Kolejny konkurs MMS-owy w sieci Era

Newsy
Żródło: Era
Opinie: 4

Regulamin Konkursu "Nowa Era MMS-ów" w sieci Era:

§1 

1.1 Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa konsumentów w konkursie "Nowa Era MMS-ów". Organizatorem konkursu jest VIVA TV Productions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-668) przy Al. Lotników 1. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 K.C. 
1.2 Celem konkursu jest wyłonienie co tydzień 1 laureata, spośród osób, które wezmą udział w konkursie. 
1.3 W konkursie może wziąć udział każda osoba oprócz pracowników VIVA, Ad Venture Team, HyperMedia i ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa. 

§2 

2.1 Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie mailem prawidłowej odpowiedzi na zadane raz w tygodniu pytanie w czwartkowym programie VIVAMAT na adres: vivamat@viva-tv.pl oraz zamieszczenie danych osobowych (imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania: ul., nr domu, kod pocztowy, nr telefonu). 
2.2 Zamieszczenie danych osobowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez VIVA wyłącznie w celach tego konkursu. Dane zostaną usunięte trzy miesiące po rozstrzygnięciu konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. 
2.3 Nagrodami w konkursie jest 8 telefonów komórkowych Nokia 3650. 

§3 

3.1 Konkurs trwa od 26.06.2003 do 28.08.2003 r. 
3.2 Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe, która dotrze na adres: vivamat@viva-tv.pl jako pierwsza. 
3.3 Nad prawidłowością przyznawania nagród czuwać będzie komisja składająca się z 5 osób - pracowników VIVA. 

§4 

4.1 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czwartkowych programach VIVAMAT: 10 lipca 2003, 17 lipca 2003, 24 lipca 2003, 31 lipca 2003, 7 sierpnia 2003, 14 sierpnia 2003, 21 sierpnia 2003, 28 sierpnia 2003. 
4.2 O nagrodzie zwycięzca zostanie powiadomiony przez pracownika VIVA telefonicznie lub mailem, poza tym lista osób nagrodzonych pojawi się 28 sierpnia 2003 na stronie www.viva-tv.pl. 
4.3 Nagroda zostanie wysłana do zwycięzcy pocztą w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników. 
4.4 Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody w formie pieniężnej. 

§5 

Zastrzeżenia:
5.1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników konkursu będzie VIVA. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu. 
5.2 VIVA zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, jeżeli nie wpłynie on na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. 
5.3 Prawo do składania reklamacji, co do niezgodności konkursu z niniejszym regulaminem przysługuje każdemu uczestnikowi konkursu w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników. Reklamacja jest dopuszczalna w formie pisemnej pod rygorem nieważności, Komisja konkursowa rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jego otrzymania oraz pisemnie powiadomi o rozstrzygnięciu. 
5.4. Pozostałe kwestie nie zawarte w regulaminie podlegają odpowiednim przepisom Kodeksu Cywilnego.

Opinie:

Opinie archiwalne (4):

Komentuj

Komentarze / 4

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: