Kolejna promocja w sieci Plus GSM

Newsy
Żródło: www.plus.gsm.g.pl
Opinie: 75

Regulamin promocji "Kolory Wiosny"

1. Promocja "Kolory Wiosny" obejmuje osoby, które w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel S.A. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM (dalej zwaną "Umową"), stając się Klientem w myśl "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A." i jednocześnie kupią w Polkomtel S.A. lub u Autoryzowanego Przedstawiciela Plus GSM aparat telefoniczny w cenie promocyjnej.

2. Promocyjna opłata aktywacyjna wynosi:
a) 50,00 zł + 22% VAT w przypadku zawarcia Umowy i wyboru jednej z taryf: Czasami 10, Czasami 30, Często 15, Non Stop 15;
b) 15,00 zł + 22% VAT w przypadku zawarcia Umowy i wyboru jednej taryf: Czasami 150, Często 50, Często 100, Często 150, Non Stop 50, Non Stop 100, Non Stop 150, Non Stop 300.

3. Opłata aktywacyjna w wysokości określonej w pkt.2 płatna jest wraz z pierwszym rachunkiem telefonicznym.

4. Aparaty telefoniczne oferowane przez Polkomtel S.A. lub Autoryzowanych Przedstawicieli Plus GSM po cenie promocyjnej stanowią niepodzielne Zestawy z kartami SIM i samodzielnie nie są przedmiotem Promocji.

5. Promocyjna cena w zł aparatów telefonicznych wchodzących w skład Zestawów wynosi odpowiednio:

Zestaw Model aparatu telefonicznego Cena w zł przy zawarciu Umowy i wyborze jednej z taryf: Czasami 10, Cena w zł przy zawarciu Umowy i wyborze jednej z taryf: Czasami 30,Często 15, Non Stop 15 Cena w zł przy zawarciu Umowy i wyborze jednej z taryf: Czasami 150, Często 50, Często 100, Często 150, Non Stop 50, Non Stop 100, Non Stop 150, Non Stop 300
Zestaw 1 Motorola C333 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 2 Nokia 3310 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 3 Siemens A50 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 4 Sony J7 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 5 Nokia 3410 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 6 Siemens M50 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 7 Samsung SGH R-210s 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 8 Nokia 3510 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 9 Motorola V50L 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 10 Samsung N500 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 11 Nokia 5510 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 12 Siemens C55 29,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 13 Nokia 5210 79,00+ 22% VAT 79,00+ 22% VAT  1,00+ 22% VAT
Zestaw 14 Motorola V66i 99,00+ 22% VAT 99,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 15 Samsung N620 99,00+ 22% VAT 99,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 16 Siemens SL45i 149,00+ 22% VAT 99,00+ 22% VAT  1,00+ 22% VAT
Zestaw 17 Panasonic GD 67 149,00+ 22% VAT 149,00+ 22% VAT 49,00+ 22% VAT
Zestaw 18 Siemens ME45 149,00+ 22% VAT 99,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 19 Nokia 3510i 199,00+ 22% VAT 149,00+ 22% VAT 49,00+ 22% VAT
Zestaw 20 Nokia 6510 199,00+ 22% VAT 199,00+ 22% VAT 99,00+ 22% VAT
Zestaw 21 Samsung A 400 249,00+ 22% VAT 199,00+ 22% VAT 99,00+ 22% VAT

6. Promocja "Kolory Wiosny" trwa od 7 kwietnia 2003 i jest ograniczona liczbą Zestawów. Promocja kończy się z chwilą wyczerpania liczby Zestawów, jednakże nie później niż 30 kwietnia 2003 roku.

7. Do wzięcia udziału w Promocji "Kolory Wiosny" nie jest konieczne podejmowanie żadnych dodatkowych działań ze strony Klienta, oprócz wymienionych w pkt.1.

8. Polkomtel S.A. zastrzega, iż w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na warunkach Promocji "Kolory Wiosny":
a) w miejsce Klienta nie może wstąpić osoba trzecia,
b) Klient nie może zawiesić świadczenia usług,
c) Klient nie może rozwiązać Umowy.

9. Klient nabywający Zestaw promocyjny może wybrać jedną z taryf dostępnych w planach taryfowych: Czasami, Często i Non Stop, zgodnie ze specyfikacją poszczególnych Zestawów, określonych w pkt. 5. Regulaminu Promocji "Kolory Wiosny".

10. W Promocji "Kolory Wiosny" w planach taryfowych: Czasami, Często i Non Stop minuty wliczone w abonament oraz SMS'y w planie taryfowym Czasami wliczone w abonament mają funkcjonalność "Przechodzenia pakietów". Oznacza to, że niewykorzystane minuty i SMS'y w bieżącym okresie rozliczeniowym mogą zostać wykorzystane w kolejnych 6 okresach rozliczeniowych. Jako pierwsze w danym okresie rozliczeniowym wykorzystywane są minuty i SMS niewykorzystane w poprzednich okresach rozliczeniowych.

11. W taryfach w planie taryfowym Czasami minuty z poprzednich okresów rozliczeniowych mogą zostać wykorzystane na połączenia poza godzinami szczytu, w weekendy i w nocy. W taryfach w planach taryfowych Często i Non Stop minuty z poprzednich okresów mogą być wykorzystywane bez względu na porę dnia.

12. Niewykorzystane minuty i/lub SMS, o których mowa w pkt. 10 Regulaminu Promocji "Kolory Wiosny" z poprzednich okresów rozliczeniowych mogą być wykorzystywane w kolejnych okresach rozliczeniowych analogicznie jak minuty i SMS wliczone w abonament, z zastrzeżeniem treści pkt. 13 Regulaminu Promocji "Kolory Wiosny".

13. Jeśli niewykorzystane minuty i/lub SMS'y, o których mowa w pkt. 10 Regulaminu Promocji "Kolory Wiosny" z danego okresu rozliczeniowego nie zostaną wykorzystane w ciągu kolejnych 6 okresów rozliczeniowych, wówczas przepadają. Po tym jak przepadną, Klient nie może rościć prawa o zwrot ekwiwalentu pieniężnego za utracone minuty i/lub SMS'y a także nie może żądać jakiejkolwiek innej usługi w zamian za utracone minuty i/lub SMS'y.

14. Jakakolwiek zmiana taryfy przez Klienta, powoduje, iż niewykorzystane minuty i/lub SMS, o których mowa w pkt. 10, przepadają. W tych okolicznościach funkcjonalność "Przechodzenia pakietów" dla tego Klienta, o której mowa w pkt. 10 Regulaminu Promocji "Kolory Wiosny" jest nadal dostępna, jednakże jest dostępna z początkiem najbliższego okresu rozliczeniowego, przypadającego bezpośrednio po okresie, w którym Klient dokonał zmiany taryfy.

15. W Promocji "Kolory Wiosny" oferowany jest rabat pomniejszający wysokość opłaty abonamentowej, określonej w Cenniku usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM.

16. Rabat, o którym mowa w pkt. 15 Regulaminu Promocji, udzielany będzie przez 12 miesięcy od dnia aktywacji karty SIM.

17. Wysokość rabatu, o którym mowa w pkt. 15 kształtuje się odpowiednio:

Taryfa Sumaryczna wysokość rabatu w okresie 12 miesięcy od daty aktywacji Miesięczna wysokość rabatu Miesięczna wysokość opłaty abonamentowej w okresie 12 miesięcy od daty aktywacji
Czasami 10 96,00+ 22% VAT 8,00+ 22% VAT 17,00+ 22% VAT
Czasami 30, Często 15, Non Stop 15 132,00+ 22% VAT 11,00+ 22% VAT 24,00+ 22% VAT
Czasami 150, Często 50, Non Stop 50 168,00+ 22% VAT 14,00+ 22% VAT 56,00+ 22% VAT
Często 100, Non Stop 100 192,00+ 22% VAT 16,00+ 22% VAT 94,00+ 22% VAT
Często 150, Non Stop 150 192,00+ 22% VAT 16,00+ 22% VAT 144,00+ 22% VAT
Non Stop 300 192,00+ 22% VAT 16,00+ 22% VAT 224,00+ 22% VAT

18. Klient, który zakupił Zestaw w Promocji "Kolory Wiosny" nie może w ciągu 6 miesięcy od dnia aktywacji karty SIM zmienić taryfy na taryfę o niższej lub równej opłacie abonamentowej, z zastrzeżeniem treści pkt. 19 Regulaminu Promocji "Kolory Wiosny".

19. Jakakolwiek zmiana taryfy w okresie 12 miesięcy od daty aktywacji karty SIM w Promocji "Kolory Wiosny" powoduje zaprzestanie naliczania rabatu, o którym mowa w pkt.15 - 17.

20. W okresie rozliczeniowym, w którym upłynie 12 miesięcy od daty aktywacji karty SIM, minuty oraz w przypadku taryf Czasami również SMS wliczone w abonament, w okresie promocyjnym i po okresie promocyjnym są naliczane osobno, proporcjonalnie do liczby dni. Oznacza to, że niewykorzystane minuty za część okresu rozliczeniowego w którym trwała promocja nie przechodzą na okres po promocji.

21. Po 12 miesiącach, począwszy od dnia aktywacji karty SIM, opłaty abonamentowe naliczane będą zgodnie z obowiązującym Cennikiem usług telekomunikacyjnych sieci Plus GSM.

22. W okresie trwania Promocji "Kolory Wiosny" Klient może bezpłatnie aktywować usługę Plusnet wybierając jeden z profili skrzynki poczty elektronicznej w domenie plusnet.pl - Zielony lub Srebrny.

23. W ramach Profilu Zielonego w usłudze Plusnet Klient ma do dyspozycji skrzynkę poczty elektronicznej o pojemności 10 MB. Natomiast w ramach Profilu Srebrnego Klient ma do dyspozycji skrzynkę poczty elektronicznej o pojemności 50 MB oraz dodatkowo możliwość zdefiniowania dwóch odrębnych nazw do tego samego konta (tzw. aliasów). W obu profilach Klient otrzymuje SMS-em informację o nadejściu nowej poczty oraz ma możliwość korzystania z poczty elektronicznej za pomocą Dostępu Głosowego. Więcej informacji na temat usługi Plusnet można znaleźć na stronie internetowej: www.plusnet.pl.

24. W przypadku Profilu Srebrnego Klient ponosi koszty opłaty miesięcznej za usługę Plusnet - Profil Srebrny w wysokości 5,00 zł + 22% VAT. W przypadku wyboru Profilu Zielonego Klient nie ponosi opłaty miesięcznej za usługę Plusnet - Profil Zielony.

25. Klient nabywający Zestaw promocyjny w Promocji "Kolory Wiosny", może na zasadach promocyjnych uruchomić "Strefę Plus". Szczegółowe informacje na temat zasad uruchamiania i działania "Strefy Plus" zawiera Regulamin promocji "Strefa Plus".

26. Jeżeli Klient dokona aktywacji w jednej z taryf w wybranym planie taryfowym, o których mowa w pkt. 9 Regulaminu Promocji "Kolory Wiosny", a aktywacja ta nastąpi w okresie trwania okresu rozliczeniowego, wówczas liczba minut i SMS wliczonych w abonament, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM, w pierwszym okresie rozliczeniowym będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego.

27. W Promocji "Kolory Wiosny" oferowane są tylko i wyłącznie karty wstępnie aktywowane z przydzielonymi numerami telefonów. W przypadku, gdy Klient wyrazi chęć zmiany numeru na inny dostępny dla danej karty SIM, opłata za tę usługę wynosi 50,00 złotych + 22% VAT. Kwotą tą Klient zostanie obciążony w najbliższym rachunku za usługi telekomunikacyjne.

28. W przypadku utraty aparatu telefonicznego oraz karty SIM, nabytych w ramach niniejszej promocji, przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Klient zobowiązany jest powiadomić Polkomtel S.A. o tym fakcie, a w przypadku kradzieży przedstawić dodatkowo dowód jej zgłoszenia organom ścigania.

29. Klient powinien wystąpić do Polkomtel S.A. o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Plus GSM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do Polkomtel S.A. faktu utraty telefonu wraz z kartą SIM. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie 50,00 zł + 22% VAT.

30. W przypadku nie podjęcia działań określonych powyżej, a zwłaszcza w pkt. 29, działania Klienta zmierzające do rozwiązania Umowy będą podlegały rygorom określonym w pkt. 31 niniejszego Regulaminu.

31. Polkomtel S.A. jest uprawniony żądać od Klienta naprawienia szkody będącej wynikiem przyznania Klientowi specjalnych warunków Umowy i wcześniejszego, niż wskazane w pkt. 8 niniejszego Regulaminu, jej rozwiązania przez Klienta lub zaprzestania korzystania z usług albo spowodowania rozwiązania Umowy z winy Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Naprawienie szkody będzie następowało poprzez zapłatę kary umownej w wysokości 650,00 zł.

32. Nie podlega rygorom określonym w pkt. 31 rozwiązanie Umowy przez Klienta w przypadku zmiany Cennika usług telekomunikacyjnych sieci Plus GSM skutkującej podwyższeniem opłat za świadczone na rzecz Klienta usługi.

33. Oferowany w Zestawie aparat telefoniczny posiada blokadę karty SIM (SIM Lock) i może działać wyłącznie z kartą sieci Plus GSM.

34. Blokada może zostać usunięta we wszystkich Salonach Firmowych Plus GSM po zgłoszeniu telefonicznie lub osobiście chęci usunięcia blokady. Przy zgłoszeniu chęci usunięcia blokady należy wyrazić zgodę na przedstawione poniżej warunki usunięcia blokady oraz podać typ i numer IMEI telefonu. W ciągu 14 dni Klient zostanie powiadomiony przez pracownika Salonu o terminie wykonania operacji. Blokada zostanie usunięta po zgłoszeniu się osobiście do Salonu z telefonem, który ma zostać odblokowany.

35. Polkomtel S.A. informuje, że w przypadku usunięcia blokady w ciągu 24 miesięcy od daty aktywacji karty SIM w sieci Plus GSM, za czynność tę zostanie pobrana opłata w wysokości 500,00 złotych +22% VAT.

36. W przypadku usunięcia blokady aparatu telefonicznego z pominięciem zasad określonych w pkt. 34 Klient traci prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej aparatu telefonicznego w ramach gwarancji, rękojmi lub uprawnień z tytułu niezgodności z umową.

37. Promocja "Kolory Wiosny" nie może być łączona z innymi zniżkami lub promocjami oferowanymi przez Polkomtel S.A. w czasie trwania niniejszej Promocji.

38. Klient biorący udział w Promocji "Kolory Wiosny" nie może, w zamian oferowanego Zestawu, żądać innego rodzaju aparatu telefonicznego lub usługi.

39. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach Promocji "Kolory Wiosny" zastosowanie mają postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

40. Cena wymienionych w pkt. 5 aparatów telefonicznych, oferowanych na zasadach ogólnych wynosi odpowiednio:

Model aparatu telefonicznego Cena w zł aparatu telefonicznego oferowanego na zasadach ogólnych
Motorola C333 799,00+ 22% VAT
Nokia 3310 699,00+ 22% VAT
Siemens A50 699,00+ 22% VAT
Sony J7 699,00+ 22% VAT
Nokia 3410 899,00+ 22% VAT
Siemens M50 849,00+ 22% VAT
Samsung SGH R-210s 749,00+ 22% VAT
Nokia 3510 949,00+ 22% VAT
Motorola V50L 1199,00+ 22% VAT
Samsung N500 949,00+ 22% VAT
Nokia 5510 999,00+ 22% VAT
Siemens C55 999,00+ 22% VAT
Nokia 5210 899,00+ 22% VAT
Motorola V66i 949,00+ 22% VAT
Samsung N620 1199,00+ 22% VAT
Siemens SL45i 999,00+ 22% VAT
Panasonic GD 67 999,00+ 22% VAT
Siemens ME45 1199,00+ 22% VAT
Nokia 3510i 999,00+ 22% VAT
Nokia 6510 1499,00+ 22% VAT
Samsung A 400 1399,00+ 22% VAT

41. Opłata aktywacyjna w sieci Plus GSM oferowana na warunkach ogólnych wynosi 100,00 zł + 22% VAT.

42. Klient zobowiązuje się do informowania Polkomtel S.A. o stosowaniu urządzeń FCT "Fixed Cellular Terminal" (adapter GSM, urządzenie zapewniające dostęp do sieci GSM z terminali stacjonarnych lub tez central PBX), w których wykorzystane będą karty SIM działające w sieci Plus GSM.

43. Klient zobowiązuje się do przekazania Polkomtel S.A. pełnego zakresu numeracji wewnętrznej centrali PBX "Private Branch Exchange" (centrala abonencka umożliwiająca łączność wewnętrzna w biurze z możliwością realizacji połączeń do i z innych sieci) wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do numeracji, z której będą pochodziły połączenia realizowane za pośrednictwem urządzeń FCT.

44. Klient nie ma prawa za pomocą kart SIM, działających w sieci Plus GSM, kierować do sieci Plus GSM ruchu z innych sieci telekomunikacyjnych.

45. Polkomtel S.A. ma prawo do wypowiedzenia Umowy zawartej w ramach niniejszej Promocji ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się Klienta z zobowiązań określonych w pkt. 42-44, co nie wyłącza możliwości skorzystania przez Polkomtel S.A. z uprawnień określonych w pkt.

Opinie:

Opinie archiwalne (75):

Komentuj

Komentarze / 75

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  dpla663 pisze: 2003-04-06 00:03
  Ale do dupy promocja
  0
 • Users Avatars Mini
  lukebor pisze: 2003-04-06 00:04
  no i coraz bardziej się zastanawiam, czy rzeczywiście Plusowi nie przydała by się mała rewolucja w kadrach...szczególnie w dziale marketingu...ileż razy można oferować to samo???przepraszam, z małymi kosmetycznymi zmianami...bez sensu...
  0
 • Users Avatars Mini
  jarecki III wielki pisze: 2003-04-06 00:05
  rzeczywiście śmierdzi
  0
 • Users Avatars Mini
  Pawcio pisze: 2003-04-06 00:28
  A mi sie podoba.nie dosc ze przechodzenie minut i smsow przez pol roku to jeszcze rabat na abo.Coprawda telefony nienajlepsze ale plus juz dawno zapowiedzial ze nie bedzie ladowal kasy w telefony tylko uslugi.Wiec o co wam chodzi?
  0
 • Users Avatars Mini
  sijas pisze: 2003-04-06 00:45
  Chodzi o to, że jakos nie widać, żeby w Pluse w COKOLWIEK inwestowali. To najgorsze bagno (czyt. "najdroższe"). Nikomu nie polecam. Zdziercy. I to w dodatku zacofani o epokę. Wiem, bo korzystam - przymusowo, jeszcze przez 3 miesiące :(
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-04-06 01:02
  sijas - co to znaczy inwestować w COKOLWIEK? Ja widzę, że inwestują... w siatkówkę... Że w Ciebie nie inwestują? I dobrze :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-04-06 01:03
  Jeszcze jedno sijas - co masz na myśli mówiąc o zacofaniu o epokę?
  0
 • Users Avatars Mini
  bach pisze: 2003-04-06 01:43
  WSZYSTKO CO MOWICIE NA MINUS JEST PRAWDA...A NAJBARDZIEJ BOLI KIEDY CZLOWIEK DA SIE ZLAPAC Z ZASKOCZENIA...ZAPOMNIALEM SIE OSTATNIO BO CZLOWIEK MA PRAWO SIE ZAPOMNIEC GDY W GRE WCHODZI KOBIETA...I Z NIENACKA ZADZWONILEM W MOJEJ SUPERLUKSUSOWEJ TARYFIE PLUSA W SZCZYCIE ZA 2.68 ZA MINUTE...NIE DOSYC ZE ZA OK. 20 MINUT ROZMOWY PRZYJDZIE MI ZAPLACIC PRAWIE 60 ZL TO JESZCZE BIEGALEM PO DOMU A POTEM PO POLACH I LASACH ZEBY COKOLWIEK SLYSZEC...EFEKT BYL TAKI ZE POLOWY TEJ PIEKNEJ ROZMOWY NIE SLYSZALEM A DRUGA POLOWE ZNIEKSZTALCILO...DZIEKI MOJ KOCHANY PLUSIE MINUSIE
  0
 • Users Avatars Mini
  bach pisze: 2003-04-06 01:45
  PS. MOZLIWIE BYWA NAD MORZEM...ALE JAK KOGOS USLYSZEC GDY WIEJE WIOSENNY SZTORM
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-04-06 01:57
  bach - albo posiadanie telefonu, albo rozmawianie przez telefon... Ja za 60 złotych gadam sporo ponad godzinę :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2003-04-06 02:14
  bach***: nie trzeba koniecznie krzyczeć, by być usłyszanym. Wystarczy mieć coś ciekawego (mądrego) do powiedzenia...
  0
 • Users Avatars Mini
  trybik pisze: 2003-04-06 02:16
  Jeżeli się kupuje telefon, dla samego posiadania fajnego telefonu i chce się zaoszczędzic na abonamencie, więc bierze się najtańszy, to potem są takie przykre niespodzianki ;)
  0
 • Users Avatars Mini
  bach pisze: 2003-04-06 02:38
  ZGADZAM SIE Z WAMI CHLOPAKI...W MOIM PRZYPADKU TEZ MOGE SOBIE ROZMAWIAC ZA TE KWOTE PRZEZ PONAD 3 GODZINY Z PLUSEM...ALE CIAGLE MAMY CHORA SYTUACJE...GDY CHEC NORMALNEGO KONTAKTU Z LUDZMI ZMUSZA DO POSIADANIA KILKU TELEFONOW...KILKU KART-NAJLEPIEJ PREPAID I DZWONIENIA Z NICH Z E STOSOWNYM RABATEM W STOSOWNYCH GODZINACH
  0
 • Users Avatars Mini
  SSi pisze: 2003-04-06 03:25
  pNie chce mi sie 2 lub 3 raz tej samej promocji komentowac... /pWiem tylko - jezeli nie mozna sie spodziewac drogich telefonow to rachunki powinny byc nizsze. Czekam teraz nie tyle na nowe taryfy (bo ich moze juz niedoczekam ,pozatym przez PWA nie moge przez rok ich zmienic) co na te "prorokowane" przechodzenie minut/smsow
  0
 • Users Avatars Mini
  BOSSNOKIA pisze: 2003-04-06 11:09
  Peter:Moze ta oferta sie nei popisali,ale za to BIZNESowa!0jak najbardziej(6610-49zl,a 8910-349zl!!!)
  0
 • Users Avatars Mini
  CiepliX pisze: 2003-04-06 11:13
  bach - takie zycie, mnie z 5 lat temu telefon "sam" zadzwonil i polaczyl sie z jakims numerem z ksiazki telefonicznej...10 minut to trwało bo osoba po drugiej stronie nie załapała o co biega i nie odłożyła słuchawki...a było to w czasach gdzie ceny połączen były...hmmm gorsze niż dziś :) Zdarza się :-) Od tamtego czasu nauczylem sie BLOKOWAC klawiaturę...a ty mozesz się nauczyć dzwonić poza szczytem :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  opti pisze: 2003-04-06 11:20
  wszystko to samo.. ceny aparatow... wysokosc rabatu na abonament... :(
  0
 • Users Avatars Mini
  Marrandus pisze: 2003-04-06 13:07
  Hahahahaha - ale super promocja !! Nokia 3310 ;)))) Zadzieram kiece i lece. Wypchaj sie Plusie takimi gownianymi promocjami ! Co z nowymi taryfami i przechodzeniem minut dla wszystkich ?????????
  0
 • Users Avatars Mini
  jkac pisze: 2003-04-06 13:18
  No coz... na razie specjalnie sie nie popisali... a co do inwestycji w uslugi to tez nie bardzo chce mi sie wierzyc, zeby byli lepsi od innych sieci...
  0
 • Users Avatars Mini
  Athlon pisze: 2003-04-06 15:19
  Nie widze w tej promocji N6310 - szkoda..... ***bach*** - jak wieje wiosenny sztorm to nic ciekawego biegac po plaży, po sztormie i owszem kiedy jest duzo jodu w powietrzu - natomiast w czasie sztormu lepiej siedziec w domu, a juz tym bardziej dac sobie spokój z rozmową. A co do zasięgu nad morzem jest idealny.
  0
 • Users Avatars Mini
  szymon_ pisze: 2003-04-06 15:32
  v66i to chyba najlpeszy wybor z tej promocji.......:)
  0
 • Users Avatars Mini
  louis pisze: 2003-04-06 15:47
  mnie dziwi fakt ze podczas gdy era i idea konkuruja to plus spi. **wlo**chwalisz sobie plusa ale czy to fair ze minuty jesli ich nie wykorzystasz(np. bo wyjedziesz na miesiac zagranice) ci przepadaja???Plus wprowadza przechodzenie minut ale tylko w promocji!! u konkurencji jest to dostepne dla wszystkich abonentow (w erze z nowymi taryfami,ale kazdy moze zmienic)! Promocja nie jest zla,ale to w plusie mnie drazni,ze najpierw lapia w swoja siec i promocyjnie jest tanio,ale pozniej 12 miesiecy trzeba bulic i jak lojalka sie konczy to czlowiek sie cieszy ze moze wreszcie przestac placic! A co nowych taryf w plusie to trabiliscie(wlo) ze w marcu beda. Dziasiaj mamy 6 kwietnia i jakos nie widac ich!
  0
 • Users Avatars Mini
  Grzegorz Z. pisze: 2003-04-06 16:29
  A u mnie tak: 4 abo ery zawieszone, umowa z plusem konczy sie za dwa miesiace, a od dwoch dni testuje popa. Mila niespodzianka bylo dla mnie te 100 darmowych smsmow - mam na koncie 73 grosze a tu smsy wychodza i wychodza - co ciekawe, wobec tego co moowili rozni "znawcy" Idei, od razu dochodzą, nawet wczesniej niz raport przychodzi. Niedlugo bede we wrocku i nad morzem - sprawdze zasieg popa i jesli bedzie oki to kto wie - moze z koncem lojalki w Plusie wezme lojalke w Idei i jakiegos T68i czy tez jakas inna fajna kolorowa zabawke.
  0
 • Users Avatars Mini
  Grzegorz Z. pisze: 2003-04-06 16:33
  A co do promocji to faktycznie brakuje jeszcze Nokii 3210 i Siemensa C35i hehehe. Plusie, ostatnio dajesz ciała gdzie tylko się da :(
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-04-06 16:59
  louis - takie są zasady... w Idei przechodzą... po wykorzystaniu aktualnego limitu - żeby wykorzystać dzwonisz więc i o d... jednej pani możesz pogadać :-) Jak widzisz Plus wprowadza nowe zasady przechodzenia mniewykorzystanych minut - mam nadzieję, że wprowadzą to do wszystkich taryf. A najlepiej byłoby, gdyby w ogóle zlikwidowali "darmowe" minuty :-) Widzisz - w Erze każdy może zmienić taryfę... Podobnie można zmienić operatora - niec nie stoi na przeszkodzie ;-) Nie trąbiłem, że w marcu będą - mówiłem, że w marcu mija rocznica 2 lat obowiązywania starych nowych taryf. Przeciętny okres obowiązywania taryf w Plusie to 22-26 miesięcy - czas więc na zmiany. I myślę, że będą. Sam czekam - już sobie rozmawialiśmy na ten temat :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  dev pisze: 2003-04-06 17:30
  wlo ** dzwoniłem do bok'u i mówią nieoficjalnie, że od jutra lub najpóźniej za tydzień w poniedziałek ma być dla starych abonentów...
  0
 • Users Avatars Mini
  looc pisze: 2003-04-06 17:44
  no tak, plus znow sprzedaje to samo w nowej promocji. wlo, cos kiedys wspominales nt. zmian w kadrach marketyngu plus. moze rzeczywiscie juz czas.
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-04-06 18:37
  dev - no świetie byłoby... gdyby tak było ;-) Czekam. Teraz mniej dzwonię (dopiero sezon się zaczyna) więc przepada mi po kilkanaście minut miesięcznie. Przy takiej ilości nie opłaca mi się zmieniać taryfy na niższą - więcej po takiej zmianie bym płacił... looc - pomyliło Ci się :-) Ja napewno o tym nie mówiłem :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  spike-zg pisze: 2003-04-06 19:37
  ja proponuję aby wyraz PROMOCJA przez PLUSa odrazu byl umieszczany w cudzyslowiu
  0
 • Users Avatars Mini
  RAFALS pisze: 2003-04-06 19:46
  NIE NA TEMAT: Fajna ta bramka sms na GOL'u, jak się zaloguje to książkę adresową mam pustą, co jest normalne bo nic tam nie wpisywałem, ale bez logowania mam całą listę ludzi z ich nr telefonów!!!! To tak przy okazji wpadki sklepu Plusa, widać GOL też nie jest wolny od przecieków danych swoich użytkowników......
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-04-06 20:20
  RAFALS - zauważyłeś, że zniknęły reklamy Plusa? Może to odwet Polkomtela na GOL-u za publikowanie informacji o tych dziurach? ;-)))
  0
 • Users Avatars Mini
  RAFALS pisze: 2003-04-06 20:31
  wlo: może i tak, ale nr telefonów ludzi są prawdziwe, jest ich kilkanaście....., ciekawe czy innym też tak się pojawiają
  0
 • Users Avatars Mini
  JAGODA pisze: 2003-04-06 20:49
  Szału nie ma :-(
  0
 • Users Avatars Mini
  maciek603 pisze: 2003-04-06 21:17
  Po co oni robią w tym samym czasie 10 promocji??? By mogli zrobić tak ja jest w Erze, czyli jedną, ale porządną promocję.
  0
 • Users Avatars Mini
  DJ-Geld pisze: 2003-04-06 23:52
  niezbyt optymistyczna promocja, czasy plusa po szalonej reklamie najtanszego abonamentu raczej mineły. Teraz przy konkurencyjnej ofercie ery wg mnie trudno znaleść obiektywne argumenty dla osoby używającej telefon w normalnych godzinach aby podpisała cyro u plusa, a pozatym jest coraz mniej osób które mogą korzystać z telefonu w pracy oczywiście nie na swój koszt, a chyba głównie dla nich oferta czasami była adresowana
  0
 • Users Avatars Mini
  promedia pisze: 2003-04-07 01:44
  Kolejna promocja z 'rabatami'... a moze nalezaloby uwzglednic 'rabaty' w cenniku podstawowym, wprowadzajac zblizone do akceptowalnych oplaty za abonament (i moze obnizyc stawki za polaczenia... szczegolnie w szczycie)?!
  0
 • Users Avatars Mini
  looc pisze: 2003-04-07 06:10
  wlo, a to moze cos pomieszalem. ewidetnie widac zastoj. moze w koncu cos sie ruszy jak wejda wirtualni operatorzy. np. taki virgin na wyspach jest wlasnie virtualnym opem :)
  0
 • Users Avatars Mini
  madzer pisze: 2003-04-07 09:30
  co sie ruszy? na pewno nie w plusie... oni sie zatrzymali w czasie marketing u nich jest jeszcze na etapie kamienia łupanego
  0
 • Users Avatars Mini
  khalon pisze: 2003-04-07 09:41
  Krótko mówiąc beznadziejna ta promocja...
  0
 • Users Avatars Mini
  Michał pisze: 2003-04-07 11:59
  Panowie i panie -pare słow komentarza. 1. Promocja zdecydowanie skierowana jest do najniższego segmentu -w najniższych taryfach abo jest nizsze o 20-30%. A to już sporo 2. Dla tych którzy wybiora taryfę z wieksza ilością minut, jest przechodznie minut SMSów na następne okresy. 3. Dostepne telefony głownie low-end -co wynika z p. 1 3510 (bez i) dla kogos kto używa fona do rozmów i SMSów -czad maszuna, duża ksiażka itd. Przypominam news z zeszłego tygodnia -mniej niż 1% używa GPRSu!! Jak dla kogoś oplaty sa nieakceptowalne ma dwóch innych opów.. nikt nigogo siła nie zaciągnął.. Domyślam sie że wiekszośc PT uczestników oczekuje T68 za zeta i abo za zeta, najlepiej ze 300 minut /mich. wtedy bedzie czad promocja.. a op zwinie sie w dwa miesiace i tyle.
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-04-07 12:21
  Michał - masz rację, ale zwróć uwagę, że ten segment to większość dyskutantów GOL-a. Wydziwiają więc, mimo, że zdaje się zdecydowana większość z nich posiada już aktywację :-) I nie chodzi im o możliwości jakie daje 3510 albo i 3510i (a oba te telefony mają naprawdę duże możliwości) tylko o telefon do pokazania... A jak tu pokazać się w "towarzystwie" z "takim" telefonem? Nie wypada. A GPRS-u będą wszyscy używać... kiedy będzie za darmo :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  titq pisze: 2003-04-07 12:22
  brawo Michal, nareszcie ktos kto kieruje sie zdrowym rozsadkiem, a nie wlasnymi marzeniami w ocenach
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2003-04-07 12:31
  Najwyraźniej zdecydowana większość komentujących widzi tylko to, co chce widzieć. Czyli ceny słuchawek i ewentualnie rzut okiem na regulamin, gdzie dostrzegają tylko ramkę z rabatami na abo, no i potem komentarze typu "nic nowego". A punktów 10-14 regulaminu o wprowadzeniu zasad przechodzenia minut jak w biznesowych taryfach "Lider" , to już pewnie (z wyjątkiem kilku bardziej wnikliwych userów) nie zauważył prawie nikt. Fakt - można było te punkty napisać pogrubioną czcionką, jak przy innym wcześniejszym newsie. Jeszcze inna sprawa, że niektórzy narzekają że GOL publikuje całe tasiemcowe regulaminy, ale wolę to, bo mogę wszystko sobie doczytać w razie potrzeby, a nie jak np. na infogsm lub telefon.gsm.pl, gdzie faktycznie są tylko wyciągi z regulaminów i nieraz zdarza się, że zapomną napisać np. o jakimś bonusie lub coś pomieszają z cenami.
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2003-04-07 12:51
  BTW: zaraz dzwonię do BOA i pytam jak z tym "przechodzeniem pakietów" dla dotychczasowych abonentów. Ja mam akurat Czasami 150, więc jest to dla mnie sprawa niebagatelna.
  0
 • Users Avatars Mini
  Michał pisze: 2003-04-07 12:51
  wlo: tym którzy chcą sie z czymś pokazac mozge przekierować spam reklamujacy powiekszanie penisa (sorry obecne tu Panie) . Kurde czasy kiedy telefon komórkowy budził podziw i szacunek otoczenia skonczyly sie ze trzy lata temu; pamiętam takiego gościa na moim weselu. przyszwedłz prawei walizkowym centkiem i łoooo mam komóre. telefony low endowe oferuja w tej chwili funkcje któryc posiadacze takich maszyn jak moja 6210 -czy obiektywnie to zły aparat do dziś? - nie mieli. Więc jaki to low end? IMHO w tej chwili 95% uslug i zmian wprowadzanych przez opów ma na celu wyciągniecie nam z kieszeni kasy ktorej wcale nie chcemy wydac. Sorry, ale aparat w komórce to 100% gadżet. Przełom moze przynieśc dopiero EDGE albo UMTS.. tego drugiego niepredko doczekamy
  0
 • Users Avatars Mini
  marek995 pisze: 2003-04-07 13:17
  To lubię , niech się prześcigają a my coś wybierzemy
  0
 • Users Avatars Mini
  marek995 pisze: 2003-04-07 14:50
  Problem w ty że za bardzo nie ma z czego wybierać a sam fakt że jest promocja to jeszcze niewiele znaczy
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-04-07 15:16
  Michał - Wszystko to racja (też jestem na tej liście mailingowej nie wiem czemu, do mnie nie forwarduj tego czasem :-)). Jednak Nokia 6210 jest już nie produkowana! Nie poradzisz nic, że w czasach, kiedy komórka to coś normalnego (przynajmniej ja tak te czasy traktuję) są ludzie, którzy nadal uważają, że komórka ma ich wyróżniać spośród tłumu... Dla takich są specjalne edycje komórek... tylko, że takich nie sprzedają w promocjach po złotówce :-) Indywidualności czasem się wyróżniają... kupując chińskie obudowy do swoich "fonoof" - ale chyba tylko w podmiejskiej remizie są zauważani :-) Przejrzałem sobie strony użytkowników zabierających pod tym newsem głos... Zdecydowana większość ma całkiem dobre telefony - czego więc chce np. khalon pisząc, że to beznadziejna promocja? Już chce wymieniać swoją Nokię 6510? To niezły telefon - chciałem go kupić żonie - nie chciała, woli swoją ponad dwuletnią 8210 w ładnej czarnej obudowie. Jej funkcje na razie jej wystarczają :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  Pala pisze: 2003-04-07 18:12
  Tak.Przechodzenie minut.Czyli kupujesz zajebiscie drogi telefon w porownaniu do Ery,dostajesz rabat wciaz taki sam niezmienny i szpanujesz po miescie telefonikiem,tylko bez rozmawiania,bo minuty musza przejsc na kolejny miesiac ;P
  0
 • Users Avatars Mini
  krychu pisze: 2003-04-07 21:26
  PLUS nie jest taki zły, dla mnie jest oznaką luksusu, npo. SAMSUNG T100... (jeśli ktoś ma ciekawe mmsy i tel. w ERZE proszę o interesujące wiadomości MMS tel. 0606334964)
  0
 • Users Avatars Mini
  FoXiK pisze: 2003-04-07 22:15
  BAHAHAHAHAAHAHAHA. No kurde Co z tego ze sms i minuty przechodza ? jak plus nie ma zadnego systemu sprawdzenia ile pozostalo minut do wykorzystania. TOTALNY BEZSENS. Plusie..pomysl..nie badz zacofany..naprawde...zacznij od podstaw.
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-04-07 23:00
  FoXiK - Ty wiesz najlepiej, że nie mają - przecież tworzyłeś system billingowy dla Plusa...
  0
 • Users Avatars Mini
  FoXiK pisze: 2003-04-07 23:26
  Czlowieku nie rozumiesz. Ja jako uzytkownik koncowy nie mam zadnej mozliwosci sprawdzenia ile mi pozostalo darmowych minut. A ze oni maja system bilingowy to mnie Ch*j obchodzi moga se miec nawet taki co im do 0,1s oblicza a co z tego jak ja sie nie dowiem ile wydzwonilem...ehh
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-04-08 00:51
  Ja rozumiem :-) Nie lubię jednak uogólnień. To, że nie podają to zupełnie inna sprawa od tego czy mają możliwość podawać, co napisałeś bezkrytycznie :-) Są sieci, które podają - jeśli to dla Ciebie decydujące kryterium - umowy można rozwiązywać... Jeśli nie wykorzystasz limitu minut z danego okresu, przy przejściu minut na następny okres, fakt ten będzie stosownie zaznaczony w fakturze za ten okres. Natomiast odwrotnie... cóż - obiektywnie patrząc na sprawę - przecież to nie jest w interesie operatora. Od razu odpowiem na Twój zarzut, że interes operatora to nie Twój interes - są inne sieci, które podają ilość wykorztanych minut :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  FoXiK pisze: 2003-04-08 01:20
  Luz rozumiem. troche napisałem nie ogolnie :P Gdyby mi to tak przeszkadzało to bym zmienil siec. Naszczescie tak wykorzystuje telefon w ciagu miesiaca ze mieszcze sie w limicie. Ale zawsze wyjde te 1-2zl po za.. Poprostu uwazam ze bezsensu jak np zostanie mi 2min na nastepny miesiac to nie sprawdze tego ile mi zostało.. a faktura wiadomo przychodzi troche PO tym jak skaczy sie okres rozliczeniowy..wiec wg mnie bez sensu jest wypusczanie takich uslug..no ale to moja opinia..
  0
 • Users Avatars Mini
  FoXiK pisze: 2003-04-08 01:30
  Jeszcze jedno PLUS udostepnil sprawdzanie przez sms stanu konta.Tylko ze to wyglada tak ze podany jest koszt..Jak koszt sie jakis pojawi to znaczy ze minuty sie skaczyly i mamy te powiedzmy kilka zlotych w plecy. W tym sms-ie podane jest koszty wszystkiego z osobna sms, mms, krajowe, zagraniczne, roaming itp.Sms jest bezplatny.(jakby ktos pytal tresc N na nr 2580) To ja nie wiem czy im sie nie oplaca zrobic platnego systemy (tak jak idea). zeby to kosztowało nawet te 50gr ale pozwalalo naprawde kontrolowac koszty. Polskie realia..
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-04-08 02:07
  FoXiK - ja uważam, że ten system się prawdza, sam korzystam, nie narzekam. Jak sam napisałeś sprawdza się stan konta, a stan rośnie po przekroczeniu limitów.
  0
 • Users Avatars Mini
  FoXiK pisze: 2003-04-08 02:17
  jakby nie bylo poziomu paliwa w samochodzie i bys wiedzial ze ci sie skaczylo dopiero po tym jak ci samochod stanie na trasie to by cie satysfakcjonowalo ? bo mnie nie...
  0
 • Users Avatars Mini
  SSi pisze: 2003-04-08 14:57
  Dziwne ze nikt ne wspomina o tym ze plus nie przedluzyl promocji pakietu 1MB na wap. Znowu jest powod do lamentu.
  0
 • Users Avatars Mini
  FoXiK pisze: 2003-04-08 16:06
  no wlasnie :( a mialem ten wap @ gprs i bylo fajnie a teraz plus znowu dal ciała.. co za beton chyba zmienie siec
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-04-08 20:31
  zły przykład FoXiK - w abonamencie płacisz z dołu... to dobre do porównania pre-paida, ale nie do abonamentu :-) SSi - widzisz wywołałeś... FoXiK "miał ten wap @ gprs i bylo fajnie a teraz plus znowu dal ciała" - kłamie, że korzysta czy jego jednego oszukali? Ja aktywowałem tę usługę 1 października - od 2 obowiązuje i dopiero 8 maja mi się kończy (8/9 to mój okres rozliczeniowy). Promocja była taka, że ryczałt obowiązuje 6 pełnych okresów rozliczeniowych od zakończenia pierwszego pełnego następującego po aktywacji usługi. Może nie potrafię tego wytłumaczyć - ale najważniejsze jest to, że od 2 października zeszłego roku mam ryczałt do końca okresu rozliczeniowego przypadającego na 8/9 maja tego roku. Jeśli ktoś później aktywował usługę - później też im "przepada" ryczałt (chyba, że wcześniej zrezygnowali z usługi) - ich strata :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  FoXiK pisze: 2003-04-08 20:50
  Wlo co ty gadasz dzwonile dzis do BOK plusa i mi pani wyraznie powiedziała ze od konca tego okresu rozliczeniowego (w moim przypadku 14) nie bede mial tego abonamentu...a wykupilem go 3 miesiace temu wiec z tego co piszesz to powinienem miec koniec w lipcu a mam 14 kwietnia. Tak mi mila pani z BOK dzis powiedziała.
  0
 • Users Avatars Mini
  FoXiK pisze: 2003-04-08 20:54
  i nigdzie w regulaminie tej promocji nie jest napisane ze promocja trwa 6 okresow rozliczeniowych..wiec chyba ty cos tu klamiesz...
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-04-09 01:27
  chcesz moje billingi?
  0
 • Users Avatars Mini
  FoXiK pisze: 2003-04-09 01:47
  A co mi po twoich bilingach... co ma piernik do wiatraka. Skad ty te info wziołes ze promo na gprs trwa 6 okresow. Chyba sam se to napisałes bo nigdzie nie ma o tym wzmianki. mowisz ze okres masz 8/9 czyli dzisiaj w nocy wiec nie zdziw sie jak od jutra nie bedziesz mial 1mb na GRPS
  0
 • Users Avatars Mini
  FoXiK pisze: 2003-04-09 01:49
  Okres rozliczeniowy :P
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-04-09 11:55
  FoXiK - ja wiem co mówię - mam ryczałt do końca okresy rozliczeniowego w maju - dokładnie do 8 maja. To, że nie jest napisane w regulaminie promocji to nie znaczy, że nie jest tak jak mówię. Ryczałt wprowadzono na 6 pełnych okresów rozliczeniowych następujących po okresie, w którym aktywowałeś usługę. Usługę można było aktywować do końca marca, więc niektórzy będą mieć ryczałt do września... Oczywiście o ile abonent nie zamówił usługi na miesiąc i co miesiąc - wtedy promocja skończyła się zgodnie z regulaminem ostatniego dnia marca. Ja zostałem 1 października poinformowany o zasadach dosyć dokładnie, zamówiłem ryczałt "samoaktualizujący się" i mam - do 8 maja :-) Zadzwoń dowiedz się... Wiesz dlaczego mi dobrze w Plusie? Bo nie mam takich problemów jak Ty - nie wiesz co możesz a dyskutujesz... I jeszcze pewnie miły dla biednych Bogu ducha winnych konsultantów nawet nie jesteś ;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-04-09 12:13
  Wiesz co, FoXiK/ Dla Twojej satysfakcji tylko zrobiłem test... 3 kB wysłanych, 16 kB odebranych... Stan konta? Suma: 0,00, GPRS: 0,00 ;-) To moja chyba satysfakcja, mimo, że nie warto było...
  0
 • Users Avatars Mini
  FoXiK pisze: 2003-04-09 16:07
  Do tej pory bylem mily. Ale chyba przestane byc skoro oni takie bzdury mi mowia..zreszta o konsultantach w BOA to mozna osobny referat napisac. Bo zdazaja sie tam dziwne indywidualnosci. I nieraz kazda osoba mowi co innego. Dobrze wierze ci na slowo i cieszy mnie to bo bede miec ten ryczalt jeszcez przez 3 miechy. Pozdrawiam.
  0
 • Users Avatars Mini
  ghostdog pisze: 2003-04-10 00:50
  Calkiem fajna.Ale bez rewelacji.Brakuje w Plusie czegos porywajacego! Takiego na wiosne!
  0
 • Users Avatars Mini
  ghostdog pisze: 2003-04-10 00:52
  spike-zg no calkiem ciekawa koncepcja!
  0
 • Users Avatars Mini
  depesh pisze: 2003-04-18 06:05
  no ciekawe.... moze byc interesujace
  0
 • Users Avatars Mini
  jarpol pisze: 2003-04-18 15:06
  Bach, gapciu, toz nawet i z simplusa mozna za 60 zlotych i gadac i 5 godzin. Policzmy: polaczenie od 30 groszy brutto/minutę -30% (swojaki) - 20 % (za "dużą" kartę normalnie, ew. za małą w promo "tu ładowałem") wychodzi za minutę 0,168 grosza. Podziel 60 zł przez 0,168 grosza za minutę i wychodzi 360 minut. Ooo to nawet 6 godzin. A jak ktoś kupuje najtansza taryfe abonamentową sprofilowaną tak, by była atrakcyjna dla ludzi którzy w pracy maja telefon a dzwonia po pracy i w weekendy to sie nie dziw. Jak dzwonisz w szczycie to zapraszam do taryf non stop ( i ew. Czesto)
  0
 • Users Avatars Mini
  Tyski Boss pisze: 2003-04-18 22:55
  e tam promocja za promocja a w prawdzie to zawsze nic nadzwyczajnego hmma co idea na swieta Spi nic nowego buu moja idea:(:(
  0
 • Users Avatars Mini
  Dzabar pisze: 2003-05-07 12:50
  Plus zostaje ostatnio wtylw w promocjach :(
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: