Solorz dogadał się z Discovery (TVN) – będzie wspólna konkurencja dla Netflixa – ipla i player na razie zostają

Najważniejsze | Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Solorz dogadał się z Discovery (TVN)

Discovery i Cyfrowy Polsat podpisały umowę joint venture dotyczącą utworzenia wspólnej platformy OTT dostępnej na rynku polskim oraz na rynkach międzynarodowych.

Discovery realizuje już tego typu przedsięwzięcie na rynku niemieckim.

Nowy serwis zapewni widzom dostęp do polskich filmów, seriali, dokumentów, programów sportowych oraz rozrywkowych w jednym miejscu. W ofercie znajdzie się szeroki zakres lokalnych produkcji TVN, Polsatu, kontent zakupiony u zewnętrznych producentów, a także produkcje własne realizowane przez nowy podmiot.

Platforma będzie podmiotem niezależnym biznesowo. Jej skala powoduje, że będzie atrakcyjną ofertą zarówno dla producentów dostarczających polski i międzynarodowy kontent, jak i dla klientów reklamowych. Model biznesowy zakłada otwartą i powszechną dostępność serwisu dla każdego internauty. Platforma będzie otwarta na współpracę z różnymi dostawcami treści. Wspólne przedsięwzięcie zostanie uruchomione po uzyskaniu zgody regulatora. Początkowo będą oferowane usługi AVOD, w dalszej kolejności planowane jest włączenie usług w modelu SVOD.

Maksymalna wartość początkowego finansowania będzie wynosiła po 30 mln PLN (50:5). Emitent i Discovery będą również zobowiązani do zapewnienia dodatkowego finansowania, którego wysokość zostanie uzgodniona na późniejszym etapie.

Platformy Player.pl (należąca do TVN Discovery Polska) i Ipla.tv (należąca do Cyfrowego Polsatu) pozostaną  dostępne dla widzów, a ich przyszły kształt będzie określony w najbliższym czasie.

Komunikat giełdowy w tej sprawie:

CYFROWY POLSAT S.A.          

Zawarcie z Discovery Communications Europe Limited oraz TVN S.A. umowy joint-venture dotyczącej realizacji wspólnego przedsięwzięcia obejmującego powołanie spółki celowej w celu uruchomienia platformy streamingowej OTT      

Treść raportu:                                                                                                

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 28/2019 z dnia 25 października 2019 r. spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Emitent”; „Spółka”), Zarząd Emitenta niniejszym informuje, że w wyniku prowadzonych negocjacji w dniu 25 października 2019 r. Emitent zawarł z Discovery Communications Europe Limited („Discovery”) oraz TVN S.A. („TVN”) umowę joint-venture (ang. Joint Venture Agreement) („Umowa”) dotyczącą realizacji wspólnego przedsięwzięcia obejmującego powołanie spółki celowej w celu uruchomienia platformy streamingowej OTT oferującej treści użytkownikom w Polsce, z intencją późniejszego rozszerzenia na inne kraje uzgodnione między stronami („Platforma OTT”) („Projekt”).

Umowa reguluje zasady utworzenia i funkcjonowania wspólnej spółki celowej prowadzącej Platformę OTT („Spółka Celowa”), w tym zasady ładu korporacyjnego w Spółce Celowej, zasady finansowania działalności Spółki Celowej oraz zasady licencjonowania, zakupu i tworzenia treści na potrzeby realizacji Projektu oraz postanowienia dotyczące wspólnego zgłoszenia do właściwego organu antymonopolowego w związku z wdrożeniem Projektu.

Zgodnie z Umową docelowo Emitent bezpośrednio będzie posiadał 50% udziałów w Spółce Celowej i udzieli Spółce Celowej finansowania w formule 50:50 w formie podwyższenia kapitału zakładowego i pożyczek właścicielskich. Maksymalna wartość początkowego finansowania udzielonego Spółce Celowej przez Emitenta i Discovery będzie wynosiła po 30 mln PLN. Emitent i Discovery będą również zobowiązani do zapewnienia dodatkowego finansowania, którego wysokość zostanie uzgodniona pomiędzy Emitentem a Discovery na późniejszym etapie. Dodatkowo, Emitent lub spółki z grupy Emitenta zawrą z pozostałymi stronami Umowy lub podmiotami z ich grup kapitałowych, umowy towarzyszące, w tym umowy licencyjne, związane z realizacją Projektu.

Spółka Celowa będzie współkontrolowana przez Emitenta oraz Discovery. Zgodnie z założeniami przyjętymi przez strony Umowy, Spółka Celowa ma realizować funkcje samodzielnego podmiotu gospodarczego pod względem finansowym i operacyjnym.

Na obecnym etapie Projektu Spółka Celowa została założona przez Emitenta, natomiast rozpocznie działalność operacyjną a Discovery nabędzie oraz obejmie w niej udziały dopiero po uzyskaniu odpowiedniej zgody antymonopolowej. Na późniejszym etapie Discovery zobowiązane jest również złożyć oświadczenie w przedmiocie braku występowania okoliczności uniemożliwiających realizację Projektu.

Platforma OTT prowadzona przez Spółkę Celową będzie zapewniać widzom dostęp m.in. do filmów, seriali, dokumentów, programów sportowych oraz rozrywkowych. Na Platformie OTT będą udostępnione zarówno treści wyprodukowane przez strony Umowy, jak i treści zakupione u zewnętrznych producentów oraz wyprodukowane przez samą Spółkę Celową. Platforma OTT będzie działać zarówno w modelu finansowanym z reklam (AVOD), jak i - na późniejszym etapie - w modelu płatnym (SVOD/TVOD).

Od chwili rozpoczęcia pełnej działalności operacyjnej przez Spółkę Celową, Strony Umowy będą wiązać określone ograniczenia w zakresie dystrybucji przez strony Umowy wybranych kategorii treści do niektórych podmiotów innych niż Spółka Celowa.

Umowa przewiduje ponadto, że strony Umowy mają prawo zbywać udziały w Spółce Celowej (razem z prawami do pożyczek właścicielskich udzielonych Spółce Celowej) tylko: (i) w ramach swych grup kapitałowych; (ii) drugiej stronie Umowy lub na rzecz osób trzecich po uzyskaniu uprzedniej zgody drugiej strony Umowy; lub (iii) po upływie pięciu lat od wdrożenia Umowy, dowolnemu podmiotowi, z zachowaniem prawa wskazania alternatywnego nabywcy oraz prawa pierwszeństwa zastrzeżonych na rzecz drugiej strony Umowy.

 

Umowa zawiera ponadto postanowienia umożliwiające przymusowy wykup pozostałych stron Umowy, w przypadku gdy strony te naruszają postanowienia Umowy lub gdy nastąpiła zmiana kontroli nad tymi stronami Umowy, na zasadach i zgodnie z warunkami określonymi w Umowie.

 

Emitent będzie informować o podjęciu kolejnych kroków w ramach realizacji Projektu w odrębnych raportach bieżących.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: