Komisja Europejska ma zastrzeżenia do rynku 1

Newsy
Żródło: UKE
Opinie: 0
Opinie: 0

Komisja Europejska zgłosiła zastrzeżenia do projektu decyzji dla rynku świadczenia usługi przyłączenia do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej dla konsumentów.

W związku z zarejestrowaną przez Komisję Europejską pod numerem PL/2007/0593 notyfikacją projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie wyznaczenia Telekomunikacji Polskiej S.A. jako przedsiębiorcy telekomunikacyjnego zajmującego pozycję znaczącą na rynku świadczenia usługi przyłączenia do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej i utrzymania w gotowości do świadczenia usług telekomunikacyjnych dla konsumentów (rynek 1) i nałożenia obowiązków regulacyjnych przewidzianych w ustawie, 13 marca 2007 r. Komisja przekazała swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Obecna (druga) notyfikacja decyzji dla tego rynku wiąże się z decyzją Komisji z dnia 10 stycznia 2007 r., wzywającą Prezesa UKE do wycofania notyfikowanego projektu decyzji dla rynku 1. W decyzji wetującej Prezes UKE został zobligowany do wzięcia pod uwagę, podczas kolejnego definiowania rynku 1 analizę Komisji, dotyczącą tego, że zdaniem Komisji dostęp wąskopasmowy i dostęp szerokopasmowy nie są substytutami. Komisja zaleciła Prezesowi UKE, by w kolejnej notyfikacji, rozważając zakres produktów zaliczonych do wspólnego rynku dostępu, Prezes UKE dokładnie przeanalizował substytucyjność produktów, wchodzących w skład analizowanego rynku, pod względem ich funkcjonalności i cen.

W swojej notyfikacji Prezes UKE ustalił, iż w skład analizowanego rynku wchodzi usługa dostępu do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej za pomocą skrętki (pary) miedzianej, technologii radiowych i sieci tvk oraz usługa utrzymania tego dostępu w gotowości do świadczenia usług telekomunikacyjnych realizowanych za pomocą technologii analogowych, cyfrowych, radiowych oraz z wykorzystaniem infrastruktury operatorów telewizji kablowej w celu świadczenia usług zarówno wąsko jak i szerokopasmowych. Ponadto Prezes UKE zgodnie z oczekiwaniem KE zaznaczył, iż w zakres rynku nie wchodzą usługi połączeń wychodzących oraz usługi szerokopasmowe świadczone z wykorzystaniem tego łącza. Ograniczenie analizowanego rynku w ww. sposób miało odpowiedzieć na żądanie Komisji Europejskiej w zakresie wycofania się przez Prezesa UKE z regulacji rynku usług szerokopasmowych, który staje się rynkiem konkurencyjnym, jednocześnie jednak miało utrzymać możliwość interweniowania Prezesa UKE co do usługi utrzymania łącza w gotowości do świadczenia usług telekomunikacyjnych, która jest wspólnym elementem usługi abonamentowej i usługi naked DSL i której wysokość została zakwestionowana przez Prezesa UKE w decyzji z dnia 22 lutego 2007 r. nakładającej na TP S.A. karę finansową.

Jednakże, w piśmie z dnia 13 marca 2007 r. Komisja zgłosiła poważne wątpliwości dotyczące zgodności przedmiotowej decyzji z prawem wspólnotowym, a w szczególności z celami zawartymi w art. 8 i art. 15 dyrektywy ramowej w związku z art. 10 i 82 Traktatu.

Mając na uwadze powyższe, Komisja wskazuje, że zgodnie z art. 7 ust. 4 dyrektywy ramowej projekt decyzji Prezesa UKE nie może zostać przyjęty w ciągu następnych dwóch miesięcy.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: