Kolejna edycja promocji biznesowej w sieci Plus GSM

Newsy
Żródło: Plus GSM
Opinie: 42

Regulamin Promocji "BESTSELLER IV"

 1. Promocja "BESTSELLER IV" obejmuje osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel S.A. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM (dalej zwaną "Umową"), stając się Klientem w myśl "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A." i jednocześnie kupią w Polkomtel S.A. lub u Autoryzowanego Przedstawiciela Plus GSM aparat telefoniczny w cenie promocyjnej wraz z aktywacją.

 2. Aparaty telefoniczne oferowane przez Polkomtel S.A. lub Autoryzowanych Przedstawicieli Plus GSM oferowane po cenie promocyjnej stanowią niepodzielne Zestawy z kartami SIM i samodzielnie nie są przedmiotem Promocji.

 3. Promocyjna cena netto w złotych aparatów telefonicznych wchodzących w skład Zestawów wynosi odpowiednio:

ZESTAW

APARAT
TELEFONICZNY

NON-STOP

15

50

100

150

300

1

Nokia 3310

Brak

1

2

Nokia 3330

Brak

99

1

1

1

3

Siemens C45

Brak

99

1

1

1

4

Siemens S45

Brak

399

299

299

1

5

Samsung A300

Brak

299

249

199

99

6

Motorola V50

Brak

699

649

599

449

7

Nokia 8210

Brak

49

49

49

1

8

Nokia 6210

Brak

49

49

49

1

9

Siemens S40

Brak

1

1

1

1

10

Siemens ME45

Brak

399

299

299

1

11

Siemens SL45

Brak

699

649

599

499

12

Nokia 5510

Brak

499

399

349

249

13

Nokia 8310

Brak

749

649

599

549

14

Samsung A400

Brak

549

449

349

249

 1. Opłata aktywacyjna, wysokości 15 zł + VAT płatna jest wraz z pierwszym rachunkiem telefonicznym.

 2. Cena wyżej wymienionych aparatów telefonicznych wraz z aktywacją, oferowanych na zasadach ogólnych wynosi odpowiednio:
  Zestaw 1: 899,00 zł + VAT składający się z:
  opłaty aktywacyjnej: 100,00 zł + VAT
  aparatu telefonicznego Nokia 3310 w cenie 799,00 zł + VAT
  Zestaw 2: 999,00 zł + VAT składający się z:
  opłaty aktywacyjnej: 100,00 zł + VAT
  aparatu telefonicznego Nokia 3330 w cenie 899,00 zł + VAT
  Zestaw 3: 999,00 zł + VAT składający się z:
  opłaty aktywacyjnej: 100,00 zł + VAT
  aparatu telefonicznego Siemens C45 w cenie 899,00 zł + VAT
  Zestaw 4: 1399,00 zł + VAT składający się z:
  opłaty aktywacyjnej: 100,00 zł + VAT
  aparatu telefonicznego Siemens S45 w cenie 1299,00 zł + VAT
  Zestaw 5: 1199,00 zł + VAT składający się z:
  opłaty aktywacyjnej: 100,00 zł + VAT
  aparatu telefonicznego Samsung A300 w cenie 1099,00 zł + VAT
  Zestaw 6: 1399,00 zł + VAT składający się z:
  opłaty aktywacyjnej: 100,00 zł + VAT
  aparatu telefonicznego Motorola V50 w cenie 1299,00 zł + VAT
  Zestaw 7: 1299,00 zł + VAT składający się z:
  opłaty aktywacyjnej: 100,00 zł + VAT
  aparatu telefonicznego Nokia 8210 w cenie 1199,00 zł + VAT
  Zestaw 8: 1399,00 zł + VAT składający się z:
  opłaty aktywacyjnej: 100,00 zł + VAT
  aparatu telefonicznego Nokia 6210 w cenie 1299,00 zł + VAT
  Zestaw 9: 1399,00 zł + VAT składający się z:
  opłaty aktywacyjnej: 100,00 zł + VAT
  aparatu telefonicznego Siemens S40 w cenie 1299,00 zł + VAT
  Zestaw 10: 1399,00 zł + VAT składający się z:
  opłaty aktywacyjnej: 100,00 zł + VAT
  aparatu telefonicznego Siemens ME45 w cenie 1299,00 zł + VAT
  Zestaw 11: 2099,00 zł + VAT składający się z:
  opłaty aktywacyjnej: 100,00 zł + VAT
  aparatu telefonicznego Siemens SL45 w cenie 1999,00 zł + VAT
  Zestaw 12: 1399,00 zł + VAT składający się z:
  opłaty aktywacyjnej: 100,00 zł + VAT
  aparatu telefonicznego Nokia 5510 w cenie 1299,00 zł + VAT
  Zestaw 13: 1999,00 zł + VAT składający się z:
  opłaty aktywacyjnej: 100,00 zł + VAT
  aparatu telefonicznego Nokia 8310 w cenie 1899,00 zł + VAT
  Zestaw 14: 1399,00 zł + VAT składający się z:
  opłaty aktywacyjnej: 100,00 zł + VAT
  aparatu telefonicznego Samsung A 400 w cenie 1299,00 zł + VAT

 1. Promocja "BESTSELLER IV" trwa od 4 lutego 2002 i jest ograniczona liczbą Zestawów. Promocja kończy się z chwilą wyczerpania liczby Zestawów, jednakże nie później niż 10 marca 2002 roku. Do wzięcia udziału w Promocji "BESTSELLER IV" nie jest konieczne podejmowanie żadnych dodatkowych działań ze strony Klienta, oprócz wymienionych w pkt.1. Polkomtel S.A. zastrzega, iż w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od dnia zawarcia Umowy na warunkach Promocji "BESTSELLER IV":

                a. w miejsce Klienta nie może wstąpić osoba trzecia,
                b. Klient nie może zawiesić świadczenia usługi,
                c. Klient nie może rozwiązać Umowy.
                d. Klient nie może zaprzestać korzystania z usług.

 1. Klient nabywający Zestaw promocyjny może wybrać wyłącznie jedną z taryf dostępnych w planie taryfowym Non Stop, zgodnie ze specyfikacją poszczególnych zestawów umieszczoną w pkt.3 niniejszego Regulaminu.

 2. Do każdej aktywacji w Promocji "BESTSELLER IV" dodawana jest specjalna bonifikata na wykonywane połączenia.

 3. Wysokość bonifikaty miesięcznej równa jest iloczynowi wymienionej w pkt 13 liczby minut dla jednego okresu rozliczeniowego oraz wysokości opłaty za jedną minutę rozmowy w momencie realizacji połączenia.

 4. Bonifikata, o której mowa w pkt. 10 i 11, pomniejszająca rachunek telefoniczny, udzielana będzie przez pełne 6 okresów rozliczeniowych, z tym że pierwszy okres rozliczeniowy będzie trwał od dnia aktywacji karty SIM do końca pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego. Bonifikata nie wykorzystana w danym okresie rozliczeniowym nie jest przenoszona do następnego okresu rozliczeniowego, ani też nie jest zwracana.

 5. Liczba minut stanowiących podstawę do obliczenia wysokości bonifikaty w Promocji "BESTSELLER IV" wynosi:
  a. dla taryfy Non Stop 50 - 300 minut (50 minut w jednym okresie rozliczeniowym) do wykorzystania w godzinach szczytu, poza godzinami szczytu i w nocy;
  b. dla taryf Non Stop 100 - 600 minut (100 minut w jednym okresie rozliczeniowym) do wykorzystania w godzinach szczytu, poza godzinami szczytu i w nocy;
  c. dla taryf Non Stop 150 - 900 minut (150 minut w jednym okresie rozliczeniowym) do wykorzystania w godzinach szczytu, poza godzinami szczytu i w nocy;
  d. dla taryf Non Stop 300 - 1800 minut (300 minut w jednym okresie rozliczeniowym) do wykorzystania w godzinach szczytu, poza godzinami szczytu i w nocy;

 6. Udzielona bonifikata dotyczy pierwszych płatnych krajowych połączeń głosowych wykonanych po wykorzystaniu pakietu minut zawartych w abonamencie, oprócz połączeń w ramach usługi System Plus.

 7. Klient, który kupił Zestaw w ramach Promocji "BESTSELLER IV", w ciągu 6 miesięcy od daty podpisania Umowy nie może zmienić wybranej zgodnie z pkt. 3 taryfy, a przez kolejne 6 miesięcy może zmienić taryfę tylko na wyższą w opłacie abonamentowej i wyłącznie na taryfę należącą do planu taryfowego Non Stop. Zmiana taryfy w okresie 6 miesięcy od daty aktywacji w Promocji "BESTSELLER IV" powoduje zaprzestanie naliczania opłat promocyjnych, określonych w pkt.13. Dodatkowo, Klientom uruchamiającym po raz pierwszy usługę System Plus na swoim koncie zostanie obniżona opłata miesięczna do 1 zł + VAT przez okres 6 miesięcy od daty uruchomienia usługi. Usługa System Plus z obniżoną opłatą miesięczną do 1 PLN może zostać udostępniona wyłącznie Klientowi, który w Promocji "BESTSELLER IV" zakupił co najmniej jeden z Zestawów wymienionych w pkt.3. i złożył wniosek o jej uruchomienie w okresie trwania Promocji wymienionym w pkt.6. Usługa System Plus może być uruchomiona wyłącznie Klientowi posiadającemu na koncie co najmniej 5 kart SIM. W Promocji "BESTSELLER IV" oferowane są tylko i wyłącznie karty wstępnie aktywowane z przydzielonymi numerami telefonów. W przypadku gdy Klient wyrazi chęć zmiany numeru na inny dostępny dla danej karty SIM, opłata za tę usługę wynosi 50,00 zł + VAT. Kwotą tą Klient zostanie obciążony w najbliższym rachunku za usługi telekomunikacyjne. W przypadku utraty aparatu telefonicznego oraz karty SIM, nabytych w ramach niniejszej promocji, przed upływem dwudziestu czterech miesięcy od dnia zawarcia Umowy Klient zobowiązany jest powiadomić Polkomtel S.A. o tym fakcie, a w przypadku kradzieży przedstawić dodatkowo dowód jej zgłoszenia organom ścigania.

 8. Klient powinien wystąpić do Polkomtel S.A. o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Plus GSM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do Polkomtel S.A. faktu utraty telefonu wraz z kartą SIM. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie 50,00 zł + VAT.

 9. W przypadku nie podjęcia działań określonych powyżej, a zwłaszcza w pkt. 21a, działania Klienta zmierzające do rozwiązania Umowy będą podlegały rygorom określonym w pkt. 22 niniejszego Regulaminu.

 10. Polkomtel S.A. jest uprawniony żądać od Klienta naprawienia szkody będącej wynikiem przyznania Klientowi specjalnych warunków Umowy i wcześniejszego, niż wskazane w pkt. 8 niniejszego Regulaminu, jej rozwiązania przez Klienta lub zawieszenia świadczenia usług albo spowodowania rozwiązania Umowy z winy Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Naprawienie szkody będzie następowało poprzez zapłatę kary umownej w wysokości 1000,00 zł Nie podlega rygorom określonym w pkt. 22 niniejszego Regulaminu rozwiązanie Umowy przez Klienta w przypadku zmiany cennika usług telekomunikacyjnych sieci Plus GSM skutkującej podwyższeniem opłat za świadczone na rzecz Klienta usługi. Polkomtel S.A. informuje, że oferowany w Zestawie aparat telefoniczny posiada blokadę karty SIM (SIM Lock) i może działać wyłącznie z kartą sieci Plus GSM. Blokada może zostać usunięta we wszystkich Salonach Firmowych Plus GSM po zgłoszeniu telefonicznie lub osobiście chęci usunięcia blokady. Przy zgłoszeniu chęci usunięcia blokady należy wyrazić zgodę na przedstawione poniżej warunki usunięcia blokady oraz podać typ i numer IMEI telefonu. W ciągu 48 godzin Klient zostanie powiadomiony przez pracownika Salonu o terminie wykonania operacji. Blokada zostanie usunięta po zgłoszeniu się osobiście do Salonu z telefonem, który ma zostać odblokowany. Polkomtel S.A. informuje, że w przypadku usunięcia blokady w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od daty aktywacji w sieci Plus GSM, za czynność tę zostanie pobrana opłata w wysokości 500,00 zł +VAT. W przypadku usunięcia blokady telefonu z pominięciem zasad określonych w pkt. 25 Klient traci prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej aparatu telefonicznego w ramach gwarancji. Promocja "BESTSELLER IV" nie może być łączona z innymi zniżkami lub promocjami oferowanymi przez Polkomtel S.A. w czasie trwania niniejszej Promocji. Klient biorący udział w Promocji "BESTSELLER IV" nie może, w zamian oferowanego Zestawu, żądać innego rodzaju aparatu lub usługi. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach Promocji "BESTSELLER IV" zastosowanie mają postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

Opinie:

Opinie archiwalne (42):

Komentuj

Komentarze / 42

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  Piotrek pisze: 2002-02-05 02:00
  no proszę, widzę tu kilka nowych telefonów :)
  0
 • Users Avatars Mini
  pisze: 2002-02-05 02:03
  Ale to wciaz oferta dla biznesu. Jeszcze troche i dla osob prywatnych cos bedzie. Ja cierpliwie czekam na Me45 lub T39m :))))
  0
 • Users Avatars Mini
  luk23 pisze: 2002-02-05 02:07
  oooo calkiem rozsadna promoc nowe fony w dobrych cenach szkoda tylko ze nic z \\\
  0
 • Users Avatars Mini
  markas pisze: 2002-02-05 02:09
  ale to PLUS....nie dla mnie
  0
 • Users Avatars Mini
  guclaw pisze: 2002-02-05 02:11
  Gdyby nie wykreślili możliwości zawarcia umowy dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą to jutro, a w zasadzie dzisiaj, miałbym nowy telefon. A tak muszę czekać dalej na jakąś fajną ofertę bo skończyła mi się lojalka. Myślę, że mógłbym się nawet rzucić na Nokię 5510 za 399 bo 649 za 8310 to troszę za drogo.
  0
 • Users Avatars Mini
  Żeebro pisze: 2002-02-05 02:12
  markas-zgadzam sie.Mo i za 299 to ja wezme ME45 z pocalowaniem w reke!Tylko zeby w idei byl jeszcze taniej...
  0
 • Users Avatars Mini
  sabbath pisze: 2002-02-05 02:14
  Szkoda tylko,ze to nie dla osob prywatnych... :(
  0
 • Users Avatars Mini
  markas pisze: 2002-02-05 02:14
  nie da się gadać NON-STOP przez 50 minut w miesiącu. To jakiś absurd i głupota. Śmieszne nazwa dla taryfy - totalny bezsens. No ale to cały PLUS, nie mam więcej nic do powiedzenia. houk!
  0
 • Users Avatars Mini
  guclaw pisze: 2002-02-05 02:15
  do markas: Plus wcale nie jest taki drogi trzeba tylko być u nich ponad 18 miesięcy i aktywować Plus Tobie. Albo ponad 24 i powiedzieć, że chcesz zrezygnować to też można złapać do 25 minut do abonamentu.
  0
 • Users Avatars Mini
  markas pisze: 2002-02-05 02:17
  ja nie będę czekał 18 miesięcy dla jakichś tam kilku nędznych minut
  0
 • Users Avatars Mini
  guclaw pisze: 2002-02-05 02:20
  do markas Dla kogo są to nędzne minuty dla tego są. Mi 50 z abonamentu + 25 dodanych wystarcza i to za 70zł
  0
 • Users Avatars Mini
  markas pisze: 2002-02-05 02:42
  + VAT nie zapominaj.
  0
 • Users Avatars Mini
  misiak_ pisze: 2002-02-05 02:52
  S45, 8310,.... fajne telefoniki, ai promocja niczego sobie :)
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-02-05 03:53
  Kurcze, chyba się wyłamię - ta promocja mi się nie podoba. Co do fonów to ok, choć brak trochę nowych motek i eryków (choćby v66 i t39, w końcu nie są to aż takie nowości). Natomiast co mi się nie podoba: rabat tylko na 6 m-cy (mógłby być mniejszy a na dlużej - kiedy promocja będzie na cały czas cyrografu coś dawała?), a także to, że nabywcą musi być de facto jakaś spólka (bez szczegółów - to, że nie może to być osoba fizyczna, nawet z REGONem)
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2002-02-05 08:51
  Kolejna edycja promocji biznesowej w sieci Plus GSM i własciwie w tym zdaniu jaest cały komentaż,a czy będzie miała powodzenie to juz zalezy od biznesu,a niepowszechnego uzytkownika.Sa tu zestawy dość ciekawe i zestawychyba nie na tę grupę klientów,ale to moje zdanie.cze.
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-02-05 09:26
  Jak da sie zauwazyc, tu plus juz sie postaral, ale trzeba pamietac ze jest to promocja dla segmentu firmowego, a nie dla osob prywatnych! Nareszcie zrozumiano, ze im wyzszy abonament tym tanszy aparat! Musz przyznac ze ceny 6210,ME45, SL45, 5510 i 8310 sa naprawde przystepne, a cala promocja godna skorzystania, ale minusem jest koniecznosc prowadzenia firmy!
  0
 • Users Avatars Mini
  jason pisze: 2002-02-05 09:56
  Promo niezłe, tylko dlaczego znowu nie ma fonów Ericssona!!!!!!!!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-02-05 10:11
  Moze nie uklada sie wspolpraca eryka z plusem, moze bedzie osobna promocja na eryki, tego nikt nie wie, mozna tylko przypuszczac!
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-02-05 10:41
  No bo jak mozna kupic 9210 i uzywac go tylko przez 15 minut rozmowy, a przez teszte miesiaca grac w gry! Rzeczywiscie ta taryfa to pelne kino!
  0
 • Users Avatars Mini
  dexter pisze: 2002-02-05 11:35
  Koszmarnie wysokie ceny. Może na 6210 ktoś się skusi. Ale chyba segment biznesowy czeka na jakieś nowości. Kiedy motki V-ki w Plusie będą po przystępnych cenach, kiedy Eryki wreżcie się pojawią..? Na co oni czekają, czyżby uważali że już mają odpowiednią liczbę abonentów i więcej jużim nie potrzeba? Pzdr.
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-02-05 12:07
  Plus zaczal oszczedzac i dlatego nie kupuje niektorych modeli aparato, mysli ze wystarcza mu nowe modele nokii, a tak nie jest, ale to juz problem plusa!
  0
 • Users Avatars Mini
  Franek pisze: 2002-02-05 14:12
  dexter : ericssony nigdy sie nie pojawia ( a jak juz beda to beda stare tak samo jak z motorolami , ta sama sytuacja), tak to juz jest my szyscy wiemy ze nokia jest opzniona ale i tak wychodzi na to ze nowosci wypuszcza tylko nokia , sie dowiedzialem ze od cebitu kazdy nowy model motoroli bedzie mial JAVE (V66i , V60i , T280i , V70i , A388 ,A009), ericsson cos cienko przendzie.co do motoroli to plus ma same strarocia , w dalszym ciagu nie ma A008,v66,v60,t280
  0
 • Users Avatars Mini
  redi pisze: 2002-02-05 14:25
  Do tego z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalość. Czyżby Plus nie zaliczał ich do bizensmenów. Oj to może się bardzo mylić....
  0
 • Users Avatars Mini
  gawrosz pisze: 2002-02-05 14:34
  Z tego co tu napisali to moim skromnym zdaniem jedynym bestsellerem w tej promocji jest tylko nazwa BESTSELLER ... ;-) a ta czwórka to chyba oznacza że po raz kolejny odgrzewają promocję a tu nic... No może przesadzam ale dzisiaj mam zły dzień i jakieś takie same negatywne komentarze przychodzą mi do głowy... Dla Admina: Ja naprawdę lubię Plusa... wiec nie kasujcie mojego komentarza... ;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  pszczesniak pisze: 2002-02-05 15:42
  Nokia 5510 dla biznesmana :) Dobre!!! Bedzie sluchal sobie radia podczas konferencji!
  0
 • Users Avatars Mini
  hubi pisze: 2002-02-05 17:51
  Pablos a dlaczego nie jak jest nudna to sobie poprostu umili nudne zebranie haha
  0
 • Users Avatars Mini
  martom24 pisze: 2002-02-05 19:13
  Qba: mysle ze zgodzisz sie ze mna ze teraz PLUS ma w tej promocji atrakcyjne ceny fonow:))a ze promocja jest tylko dla firm to juz inna para kaloszy!!miejmy nadzieje ze za dwa lata i dla zwyklych szaraczkow beda obowiazywaly takie wlasnie ceny fonow..bo raczej wczesniej to nie nastapi:))
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-02-05 19:53
  CyberWolf, w zasadzie to trzeba zauważyć, że wiele osób musi być "pod telefonem", ale nie musi dzwonić, choćby lekarze
  0
 • Users Avatars Mini
  prozac pisze: 2002-02-05 21:38
  graffi: juz wiem... ty jestes lekarzem!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  sepultura pisze: 2002-02-05 22:21
  uaaa promocja super nic tylko firmę zakładać ;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  Giewont pisze: 2002-02-05 23:35
  ciekawe gdzie tu nasz przodowniek (Qba) zauwazyl n9210 ?:))))) tak szybko lata po tych newsach ze sam sie juz pogubil, hehehhe Cieplix niektorzy gadaja zeby gadac, a my jabysmy chcieli tak gadac to moze skomentujemy 100% gratiis w idei??? :))))))))) jakby nie patrzyl 100% to zawsze jest 100% :))) a nie jedne numer :))
  0
 • Users Avatars Mini
  sharkeys pisze: 2002-02-05 23:41
  Promocja niczego sobie, ale mogli by lepsze promocje kierowac do indywidualnych klientow.
  0
 • Users Avatars Mini
  martom24 pisze: 2002-02-05 23:59
  Giewont: no nie obiektywnie mowiac promocja IDEI tez jest niezla! jak ktos ma laske w IDEI to bierze sie niski abo wydzwania minuty ktore do niego wchodza a pozniej juz tylko mozna sobie gadulic romantycznie we dwoje calymi godzinami:)))
  0
 • Users Avatars Mini
  martom24 pisze: 2002-02-06 00:19
  odbiegajac od tematu. czemu aktualizacja na stronie jest taka tragiczna??!!!jest 5 luty a w PLUSie sa jeszcze w ofercie fony z promocja ktora sie skonczyla 3 lutego!! no chyba ze promocje ta przedluzyli..jesli tak to przepraszam:))) no ale juz cena S40 w PLUSie to ewidentne niedopatrzenie!!
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-02-06 02:52
  Prozac, nie jestem :)
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-02-06 02:55
  Giewont, Cieplix, czemu mam nie tłumaczyć, zajwyże możecie powiedzieć, że pisze komentarz dla punktów - bo tłumaczenie jest bez sensu ;)
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-02-06 09:59
  TRu musze wyjatkowo przyznac Giewontowi ze sie zamotalem z ta 9210, ale to tylko wasza wina!
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-02-06 10:00
  Do martom24: Moze tak byc, ale kto wie co bedzie za dwa lata, moze nasi operatorzy splajtuja???
  0
 • Users Avatars Mini
  Sliweczka pisze: 2002-02-06 10:57
  Calym kruczkiem w tej promocji jest to, ze jest ona dla firm.. bedacych spolkami, zas nie dla osob fizycznyhc prowadzacych dzialalnosc gospodarcza.. to jest bardzo wazne, bo bardzo duzy procent firm na rynku to sa wlasnie osoby fizyczne.. :))
  0
 • Users Avatars Mini
  bob_gr pisze: 2002-02-07 02:25
  Dla biznesu to zawsze ceny telefonow nizsze
  0
 • Users Avatars Mini
  PZ pisze: 2002-02-07 14:35
  " , z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, " - nie pomoże REGON ... szkoda, bo oferta dobra ten sam abonament, a minut 2x (bez żadnych haczyków ???) - PLUS nadal walczy o BIZNES
  0
 • Users Avatars Mini
  milmedyk pisze: 2002-02-07 23:05
  Zgadzam się. Troche zaniedbuje klientów indywidualnych, a zwłaszcza uzytkowników Simplusa.
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: