Duża kontrola sprzętu w polskich sklepach

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Niebezpieczna elektronika - kontrola Inspekcji Handlowej

W 2022 roku inspektorzy z wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej w Białymstoku, Bydgoszczy, Kielcach, Lublinie, Opolu, Poznaniu, Szczecinie oraz Warszawie przeprowadzili kontrole produktów w zakresie spełniania wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Łącznie kontrolą objęto 102 podmioty:

  • 68 sklepów detalicznych,
  • 22 sklepy wielopowierzchniowe,
  • 12 hurtowni (w tym 4 importerów).
  • 339 wyrobów (m.in. wyświetlacze LCD, ładowarki i zasilacze sieciowe, telefony komórkowe, oprawy oświetleniowe, zabawki itp.)

Sprawdzono oznakowanie, prawidłowość wystawienia deklaracji zgodności, dokumentację techniczną, oraz podczas badań laboratoryjnych: stężenie wagowe niebezpiecznych substancji.

20 wyrobów zostało wyprodukowanych w Polsce, 6 – wytworzono w pozostałych krajach UE, natomiast 295 pochodziło z krajów trzecich. W 18 przypadkach nie ustalono kraju pochodzenia.

W wyniku kontroli zakwestionowano 77 wyrobów, co stanowi 22,7 % ogółem sprawdzonych wyrobów.

Nieprawidłowości polegały na:

  • braku nazwiska lub nazwy producenta/importera, zarejestrowanej nazwy towarowej, lub zarejestrowanego znaku towarowego oraz adresu kontaktowego - 43 wyroby (12,7 %);
  • braku/nieprawidłowo sporządzonej deklaracji zgodności - 38 wyrobów (11,2 %);
  • braku oznakowania CE - 18 wyrobów (5,3 %);
  • przekroczeniu maksymalnej dopuszczalnej wartości stężenia wagowego w materiałach jednorodnych (kadm i ołów) - 14 wyrobów (4,1 %);
  • braku nazwy typu, numeru partii lub serii lub innej informacji umożliwiającej identyfikację wyrobu - 8 wyrobów (2,4 %).

W przypadku 14 wyrobów (co stanowi 45,1 % ogółu wyrobów pobranych do badań) stwierdzono przekroczenie zawartości ołowiu - powyżej poziomu dopuszczalnego 0,1 % (wszystkie wyroby) i kadmu - powyżej poziomu dopuszczalnego 0,01 % (zasilacz antenowy LXG01A).

Kadm i ołów to substancje, które z odpadów elektrycznych mogą przenikać do środowiska naturalnego powodując jego zanieczyszczenie, a następnie wpływać negatywnie na zdrowie ludzi.

W jednym z elementów stężenie ołowiu zostało przekroczone ponad 600-krotnie.

6 rodzajów wyrobów zostało wycofanych z obrotu, natomiast w przypadku 38 usunięto nieprawidłowości w oznakowaniu oraz wystawionych deklaracjach zgodności.

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: