Kolejna promocja dla biznesu w sieci Era

Newsy
Opinie: 42

Regulamin promocji "1 numer za 1 grosz" w sieci Era:

I. Opis oferty

1. W okresie od dnia 1 lipca 2003 roku do wyczerpania zapasów zestawów objętych niniejszą ofertą promocyjną , jednak nie dłużej niż do dnia 31 lipca 2003 roku (włącznie) przy wyborze taryf: Biznes 500 VIP, Biznes 240 VIP, Biznes 180 VIP, Biznes 120 Pro, Biznes 60 Pro, TAKAjakTY L, TAKAjakTY M, TAKAjakTY S, PTC operator sieci Era oferuje:

 • połączenia z 1 wybranym numerem sieci Era z 99% upustem za 1 minutę połączenia (z wyłączeniem numerów: 602 950 000, 602 951 000, 602 955 000, 602 963, 602 913, 608 955, 608 966, połączeń typu faks i dane (w tym tak że po łączeń z numereami: 604 01 01 01, 604 02 02 02), Numerów Premium, Numerów bezpłatnych, połączeń przekierowanych) do dnia 31 lipca 2004 roku;

 • Aparaty telefoniczne w cenie*:

  Modele telefonów Biznes 500 VIP,
  Biznes 240 VIP,
  Biznes 180 VIP
  TAKAjakTY L
  Biznes 120 Pro,
  Biznes 60 Pro,
  TAKAjakTY M
  Biznes 15 Start,
  TAKAjakTY S
  Motorola Accompli A008 1,00 zł 1,00 zł 199,00 zł
  Motorola T722i 1,00 zł 1,00 zł 99,00 zł
  Motorola v70 1,00 zł 199,00 zł 699,00 zł
  Nokia 3410 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
  Nokia 3510i 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
  Nokia 6100 299,00 zł 499,00 zł 799,00 zł
  Nokia 6310i 1,00 zł  49,00 zł 99,00 zł
  Nokia 6610 1,00 zł 99,00 zł 399,00 zł
  Nokia 6800 599,00 zł 799,00 zł 1299,00 zł
  Nokia 7210 299,00 zł 499,00 zł 899,00 zł
  Nokia 7650 1,00 zł 199,00 zł 799,00 zł
  Nokia 8310 1,00 zł  49,00 zł 399,00 zł
  Sagem myX-5m 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
  Sagem myX-6m 1,00 zł 99,00 zł 599,00 zł
  Samsung A300 1,00 zł 99,00 zł  299,00 zł
  Samsung S100 349,00 zł 599,00 zł 899,00 zł
  Samsung V200 499,00 zł  799,00 zł 1299,00 zł
  Siemens ME45 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
  Siemens ME45
  z zestawem głośnomówiącym
  1,00 zł 49,00 zł 299,00 zł 
  Siemens S55 1,00 zł 49,00 zł 399,00 zł
  Siemens SL45i
  z zestawem głośnomówiącym
  1,00 zł 99,00 zł 699,00 zł 
  Sony Ericsson T68i 1,00 zł 1,00 zł 99,00 zł

  Ceny netto

  * Podana cena nie uwzglę dnia opłaty za przyłączenie do sieci Era. Opłatata w niniejszej promocji wynosi 19,00 zł netto (23,18 zł z VAT) i jest doliczana do pierwszego rachunku. 
  a) Numer promocyjny może być aktywowany tylko w momencie podpisywania umowy. 
  b) Nie ma możliwości zmiany numeru promocyjnego.
  c) Skorzystanie z numeru promocyjnego musi zostać potwierdzone jego zapisaniem w umowie, pod którą podpisuje się Klient.
  d) W przypadku gdy w ciągu pierwszych pełnych 12 Cykli rozliczeniowych Klient wybierze dodatkowo usług ę Taniej w sieci Era, Między nami, Sieć korporacyjna lub Rozmowy lokalne na numerze promocyjnym, za minut ę połączenia naliczana będzie opłata z 99% upustem.
  e) W przypadku wyboru taryfy TAKAjakTY L, TAKAjakTY M, TAKAjakTY S czas połączenia z numerem promocyjnym nie wlicza się do sumarycznego czasu połączeń wychodzących, który po 30. i po 60. minucie powoduje obniżanie stawki za połączenia. W tych taryfach promocyjny upust na połączenia naliczany będzie:

  • do sieci Era w godzinach 6:00-23:00 od stawki Opłata za połączenia krajowe od 1. do 30. minuty, a w godzinach 23:00-6:00 od stawki Opłata za połączenia nocne do sieci Era,

  • na numery stacjonarne przez całą dobę od stawki Opłata za połączenia krajowe od 1. do 30. minuty.

  f) W przypadku zakupu aparatu telefonicznego, którego cena była różna w zależności od wyboru taryfy, Klient nie może zmienić taryfy na taryfę z niższym abonamentem, w którym cena tego aparatu była inna, przez 12 pełnych Cykli rozliczeniowych.
  g) W trakcie trwania promocyjnej umowy terminowej Abonent nie może zawiesić świadczenia usług na własne życzenie.
  h) Cesja nie powoduje utraty promocyjnej zniżki na połączenia za jeden grosz za minut ę z jednym wybranym numerem.
  i) Jeżeli do dnia 1 lipca 2004 roku nastąpi przejście na taryfy inne niż taryfy z wyższym abonamentem miesięcznym Nowa Era Biznes, Klient traci prawo do korzystania z warunków promocji na karcie na której została dokonana zmiana.
  j) W trakcie trwania promocyjnej umowy terminowej nie ma możliwości przejścia na taryfy inne ni ż Biznes 500 VIP, Biznes 240 VIP, Biznes 180 VIP, Biznes 120 Pro, Biznes 60 Pro, Biznes 15 Start, TAKAjakTY L, TAKAjakTY M, pod warunkiem podanym w pkt I ppkt 1f.
  k) Z oferty można skorzystać u Doradców Biznesowych, Autoryzowanych Doradców Biznesowych, w salonach i sklepach firmowych sieci Era, a także autoryzowanych punktach sprzedaży sieci Era.
  l) Z oferty może skorzystać tylko przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.1999 roku, Prawo działalności gospodarczej, który przedłoży dokumenty potrzebne do zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.
  m) W promocji dostępne są taryfy Biznes 500 VIP, Biznes 240 VIP, Biznes 180 VIP, Biznes 120 Pro, Biznes 60 Pro, Biznes 15 Start, TAKAjakTY L, TAKAjakTY M, TAKAjakTY S.

II. Postanowienia ogólne

 1. PTC, operator sieci Era informuje, iż podstawą nabycia promocyjnych zestawów objętych niniejszą promocją u Doradców Biznesowych lub Autoryzowanych Doradców Biznesowych sieci Era, w salonach i sklepach firmowych sieci Era, a także w autoryzowanych punktach sprzedaży sieci Era jest Umowa sprzedaży zawarta pomiędzy osobą korzystającą z promocji a PTC.

 2. PTC, operator sieci Era informuje, że oferowane aparaty telefoniczne posiadają system zabezpieczenia SIM LOCK, umożliwiający korzystanie z tych aparatów tylko z kartą SIM sieci Era.

 3. Promocyjna cena przyłączenia do sieci (aktywacji) dotyczy tylko niniejszej oferty promocyjnej i obowiązuje pod warunkiem zawarcia z PTC Umowy oświadczenie Usług Telekomunikacyjnych na czas oznaczony 24 pełne Cykle rozliczeniowe. Cena przyłączenia do sieci w przypadkach nieobjętych niniejszą ofertą promocyjną wynosi 99,00 zł netto (120,78 złz VAT).

 4. PTC, operator sieci Era informuje, że Doradcy Biznesowi, Autoryzowani Doradcy Biznesowi oraz sprzedawcy nie mają prawa do pobierania żadnych wpłat z tytułu usług telekomunikacyjnych w imieniu PTC ze szczególnym uwzględnieniem opłaty za przyłączenie do sieci (aktywację) lub kaucji. Opłatę za przyłączenie do sieci wraz z pierwszym abonamentem należy uiścić w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, którą PTC prześle pocztą.

 5. Usługi telekomunikacyjne są świadczone przez PTC zgodnie z Regulaminem świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w sieci Era przez PTC oraz z warunkami Umowy oświadczenie Usług Telekomunikacyjnych, dostępnymi u każdego Doradcy Biznesowego i Autoryzowanego Doradcy Biznesowego sieci Era, w salonach i sklepach firmowych sieci Era, a także w autoryzowanych punktach sprzedaży sieci Era.

 6. Ze względu na uwarunkowania techniczne związane z przyłączeniem (aktywacją) do sieci Era aparatów telefonicznych zakupionych w ramach niniejszej promocji, PTC zastrzega sobie prawo przedłużenia okresu pomiędzy zawarciem Umowy oświadczenie Usług Telekomunikacyjnych a aktywacją karty SIM do 5 dni roboczych. Jednocześnie informujemy, że usługa Poczty głosowej dla wszystkich korzystających z powyższej promocji zostanie udostępniona w ciągu 2 dni od daty aktywacji.

 7. Zgodnie z postanowieniami Umowy oświadczenie Usług Telekomunikacyjnych oraz Cennika Usług Telekomunikacyjnych ustala się wysokość limitu kredytowego w czterech pierwszych Cyklach rozliczeniowych w wysokości 200,00 zł. W pozostałych cyklach rozliczeniowych wysokość limitu kredytowego wynosi 500,00 zł.

 8. Warunków niniejszej promocji nie można łączyć z warunkami innych akcji promocyjnych prowadzonych przez PTC, w tym także akcji promocyjnych, które PTC będzie prowadziła w przyszłości, w zakresie określonym przez Operatora.

 9. Klient uzgodni z PTC stosowanie urządzeń realizujących funkcje zakończenia sieci stałej (Fixed Cellular Terminal), lub działających na podobnej zasadzie, w których wykorzystane będą karty SIM działające w sieci Era.

 10. PTC ma prawo wypowiedzenia Umów zawartych w ramach niniejszej promocji ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się Klienta ze zobowiązania określonego w pkt II ppkt 9.

III. Czas trwania umowy

 1. W przypadku zawarcia Umowy w ramach niniejszej promocji zgodnym zamiarem Stron jest, aby świadczenie usług telekomunikacyjnych na podstawie Umowy trwało co najmniej przez okres 24 pełnych Cykli rozliczeniowych, licząc od dnia aktywacji. Po upływie tego okresu Umowa ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony, chyba że jedna ze Stron złoży na 30 dni przed jego upływem oświadczenie o nie przedłużaniu czasu Umowy.

 2. Abonent przyjmuje na siebie:
  2.1. zobowiązanie niepieniężne do utrzymania aktywnej karty SIM w sieci Era przez okres 24 pełnych Cykli rozliczeniowych;
  2.2. zobowiązanie pieniężne do uiszczania opłaty abonamentowej oraz do uiszczenia opłat za usługi telekomunikacyjne i inne usługi świadczone przez PTC zgodnie z Cennikiem.

 3. W przypadku naruszenia przez Abonenta zobowiązania, o którym mowa w pkt III ppkt 2.1, Abonent będzie zobowiązany na pisemne żądanie PTC, do naprawienia szkody poprzez zapłatę na jej rzecz kary umownej w wysokości 1000,00 zł. Kara umowna będzie pomniejszona w stosunku miesięcznym w zależności od czasu, w jakim Abonent wykonywał zobowiązanie. Obowiązek naprawienia szkody wynika ze zgodnego zamiaru Stron, o którym mowa w pkt III ppkt 1 i celu Umowy, który na zasadach promocyjnych przyznaje Abonentowi specjalne warunki zakupu zestawu promocyjnego i usług.

 4. Obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę powyższej kary umownej będzie dotyczył również przypadków, w których niemożność utrzymania aktywnej karty SIM w sieci Era nastąpi wskutek jednej z poniższych przyczyn:

  • złożenia przez Abonenta w PTC oświadczenia o rozwiązaniu Umowy oświadczenie Usług Telekomunikacyjnych przed końcem 24 pełnych Cykli rozliczeniowych okresu jej obowiązywania,

  • rozwiązania przez PTC Umowy oświadczenie Usług Telekomunikacyjnych w przypadkach, o których mowa w §17 ust 3, 4, 5 i 6 Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez PTC,

  • nie wywiązanie się Klienta za zobowiązania określonego w pkt II ppkt 9,

  • utracenia przez Abonenta karty SIM oraz niewykonania związanych z tym obowiązków określonych w pkt III ppkt 5.1.

 5. W przypadku utraty karty SIM, nabytej w ramach niniejszej promocji, przed upływem 24 pełnych Cykli rozliczeniowych od dnia zawarcia Umowy oświadczenie Usług Telekomunikacyjnych, Abonent zobowiązany jest powiadomić PTC o tym fakcie w terminie 3 dni od dnia ujawnienia utraty, a w przypadku kradzieży przedstawi ć dowód jej zgłoszenia organom ścigania.
  5.1. Abonent ma obowiązek wystąpić do PTC o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Era w ciągu 7 dni od zgłoszenia utraty do PTC. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie zgodnej z Cennikiem.

Opinie:

Opinie archiwalne (42):

Komentuj

Komentarze / 42

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  andrzej pisze: 2003-06-30 19:20
  coś ciekawego
  0
 • Users Avatars Mini
  maciek603 pisze: 2003-06-30 19:34
  Szkoda, że tylko dla biznesu. Kusi bardzo dobra cena 6610 w abonamencie taka jak ty medium.
  0
 • Users Avatars Mini
  BOSSNOKIA pisze: 2003-06-30 19:35
  No dobre,ale co oznaczac ma dokladnie: ,, ... upustem za 1 minutę połączenia"??!
  0
 • Users Avatars Mini
  maciek603 pisze: 2003-06-30 19:37
  No i w końcu pojawił sie my x-6 i to w bardzo dobrej cenie.
  0
 • Users Avatars Mini
  Kenner pisze: 2003-06-30 19:38
  O tak, oferta moglaby byc rozszerzona tez o klientow indywidulanych:) Tylko ze niedlugo to juz wszystk bedziemy chcieli miec za 1gr, a to tez niezdrowe :))
  0
 • Users Avatars Mini
  punk pisze: 2003-06-30 19:38
  o juz jest Sagem myX-6mn :) szkoda tylko że taki drogi w najmniejszym abonamencie
  0
 • Users Avatars Mini
  trojkat pisze: 2003-06-30 19:39
  w koncu jest sagem x-6!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  Kenner pisze: 2003-06-30 19:43
  tak to juz nawet bylo kilka newsow nizej, ale rozumiem wasze podniecenie :)
  0
 • Users Avatars Mini
  Martin17 pisze: 2003-06-30 19:57
  Sagem myX-6m 1,00 zł 99,00 zł 599,00 zł Szok, oczywiscie pozytywny, szkoda ze nie poczekalem dluzej z kupnem fonu :(
  0
 • Users Avatars Mini
  trojkat pisze: 2003-06-30 20:02
  kenner: ja jeszcze czekam zeby sagemik byl dostepny w idei-w sierpniu-to przezyje powazny szok:)
  0
 • Users Avatars Mini
  Kenner pisze: 2003-06-30 20:07
  trojkat*: acha, w idei. No to nie wiem ,ale jakos powatpiewam w to. Ewentualnie czeka cie zmiania operatora :)))
  0
 • Users Avatars Mini
  links pisze: 2003-06-30 21:11
  kener*** nie wypowiadaj sie na GOLu bo TYLKO UTRUDNIASZ LUDZIOM ZYCIE glupawymi KOMENTARZAMI!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  jkac pisze: 2003-06-30 21:17
  tak czy inaczej oferta bardzo dobra... ciekawe czy mi pozwola skorzysac bez przechodzenia na nowa taryfe :)
  0
 • Users Avatars Mini
  Kenner pisze: 2003-06-30 21:21
  links*: sadze, ze powinienes sie przyczepic do innegop uzytkownika, a nie mi zarzucac utrudnianie w korzystaniu GOLa. btw. po co napisales ten komentarz tutaj? mogles zrobic to na mojej stronie. Moim zdnaiem UTRUDNIASZ LUDZIOM ZYCIE glupawymi komentarzami.
  0
 • Users Avatars Mini
  jkac pisze: 2003-06-30 21:42
  dobra, dajcie sobie nawzajem spokoj. :) zycie na GOLu i tak jest utrudnione przez konkursy i inne zasmiecanie. pozdrawiam.
  0
 • Users Avatars Mini
  Hiroshima pisze: 2003-06-30 21:53
  A co z resztą fonów z Ery? Bo cos skromna ta oferta....
  0
 • Users Avatars Mini
  adzik pisze: 2003-07-01 00:15
  Całkiem niezła promocja, ale mnie najbardzej zainteresował fakt że Sagem myX-6m jest już w Polsce, ale cenow jest dla mnie poza zasięgiem
  0
 • Users Avatars Mini
  trojkat pisze: 2003-07-01 00:17
  hiroshima:skromna? 6800 v200 s100... i to za rozsadne pieniadze! tylko cena 7650 w najnizszej taryfie troche wysoka
  0
 • Users Avatars Mini
  Kenner pisze: 2003-07-01 00:21
  trojkat*: hiroshima pewnie czeka na jakas nowa promocje dla klientow indywidualnych. PEwnie era cos w licpu zaproponuje.
  0
 • Users Avatars Mini
  trojkat pisze: 2003-07-01 00:22
  a pozatym slyszalem ze w piatek majabyc jakies nowe fony w idei:)mam nadzieje ze sie potwierdzi:)
  0
 • Users Avatars Mini
  trojkat pisze: 2003-07-01 00:25
  a dla zainteresowanych przedluzeniem umowy w idei -zrobili promo w ktorej mozna przedluzyc umowe juz 120 dni przed koncem umowy!!! warunek-srednia 3 ost rachunkow powyzej 150 pln- i dodatkowoalbo dodatkowe minuty przez rok,albo bezplatne naliczanie sekundowe przez rok:)
  0
 • Users Avatars Mini
  reese pisze: 2003-07-01 00:29
  ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY
  0
 • Users Avatars Mini
  reese pisze: 2003-07-01 00:29
  ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY
  0
 • Users Avatars Mini
  bluffi pisze: 2003-07-01 00:31
  hehe, tak sobie przeliczalem tafyry ery, ktora by mozna wybrac, i co zauwazylem: przecietnie wygaduje miesiecznie 3h(180minut) do wyboru mam: Taka jak Ty S, Taka jak Ty L, biznes Vip 180, Oplaty: tjt S: 221,49zl, TjtL:224,89 Vip180: 192,76( z vat all) I co widze? ze w taryfie S wychodzi mniej niz w taryfie L(a powinno byc odwrotnie...) Nie wiem jak to era liczyla, ale o neicale 3 PLN jest taniej w S niz L... Mozna wybrac L tylko ze wzgledu na tansze ceny fonow, ale to chyba w erze do konca nie policzyli;]] hehe. pozdro
  0
 • Users Avatars Mini
  reese pisze: 2003-07-01 00:34
  ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY
  0
 • Users Avatars Mini
  reese pisze: 2003-07-01 00:37
  ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY
  0
 • Users Avatars Mini
  reese pisze: 2003-07-01 00:39
  ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY
  0
 • Users Avatars Mini
  reese pisze: 2003-07-01 00:42
  ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY
  0
 • Users Avatars Mini
  reese pisze: 2003-07-01 00:43
  ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY
  0
 • Users Avatars Mini
  reese1 pisze: 2003-07-01 00:47
  ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY ADMIN WYWAL KLIKACZY
  0
 • Users Avatars Mini
  mushroom pisze: 2003-07-01 01:13
  Mam nadzieje ze dla klientow indywidualnych bardziej sie postaraja.W tej ofercie nie widze wielu ciekawostek.
  0
 • Users Avatars Mini
  Kenner pisze: 2003-07-01 01:21
  mushroom*: nie zauwazyles, ze pojawil sie x6? Przeciez to juzjest niezla nowinka. I pewnie ten telefon pojawi sie tez niedlugo w ofercie dla klientow indywidualnych.
  0
 • Users Avatars Mini
  mushroom pisze: 2003-07-01 02:41
  moze to jest nowy telefon ale na pewno nie jest nowinka.Poza tym jest strasznie brzydki.To jest oczywiscie moje zdanie.Poza tym ten telefon nie wnosi nic nowego.Powiedzmy sobie szczerze ilu ludzi wykorzysta ta kamere? Poza tym mnie w tej chwili bardzo interesuje ile wytrzymuje bateria? Pod tym wzgledem najgenialniejsza jest jednak Nokia. Na razie nie widze dl;a niej konkurencji w tym wzgledzie.A najlepsze jest to ze pry wioda jej wcale nienajnowsze modele.
  0
 • Users Avatars Mini
  mushroom pisze: 2003-07-01 02:41
  moze to jest nowy telefon ale na pewno nie jest nowinka.Poza tym jest strasznie brzydki.To jest oczywiscie moje zdanie.Poza tym ten telefon nie wnosi nic nowego.Powiedzmy sobie szczerze ilu ludzi wykorzysta ta kamere? Poza tym mnie w tej chwili bardzo interesuje ile wytrzymuje bateria? Pod tym wzgledem najgenialniejsza jest jednak Nokia. Na razie nie widze dl;a niej konkurencji w tym wzgledzie.A najlepsze jest to ze prym wioda jej wcale nienajnowsze modele.
  0
 • Users Avatars Mini
  mushroom pisze: 2003-07-01 02:44
  oooo likam raz i jestem 2 razy hehe
  0
 • Users Avatars Mini
  trojkat pisze: 2003-07-01 11:13
  mushroom: to jakich nowinek ty chcialbys uswiadczyc ??? x6-pierwszy raz w polsce,swietny wyswietlacz,sporo funkcji,-6800 tez wczesniej nie bylo w erze(chyba ze cos mi sie pomylilo...), a pozatym bardzo podoba mi sie pomysl sprzedawaqnia zestawow,tutaj siemensy z zestawami glosnomowiacymi, wczesniej w idei t68 z bt! jest to sposob aby zachecic ludzi i do opa i konnkretnego aparatu
  0
 • Users Avatars Mini
  mirdan pisze: 2003-07-01 12:51
  wszystko dobrze, a dziś jest 1 lipca- a z promo dla indywidualnych z telefonem lipca ani widu ani słychu. Pozdr.
  0
 • Users Avatars Mini
  R320s pisze: 2003-07-01 12:59
  to sobie zobacz na strone Ery, jest nowa lipcowa promocja, w zasadzie niewiele zmian, np. Nokia 6610 + aparat, Sagem MY-X6...pozostałe ceny na podobnym poziomie
  0
 • Users Avatars Mini
  mushroom pisze: 2003-07-01 18:39
  R320s chyba ci sie cos przywidzialo.Jadna nokia spadla z ceny a reszta poszla w tej promo ostro w gore!!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  mushroom pisze: 2003-07-01 18:47
  trojkat lepiej teraz mniej nowinek a ulepszyc baterie
  0
 • Users Avatars Mini
  szczeps pisze: 2003-07-03 00:56
  calkie kuszaca propozycja,sila marketingu ! to naprawde przyciaga ludzi :)
  0
 • Users Avatars Mini
  szczeps pisze: 2003-07-03 00:58
  ale dlaczego robia to tylko w taryfie biznes :(
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: