Kolejny konkurs dla użytkowników sieci Era

Newsy
Żródło: Era
Opinie: 20

Regulamin konkursu "REJS PO POLSKICH FILMACH" w sieci Era:

1. Organizatorem Konkursu "REJS PO POLSKICH FILMACH" jest Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 181, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 29159 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy. 

2. Konkurs trwa od 30 kwietnia do 10 czerwca 2003r (włącznie). 

3. Konkurs dotyczy quizu: "REJS PO POLSKICH FILMACH" dostępnego poprzez 2 kanały medialne: krótkie wiadomości tekstowe SMS i serwis WAP w sieci Era. 

4. Zgłoszeniem do konkursu jest przynajmniej jednorazowe skorzystanie z quizu: "REJS PO POLSKICH FILMACH" poprzez: 
a) połączenie się z quizem: "FILM" w serwisie WAP w sieci Era i rozpoczęcie gry komendą: GRAJ; lub 
b) wysłanie z telefonu komórkowego krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) pod numer 6622 z poleceniem: FILM, która spowoduje rozpoczęcie gry. 

5. Konkurs polega na uzyskaniu jak najwyższej pozycji w rankingu quizu: "REJS PO POLSKICH FILMACH". 

6. Quiz "REJS PO POLSKICH FILMACH" składa się z 5 poziomów trudności. Na każdym poziomie trudności znajduje się 5 pytań. 

7. Poprawna odpowiedź powoduje automatyczne wygenerowanie kolejnego pytania dla Uczestnika Konkursu. Brak prawidłowej odpowiedzi powoduje cofnięcie Uczestnika Konkursu do pierwszego pytania poprzedniego poziomu. W rankingu zapisany jest najlepszy wynik jaki udało się osiągnąć Uczestnikowi Konkursu i ten wynik będzie podstawą do uczestnictwa w Konkursie. 

8. Zgłoszenie do Konkursu, o którym mowa w punkcie 4 oznacza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu konkursowego podanego na stronach internetowych: www.eraomnix.pl oraz dostępnego w siedzibie głównej PTC w Warszawie. 

9. W Konkursie "REJS PO POLSKICH FILMACH" mogą wziąć udział osoby fizyczne oraz prawne, będące Abonentami PTC na podstawie ważnej Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych z PTC, którzy nie zalegają z bieżącymi płatnościami oraz Użytkownicy telefonów w sieci Era w systemie Era Tak Tak, mający wypełnioną kartę rejestracyjną. 

10. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy PTC oraz członkowie ich rodzin. 

11. Weryfikacja rankingu przez PTC w celu określenia laureatów Konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konkursu, tj. do dnia 17.06.03. 

12. Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców wśród Uczestników Konkursu (Abonentów sieci Era lub Użytkowników systemu Era Tak Tak), którzy ukończyli quiz, tj. udzielili poprawnej odpowiedzi na piąte pytanie piątego poziomu trudności. Z listy graczy ułożonej według kolejności ukończenia quizu, zwycięzcą zostanie pierwszy i co 5 uczestnik (1, 5, 10, 15...), który otrzyma nagrody w kolejności podanej w punkcie 19. Każdy gracz ma nieskończenie wiele prób ukończenia quizu, ale tylko raz może quiz ukończyć. 

13. Wszyscy laureaci Konkursu "REJS PO POLSKICH FILMACH" zostaną zweryfikowani przez Dział Należności we współpracy z Komisją Konkursową pod kątem ewentualnych zaległości płatniczych względem Operatora sieci Era. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Departament Należności do któregokolwiek ze zwycięzców, ponownie zostanie zwołana Komisja Konkursowa, która zdyskwalifikuje zadłużonego laureata i wyłoni kolejnego zwycięzcę według zasad niniejszego regulaminu. 

14. Aktualny ranking dostępny jest : 

  • po wysłaniu krótkiej wiadomości (SMS) pod numer 6622 z poleceniem: FILM NAJLEPSI 

  • po wybraniu opcji RANKING w menu quizu FILM na WAP 

  • na stronach internetowych: www.eraomnix.pl

15. Ponadto dzięki opcji STATUS w quizie "REJS PO POLSKICH FILMACH" na WAP lub poprzez wysłanie wiadomości SMS z poleceniem FILM STATUS każdy Uczestnik Konkursu może otrzymać informację o swoim miejscu w rankingu oraz najwyższym poziomie trudności, do którego udało się dotrzeć Uczestnikowi Konkursu. 

16. Nazwiska i imiona oraz miejscowość (w przypadku firmy - pełna nazwa firmy), wszystkich laureatów Konkursu zaprezentowane zostaną na stronach internetowych: www.eraomnix.pl

17. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację nazwiska i imienia oraz miejscowości (w przypadku firmy - pełnej nazwy firmy), na stronach internetowych oraz przetwarzanie danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 1997) wyłącznie przez PTC i tylko dla celów niniejszego Konkursu. 

18. Po zakończeniu trwania Konkursu Komisja Konkursowa wybrana przez PTC, zweryfikuje spełnienie kryteriów konkursowych przez poszczególnych Uczestników Konkursu i wyłoni 3 laureatów nagród głównych oraz laureatów nagród pocieszenia w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konkursu. 

19. W Konkursie są do wygrania następujące nagrody: 

  • pierwszych trzech graczy z listy zwycięzców (tj. 1, 5, 10 uczestnik konkursu) otrzyma odtwarzacze DVD

  • kolejnych 200 graczy z listy zwycięzców (tj. 15, 20, 25... uczestnik konkursu) otrzyma gadżety firmowe sieci ERA 

20. Przyznane nagrody nie mogą być zamienione na równowartość pieniężną. 

21. Organizator Konkursu ponosi koszty związane z ufundowaniem wszystkich nagród w Konkursie. 

22. Nagrody konkursowe w postaci odtwarzaczy DVD, będą powiększone w wypadku osób fizycznych o nagrodę gotówkową w wysokości 11,11% wartości nagrody rzeczowej. Nagroda gotówkowa nie będzie wypłacona zwycięzcy lecz pobrana jako podatek zryczałtowany od łącznej wartości nagrody, o którym mowa w art. 41, ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są samodzielnie dokonać rozliczenia należności publicznoprawnych związanych z otrzymaniem nagrody - zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

23. Nagrody w Konkursie zostaną przesłane laureatom Konkursu "REJS PO POLSKICH FILMACH" pocztą, na koszt organizatora Konkursu. 

24. Prawo do składania reklamacji co do niezgodności Konkursu z niniejszym regulaminem przysługuje każdemu Uczestnikowi Konkursu, w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (listem poleconym) lub osobiście pod rygorem nieważności w siedzibie głównej PTC w Warszawie Al. Jerozolimskie 181 z dopiskiem KONKURS REJS PO POLSKICH FILMACH". Komisja Konkursowa rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni od jej otrzymania oraz pisemnie powiadomi o rozstrzygnięciu. 

25. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i rozstrzyga o prawie do nagrody.

Opinie:

Opinie archiwalne (20):

Komentuj

Komentarze / 20

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: