Netia hamuje z broadbandem - 17.594 klientów w II kw. 2009 r.

Newsy
Żródło: Netia
Opinie: 0

Netia ogłosiła dziś wyniki finansowe za II kwartał i okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2009 r.

1. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

1.1. Dane finansowe

Przychody z działalności kontynuowanej wzrosły w I półroczu 2009 r. do poziomu 749,3 mln PLN tj. o 59% w porównaniu do I półrocza 2008 r. Przychody w II kw. 2009 r. wyniosły 373,7 mln PLN wobec 375,7 mln PLN w I kw. 2009 r. Przychody w segmencie klientów indywidualnych kontynuowały wzrost dzięki rosnącej bazie klientów oraz stabilnym średnim przychodom na klienta (ARPU), jednak głównie ze względu na spowolnienie gospodarcze odnotowano spadek przychodów w segmentach klientów korporacyjnych kwartał-do-kwartału. Spadek wolumenów ruchu oraz niższe ceny za usługi transmisyjne świadczone na rzecz P4 spowodowały obniżenie przychodów kwartał-do-kwartału w segmencie usług dla innych operatorów. Zysk EBITDA za I półrocze 2009 r. wyniósł 139,3 mln PLN i 69,4 mln PLN za II kw. 2009 r., wykazując wzrost o 101% w stosunku do I półrocza 2008 r. i zmniejszając się o 1% w porównaniu z I kw. 2009 r.

Skorygowany zysk EBITDA, bez jednorazowych kosztów restrukturyzacji poniesionych w związku z wdrożeniem programu redukcji bazy kosztowej (projekt „Profit”) wynoszących odpowiednio 6,0 mln PLN w I półroczu 2009 r. i 4,3 mln PLN w II kw. 2009 r., wyniósł 145,3 mln PLN w I półroczu 2009 r. i 73,7 mln PLN w II kw. 2009 r. wykazując wzrost odpowiednio o 110% i 3%.

Strata operacyjna zmniejszyła się do 8,0 mln PLN w I półroczu 2009 r. z poziomu 62,3 mln PLN w I półroczu 2008 r. Strata operacyjna za II kw. 2009 r. wyniosła 5,0 mln PLN (0,6 mln PLN z wyłączeniem kosztów restrukturyzacji) wobec straty operacyjnej w wysokości 3,0 mln PLN w I kw. 2009 r. (1,4 mln PLN z wyłączeniem kosztów restrukturyzacji).

Strata netto wyniosła w I półroczu 2009 r. 14,6 mln PLN w stosunku do zysku netto w kwocie 259,3 mln PLN za I półrocze 2008 r., który obejmował 353,4 mln PLN zysku na sprzedaży udziałów Netii w P4. Strata netto wyniosła w II kw. 2009 r. 8,2 mln PLN (3,9 mln PLN z wyłączeniem kosztów restrukturyzacji) w porównaniu do straty netto w kwocie 6,4 mln PLN (4,8 mln PLN z wyłączeniem kosztów restrukturyzacji) odnotowanej w I kw. 2009 r.

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wykazane przez Netię na dzień 30 czerwca 2009 r. wyniosły 113,0 mln PLN. Dodatkowo, Netia posiadała obligacje skarbowe w kwocie 49,9 mln PLN (wartość rynkowa), a środki dostępne w ramach niewykorzystanej linii kredytowej wynosiły 295,0 mln PLN.

Netia dysponuje środkami pozwalającymi w pełni realizować finansowanie planów rozwoju, co pozwala jej rozważać dalsze akwizycje w segmencie usług głosowych i szerokopasmowych polskiego rynku telekomunikacyjnego. Ponadto, w dniu 29 czerwca 2009 r. Netia i konsorcjum banków zawarły aneks do umowy kredytu zapewniający większą elastyczność w zakresie wykorzystania przyznanych środków, w tym dający możliwość przeprowadzenia wykupu akcji własnych.

Spółka osiągnęła w II kw. 2009 r. dodatnie wolne przepływy środków pieniężnych na poziomie operacyjnym (OpFCF), wyłączając akwizycje. Płatności dokonanie w II kw. 2009 r. w związku z przeprowadzonymi wcześniej akwizycjami wyniosły 32,8 mln PLN, w tym 26,5 mln PLN dotyczyło wyrównania Sprzedającemu różnicy pomiędzy faktycznym poziomem gotówki i kapitału obrotowego w Tele2 Polska w dniu zamknięcia transakcji, a poziomem zakładanym w umowie nabycia udziałów. Zwiększenia środków trwałych i wartości niematerialnych wyniosły 51,4 mln PLN, co przy kwartalnym zysku EBITDA na poziomie 69,4 mln PLN dało w rezultacie dodatnie wolne przepływy środków pieniężnych na poziomie operacyjnym w wysokości 18,0 mln PLN. Spółka przewiduje osiągnięcie w całym 2009 r. dodatnich wolnych przepływów środków pieniężnych, wyłączając potencjalne akwizycje.

Proces wdrożenia kompleksowego projektu redukcji kosztów (Projekt „Profit”) mającego na celu obniżenie o 100,0 mln PLN rocznej bazy kosztów operacyjnych od 2010 r. przebiega zgodnie z oczekiwaniami Zarządu, zakładającymi uzyskanie 20,0 mln PLN oszczędności w 2009 r. Zatrudnienie w grupie Netia spadło do 1.606 etatów w stosunku do 1.673 na dzień 31 grudnia 2008 r. Zarząd szacuje, że na dzień publikacji niniejszego raportu Spółka odnotowała dalszy spadek poziomu zatrudnienia do 1.489 etatów.

W dniu 6 sierpnia 2009 r. Netia podwyższyła prognozę zysku EBITDA na 2009 r. do 275,0 mln PLN z 265,0 mln PLN. Dodatkowo Spółka zakłada pozyskanie łącznie 510.000 klientów usług szerokopasmowych, 1.200.000 klientów usług głosowych oraz uwolnienie łącznie 300 węzłów LLU na koniec 2009 r. Prognoza nie uwzględnia bazy klientów możliwej do pozyskania w ramach kolejnych potencjalnych akwizycji sieci ethernetowych. Prognoza przychodów szacowana jest na poziomie 1.500,0 mln PLN, prognoza skorygowanego zysku EBITDA (z wyłączeniem jednorazowych kosztów restrukturyzacji w ramach projektu „Profit”) na poziomie 290,0 mln PLN (bez zmian), zysk EBITDA oczekiwany jest na poziomie 275,0 mln PLN, a przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą 260,0 mln PLN.

1.2. Dane operacyjne

Baza klientów usług szerokopasmowych zwiększyła się do 458.860 na dzień 30 czerwca 2009 r. co stanowiło wzrost o 4% z poziomu 441.266 na dzień 31 marca 2009 r. oraz o 57% z poziomu 292.470 na dzień 30 czerwca 2008 r. Udział Netii w rynku usług szerokopasmowych wzrosł do 8% z 6% na dzień 30 czerwca 2008 r. Udział w rynku nowych przyłączeń usług szerokopasmowych netto wyniósł 17% w I półroczu 2009 r. i 15% w II kw. 2009 r. Niższy poziom przyłączeń netto w ostatnich kwartałach odzwierciedla koncentrację Netii na klientach usług pakietowych (głos i internet) (2play), którzy stanowili blisko 40% wszystkich nowych przyłączeń w II kw. 2009 r. Na dzień 30 czerwca 2009 r. usługi dla 42% klientów szerokopasmowych świadczone są poprzez własną sieć miedzianą Netii oraz z wykorzystaniem infrastruktury Fast Ethernet i WiMAX. W zasadzie wszyscy nowi klienci zostali pozyskani w I półroczu 2009 r. poprzez działalność organiczną. Do końca 2009 r. Spółka zamierza pozyskać w ramach wzrostu organicznego łącznie 510.000 klientów usług szerokopasmowych, nie licząc klientów możliwych do pozyskania w ramach dalszych akwizycji sieci ethernetowych. Na dzień 6 sierpnia 2009 r. baza klientów usług szerokopasmowych Netii wyniosła 465.905.

Baza klientów usług głosowych (własna sieć + WLR) wyniosła 1.128.728 na dzień 30 czerwca 2009 r. co stanowiło wzrost o 2% z poziomu 1,105,043 na dzień 31 marca 2008 r. oraz o 131% z poziomu 489.028 na dzień 30 czerwca 2008 r. utrzymując dobry poziom przyłączeń nowych klientów, zwłaszcza w ramach WLR. Na dzień 30 czerwca 2009 r. usługi dla 35% klientów usług głosowych świadczone są poprzez własną sieć miedzianą Netii oraz z wykorzystaniem infrastruktury WiMAX. Do końca 2009 r. Spółka zamierza pozyskać w ramach wzrostu organicznego łącznie około 1.200.000 klientów usług głosowych (własna sieć + WLR + LLU).

Netia jest niekwestionowanym liderem w rozwoju usług LLU w Polsce. Na dzień 30 czerwca 2009 r. Netia posiadała 158 uwolnionych węzłów z dostępem do około 1,65 mln klientów. Do końca II kw. 2009 r. Spółka pozyskała łącznie 7.324 nowych klientów obsługiwanych w ramach LLU. Netia rozpoczęła migrację obecnych klientów BSA (1play) na usługi oparte na dostępie współdzielonym LLU, przesuwając jednocześnie termin migracji klientów WLR/BSA (2play) na usługi oparte na pełnym dostępie LLU na listopad 2009 r. Zmiana terminu migracji związana jest z trwającym wdrażaniem rozwiązań technologicznych umożliwiających znaczne obniżenie kosztów projektu. Na dzień 6 sierpnia 2009 r. Netia posiada 10.368 klientów LLU.  

Mirosław Godlewski, Prezes Zarządu Netii, powiedział: “W pierwszym półroczu 2009 r. Netia zanotowała doskonałe wyniki pomimo odczuwalnych skutków spowolnienia gospodarczego. W II kw. 2009 r. zaobserwowaliśmy niższy popyt na usługi i presję cenową w segmentach klientów korporacyjnych i usług hurtowych, jednak segment klientów indywidualnych wykazuje ciągły rozwój – dzięki niemu baza klientów szerokopasmowych wzrosła o 57% do prawie 459.000 klientów na dzień 30 czerwca 2009 r. Nasz udział w rynku usług szerokopasmowych wzrósł do 8% i był wsparty udziałem na poziomie 11% w rynku stacjonarnych usług głosowych. Spółka koncentruje się na osiąganiu rentownego wzrostu poprzez pozyskiwanie bardziej dochodowych klientów usług pakietowych 2play oraz realizację oszczędności założonych w ramach programu „Profit”, który przewiduje redukcję kosztów operacyjnych o 100 mln PLN w skali roku począwszy od 2010 r. Większość synergii z tytułu integracji Tele2 Polska z grupą Netia została obecnie osiągnięta i niedługo zakończymy ten projekt wraz z migracją bazy klientów Tele2 Polska do systemów informatycznych Netii.

Na podstawie osiąganych obecnie wyników Zarząd jest przekonany, że cele oszczędnościowe zaplanowane w ramach programu „Profit” oraz integracji Tele2 Polska zostaną w pełni zrealizowane i Netia podwyższa dzisiaj prognozę zysku EBITDA na 2009 r. do kwoty 275,0 mln PLN z poziomu 265,0 mln PLN. Jednocześnie Spółka podwyższa prognozę liczby klientów usług głosowych o 4% do 1.200.000 klientów na koniec roku oraz, uwzględniając ostatnio notowany poziom przyłączeń netto i prognozy gospodarcze, obniża prognozę liczby klientów usług szerokopasmowych do 510.000 na koniec roku. W związku z wcześniejszym niż zakładano zakupem przez P4 części sieci transmisyjnej wykorzystywanej do świadczenia usług na rzecz tego operatora, przez co ulegną obniżeniu przychody z usług transmisyjnych realizowanych dla P4, przychody prognozowane są obecnie na poziomie 1.500,0 mln PLN. Po aktualizacji prognozy bazującej na wynikach półrocza podtrzymujemy obrany kurs na osiągnięcie w kolejnych kwartałach zysku operacyjnego oraz zysku netto, z bardzo realną perspektywą osiągnięcia w 2010 r. zysku netto w skali całego roku oraz szerokiego strumienia wolnych przepływów środków pieniężnych.

W drugim półroczu 2009 r. Netia będzie nadal koncentrować się na rozwoju sieci LLU, która na dzień 30 czerwca 2009 r. obejmowała 158 uwolnionych węzłów z dostępem do około 1,65 mln klientów. Zamierzamy wykorzystać tę inwestycję oferując jeszcze bardziej agresywne oferty, realizując ambitny program migracji obecnych klientów BSA na usługi oparte na LLU oraz wprowadzając we współpracy z telewizją „n” usługi IPTV oraz ofertę pakietową 3play (głos i internet i telewizja). Pracujemy również intensywnie nad realizacją kolejnych akwizycji sieci spółek ethernetowych, chociaż potencjalne większe cele przejęcia zostały wycenione zbyt wysoko, aby znaleźć się w kręgu zainteresowań Netii w chwili obecnej.

Dwa lata realizacji strategii wzrostu przekształciły Netię w spółkę osiągającą coraz lepsze wyniki finansowe, generującą wolne przepływy środków pieniężnych i mającą stabilną pozycję gotówkową. Te atuty dają nam dobrą pozycję do rozważania potencjalnych znaczących akwizycji i dalszej budowy wartości dla akcjonariuszy.”

Jon Eastick, Główny Dyrektor Finansowy Netii, powiedział: “Netia osiągnęła w pierwszym półroczu 2009 r. bardzo dobre wyniki odnotowując dalszy wzrost marży Skorygowanej EBITDA do 19,0% i 19,7% odpowiednio w I kw. i II kw. 2009 r. Wyniki te odzwierciedlają konsekwentny postęp w realizacji inicjatyw redukcji kosztów w ramach integracji Tele2 Polska oraz projektu optymalizacji kosztów „Profit”. Jednorazowe koszty dotyczące programu „Profit” wyniosły w pierwszym półroczu 2009 r. 6,0 mln PLN, a realizacja projektu przebiega zgodnie z założeniami. Równocześnie Spółka informuje dzisiaj, że przewidywane koszty restrukturyzacji, które zostaną poniesione w 2009 r., wyniosą łącznie około 15,0 mln PLN, czyli o 10 mln PLN mniej niż początkowo zakładano.

Koncentrując się na pozyskiwaniu najbardziej rentownych klientów usług pakietowych i usług świadczonych na bazie LLU, Netia reprezentuje konserwatywne podejście do zarządzania w okresie obecnej niepewności gospodarczej. Poruszamy się również ostrożnie w segmentach klientów korporacyjnych i usług hurtowych. W II kw. 2009 r. Skorygowana EBITDA wyniosła 73,7 mln PLN, a nakłady inwestycyjne 51,4 mln PLN, dzięki czemu Spółka uzyskała znaczące wolne przepływy środków pieniężnych na poziomie operacyjnym przed dokonaniem płatności związanych z akwizycjami w kwocie 32,8 mln PLN, w tym główna część dotyczyła zobowiązań wynikających z umowy nabycia Tele2 Polska. W związku z powyższym, na dzień 30 czerwca 2009 r. Netia dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 163,0 mln PLN i posiadała 295,0 mln PLN w ramach niewykorzystanej linii kredytowej, z perspektywą nadal wyższego poziomu wolnych przepływów środków pieniężnych generowanych w następnych kwartałach.

Kolejna inicjatywa mająca na celu poprawę naszej pozycji finansowej, zmniejszenie profilu ryzyka oraz strategiczną koncentrację na klientach indywidualnych i biznesowych to ogłoszona ostatnio sprzedaż za cenę 65,4 mln PLN dedykowanej sieci transmisyjnej, która była wykorzystywana na potrzeby świadczenia hurtowych usług transmisyjnych dla P4. Operator komórkowy kupi sprzęt transmisyjny w trzech transzach w ciągu 11 miesięcy, a w dniu 31 lipca br. Netia otrzymała już wpłatę za pierwszą transzę. Netia będzie nadal świadczyć usługi transmisyjne dla P4 w zakresie ograniczonym do transmisji w sieci głównej, wykorzystując naszą sieć szkieletową i metropolitalne sieci światłowodowe przy minimalnych nakładach inwestycyjnych na ten projekt w przyszłości.”

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: