Multimedia - przychody z Internetu równe przychodom z telefonii stacjonarnej

Newsy
Żródło: Multimedia Polska
Opinie: 0
Opinie: 0

Multimedia opublikowały swoje wyniki za 2008 r.:

Na dzień 31 grudnia 2008 r. Grupa posiadała łącznie 1.129.226 jednostek generowania przychodu (RGU), z czego 624.336 stanowiły RGU telewizji kablowej (w tym 4.974 to RGU IPTV a 70.732 to RGU telewizji cyfrowej DTV), 278.588 RGU szerokopasmowego dostępu do Internetu, 182.226 RGU usług telefonii, 30.299 RGU programów Premium, 13.066 stanowiły pośrednie usługi głosowe, a 711 aparaty wrzutowe.

Na dzień 31 grudnia 2008 r. Grupa posiadała ponad 261.000 abonentów, którzy korzystali z więcej niż jednej usługi, w tym ok. 70.000 abonentów pakietu Triple Play.

W czwartym kwartale 2008 r. Grupa odnotowała wzrost RGU netto (po uwzględnieniu utraty klientów) w łącznej ilości 47.338, w tym:

  • 21.864 RGU telewizji kablowej (w tym wzrost ilości RGU analogowej telewizji kablowej o 5.836, RGU telewizji cyfrowej w technologii IPTV o 738 RGU i DTV o 15.290 RGU),

  • 18.406 RGU szerokopasmowego dostępu do Internetu,

  • 3.738 RGU usług telefonii (w tym wzrost o 7.444 RGU w technologii VoIP po sieciach kablowych oraz spadek o 3.706 RGU w sieciach PSTN),

  • 2.577 RGU programów Premium, oraz

  • 753 RGU pośrednich usług głosowych.

Grupa oczekuje kontynuacji trendu wzrostu ilości klientów korzystających z usług pakietowych, co może wpłynąć na obniżenie wskaźnika utraty klientów i zapewnić ważne źródło wzrostu przychodów. W czwartym kwartale 2008 r. odnotowaliśmy wyhamowanie tendencji spadkowej relacji średnich przychodów na RGU (ARPU na RGU). Wskaźnik ten wyniósł 35,40 zł w IV kwartale 2008 r. wobec 35,38 zł w III kwartale 2008 r. Wartość tego wskaźnika w IV kwartale 2008 r. była wypadkową kilku trendów. Główne przyczyny działające in minus na ten wskaźnik to promocje pakietów Premium oraz spadek ARPU w segmencie usług dostępowych. Z kolei czynnikami, które zadziałały na wzrost tego czynnika były wzrost ARPU na usługach telewizji, zarówno analogowej (przejścia do wyższych pakietów) jak i cyfrowej oraz wzrost ARPU w segmencie usług telefonicznych.

W przypadku usług szerokopasmowego dostępu do Internetu, jak również usług głosowych, relacja średnich przychodów na RGU w naszej opinii wciąż może wykazywać niewielki trend spadkowy, jednakże spadek ten w odniesieniu do wielkości przychodów może zostać skompensowany szybkim wzrostem liczby klientów korzystających z usług pakietowych. Ponadto, Grupa oczekuje dalszego wzrostu przychodów z telewizji kablowej w wyniku dynamicznego rozwoju usługi telewizji cyfrowej w sieciach kablowych.

Wskaźnik utraty klientów (ang. churn), definiowany jako stosunek liczby odłączeń odnotowanych na danej usłudze do liczby jednostek generowania przychodu (RGU) na początek danego okresu, wyniósł za dwanaście miesięcy 2008 r. 12,5% (1,04% średniomiesięcznie) w stosunku do 13,6% za dwanaście miesięcy 2007 r. (1,13% średniomiesięcznie).

Wskaźnik ilości usług (RGU) na jednego abonenta zwiększył się z poziomu 1,52 na koniec IV kwartału 2007 r. do 1,70 na koniec IV kwartału 2008 r. Średni miesięczny przychód na jednego abonenta (ARPU/HC) za dwanaście miesięcy 2008 r. wyniósł 59,07 zł i wzrósł w stosunku do analogicznego okresu 2007 r. o 5,4%.

Przychody ze sprzedaży

Struktura przychodów Grupy obejmuje przychody z usług telewizji kablowej, Internetu, telefonii stacjonarnej i pozostałe przychody. Udział poszczególnych grup przychodów w przychodach ogółem został przedstawiony w tabeli poniżej.

 

III kwartał 2008

IV kwartał 2008

12 miesięcy 2007

12 miesięcy 2008

Telewizja kablowa

48,9%

48,6%

48,9%

48,8%

Internet

24,5%

24,4%

20,9%

24,2%

Telefonia stacjonarna

24,7%

24,3%

27,3%

24,9%

Pozostałe

1,8%

2,7%

2,9%

2,1%

Porównując wyniki za dwanaście miesięcy rok do roku, Grupa odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 55,9 mln zł, tj. 13,3%, z poziomu 419,5 mln zł w 2007 r. do poziomu 475,4 mln zł w 2008 r. Główne czynniki wzrostu to wzrost bazy abonentów i rosnąca popularność nowych usług telewizji kablowej (wzrost przychodów o 27,3 mln zł, łącznie z IPTV, DTV i programami Premium) oraz powiększenie bazy abonentów szerokopasmowego Internetu (wzrost przychodów o 27,2 mln zł).

Kontynuacja trendu spadkowego w telefonii PSTN została całkowicie skompensowana przez dynamiczny wzrost liczby użytkowników telefonii VoIP. Przychody z usług głosowych ogółem wzrosły o 3,7 mln zł głównie za sprawą wzrostu w segmencie interkonektu hurtowego oraz usług pośrednich.

Pozostałe przychody ze sprzedaży spadły o 2,2 mln zł w związku z niższymi przychodami z tytułu dzierżaw infrastruktury.

Porównując wyniki za czwarty kwartał 2008 r. do kwartału poprzedzającego, Grupa odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 6,0 mln zł, tj. 5,0%, z poziomu 119,2 mln zł w trzecim kwartale 2008 r. do poziomu 125,2 mln zł w czwartym kwartale 2008 r.

Telewizja kablowa

Poniżej przedstawiono strukturę przychodów z usług telewizji kablowej za wskazane okresy:

(w tys. zł)

III kwartał 2008

IV kwartał 2008

12 miesięcy 2007

12 miesięcy 2008

Opłaty abonamentowe za analogowe pakiety telewizyjne

54 349,5

55 816,8

197 517,1

217 083,6

Opłaty abonamentowe za cyfrowe pakiety telewizyjne DTV oraz IPTV

3 028,8

4 289,6

1 534,3

10 963,7

Opłaty abonamentowe za programy Premium

975,0

787,1

5 862,3

4 155,9

Przychody z usług telewizji kablowej razem

58 353,3

60 893,6

204 913,7

232 203,3

Poniżej przedstawiono wybrane, skonsolidowane dane operacyjne i finansowe dotyczące usługi telewizji kablowej za wskazane okresy:

 

III kwartał 2008

IV kwartał 2008

12 miesięcy 2007

12 miesięcy 2008

Liczba lokali w zasięgu naszej sieci kablowej (w tysiącach), którym Grupa oferuje lub może oferować usługi telewizji kablowej

846

882

802

882

w tym usługi cyfrowej telewizji kablowej (DTV)

631

680

541

680

Liczba lokali w zasięgu naszej sieci PSTN (w tysiącach), którym Grupa oferuje lub może oferować usługi telewizji kablowej w technologii IPTV

50

50

50

50

Jednostki generowania przychodu (RGU) (w tysiącach)(1)

602

624

553

624

Programy premium (RGU) (w tysiącach)

28

30

23

30

Średni miesięczny przychód na jednostkę generowania
przychodów – telewizja razem(2)

32,12

32,66

32,22

32,28

Średni miesięczny przychód na jednostkę generowania przychodów – analogowa telewizja kablowa

33,52

34,09

32,76

33,54

Średni miesięczny przychód na jednostkę generowania przychodów – cyfrowa telewizja kablowa (DTV)

17,25

20,19

5,26

17,33

(1) Podana liczba RGU dla telewizji kablowej nie obejmuje abonentów programów premium.
(2) Przychód z usług telewizji (analogowej i cyfrowej) bez programów premium za dany okres podzielony przez liczbę miesięcy oraz podzielony przez średnią liczbę RGU dla określonej usługi w tym okresie (średnia liczba RGU może się różnić od liczby RGU na koniec danego okresu wskazanej powyżej).

Porównując wyniki za dwanaście miesięcy rok do roku, Grupa odnotowała wzrost przychodów z telewizji kablowej, wliczając również przychody z DTV, VoD, IPTV i programów premium, o 27,3 mln zł, tj. 13,3%, z poziomu 204,9 mln zł w 2007 r. do poziomu 232,2 mln zł w 2008 r. Wzrost przychodów z usług telewizji kablowej był wynikiem wzrostu RGU telewizji kablowej o 12,8%, a także migracji klientów do wyższych pakietów, a co za tym idzie wyższych opłat abonamentowych. Wprowadzone nowe usługi telewizji cyfrowej, zarówno w technologii IPTV, jak i DTV, przyniosły łączne przychody w wysokości 10,9 mln zł w okresie 12 m-cy 2008 r. wobec jedynie 1,5 mln zł w analogicznym okresie 2007 r. Na dzień 31 grudnia 2008 r. Grupa posiadała ok. 75,700 abonentów korzystających z usług telewizji cyfrowej w obu technologiach. W związku z wprowadzeniem nowych produktów, takich jak VoD, HDTV itp., spółka spodziewa się znacznego przyrostu liczby klientów korzystających z usługi DTV, jak i przychodów z tych usług w kolejnych kwartałach.

Churn na usłudze telewizji kablowej w okresie 12 m-cy 2008 r. wyniósł 8,6% (0,72% średniomiesięcznie), zaś w analogicznym okresie 2007 r. wyniósł 10,5% (0,88% średniomiesięcznie). Wskaźnik ten jest w ocenie Zarządu kontrolowany dzięki wzrastającej pakietyzacji usług, która zwiększa lojalność klientów korzystających z dwóch lub więcej usług. Jednocześnie w czwartym kwartale 2008 r. Grupa odnotowała spadek churnu w porównaniu do trzeciego kwartału 2008 r. odpowiednio z poziomu 0,73% do poziomu 0,70% średniomiesięcznie.

Porównując wyniki za czwarty kwartał 2008 r. do kwartału poprzedzającego, Grupa odnotowała wzrost przychodów z telewizji kablowej o 2,5 mln zł, tj. 4,4%, z poziomu 58,4 mln zł w trzecim kwartale 2008 r. do poziomu 60,9 mln zł w czwartym kwartale 2008 r.

Internet

Poniżej przedstawiono strukturę przychodów z usług dostępu do Internetu za wskazane okresy:

(w tys. zł)

III kwartał 2008

IV kwartał 2008

12 miesięcy 2007

12 miesięcy 2008

Szerokopasmowy dostęp do Internetu

29 231,5

30 536,3

87 635,0

114 988,2

Internet pozostały (w tym dial-up)

-

-

192,5

 45,7

Przychody z usług dostępu do Internetu razem

29 231,5

30 536,3

87 827,5

115 033,9

Poniższa tabela przedstawia wybrane skonsolidowane dane operacyjne i finansowe dotyczące usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu za wskazane okresy:

 

III kwartał 2008

IV kwartał 2008

12 miesięcy 2007

12 miesięcy 2008

Liczba lokali w zasięgu naszej sieci kablowej (w tysiącach), którym Grupa oferuje lub może oferować usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu

788

823

735

823

Liczba lokali w zasięgu naszej sieci PSTN (w tysiącach), którym Grupa oferuje lub może oferować usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu

196

196

192

196

Jednostki generowania przychodu (RGU) (w tysiącach)

260

279

212

279

Średni miesięczny przychód na jednostkę generowania przychodów(1)

38,60

37,79

 41,00

39,10

(1) Przychód z usług szerokopasmowego dostępu do Internetu za dany okres podzielony przez liczbę miesięcy oraz podzielony przez średnią liczbę RGU dla określonej usługi w tym okresie (średnia liczba RGU może się różnić od liczby RGU na koniec danego okresu wskazanej powyżej).

Porównując wyniki za dwanaście miesięcy rok do roku, Grupa odnotowała wzrost przychodów z usług dostępu do Internetu o 27,2 mln zł, tj. 31,0%, z poziomu 87,8 mln zł w 2007 r. do poziomu 115,0 mln zł w 2008 r. Głównym czynnikiem wzrostu przychodów był dynamiczny wzrost ilości klientów (RGU) szerokopasmowego dostępu do Internetu o 32%. Dodatni wpływ na przychody wynikający ze zwiększenia bazy RGU został częściowo zniwelowany na skutek spadku cen tej usługi na przestrzeni 2008 roku oraz wprowadzenia szeregu promocji. Kampanie promocyjne miały na celu zarówno pozyskiwanie nowych abonentów, jak i ograniczenie churnu. W wyniku tych działań średni miesięczny przychód na jednostkę generowania przychodów (ARPU) spadł o 4,6% w porównaniu z okresem 12 m-cy 2007 r.

Porównując dane za dwanaście miesięcy rok do roku, Grupa ogranicza wielkość churnu na usłudze dostępu do internetu. Za dwanaście miesięcy 2008 r. wskaźnik ten wyniósł 11,9% (0,99% średniomiesięcznie) wobec 17,7% (1,42% średniomiesięcznie) za dwanaście miesięcy 2007 r., spadek o 30%.

Porównując wyniki za czwarty kwartał 2008 r. do kwartału poprzedzającego, Grupa odnotowała wzrost przychodów z usług dostępu do Internetu o 1,3 mln zł, tj. 4,5%, z poziomu 29,2 mln zł w trzecim kwartale 2008 r. do poziomu 30,5 mln zł w czwartym kwartale 2008 r.

Telefonia

Poniżej przedstawiono strukturę przychodów z usług telefonii stacjonarnej za wskazane okresy:

(w tys. zł)

III kwartał 2008

IV kwartał 2008

12 miesięcy 2007

12 miesięcy 2008

Opłaty abonamentowe

12 315,5

15 814,3

51 690,2

55 515,9

Ruch (w tym usługi dodane)

12 070,4

9 469,8

47 530,8

43 778,1

Interkonekt hurtowy

4 111,1

4 211,8

12 498,2

15 349,7

Inne (w tym usługi pośrednie i aparaty wrzutowe)

1 003,2

954,0

2 803,9

3 572,8

Przychody z telefonii razem

29 500,2

30 450,0

114 523,1

118 216,5

Poniższa tabela przedstawia wybrane skonsolidowane dane operacyjne i finansowe dotyczące usługi telefonii stacjonarnej za wskazane okresy:

 

III kwartał 2008

IV kwartał 2008

12 miesięcy 2007

12 miesięcy 2008

Liczba lokali w zasięgu naszej sieci kablowej (w tysiącach), którym Grupa oferuje lub może oferować usługi telefonii stacjonarnej

660

713

585

713

Liczba lokali w zasięgu naszej sieci PSTN (w tysiącach), którym Grupa oferuje lub może oferować usługi telefonii stacjonarnej

198

199

193

199

Jednostki generowania przychodu (RGU) (w tysiącach)(1)

178

182

165

182

Średni miesięczny przychód na jednostkę generowania przychodu(2)

46,43

46,73

51,84

47,66

(1) Podana liczba RGU dla telefonii nie obejmuje pośrednich usług głosowych oraz aparatów wrzutowych.
(2) Przychód z usług telefonii stacjonarnej za dany okres podzielony przez liczbę miesięcy oraz podzielony przez średnią liczbę RGU dla określonej usługi w tym okresie (średnia liczba RGU może się różnić od liczby RGU na koniec danego okresu wskazanej powyżej).

Porównując wyniki za dwanaście miesięcy rok do roku, Grupa odnotowała wzrost przychodów z telefonii o 3,7 mln zł, tj. 3,2%, z poziomu 114,5 mln zł w 2007 r. do poziomu 118,2 mln zł w 2008 r.

W segmencie telefonii stacjonarnej Grupa świadczyła usługi w dwóch technologiach: VoIP oraz tradycyjnej telefonii świadczonej po sieciach PSTN. Na generowane wyniki nakładają się dwa przeciwstawne trendy – silny trend wzrostowy w zakresie technologii VoIP oraz trend spadkowy w telefonii PSTN.

W obszarze telefonii VoIP Grupa odnotowała znaczący wzrost przychodów o kwotę 6,7 mln zł, tj. 25,6%, z poziomu 26,0 mln zł za dwanaście miesięcy 2007 r. do poziomu 32,6 mln zł za dwanaście miesięcy 2008 r. głównie za sprawą wzrostu liczby RGU o 24,9 tys. z 59,7 tys. na koniec IV kwartału 2007 r. do 84,6 tys. na koniec IV kwartału 2008 r. tj., 41,7%. W segmencie tym wskaźnik ARPU spadł z poziomu 41,72 zł za dwanaście miesięcy 2007 r. do poziomu 37.69 zł za dwanaście miesięcy 2008 r., tj. o 9,7%.

W obszarze telefonii stacjonarnej PSTN Grupa odnotowała spadek przychodów o 6,6 mln zł, tj. 9,0%. Przychody te spadły z poziomu 73,3 mln zł za dwanaście miesięcy 2007 r. do 66,7 mln zł za dwanaście miesięcy 2008 r. Spadek przychodów był wynikiem zarówno spadku cen, jak i spadku ilości RGU o 7,7 tys. z 105,3 tys. na koniec IV kwartału 2007 r. do 97,7 tys. na koniec IV kwartału 2008 r., tj. 7,3%. ARPU z tej usługi spadło o 3,5% z 56,72 zł za dwanaście miesięcy 2007 r. do 54,75 zł za dwanaście miesięcy 2008 r.

Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, że zarówno w obszarze telefonii VoIP, jak i PSTN, następuje przesunięcie części przychodów z pozycji „ruch” do pozycji „opłaty abonamentowe”. Pomimo, że ruch
generowany w sieci jest większy, jest tylko częściowo rozpoznany jako przychód, ponieważ jest to ruch generowany przez abonentów posiadających darmowe minuty w ramach opłat abonamentowych.

Z tytułu świadczenia usług interkonektu hurtowego Grupa uzyskała w okresie 12 m-cy 2008 r. przychody od innych operatorów w wysokości 15,3 mln zł. Przychody z tej usługi były wyższe o 2,9 mln zł, tj. 22,8%, w stosunku do 12 m-cy 2007 r., kiedy wyniosły 12,5 mln zł.

W segmencie telefonii churn wzrósł z poziomu 12,9% (1,08% średniomiesięcznie) za dwanaście miesięcy 2007 r. do poziomu 15,4% (1,29% średniomiesięcznie) za dwanaście miesięcy 2008 r. Stosunkowo wysoki churn w telefonii spowodowany był odłączeniem w II kwartale 2008 r. części klientów korzystających z technologii radiowej w wyniku konieczności ich przełączania na nowe częstotliwości, a także rezygnacją klientów posiadających pojedynczą usługę telefonii stacjonarnej PSTN. Klienci ci z reguły rezygnowali na rzecz telefonii mobilnej.

Porównując wyniki za czwarty kwartał 2008 r. do kwartału poprzedzającego, przychody z telefonii wzrosły o 0,9 mln zł, tj. 3,2% z poziomu 29,5 w trzecim kwartale 2008 r. do poziomu 30,4 mln zł w czwartym kwartale 2008 r.

EBITDA i Skorygowana EBITDA

Porównując wyniki za dwanaście miesięcy rok do roku, Grupa odnotowała wzrost EBITDA o 28,4 mln zł, tj. 13,7%, z poziomu 206,9 mln zł w 2007 r. do poziomu 235,4 mln zł w 2008 r. Na wzrost poziomu zysku EBITDA miały wpływ te same czynniki, które zadecydowały o poziomie zysku z działalności operacyjnej opisanego powyżej, za wyjątkiem amortyzacji.

W analogicznych okresach zanotowano wzrost Skorygowanej EBITDA o 28,8 mln zł, tj. 13,8%, z poziomu 208,5 mln zł za dwanaście miesięcy 2007 r. do 237,3 mln zł za dwanaście miesięcy 2008 r. Marża na Skorygowanej EBITDA wzrosła z 49,7% w 2007 r. do 49,9% w 2008 r. Przy wyliczeniu skorygowanej EBITDA, zgodnie z definicją stosowaną przez Spółkę, od wielkości EBITDA odjęte/dodane zostały wydarzenia o charakterze jednorazowym. Korekty za dwanaście miesięcy 2008 r. wyniosły 1,9 mln zł. Uzgodnienie zysku skorygowanego EBITDA do EBITDA znajduje się w nocie 12 do sprawozdania finansowego.

Skorygowana EBITDA 12 m-cy 2007 - 12 m-cy 2008 (w mln zł)

Porównując wyniki za czwarty kwartał 2008 r. do kwartału poprzedzającego, EBITDA wzrosła o 1,7 mln zł, tj. 2,8%, z poziomu 60,6 mln zł w trzecim kwartale 2008 r. do poziomu 62,3 mln zł w czwartym kwartale 2008 r., podobnie Skorygowana EBITDA wzrosła o 1,9 mln zł, tj. 3,2%, z poziomu 60,7 mln zł w trzecim kwartale 2008 r. do poziomu 62,6 mln zł w czwartym kwartale 2008 r. Marża na Skorygowanej EBITDA utrzymała się na podobnym poziomie i przekroczyła nieznacznie 50% w obu okresach.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: