Motorola T722i w promocji sieci Era

Newsy
Żródło: Era
Opinie: 20

Regulamin promocji "UPUST 20 ZŁ" w sieci Era:

I. Opis oferty 

W okresie od 04.04.2003 r. do wyczerpania zapasów zestawów objętych niniejszą promocją, jednakże nie dłużej niż do 21.04.2003 r. (włącznie), PTC, operator sieci Era oferuje: 

PROMOCYJNE ZESTAWY 

Numer
zestawu
Model telefonu  CENA*
NETTO dla taryf: 140 VIP, Moja 240 VIP, Biznes 180 VIP, Biznes 240 VIP
CENA*
BRUTTO
dla taryf: 140 VIP, Moja 240 VIP, Biznes 180 VIP, Biznes 240 VIP
CENA*
NETTO
dla taryf: Moja 40 Medium, Moja 80 Medium, Biznes 60 Pro, Biznes 120 Pro
CENA*
BRUTTO
dla taryf: Moja 40 Medium, Moja 80 Medium, Biznes 60 Pro, Biznes 120 Pro
CENA*
NETTO 
dla taryfy: Moja 25 Start
CENA*
BRUTTO 
dla taryfy: Moja 25 Start 
1 Alcatel OT 512 1 1,22 1 1,22 1 1,22
2 Ericsson T65 1 1,22 1 1,22 1 1,22
3 Nokia 3330 1 1,22 1 1,22 1 1,22
4 Nokia 3410 1 1,22 1 1,22 1 1,22
5 Siemens MT50 1 1,22 1 1,22 1 1,22
6 Mitsubishi Trium Eclipse XL 1 1,22 1 1,22 1 1,22
7 Sagem MY 3036 1 1,22 1 1,22 1 1,22
8 Motorola v50/v50l 1 1,22 1 1,22 1 1,22
9 Nokia 3510 1 1,22 1 1,22 1 1,22
10 Alcatel OT 715 1 1,22 1 1,22 19 23,18
11 Sagem MY X-5/ X-5M 1,22  1,22  29  35,38
12 Sony Ericsson T300 + aparat cyfrowy MCA-25 1,22  1,22  29  35,38
13 Siemens ME45 19  23,18  19  23,18  19  23,18 
14 Siemens S45/S45i 19  23,18  19  23,18  19  23,18 
15 Philips Fisio 620 + odtwarzacz CD Philips model:AX 1100 29  35,38  29  35,38  49  59,78
16 Nokia 3510i** 29  35,38  29  35,38  49  59,78
17 Nokia 6510 49  59,78  49  59,78  69  84,18
18 Motorola T720/T720i 49  59,78  49  59,78  99  120,78
19 Philips Fisio 820 + suszarka 49  59,78  49   59,78  99  120,78
20 Motorola T722i 49   59,78  49  59,78  99  120,78
21 Sony Ericsson T68i/T68  49   59,78  69  84,18  149  181,78
22 Samsung N620 49  59,78  49   59,78  149  181,78
23 Sony Ericsson T68i/T68 + aparat cyfrowy MCA-20 98  119,56  118  143,96  248  302,56
24 Nokia 6310/6310i 99  120,78  99  120,78  149  181,78
25 Nokia 6610 149  181,78  299  364,78  499  608,78
26 Samsung A300 299  364,78  299  364,78  349  425,78
27 Nokia 8310 299  364,78  299  364,78  699  852,78
28 Motorola v70 499   608,78  499  608,78  599  730,78
29 Siemens S55 + aparat cyfrowy IPQ-500 899  1096,78  899  1096,78  1099  1340,78
30 Nokia 7650 1299  1584,78  1299  1584,78  1499  1828,78
31 Nokia 7210 1399  1706,78  1399  1706,78  1599  1950,78 

* Oplata za zestawy podana jest w złotych. Podana cena zestawu nie uwzględnia opłaty za przyłączenie do sieci Era. Opłata ta, w niniejszej promocji wynosi dla wszystkich taryf 50 zł netto (61 zł brutto). Opłata ta jest doliczana do pierwszego rachunku.
** Cena telefonu zawiera 2 promocyjne gry Java, szczegóły w regulaminie oferty "Kolorowe gry Java na telefon Nokia 3510i" 

TARYFY 

W promocji dostępne są taryfy: 

 • Nowa Era Moja: Moja 25 Start, Moja 40 Medium, Moja 80 Medium, Moja 140 VIP, Moja 240 VIP 

 • Nowa Era Biznes: Biznes 60 Pro, Biznes 120 Pro, Biznes 180 VIP, Biznes 240 VIP 

 • Przez 24 miesiące nie jest możliwa zmiana taryfy na taryfę Moja 25 Start lub Biznes 15 Start. 

PROMOCYJNY UPUST NA ABONAMENT: 

 • Klienci, korzystający z nowych taryf Moja 25 Start, Moja 40 Medium, Moja 80 Medium, Moja 140 VIP, Moja 240 VIP, Biznes 60 Pro, Biznes 120 Pro, Biznes 180 VIP, Biznes 240 VIP otrzymają upust w wysokości 20 zł netto (24,40 zł brutto) na abonament przez 12 pełnych Cykli rozliczeniowych. 

 • Promocyjna taryfa może być aktywowana tylko w momencie podpisywania Umowy (w salonach, sklepach firmowych sieci Era oraz autoryzowanych punktach sprzedaży). 

 • Cesja nie powoduje utraty promocyjnego upustu. 

 • Zawieszenie karty SIM z powodu braku płatności powoduje utratę prawa do promocyjnego upustu. 

 • Po 12 pełnych Cyklach rozliczeniowych opłata abonamentowa będzie naliczana zgodnie z Cennikiem Usług Telekomunikacyjnych PTC. 

Z oferty może skorzystać każdy, kto jednocześnie z nabyciem aparatu telefonicznego wraz z przyłączeniem do sieci Era (aktywacją) lub samej aktywacji w sieci Era, w autoryzowanym punkcie sprzedaży sieci Era, w salonie lub sklepie firmowym sieci Era zawrze z PTC Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na czas oznaczony 24 pełnych Cykli rozliczeniowych. 

II. Postanowienia ogólne 

1. PTC, operator sieci Era informuje, iż podstawą nabycia aparatów telefonicznych objętych niniejszą promocją w autoryzowanym punkcie sprzedaży sieci Era jest umowa sprzedaży zawarta pomiędzy osobą korzystającą z promocji a autoryzowanym punktem sprzedaży sieci Era. 

2. PTC, operator sieci Era informuje, że oferowane aparaty telefoniczne posiadają system zabezpieczenia SIM LOCK, umożliwiający korzystanie z tych aparatów tylko z kartą SIM sieci Era. 

3. Promocyjna cena przyłączenia do sieci (aktywacji) dotyczy tylko niniejszej oferty promocyjnej i obowiązuje pod warunkiem zawarcia z PTC Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na czas oznaczony. Cena przyłączenia do sieci w sytuacjach nieobjętych niniejszą ofertą promocyjną wynosi 99 zł netto (120,78 zł brutto). 

4. PTC, operator sieci Era informuje, iż autoryzowane punkty sprzedaży sieci Era nie mają prawa do pobierania żadnych opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych w imieniu PTC, ze szczególnym uwzględnieniem opłaty za przyłączenie do sieci (aktywację) lub kaucji. Opłatę za przyłączenie do sieci wraz z pierwszym abonamentem należy uiścić w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, którą PTC prześle pocztą. 

5. Usługi telekomunikacyjne są świadczone przez PTC zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w sieci Era przez PTC oraz z warunkami Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, dostępnymi w każdym autoryzowanym punkcie sprzedaży, w salonach lub sklepach firmowych sieci Era. 

6. Ze względu na uwarunkowania techniczne związane z przyłączeniem (aktywacją) do sieci Era aparatów telefonicznych zakupionych w ramach niniejszej promocji, PTC zastrzega sobie prawo przedłużenia okresu pomiędzy zawarciem Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych a aktywacją karty SIM do 5 dni roboczych. Jednocześnie informujemy, iż usługa poczty głosowej dla wszystkich korzystających z powyższej promocji zostanie udostępniona w ciągu 2 dni od daty aktywacji. 

7. Zgodnie z postanowieniami Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych oraz Cennika Usług Telekomunikacyjnych ustala się wysokość limitu kredytowego w czterech pierwszych Cyklach rozliczeniowych na 200 zł. W pozostałych Cyklach rozliczeniowych wysokość limitu kredytowego wynosi 500 zł. 

8. Warunków niniejszej promocji nie można łączyć z warunkami innych akcji promocyjnych, prowadzonych przez PTC, w tym także akcji promocyjnych, które PTC będzie prowadziła w przyszłości, w zakresie określonym przez Operatora. 

III. Czas trwania Umowy 

1. W przypadku zawarcia Umowy w ramach niniejszej promocji, zgodnym zamiarem Stron jest, aby świadczenie usług telekomunikacyjnych na podstawie Umowy trwało co najmniej przez okres 24 pełnych Cykli rozliczeniowych, licząc od dnia aktywacji. Po upływie tego okresu Umowa ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony, chyba że jedna ze Stron złoży na 30 dni przed jego upływem pisemne oświadczenie o nie przedłużaniu czasu Umowy. 

2. Abonent przyjmuje na siebie: 

2.1 zobowiązanie niepieniężne do utrzymania aktywnej karty SIM w sieci Era przez okres 24 pełnych Cykli rozliczeniowych; 
2.2 zobowiązanie pieniężne do uiszczania opłaty abonamentowej oraz do uiszczania opłat za usługi telekomunikacyjne i inne usługi świadczone przez PTC zgodnie z Cennikiem. 

3. W przypadku naruszenia przez Abonenta zobowiązania, o którym mowa w pkt III ppkt 2.1, Abonent będzie zobowiązany na pisemne żądanie PTC do naprawienia szkody poprzez zapłatę na jej rzecz kary umownej. Kara umowna dla klienta, który zakupił w niniejszej promocji aparat telefoniczny oraz aktywację wynosi 840 zł. Kara umowna będzie pomniejszana w stosunku miesięcznym w zależności od czasu, w jakim Abonent wykonywał zobowiązanie. Obowiązek naprawienia szkody wynika ze zgodnego zamiaru Stron, o którym mowa w pkt III ppkt 1 i celu Umowy, która na zasadach promocyjnych przyznaje Abonentowi specjalne warunki zakupu telefonu i usług. 

4. Obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę powyższej kary umownej będzie dotyczył również przypadków, w których niemożliwość utrzymania aktywnej karty SIM w sieci Era nastąpi wskutek jednej z poniższych przyczyn: złożenia przez Abonenta w PTC oświadczenia o rozwiązaniu Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przed końcem okresu jej obowiązywania rozwiązania przez PTC Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych w przypadkach, o których mowa w § 17 ust. 3, 4, 5 i 6 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Polską Telefonię Cyfrową utracenia przez Abonenta karty SIM oraz niewykonywania związanych z tym obowiązków określonych w pkt III ppkt 5 i ppkt 5.1. 

5. W przypadku utraty karty SIM, nabytej w ramach niniejszej promocji, przed upływem 24 pełnych Cykli rozliczeniowych od dnia aktywacji karty, Abonent zobowiązany jest powiadomić PTC o tym fakcie w terminie 3 dni od dnia ujawnienia utraty, a w przypadku kradzieży przedstawić dowód jej zgłoszenia organom ścigania. 

5.1 Abonent ma obowiązek wystąpić do PTC o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Era w ciągu 7 dni od zgłoszenia do PTC. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie zgodnej z Cennikiem.

Opinie:

Opinie archiwalne (20):

Komentuj

Komentarze / 20

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  spiro pisze: 2003-04-07 15:36
  niezla cena tej t722i :)
  0
 • Users Avatars Mini
  bodopl pisze: 2003-04-07 15:54
  ale mogliby tu przynajmniej krótko napisać czym to sie różni od "zwykłej" 720i
  0
 • Users Avatars Mini
  bodopl pisze: 2003-04-07 16:10
  tym bardziej że modelu 722i GSMOnline nie ma jeszcze w swojej bazie (a moze to literówka w tekscie - co jest bardzo prawdopodobne)
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2003-04-07 16:20
  bodopl***: na pewno nie literówka, bo T720i ma nr zestawu 18, a ta T722i ma nr 20. Ja również chętnie dowedziałbym sie czym sie różni od T720i oraz T725.
  0
 • Users Avatars Mini
  bach pisze: 2003-04-07 16:48
  bede sie upieral przy stwierdzeniu...ze nie bylo celem ery wprowadzenie zadnego upsustu dwudziestozlotowego tylko ciche zachecenie klientow zeby dobrali sobie taktowanie sekundowe za 18 zl brutto plus ewentualnie oplacenie abo za trzy numery miedzy nami...w ten sposob oplata za abonament wraca na swoj pierwotny poziom...a klient przynajmniej wykorzystuje minuty tak jak powinien...czyli prawdziwie
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2003-04-07 16:50
  Zmian jest więcej... Przede wszystkim na łeb poleciała Nokia 6610. 149 zł w wyższych taryfach, a poprzednio było 999 !!! Poza tym T68i + MCA-20 zdrożał o 50 zeta. Do Fisio 820 dodano suszarkę ;) no i ujęto 8 modeli telefonów, a dodano jeden - Motkę v70.
  0
 • Users Avatars Mini
  ayk pisze: 2003-04-07 16:50
  roznice sa niewielkie - zdjecie zrobione aparatem cyfrowym mozna zastosowac jako tapetę czego wczesniej sie nie dalo zrobic, no i zegar wyswietlany jest analogowy a bie cyfrowy jak w 720 i jeszcze wygaszony ekran wyglada troszke inaczej bo widac na nim 4 ikony. (info od ludzi z ERY)
  0
 • Users Avatars Mini
  marek995 pisze: 2003-04-07 16:56
  Trzeb obiektywnie stwierdzić że Era jest dobra cenowo. Szkoda że przy wymianach nie chcą dać takich cen za aparaty
  0
 • Users Avatars Mini
  Komar pisze: 2003-04-07 17:41
  cena 6610 bardzo dobra biorac pod uwage ze to naprawde dobry telefon ze swietnym wyswietlaczem (niedawno porownywalem z T68i i roznica jest bardzo widoczna)
  0
 • Users Avatars Mini
  szymon_ pisze: 2003-04-07 17:43
  nadal atrakcyjne ceny, ale s55 mogl by juz staniec, marek995 tak juz jest chyba w kazdej sieci:((tylko po to zeby zachecic nowych abonentow o starych niestety juz tak dobrze przy prezduzeniu umowy nie dbaja...:(
  0
 • Users Avatars Mini
  BOSSNOKIA pisze: 2003-04-07 19:12
  Kurde nawet nie wiedzialem ze jest 6610 dla kazdego za 364zl(w sred.taryfach)to dobra cena...
  0
 • Users Avatars Mini
  maciek603 pisze: 2003-04-07 19:15
  Tymbardziej, że Motorola T722i jest teraz telefonem miesiąca w Erze. Wejdzcie sobie na oficjalną stronkę Ery i zobaczcie: www.era.pl
  0
 • Users Avatars Mini
  lukebor pisze: 2003-04-07 22:46
  marek995***: jak to nie chcą dać takich cen przy wymianie...?ja właśnie wymieniam fonik i dają mi akurat takie same ceny-z aktualnej promo...wszystko zależy od rachunków...niestety...
  0
 • Users Avatars Mini
  lukebor pisze: 2003-04-07 22:50
  a co do cen foników, to rzeczywiście ja też myslałem, że opuszczą cenę s55 przynajmniej o 2 stówki w dół...ale cóż...trzeba będzie jeszcze poczekać...dobra cena 6610...pzdr.
  0
 • Users Avatars Mini
  za-brat pisze: 2003-04-08 00:32
  podniecacie sie ta 6610 jakby bylo czym? jedyne co jest w tym telefonie to ladny wyswietlacz. gorzej z funkcjami, brakuje bluatooth nie mowiac juz o wybieraniu glosowym! SE T68i bije ta nokie na glowe, tym bardziej ze juz od ponad roku jest na rynku!
  0
 • Users Avatars Mini
  katasz pisze: 2003-04-08 11:27
  Ogolnie nie lubie tych motoroli z klapa - jakos tak takie perfidnie i nienaturalnie kobiece, zaskoczyli mnie za to cena SE t300 - za zlotowke - oby tak dalej...
  0
 • Users Avatars Mini
  xbastiann pisze: 2003-04-08 13:39
  ... SE T68i bije ta nokie na glowe, tym bardziej ze juz od ponad roku jest na rynku! ... i daletego T68 nie ma ani Javy ani dzwonków polifonicznych.
  0
 • Users Avatars Mini
  lukebor pisze: 2003-04-08 21:48
  a wiecie już że zamiast upustu można wybrać zestaw TAKTAK z alcatelem OT 311 za 1 zł netto...? to fajna sprawa mom zdaniem...znów Era pomyślała trochę lepiej niż konkurencja...
  0
 • Users Avatars Mini
  ghostdog pisze: 2003-04-10 01:03
  No zeczywiscie duzyyyyyyy upust!
  0
 • Users Avatars Mini
  za-brat pisze: 2003-04-10 16:49
  ***xbastiann***... ja na to nie zwracam uwagi, bo nie wykorzystuje telefonu to sciagania jajcarskich muzyczek i grania... Wole miec bluetooth, wybieranie glosowe i klienta e-mail...
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: