwisu wap, czyli http://wap.java.idea.pl 
Zapisz przez opcję "Zapisz" 
Teraz już adres serwisu jest zapamiętany i zawsze kiedy będziesz chciał załadować aplikacje z serwisu java.idea.pl możesz z niego skorzystać wybierając z Ulubionych odpowiednią pozycję (np. tą którą skonfigurowaliśmy w krokach od 3 do 7) wybierając opcje "Idź". 

Po załadowaniu strony serwisu wybierasz odpowiednią aplikację (po nazwie). 

Po wyborze aplikacji pojawi się komunikat: "Aplikacja yyyyy, Czy chcesz pobrać ?", gdzie yyyyy jest nazwą aplikacji. 

Po potwierdzeniu pobrania, telefon pobierze wskazaną aplikację i zapisze w swojej pamięci. Tuż po zakończeniu pobierania zapyta z jaką nazwą aplikacja ma zostać zapisana. Użytkownik może zostawić nazwę proponowaną lub wpisac swoją nazwę. Po zapisaniu pojawi sie pytanie - "Czy chcesz użyć teraz" Tak oznacza że aplikacja zostanie w tej chwili uruchomiona, bez względu na wybór Tak czy Nie, od tej chwili aplikacja jest dostępna w telefonie w menu: Rozrywka - Gry.

Regulamin serwisu java.idea.pl

Postanowienia niniejszego regulaminu mają zapewnić bezpieczne korzystanie z oferowanych przez serwis java.idea.pl usług wszystkim zainteresowanym użytkownikom. Korzystanie z witryny java.idea.pl oraz ze zgromadzonych w niej aplikacji określają podane poniżej warunki i zasady. Ich sumienne przestrzeganie zarówno przez Użytkowników, jak i przez Operatora serwisu, jest podstawą jego funkcjonowania oraz wszelkich zmian dotyczących jego zawartości a także kierunków rozwoju. Pytania dotyczące regulaminu prosimy kierować na adres kontakt@looksoft.pl a operator serwisu niezwłocznie na nie odpowie, bądź umieści odpowiedź w sekcji FAQ serwisu. Firma PTK Centertel Sp. z o.o.- operator serwisu java.idea.pl zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie. Informacja o tym fakcie umieszczona zostanie na internetowych stronach java.idea.pl najpóźniej w 7 dni roboczych przed ich wprowadzeniem. 

 1. Postanowienia wstępne

  1. Niniejszy regulamin zwany dalej "Regulaminem" zawiera ogólne warunki korzystania z Serwisu "www.java.idea.pl" będącego częścią serwisu www.idea.pl 

  2. Świadczenie usług w oparciu o serwis java.idea.pl odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie. Regulamin określa w szczególności: 

   1. prawa i obowiązki użytkowników usług; 

   2. prawa i obowiązki PTK Centertel Sp. o.o. w zakresie świadczenia usług w oparciu o serwis java.idea.pl 

  3. Usługi dostępne za pośrednictwem serwisu www.java.idea.pl są świadczone przez PTK Centertel Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skierniewickiej 10 a 

  4. Osoba łącząca się z witryną internetową o adresie www.java.idea.pl zwana dalej Użytkownikiem wyraża bezwarunkową zgodę na treść Regulaminu. 

  5. Serwis "www.java.idea.pl" stanowi własność intelektualną PTK Centertel Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skierniewickiej 10 a. 

  6. PTK Centertel Sp. z o.o. stworzy bazę danych wszystkich użytkowników Serwisu. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów marketingowych i statystycznych przez PTK Centertel Sp. z o.o. Użytkownikowi będzie przysługiwało prawo wglądu do jego danych osobowych oraz ich poprawiania. 

  7. PTK Centertel informuje, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych i statystycznych jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek korzystania z usług oferowanych w Serwisie. 

  8. Serwis może być wykorzystywany tylko i wyłącznie w zgodzie z obowiązującymi na terenie Polski aktami prawnymi. 

 2. Zasady korzystania z usług oferowanych w Serwisie

  1. Serwis java.idea.pl jest dostępny dla Użytkowników korzystających z telefonów w sieci GSM i posiadających kartę aktywacyjną zakupioną u operatora Idea. 

  2. Pełny zakres usług Serwisu jest obecnie dostępny jedynie dla telefonów marki Siemens model C 55. W miarę rozwoju rozwiązania uruchamianie będą usługi przeznaczone dla innych modeli telefonów 

  3. Korzystanie z Serwisu jest odpłatne. Koszt wysłania pojedynczej wiadomości SMS określa aktualny cennik podany do wiadomości na stronach Serwisu. 

  4. PTK Centertel Sp. z o.o. ma prawo do zablokowania dostępu do Serwisu Użytkownikom, którzy: 

   1. wykorzystuje Serwis do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich; 

   2. narusza prawo, postanowienia Regulaminu, 

 3. Słownik nazw
  Nazwy użyte w Regulaminie oznaczają: 

  1. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin świadczenia przez PTK Centertel Sp. z o.o. usług w oparciu o serwis java.idea.pl. 

  2. PTK Centertel Sp. z o.o. - oznacza przedsiębiorstwo PTK Centertel Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skierniewickiej 10 a. 

  3. Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, korzystającą z usług udostępnianych poprzez serwis www.java.idea.pl na podstawie Regulaminu. Osoba fizyczna może być Użytkownikiem usług dostępnych w java.idea.pl świadczonych przez PTK Centertel Sp. z o.o., jeżeli: 

   1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

   2. uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych. 

  4. Usługi - usługą nazywamy dowolną aplikację umieszczoną w serwisie java.idea.pl, przeznaczoną do pobrania dla użytkowników. 

  5. Interfejs Użytkownika - oznacza strony w sieci Internet, które umożliwiają Użytkownikowi: 

   1. dokonywanie - w zakresie w jakim umożliwia to Regulamin - pobierania na telefon komórkowy aplikacji przeznaczonych dla użytkowników 

 4. Prawa i obowiązki Użytkownika

  1. PTK Centertel Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby korzystanie z serwisu www.java.idea.pl było możliwe dla Użytkowników jak największej liczby popularnych aparatów telefonicznych,. Jednakże PTK Centertel nie gwarantuje i nie odpowiada za nie poprawne działanie aplikacji na aparatach telefonicznych dla których nie były przeznaczone aplikacje zgromadzone w serwisie 

  2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa i postanowień Regulaminu. 

 5. Zakres odpowiedzialności PTK Centertel Sp. z o.o.

  1. PTK Centertel Sp. z o.o. jest uprawniona do przerw lub zakłóceń w udostępnianiu serwisu java.idea.pl, jeżeli jest to spowodowane: 

   1. koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;

   2. przyczynami niezależnymi od PTK Centertel Sp. z o.o. (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich). 

  2. PTK Centertel Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczeń, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy nieumyślnej. 

  3. Wyłącznym źródłem zobowiązań PTK Centertel Sp. z o.o. jest Regulamin. Wszelkie inne informacje, niezależnie od źródeł ich pochodzenia i miejsca publikacji, nie są wiążące dla Centertel Sp. z o.o. 

  4. PTK Centertel Sp. z. o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wadliwego działania aplikacji na telefonach innych niż wskazane w serwisie. 

  5. PTK Centertel Sp. z. o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zdarzeń nieprzewidywalnych i losowych. 

  6. PTK Centertel Sp. z. o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z oferowanych w serwisie usług. 

 6. Opłaty

  1. Serwis java.idea.pl ma charakter komercyjny, w związku z tym za świadczone usługi będą pobierane są opłaty. Informacja dotycząca kosztów będzie jawna i zawarta na poszczególnych stronach odpowiednich usług. Podstawową jednostką rozliczeniową w serwisie jest złoty polski. W złotych polskich (PLN) będą naliczane opłaty za przesłane Premium SMS-y. W chwili obecnej serwis udostępniony w ramach testów dlatego oferowane w nim usługi dostępne są za darmo ( koszt przesłania standardowo taryfikowanego SMS-a w Sieci Idea). Serwis oferuje usługi w powyższym modelu w terminie - do odwołania. 

 7. Reklamacje

  1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych ze działaniem aplikacji na adres PTK Centertel : reklamacje@looksoft.pl 

  2. PTK Centertel Sp. z o.o. rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. PTK Centertel Sp. z o.o. zastrzega przy tym, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania dodatkowych wyjaśnień od Użytkownika - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpoznania reklamacji. 

  3. Odpowiedź na reklamacje PTK Centertel Sp. z o.o. kieruje na adres e-mail Użytkownika, wskazany w liście zgłaszającym reklamacje. 

  4. W przypadku uznania reklamacji użytkownikowi przysługiwać będzie prawo ponownego pobrania aplikacji bez naliczenia opłaty. 

  5. Wspomniana wyżej forma jest jedyną formą uzyskania rekompensaty przez użytkowników 

  6. W przypadku błędnej treści SMS-a zamawiającego wybraną usługę, będzie on interpretowany jako Premium SMS 

 8. Zmiany Regulaminu

  1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na niniejszej stronie. 

  2. PTK Centertel Sp. z o.o. zastrzega prawo do zmian Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie po opublikowaniu ich na niniejszej stronie internetowej, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy.

Opinie:

Opinie archiwalne (36):

Komentuj

Komentarze / 36

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  Tytan pisze: 2002-12-17 17:53
  Witam Usluga watpliwie pozyteczna. Sadze, ze zamiast placic za sciaganie programow i gier lepiej zainwestowac w irde/kabelek i brykac bez ograniczen. Plus dla Judei - za sam fakt zainteresowania java!
  0
 • Users Avatars Mini
  PRC pisze: 2002-12-17 17:56
  Mogli by dac jakies ciekawsze gry/programy (!) ;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  BOSSNOKIA pisze: 2002-12-17 18:04
  Fajna sprawa...ale wole jzu nizsze ceny MMSow,a w idei jak narzie wogole ich nie ma :(
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2002-12-17 18:05
  Ale zwróćcie uwagę w jak propagandowy sposób został ujety tytuł tego newsa...:) Pean na rzecz Judei jak nic! Brzmi conajmniej, jak - nie przymierzajac - "Dzielne traktorzystki w pocie czoła wyrabiajš 168% normy przewidzianej na miesišc lipiec" :)
  0
 • Users Avatars Mini
  bodopl pisze: 2002-12-17 18:15
  popieram Jave w Idei !!!
  0
 • Users Avatars Mini
  fian pisze: 2002-12-17 18:19
  Myślę że nie ma znaczenia czy jest coś przydatne, pożyteczne, komercyjne, czy wreszcie bezpłatne w sieci IDEA. TO I TAK NIE BĘDZIE DZIAŁAŁO !!!!!!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  Tytan pisze: 2002-12-17 18:29
  pewnie tak, ale zaczeli standardowo chwalic sie na poczatku.
  0
 • Users Avatars Mini
  AQQ pisze: 2002-12-17 18:33
  NAZWAŁ BYM TO RACZEJ REKLAMĄ NIŻ "NiuseM" zamiast opisu zawartosci to jakies bzdety ...
  0
 • Users Avatars Mini
  wpe pisze: 2002-12-17 18:40
  fian: prawda......
  0
 • Users Avatars Mini
  wpe pisze: 2002-12-17 18:43
  Widzę, że news rozbudował się o regulamin serwisu java.Nie było tego na początku. A tak poza tym - nie działają na mnie takie hasełka idei. Jak zwykle na początku nie będzie nic działać (jak ostatnio z uruchomieniem MAP), później będą same problemy - żałosne......ale IDEA tak lubi - powie coś i myśli, że zaraz wszystkim szczęka opadnie. A każdy wie - że od zapowiedzi do poprawnego działania czegokolwiek w idei - miną wieki......
  0
 • Users Avatars Mini
  Gadek pisze: 2002-12-17 18:51
  a ja stawiam na tolka banana
  0
 • Users Avatars Mini
  galeo pisze: 2002-12-17 18:58
  Z tego Co wiem to Wap słabo chodzi w Idei a tak jak już ktoś wcześniej pisał lepiej sobie zainwestować w kabelek. Przyda się później do czegoś innego :)
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2002-12-17 19:00
  Niesamowite! GOL zmienił tytuł newsa. czyzby po moim złoœliwym poœcie??? W każdym razie poprzedni brzmiał jakoœ tak "Idea jako pierwszy z operatorów stawia na technologię Java". Teraz jest o wiele lepiej. I obiektywniej!
  0
 • Users Avatars Mini
  jarpol pisze: 2002-12-17 19:02
  Stawia? Przypomina mi sie dowcip: Postaw piwo! A co, wywróciło się?
  0
 • Users Avatars Mini
  dobi pisze: 2002-12-17 19:57
  Bedzie to działało tak jak ich MAP IDEA,biedna judea,bogaci prezesi
  0
 • Users Avatars Mini
  Tytan pisze: 2002-12-17 20:39
  biedni ludzie, bogaci prezesi:)
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-12-17 20:56
  Jak najbardziej popieram, ale... mało teraz jeszcze jest telefonów z Javą, zwłaszcza w idei, więc mogliby zrobić płatny serwis dla wszystkich sieci, nie tylko dla idei - chyba byłoby to bardziej opłacalne
  0
 • Users Avatars Mini
  BOSSNOKIA pisze: 2002-12-17 23:51
  graffi:No walsnie,przeciez fony z java dopiero co wchodza...zanim wejda na dobre trzeba troszke poczekac.pozdrawiam.
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-12-18 08:52
  Czyzby Idea starala sie jakos zajac swoich uzytkownikow telefonow, aby zapomnieli o braku w ich sieci MMS-ow!
  0
 • Users Avatars Mini
  pk pisze: 2002-12-18 09:11
  Usługa dostepna jest wg info na stronie wap ideii dla telefonów siemensa c55 i sl45i. Czy idea nie zna innych telefonów obsługujących jave?
  0
 • Users Avatars Mini
  GAGA pisze: 2002-12-18 09:21
  Java to przyszłość na którą warto postawić i zainwestować. Poczekać należy aż będzie serwis przystosowany do telefonów z kolorowym wyświetlaczem i javą. Oczywiście najpierw takowe modele muszą się pojawić na rynku. Obecnie chyba najbardziej popularnym i znanym jest SE T300. Wszystko to wymaga czasu.
  0
 • Users Avatars Mini
  madzer pisze: 2002-12-18 09:40
  marloc dzieki za stronke z Javą...
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-12-18 10:15
  Fawu aczkolwiek MMS-y sa bardziej rozreklamowane, wiec wiecej osob je zna!
  0
 • Users Avatars Mini
  bodzio pisze: 2002-12-18 11:31
  szkoda, ze Plus tego nie ma, ale poczekamy...
  0
 • Users Avatars Mini
  Franek pisze: 2002-12-18 11:41
  GAGA: T300 obsluguje JAVA ? cos ci sie pomylilo
  0
 • Users Avatars Mini
  spiro pisze: 2002-12-18 14:16
  no to cos sie zaczelo dziac wreszcie w idei. czekamy na wiecej fonow z java!
  0
 • Users Avatars Mini
  _CISCO_ pisze: 2002-12-18 14:33
  Skoro tak stawia na JAVE to niech zapoda więcej fonów z tą funkcją.
  0
 • Users Avatars Mini
  voight pisze: 2002-12-18 15:58
  Fawu *** ale w MMS'ach nie chodzi o jakosc, one sa po to a zeby "uchwycic" chwile i podzielic sie z nia z bliskimi lub znajomymi, do takich zastosowan jakos zdjecia nie jest najwazniejsza.
  0
 • Users Avatars Mini
  Tytan pisze: 2002-12-18 18:29
  Czym ty chcesz utrwalic - gowniana kamerka o rozdzielcosci 640x320pkiseli? Wedlug mnie idea mms'a mija sie z celem - przynajmniej przy obecnej technologii.
  0
 • Users Avatars Mini
  BOSSNOKIA pisze: 2002-12-18 18:40
  Java to nawet fajna sprawa,ale jak narazie w Polsce korzysta zeń tak niewielu,ze nie wiem czy sie nie pospieszyli.
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-12-18 21:33
  Fawu trudno zeby byl w cenie normalnego sesemesa, poniewaz juz wyslanie zwyklej grafiki wiarze sie z kosztami razy 3, wiec taki rodzaj grafiki nie moze byc tani jak tekst!
  0
 • Users Avatars Mini
  BOSSNOKIA pisze: 2002-12-18 23:37
  JA bym gratulowal jakby walneli na swieta MMSy po 1zl,lub mniej a tego nie ma co :(
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-12-21 17:12
  BOSS zastanow sie po co! Czy nie uwazasz, ze najpierw musza rozpowszechnic telefonu ktore to obsluza!??
  0
 • Users Avatars Mini
  _CISCO_ pisze: 2002-12-21 17:45
  BOSSNOKIA : własnie po co MMS jak nie ma fonów.
  0
 • Users Avatars Mini
  Tytan pisze: 2002-12-22 01:44
  Musz najpierw przygotowac cala infrastruktore, pozniej promocje.
  0
 • Users Avatars Mini
  BOSSNOKIA pisze: 2002-12-24 18:57
  cisco:Moze powiedz inaczej:Po co MMSy jak nie ma kasy na fony,bo fony juz sa!np 7650,T68i,T300,3510.
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: