MediaTel zanotował duży spadek przychodów i stratę

Newsy
Żródło: MEDIATEL
Opinie: 0
Opinie: 0

MediaTel opublikował swoje wyniki za I kwartał 2007 r.

W I kwartale 2007 r. spółka osiągnęła przychody na poziomie PLN 12,37 mln odnotowując spadek o 18,13% w stosunku do przychodów uzyskanych w I kwartale ub.r., które wówczas wyniosły PLN 15,11 mln. Stan ten wynikał ze zmniejszenia wolumenu usług w zakresie hurtowej wymiany ruchu telekomunikacyjnego.

Decydujący wpływ na osiągnięcie straty netto w I kwartale 2007 r. na poziomie PLN 352.000 miały w dużej mierze jednorazowe zdarzenia, do których należy zaliczyć:

a) opóźnienie w dostosowywaniu rozliczeń pomiędzy MediaTel SA a TP SA do zatwierdzonej Decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej „Oferty Ramowej Telekomunikacji Polskiej o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie połączenia sieci”. Natychmiast złożony wniosek do Telekomunikacji Polskiej o dostosowanie stawek w rozliczeniach do tej pory nie został rozpatrzony pozytywnie dla Spółki, pomimo zamieszczenia klauzuli z rygorem natychmiastowej wykonalności w Ofercie Ramowej TP. Różnica pomiędzy stawkami, według których MediaTel obecnie dokonuje rozliczeń z TP a stawkami wyznaczonymi w nowej Ofercie Ramowej TP przełożyła się na zwiększenie kosztów w I kwartale 2007 roku o PLN 242.000. Zarząd MediaTel oczekuje odzyskania tej kwoty w przeciągu najbliższych dwóch kwartałów, co powiększy wynik finansowy w kolejnych okresach;
b) zwiększone nakłady na rozbudowę sieci sprzedaży oraz modernizację infrastruktury biurowej;
c) utrzymujące się nadmierne koszty infrastruktury telekomunikacyjnej wykorzystywanej do ruchu hurtowego wynikające z wcześniej podpisanych terminowych umów.

Zarząd spółki podjął działania, które w najbliższych kwartałach powinny przełożyć się na wzrost marż. Poza działaniami prowadzącymi do utrzymania na założonym poziomie wolumenu świadczonych usług hurtowych, Zarząd kładzie główny nacisk na intensyfikację rozwoju sektora usług detalicznych i dodanych, zwiększanie zakresu usług przy konsekwentnie prowadzonej polityce racjonalizacji kosztów i nakładów inwestycyjnych. W wyniku tych działań Zarząd oczekuje odzyskania dynamiki wzrostu przychodów w najbliższych kwartałach, co też powinno być efektem uzyskania hurtowego dostępu do abonamentu (WLR) i szerokopasmowego dostępu do sieci Internet (BSA). Ponadto planowane jest przeprowadzenie działań promujących nową usługę MobilFon wykorzystującą telefonię internetową, w ramach której abonenci w całej Polsce otrzymują niegeograficzną numerację 039xx. Rozpoczęcie świadczenia mobilnych usług głosowych w technologii VoIP znacznie podnosi konkurencyjność oferty MediaTel umacniając pozycję Spółki na dotychczasowych rynkach jako niezależnego dostawcy zintegrowanych usług telekomunikacyjnych, daje możliwości pozyskiwania klientów na nowych rynkach w całej Polsce, użytkownikom końcowym przynosi korzyści w zakresie różnorodności, ceny i jakości tych usług. Działania Zarządu są nakierowane na zwiększenie tempa pozyskiwania nowych klientów na usługi PABX w Warszawie w oparciu o własną sieć radiową oraz sieć Lambda.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: